ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ส่งศรี กุลปรีชา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ส่งศรี กุลปรีชา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 นลิน นิลอุบล 7
3 วินิจ ขำวิวรรธน์ 3
4 สัณห์ พณิชยกุล 2
5 ณัฏฐา ทองจุล 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
7 อมร เพชรสม 2
8 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 2
9 โชตนา ประมวลวัลลิกุล 1
10 ศิรวิทย์ สิตปรีชา 1
11 จารุวรรณ์ วิมล 1
12 สุรีนา ชวนิชย์ 1
13 กุสุมา วงศ์ศรีศาสตร์ 1
14 วันกุศล ชนะสิทธิ์ 1
15 ประยูรศรี วัฒนโกศล 1
16 จักรพรรดิ สุวรรณกูฏ 1
17 สมศักดิ์ นาคซื่อตรง 1
18 สนธวรรณ สุภัทรประทีป 1
19 สุปริญญา สุขผลพลา 1
20 ธวัชชัย มงคลวัย 1
21 สุขฤทัย พันศิริพัฒน์ 1
22 สุมาลี พิชญางกูร 1
23 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 1
24 กาญจนา มหัทธนทวี 1
25 วิยนันท์ เมืองเก่า 1
26 สุดารัตน์ บุญยง 1
27 นพดล เบญจภัทรพงศ์ 1
28 กรรณิกา จันทรสอาด 1
29 ปริษฎางค์ วงศ์ปราชญ์, 2522- 1
30 สุทธิ์กมล สุทธิกุล, 2521- 1
31 สุปริญญา สุขผลพลา, 2520- 1
32 เพียรพรรค ทัศคร 1
33 สุวทัย รชตอาชา 1
34 ศริญญา แก้วประดับ 1
35 วินิจ ชำวิวรรธน์ 1
36 นลิน นิลอุบล 1
37 เรวดี เลิศไตรรักษ์ 1
38 กุสุมา กมลจรัสโสภา 1
39 กิติพงศ์ ปวรางกูร 1
40 ศศิพร โกมลเกษรักษ์ 1
41 วินิจ ขำวิวรรธน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2548 1
6 2547 3
7 2546 2
8 2545 3
9 2541 1
10 2540 2
11 2538 1
12 2537 2
13 2536 2
14 2535 1
15 2534 1
16 2533 2
17 2531 1
18 2521 1
19 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ที่มีสัดส่วนโดยโมลของ 3-ไฮดรอกซีวาเลอเรตที่เหมาะสม จาก Bacillus megaterium P-12 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟด-แบตช์สองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนากระบวนการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งผลิตจาก Bacillus megaterium BA-019
ปี พ.ศ. 2554
3 การผลิตพอลิ (3–ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) โดย Bacillus megaterium P-12 แบบสองระยะในถังหมัก
ปี พ.ศ. 2553
4 การผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดพอลิ (3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) จากน้ำอ้อยโดย Bacillus megaterium BA-019
5 ภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิตพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) โดย Bacillus sp. P-12
ปี พ.ศ. 2548
6 สารต้านจุลชีพที่ผลิตโดย Bacillus spp.
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตยางธรรมชาติโปรตีนต่ำและโปรตีนเซลล์เดี่ยว
8 การปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อยโดย Saccharomyces cerevisiae SKP1 ในการเลี้ยงเชื้อแบบ เฟด-แบตช์
9 การผลิตกรดอาร์-(-)-3-ไฮดรอกซีบิวไทริก โดยการดีพอลิเมอไรเซชันในเซลล์ของ Bacillus sp. BA-019
ปี พ.ศ. 2546
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสปอร์และการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยเชื้อ Bacillus sp. BA-019
11 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสปอร์ และการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยเชื้อ Bacillus sp. BA-019
ปี พ.ศ. 2545
12 การใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งคาร์บอนสำหรับผลิตกรดโคจิกโดย Aspergillus oryzae K-13
13 การผลิตพอลิ (3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวเลอเลต) ที่มีสัดส่วนโดยโมลของ3-ไฮดรอกซีวเลอเลตสูง Bacillus sp. BA-019 ในถังหมัก
14 การผลิตและการศึกษาลักษณะสมบัติของเทอร์พอลิเมอร์ พอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต-โค-4-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) จาก Bacillus sp. BA-019
ปี พ.ศ. 2541
15 ผลการกระตุ้นของกรดอะมิโน กรดไขมัน และกรดอนินทรีย์บางชนิดต่อการสังเคราะห์ พอลิ (3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) โดย Alcaligenes sp. A-O4
ปี พ.ศ. 2540
16 การผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ : รายงานผลการวิจัย
17 การผลิตมวลชีวภาพของยีสต์จากน้ำทิ้งที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2538
18 การผลิตโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติจากจุลินทรีย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2537
19 การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว
20 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของเชื้อรา Gibberella fujikuroi
ปี พ.ศ. 2536
21 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดมะนาวในถังหมักขนาด 5 ลิตรโดยเชื้อ Aspergillus niger A185
22 การแยกและการตกผลึกกรดมะนาวจากน้ำหมัก
ปี พ.ศ. 2535
23 กรดมะนาวจากนอร์มัล พาราฟฟินส์โดยวิธีการหมักในอาหารเหลวด้วยยีสต์
ปี พ.ศ. 2534
24 การกลายพันธุ์ Penicillium chrsogenum เพื่อเพิ่มผลผลิตเพนิซิลลิน จี
ปี พ.ศ. 2533
25 การแปลงรูปทางชีวภาพของคอเลสเทอรอลเป็น 1,4-แอนโดรสตาไดอีน-3.17-ไดโอน โดย Mycobacterium sp Bj-157
26 การผลิตเบตา-แคโรทีน โดย Rhodotorula sp. Y1621
ปี พ.ศ. 2531
27 การแปรรูปกรดลิโทโคลิกเป็นกรด 3 แอลฟา 15 เบตา -ไดไฮดรอกซี-5 เบตา-โคลานิก ด้วย คันนิงฮาเมลลาเบลคสลีอานา เอสที-22 ที่ถูกตรึง
ปี พ.ศ. 2521
28 อิทธิพลของอาหารสูตรต่าง ๆ ที่มีต่อการสร้างสปอร์ของรา Rhizopus sp. ในลูกแป้ง