ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สโรชา เจริญวัย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สโรชา เจริญวัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จำพวกเปลือกทุเรียนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานของบุคลากร กรมกำลังพลทหารอากาศ
3 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับห้องเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา:
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร และแนวทางสำหรับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย กรณีศึกษา : อาคารชุดพักอาศัยขนาดกลาง
5 การศึกษาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในอาคาร กรณีศึกษาอาคารชุด จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2543
7 การพัฒนาต้นแบบแผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกทุเรียนและมะพร้าวที่ค่าสัมประสิทธิ์การนำ ความร้อนต่ำ