ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมธ ไชยประพัทธ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุเมธ ไชยประพัทธ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 19
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 16
3 พนาลี ชีวกิดาการ 14
4 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 8
5 งบประมาณแผ่นดิน 8
6 ดวงพร คันธโชติ 6
7 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 6
8 ธันวดี สุขสาโรจน์ 6
9 พรทิพย์ ศรีแดง 6
10 สายัณห์ สดุดี 6
11 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 3
12 ศิริอุมา เจาะจิตต์ 3
13 สุรัสวดี กังสนันท์ 3
14 ฉัตรไชย รัตนไชย 3
15 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
16 อิศรา รักงาม 2
17 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 2
18 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 2
19 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 2
20 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 2
21 ธนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 2
22 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 2
23 สุขโชค เอื้อกฤดาธิการ 2
24 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
25 ชุติกาญน์ แสงแก้ว 2
26 ชาคริต ทองอุไร 1
27 รวมพร นิคม 1
28 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
29 พิมพรรณ มายเออร์ 1
30 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 1
31 สุรชัย สัมมาภาพ 1
32 ทศพล งานไพโรจน์, 1
33 ธันวดี เตชะภัททวรกุล 1
34 มุกดา ศรีสวัสดิ์ 1
35 ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ 1
36 เชาวนา ยี่รงค์ 1
37 วัสสา คงนคร 1
38 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 1
39 โครงการพระราชดำริฯ 1
40 โครงการวิจัย NRU 1
41 องุ่น สังขพงศ์ 1
42 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
43 โครงการวิจัย Matching Fund 1
44 สุรจิตร ทีฆสกุล 1
45 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
46 จารียา อรรถอนุชิต 1
47 จิรวัฒน์ อุปถัมภ์ 1
48 เจษฎา วรรณสินธุ์ 1
49 เจริญ นาคะสรรค์ 1
50 จันทิมา ชั่งสิริพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2560 1
3 2559 3
4 2558 5
5 2557 5
6 2556 6
7 2555 3
8 2554 7
9 2553 7
10 2552 17
11 2551 2
12 2550 9
13 2549 2
14 2548 4
15 1086 4
16 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของตะกอนไขมันและน้ำเสียจากโรงงานทูน่ากระป๋อง
2 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2560
3 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเหลือกล้วยเล็บมือนางด้วยระบบหมักความเข้มข้นสูงสำหรับการผลิตกล้วยอบ
ปี พ.ศ. 2559
4 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
5 การผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อใช้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและก๊าซชีวภาพ
6 การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซมีเทนและไฮโดรเจนในระบบบำบัดไร้อากาศของน้ำเสียอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนด้วยน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2558
7 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
8 โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1
9 การประเมินประสิทธิภาพการผลิตมีเทนและกลุ่มประชากรจุลินทรีย์จากระบบหมักร่วมของหญ้าขนกับมูลสุกร
10 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
11 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2557
12 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
13 การจัดการขยะอินทรีย์และมูลฝอยโดยใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพครัวเรือนสำหรับพื้นที่เกาะ กรณีศึกษา : เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
14 การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบ
15 การประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย
16 การประเมินประสิทธิภาพการผลิตมีเทนและกลุ่มประชากรจุลินทรีย์จากระบบหมักร่วมของหญ้าขนกับมูลสุกร
ปี พ.ศ. 2556
17 การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบ
18 การผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อใช้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและก๊าซชีวภาพ
19 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยชุมชนด้วยระบบหมักแห้งแบบลีชเบดร่วมกับถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
21 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
22 โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2555
23 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยการหมักร่วมเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
24 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่า จากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
25 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกด้วยระบบกรองชีวภาพร่วมกับการดูดซึมทางเคมี
ปี พ.ศ. 2554
26 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
27 โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
28 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกด้วยระบบกรองชีวภาพร่วมกับการดูดซึมทางเคมี
29 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพาราไทย:กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ยางวงและเส้นยางยืด
30 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางพาราข้นโดยระบบหมักไร้อากาศซัลฟิโดเจนิคอัตราสูงและการผลิตกรดซัลฟูริกจากก๊าซชีวภาพเสีย
31 การผลิตและการทำบริสุทธิ์ก๊าซมีเทนที่ได้จากการย่อยสลายแบบไร้อากาศโดยใช้น้ำเสียร่วมกับวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
32 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2553
33 การผลิตและการทำบริสุทธิ์ก๊าซมีเทนที่ได้จากการย่อยสลายแบบไร้อากาศโดยใช้น้ำเสียร่วมกับวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
34 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพและระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นด้วยการออกซิเดชั่นและการไล่ก๊าซ
35 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (ประจำปี 2551, ประจำปี 2552)
36 การประเมินระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่เหมาะสมสำหรับโรงรมควันยางแผ่นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
37 โครงการ การประเมินระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่เหมาะสม สำหรับโรงรมควันยางแผ่นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
38 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานน้ำยางข้นด้วยระบบกรองชีวภาพเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกความเข้มข้นสูง
39 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานน้ำยางข้นด้วยระบบกรองชีวภาพเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกความเข้มข้นสูง
ปี พ.ศ. 2552
40 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการจัดวางของเสียเศษอาหาร
41 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด(ประจำปี 52)
42 การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ
43 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
44 โครงการ การประเมินระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่เหมาะสม สำหรับโรงรมควันยางแผ่นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
45 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
46 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
47 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด(ประจำปี 52)
48 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการจัดวางของเสียเศษอาหาร
49 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกด้วยระบบกรองชีวภาพร่วมกับการดูดซึมทางเคมี
50 โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
51 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
52 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
53 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
54 การประเมินระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่เหมาะสม สำหรับโรงรมควันยางแผ่นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
55 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพาราไทย : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ยางวงและเส้นยางยืด
56 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
57 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
58 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยระบบหมักไร้อากาศซัลฟิโดเจนิคอัตราสูง และการผลิตกรดซัลฟูริกจากก๊าซชีวภาพเสีย
ปี พ.ศ. 2550
59 การประเมินระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่เหมาะสมสำหรับโรงรมควันยางแผ่นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
60 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพาราไทย:กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ยางวงและเส้นยางยืด
61 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
62 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
63 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
64 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
65 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยระบบหมักไร้อากาศซัลฟิโดเจนิคอัตราสูง และการผลิตกรดซัลฟูริกจากก๊าซชีวภาพเสีย
66 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
67 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
ปี พ.ศ. 2549
68 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
69 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
ปี พ.ศ. 2548
70 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
71 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
72 การศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบย่อยสลายแบบเอนเอโรบิกชนิดสองอุณหภูมิในการบำบัดน้ำเสียความเข้มข้นสูง
73 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
74 ชุดถังพักเทน้ำยาง
75 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
76 ระบบผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพ สำหรับบำบัดน้ำเสียจากกระบวนผลิตยางแผ่นรมควัน
77 กระบวนการแปรรูปกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นผลผลิตที่มีมูลค่าด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
78 โครงการการพัฒนาโรงงานต้นแบบระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนโดยไม่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์
79 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
80 การจัดการขยะอินทรีย์และมูลฝอยโดยใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพครัวเรือนสำหรับพื้นที่เกาะ กรณีศึกษา : เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
81 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ