ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมธ ศิริคุณโชติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 2
2 ชนินทร์ มีโภคี 2
3 สมเกียรติ อนันตภากรณ์ 1
4 อัจจิรา ปราบหงส์ 1
5 วาสนา สุขสมัย 1
6 พจมาน ริตแตง 1
7 บุญมี มีวงศ์อุโฆษ 1
8 เกียรติศักดิ์ อังคณานุพงศ์ 1
9 วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ 1
10 อัมพร ธำรงลักษณ์ 1
11 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 1
12 สมชาย ศุภธาดา 1
13 สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข 1
14 ประสิทธิ์ เอกบุตร 1
15 นววิธ มานะกุล 1
16 ทัตพงศ์ กรีติยุตานนท์ 1
17 พจณัฏฐ์ สมใจ 1
18 สหธน รัตนไพจิตร 1
19 กำธร สิริชูติวงศ์ 1
20 วิจิตรา วิเชียรชม 1
21 วีรวัฒน์ จันทโชติ 1
22 สุทธา บุญชูกุศล 1
23 พงสัญญ์ เหมะรัต 1
24 ณัษฐา วงศ์อร่าม 1
25 เดชาธร พงษ์ถมมา 1
26 นาฎลัดดา มหาชัย 1
27 ชาตรี วิฉัตรเสรี 1
28 ภิรมย์ จั่นถาวร 1
29 รดาภัค อรรถปรีดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 5
3 2552 4
4 2551 5
5 2550 1
6 2548 1
7 2545 2
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปัญหาภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการชำระเงินล่วงหน้า : ศึกษากรณีบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2553
2 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การยกเว้นและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม
3 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
4 ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อ
5 ใบกำกับภาษีปลอม
6 มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมผ่านระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปี พ.ศ. 2552
7 บทบาทของศาลภาษีอากรในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรในศตวรรษที่ 21
8 การนำหลักความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้มาใช้กับการกำหนดราคาโอนเพื่อการประเมินภาษีเงินได้
9 รายจ่ายแผ่นดินที่เป็นภาษีเงินได้ในประมวลรัษฎากร
10 หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้โดยอาศัยหลักแหล่งเงินได้ :
ปี พ.ศ. 2551
11 การปฏิรูประบบกฎหมายภาษีท้องถิ่นของประเทศไทย :
12 ปัญหาการขจัดภาษีซ้อนฝ่ายเดียวสำหรับกิจกรรมอวกาศในเชิงพาณิชย์
13 สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
14 ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้ามือสอง
15 การนำระบบเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาใช้แทนระบบการหักลดหย่อน
ปี พ.ศ. 2550
16 ภาษีเงินได้จากการซื้อทรัพย์สิน
ปี พ.ศ. 2548
17 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (full report) เรื่องผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2545
18 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน
19 รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่องการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ