ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมธ วัชระชัยสุรพล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุเมธ วัชรชัยสุรพล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 6
3 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 3
4 เกรียงศักดิ์ สายธนู 3
5 สุยุชน์ สัตยประกอบ 3
6 ดารณี ภักดีอาษา 2
7 อรวรรณ ไววัฒนา 2
8 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
9 รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล 1
10 ชาติชาย ศันสนียชีวิน 1
11 วิเศษ นครชัย 1
12 นิษฐิดา นวลศรี 1
13 ผึ้งไพรส์ พัฒนประภาพันธุ์ 1
14 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 1
15 ประเสริฐ ฝูงวานิช 1
16 พิบูลย์ ศรีสันติสุข 1
17 ธนฑิต เจริญจันทร์ 1
18 เพ็ญทิพย์ ศุภธีรเวทย์ 1
19 จีราภรณ์ รักษาแก้ว 1
20 พนม สมภักดี 1
21 สหัส ตีทิพยบุตร 1
22 อิทธิพล ผดุงชีวิต 1
23 สหัส ตรีทิพยบุตร 1
24 ศิริพัฒน์ วัฒนเกษตร 1
25 พงษ์ชัย ศิรินฤมิตร 1
26 จันทร์ทิพย์ ช่างคิด 1
27 กัลย์ สายวิจิตร 1
28 เสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ 1
29 ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 1
30 ชมทิพ พรพนมชัย 1
31 ศิษฎี หรุ่นศิริ 1
32 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
33 ศิริพร ชื่นโกมล 1
34 บุญส่ง สื่ออยู่ยง 1
35 วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 1
36 สฤษดิ์ ชูอิสสระ 1
37 กิตติยง อัศวรุจานนท์ 1
38 สมพงษ์ เงยเจริญ 1
39 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
40 อิศระ เดชะไกศยะ 1
41 รัชนี อัจฉริยวงศ์กุล 1
42 ธรณิศวร์ ทรรพนันทน์ 1
43 จุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม 1
44 เศรษฐศักดิ์ ดีสุข 1
45 วีรยุทธ์ เลิศนที 1
46 พิสุทธิ์ วัฒนกุล 1
47 อภิสิทธิ์ วีระไวทยะ 1
48 เอกรัตน์ ขำภักตร์ 1
49 นุชรี ภัทรเจียรพันธุ์ 1
50 ประมูล เสริมสุข 1
51 วิเลิศ เลิศบัณฑิตกุล 1
52 วรรณนี รุ่งวิทู 1
53 ผกามาศ สุวรรณฑล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2539 5
3 2538 2
4 2537 3
5 2535 1
6 2534 1
7 2533 2
8 2532 2
9 2531 3
10 2530 1
11 2529 6
12 2527 1
13 2526 1
14 2525 4
15 2524 1
16 2516 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนงานปรับย้ายกกำลังพลภายในกองทัพบก
ปี พ.ศ. 2539
2 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาเม็ด และยาแคปซูล
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและวางแผน สำหรับสำนักงานสอบบัญชี
4 การออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานแบบกระจายศูนย์
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชตำรับโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การพัฒนาฐานข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้า
8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการสงเคราะห์ สำหรับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ปี พ.ศ. 2537
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานทางของกรมทางหลวง
11 การพัฒนาโปรแกรมสร้างโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูล บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
ปี พ.ศ. 2535
12 การพัฒนาการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบดัชนีสำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ ภาษาเบสิก
ปี พ.ศ. 2534
13 การสร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร ของระบบประปา
ปี พ.ศ. 2533
14 การพัฒนาตู้เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแนะนำนักท่องเที่ยวด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
16 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
17 ระบบสารสนเทศสำหรับคลังยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2531
18 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการของโรงงานยาสูบ
19 การสร้างระบบการจัดรูปแบบข้อความภาษาไทย ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
20 การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส
ปี พ.ศ. 2530
21 การพัฒนาคำสั่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ ภายใต้ระบบปฏิบัติการมิวสิค
ปี พ.ศ. 2529
22 การสืบค้นข้อสนเทศระยะทางไกล
23 การพัฒนาคำสั่งการจัดเรียงลำดับข้อมูล สำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ภาษาเบสิก
24 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบเอ็มเอสดอสให้รับภาษาไทย
25 ระบบสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการคลินิกในโรงพยาบาล
26 การใช้คอมพิวเตอร์ตรวจรู้อักขระภาษาไทย
27 ระบบการรับผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2527
28 ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิต
ปี พ.ศ. 2526
29 การพัฒนาระบบคืนสภาพแฟ้มข้อมูลของเพาเวอร์
ปี พ.ศ. 2525
30 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
31 การศึกษาลักษณะการทำงานของการแปลงตำแหน่งข้อมูลแบบพลศาสตร์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มระบบ 370
32 การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูลบางระบบที่มีใช้ในประเทศไทย
33 การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูลบางระบบที่มีใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
34 การออกแบบแฟ้มเวชระเบียนสำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2516
35 การสร้างตัวเลขสุ่มโดยใช้กรรมวิธีทางคอมพิวเตอร์