ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมธ วัชระชัยสุรพล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุเมธ วัชรชัยสุรพล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 6
3 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 3
4 เกรียงศักดิ์ สายธนู 3
5 สุยุชน์ สัตยประกอบ 3
6 อรวรรณ ไววัฒนา 2
7 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
8 ดารณี ภักดีอาษา 2
9 วีรยุทธ์ เลิศนที 1
10 พิสุทธิ์ วัฒนกุล 1
11 อภิสิทธิ์ วีระไวทยะ 1
12 ผกามาศ สุวรรณฑล 1
13 ศิษฎี หรุ่นศิริ 1
14 วรรณนี รุ่งวิทู 1
15 ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 1
16 นุชรี ภัทรเจียรพันธุ์ 1
17 เอกรัตน์ ขำภักตร์ 1
18 เศรษฐศักดิ์ ดีสุข 1
19 ผึ้งไพรส์ พัฒนประภาพันธุ์ 1
20 วิเศษ นครชัย 1
21 นิษฐิดา นวลศรี 1
22 ประเสริฐ ฝูงวานิช 1
23 ชมทิพ พรพนมชัย 1
24 ชาติชาย ศันสนียชีวิน 1
25 รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล 1
26 พิบูลย์ ศรีสันติสุข 1
27 ธนฑิต เจริญจันทร์ 1
28 เพ็ญทิพย์ ศุภธีรเวทย์ 1
29 วิเลิศ เลิศบัณฑิตกุล 1
30 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 1
31 บุญส่ง สื่ออยู่ยง 1
32 พนม สมภักดี 1
33 สหัส ตีทิพยบุตร 1
34 อิทธิพล ผดุงชีวิต 1
35 สหัส ตรีทิพยบุตร 1
36 ศิริพัฒน์ วัฒนเกษตร 1
37 พงษ์ชัย ศิรินฤมิตร 1
38 จันทร์ทิพย์ ช่างคิด 1
39 กัลย์ สายวิจิตร 1
40 เสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ 1
41 จีราภรณ์ รักษาแก้ว 1
42 สมพงษ์ เงยเจริญ 1
43 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
44 ศิริพร ชื่นโกมล 1
45 วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 1
46 ธรณิศวร์ ทรรพนันทน์ 1
47 จุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม 1
48 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
49 สฤษดิ์ ชูอิสสระ 1
50 อิศระ เดชะไกศยะ 1
51 รัชนี อัจฉริยวงศ์กุล 1
52 กิตติยง อัศวรุจานนท์ 1
53 ประมูล เสริมสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2539 5
3 2538 2
4 2537 3
5 2536 1
6 2535 1
7 2534 1
8 2533 2
9 2532 2
10 2531 3
11 2530 1
12 2529 6
13 2527 1
14 2526 1
15 2525 4
16 2524 1
17 2516 1
18 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนงานปรับย้ายกกำลังพลภายในกองทัพบก
ปี พ.ศ. 2539
2 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาเม็ด และยาแคปซูล
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและวางแผน สำหรับสำนักงานสอบบัญชี
4 การออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานแบบกระจายศูนย์
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชตำรับโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การพัฒนาฐานข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้า
8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการสงเคราะห์ สำหรับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ปี พ.ศ. 2537
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานทางของกรมทางหลวง
11 การพัฒนาโปรแกรมสร้างโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูล บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
ปี พ.ศ. 2536
12 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
13 การพัฒนาการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบดัชนีสำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ ภาษาเบสิก
ปี พ.ศ. 2534
14 การสร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร ของระบบประปา
ปี พ.ศ. 2533
15 การพัฒนาตู้เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
16 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแนะนำนักท่องเที่ยวด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
17 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
18 ระบบสารสนเทศสำหรับคลังยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2531
19 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการของโรงงานยาสูบ
20 การสร้างระบบการจัดรูปแบบข้อความภาษาไทย ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
21 การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส
ปี พ.ศ. 2530
22 การพัฒนาคำสั่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ ภายใต้ระบบปฏิบัติการมิวสิค
ปี พ.ศ. 2529
23 การสืบค้นข้อสนเทศระยะทางไกล
24 การพัฒนาคำสั่งการจัดเรียงลำดับข้อมูล สำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ภาษาเบสิก
25 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบเอ็มเอสดอสให้รับภาษาไทย
26 ระบบสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการคลินิกในโรงพยาบาล
27 การใช้คอมพิวเตอร์ตรวจรู้อักขระภาษาไทย
28 ระบบการรับผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2527
29 ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิต
ปี พ.ศ. 2526
30 การพัฒนาระบบคืนสภาพแฟ้มข้อมูลของเพาเวอร์
ปี พ.ศ. 2525
31 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
32 การศึกษาลักษณะการทำงานของการแปลงตำแหน่งข้อมูลแบบพลศาสตร์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มระบบ 370
33 การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูลบางระบบที่มีใช้ในประเทศไทย
34 การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูลบางระบบที่มีใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
35 การออกแบบแฟ้มเวชระเบียนสำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2516
36 การสร้างตัวเลขสุ่มโดยใช้กรรมวิธีทางคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย