ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมธ วัชระชัยสุรพล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุเมธ วัชรชัยสุรพล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 6
3 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 3
4 เกรียงศักดิ์ สายธนู 3
5 สุยุชน์ สัตยประกอบ 3
6 ดารณี ภักดีอาษา 2
7 อรวรรณ ไววัฒนา 2
8 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
9 จีราภรณ์ รักษาแก้ว 1
10 พงษ์ชัย ศิรินฤมิตร 1
11 ศิริพัฒน์ วัฒนเกษตร 1
12 พนม สมภักดี 1
13 เสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ 1
14 ประเสริฐ ฝูงวานิช 1
15 สหัส ตีทิพยบุตร 1
16 ชมทิพ พรพนมชัย 1
17 จันทร์ทิพย์ ช่างคิด 1
18 กัลย์ สายวิจิตร 1
19 อิศระ เดชะไกศยะ 1
20 สฤษดิ์ ชูอิสสระ 1
21 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
22 ศิริพร ชื่นโกมล 1
23 บุญส่ง สื่ออยู่ยง 1
24 กิตติยง อัศวรุจานนท์ 1
25 รัชนี อัจฉริยวงศ์กุล 1
26 สหัส ตรีทิพยบุตร 1
27 สมพงษ์ เงยเจริญ 1
28 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
29 นิษฐิดา นวลศรี 1
30 อิทธิพล ผดุงชีวิต 1
31 เพ็ญทิพย์ ศุภธีรเวทย์ 1
32 นุชรี ภัทรเจียรพันธุ์ 1
33 เอกรัตน์ ขำภักตร์ 1
34 เศรษฐศักดิ์ ดีสุข 1
35 ศิษฎี หรุ่นศิริ 1
36 วรรณนี รุ่งวิทู 1
37 วิเลิศ เลิศบัณฑิตกุล 1
38 วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 1
39 ธรณิศวร์ ทรรพนันทน์ 1
40 จุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม 1
41 ประมูล เสริมสุข 1
42 วีรยุทธ์ เลิศนที 1
43 พิสุทธิ์ วัฒนกุล 1
44 ธนฑิต เจริญจันทร์ 1
45 ผึ้งไพรส์ พัฒนประภาพันธุ์ 1
46 รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล 1
47 ชาติชาย ศันสนียชีวิน 1
48 พิบูลย์ ศรีสันติสุข 1
49 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 1
50 อภิสิทธิ์ วีระไวทยะ 1
51 ผกามาศ สุวรรณฑล 1
52 ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 1
53 วิเศษ นครชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2539 5
3 2538 2
4 2537 3
5 2535 1
6 2534 1
7 2533 2
8 2532 2
9 2531 3
10 2530 1
11 2529 6
12 2527 1
13 2526 1
14 2525 4
15 2524 1
16 2516 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนงานปรับย้ายกกำลังพลภายในกองทัพบก
ปี พ.ศ. 2539
2 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาเม็ด และยาแคปซูล
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและวางแผน สำหรับสำนักงานสอบบัญชี
4 การออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานแบบกระจายศูนย์
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชตำรับโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การพัฒนาฐานข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้า
8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการสงเคราะห์ สำหรับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ปี พ.ศ. 2537
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานทางของกรมทางหลวง
11 การพัฒนาโปรแกรมสร้างโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูล บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
ปี พ.ศ. 2535
12 การพัฒนาการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบดัชนีสำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ ภาษาเบสิก
ปี พ.ศ. 2534
13 การสร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร ของระบบประปา
ปี พ.ศ. 2533
14 การพัฒนาตู้เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแนะนำนักท่องเที่ยวด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
16 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
17 ระบบสารสนเทศสำหรับคลังยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2531
18 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการของโรงงานยาสูบ
19 การสร้างระบบการจัดรูปแบบข้อความภาษาไทย ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
20 การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส
ปี พ.ศ. 2530
21 การพัฒนาคำสั่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ ภายใต้ระบบปฏิบัติการมิวสิค
ปี พ.ศ. 2529
22 การสืบค้นข้อสนเทศระยะทางไกล
23 การพัฒนาคำสั่งการจัดเรียงลำดับข้อมูล สำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ภาษาเบสิก
24 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบเอ็มเอสดอสให้รับภาษาไทย
25 ระบบสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการคลินิกในโรงพยาบาล
26 การใช้คอมพิวเตอร์ตรวจรู้อักขระภาษาไทย
27 ระบบการรับผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2527
28 ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิต
ปี พ.ศ. 2526
29 การพัฒนาระบบคืนสภาพแฟ้มข้อมูลของเพาเวอร์
ปี พ.ศ. 2525
30 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
31 การศึกษาลักษณะการทำงานของการแปลงตำแหน่งข้อมูลแบบพลศาสตร์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มระบบ 370
32 การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูลบางระบบที่มีใช้ในประเทศไทย
33 การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูลบางระบบที่มีใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
34 การออกแบบแฟ้มเวชระเบียนสำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2516
35 การสร้างตัวเลขสุ่มโดยใช้กรรมวิธีทางคอมพิวเตอร์