ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมธ วัชรชัยสุรพล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุเมธ วัชระชัยสุรพล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 6
3 สุยุชน์ สัตยประกอบ 3
4 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 3
5 เกรียงศักดิ์ สายธนู 3
6 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
7 ดารณี ภักดีอาษา 2
8 อรวรรณ ไววัฒนา 2
9 สหัส ตรีทิพยบุตร 1
10 สมพงษ์ เงยเจริญ 1
11 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
12 อิศระ เดชะไกศยะ 1
13 อิทธิพล ผดุงชีวิต 1
14 พงษ์ชัย ศิรินฤมิตร 1
15 จีราภรณ์ รักษาแก้ว 1
16 รัชนี อัจฉริยวงศ์กุล 1
17 ศิริพัฒน์ วัฒนเกษตร 1
18 พนม สมภักดี 1
19 สหัส ตีทิพยบุตร 1
20 ศิริพร ชื่นโกมล 1
21 จุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม 1
22 ประมูล เสริมสุข 1
23 วิเลิศ เลิศบัณฑิตกุล 1
24 วรรณนี รุ่งวิทู 1
25 ธรณิศวร์ ทรรพนันทน์ 1
26 วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 1
27 สฤษดิ์ ชูอิสสระ 1
28 สมศักดิ์ เหรียญทอง 1
29 เสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ 1
30 บุญส่ง สื่ออยู่ยง 1
31 กิตติยง อัศวรุจานนท์ 1
32 นิษฐิดา นวลศรี 1
33 อภิสิทธิ์ วีระไวทยะ 1
34 ผกามาศ สุวรรณฑล 1
35 ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 1
36 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 1
37 พิสุทธิ์ วัฒนกุล 1
38 วีรยุทธ์ เลิศนที 1
39 นุชรี ภัทรเจียรพันธุ์ 1
40 เอกรัตน์ ขำภักตร์ 1
41 เศรษฐศักดิ์ ดีสุข 1
42 ศิษฎี หรุ่นศิริ 1
43 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 1
44 พิบูลย์ ศรีสันติสุข 1
45 วิเศษ นครชัย 1
46 ประเสริฐ ฝูงวานิช 1
47 ชมทิพ พรพนมชัย 1
48 จันทร์ทิพย์ ช่างคิด 1
49 ชาติชาย ศันสนียชีวิน 1
50 รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล 1
51 ธนฑิต เจริญจันทร์ 1
52 เพ็ญทิพย์ ศุภธีรเวทย์ 1
53 ผึ้งไพรส์ พัฒนประภาพันธุ์ 1
54 กัลย์ สายวิจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2539 5
3 2538 2
4 2537 3
5 2536 1
6 2535 1
7 2534 1
8 2533 2
9 2532 2
10 2531 3
11 2530 1
12 2529 6
13 2527 1
14 2526 1
15 2525 4
16 2524 1
17 2516 1
18 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนงานปรับย้ายกกำลังพลภายในกองทัพบก
ปี พ.ศ. 2539
2 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาเม็ด และยาแคปซูล
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและวางแผน สำหรับสำนักงานสอบบัญชี
4 การออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานแบบกระจายศูนย์
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชตำรับโรงพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2538
7 การพัฒนาฐานข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้า
8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการสงเคราะห์ สำหรับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ปี พ.ศ. 2537
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานทางของกรมทางหลวง
11 การพัฒนาโปรแกรมสร้างโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูล บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
ปี พ.ศ. 2536
12 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
13 การพัฒนาการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบดัชนีสำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ ภาษาเบสิก
ปี พ.ศ. 2534
14 การสร้างแบบจำลองข้อมูลสำหรับระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร ของระบบประปา
ปี พ.ศ. 2533
15 การพัฒนาตู้เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
16 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแนะนำนักท่องเที่ยวด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
17 การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อม
18 ระบบสารสนเทศสำหรับคลังยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2531
19 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการของโรงงานยาสูบ
20 การสร้างระบบการจัดรูปแบบข้อความภาษาไทย ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
21 การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลของโปรแกรม มินิ-ไมโคร ซีดีเอส/ไอซิส
ปี พ.ศ. 2530
22 การพัฒนาคำสั่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ ภายใต้ระบบปฏิบัติการมิวสิค
ปี พ.ศ. 2529
23 การสืบค้นข้อสนเทศระยะทางไกล
24 การพัฒนาคำสั่งการจัดเรียงลำดับข้อมูล สำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ภาษาเบสิก
25 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบเอ็มเอสดอสให้รับภาษาไทย
26 ระบบสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการคลินิกในโรงพยาบาล
27 การใช้คอมพิวเตอร์ตรวจรู้อักขระภาษาไทย
28 ระบบการรับผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2527
29 ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิต
ปี พ.ศ. 2526
30 การพัฒนาระบบคืนสภาพแฟ้มข้อมูลของเพาเวอร์
ปี พ.ศ. 2525
31 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
32 การศึกษาลักษณะการทำงานของการแปลงตำแหน่งข้อมูลแบบพลศาสตร์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มระบบ 370
33 การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูลบางระบบที่มีใช้ในประเทศไทย
34 การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูลบางระบบที่มีใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
35 การออกแบบแฟ้มเวชระเบียนสำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2516
36 การสร้างตัวเลขสุ่มโดยใช้กรรมวิธีทางคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรียในจีนัส แอร์โรโมนาส เสตรน ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม และปลาในประเทศไทย