ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมธ ตันตระเธียร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุเมธ ตันตะเธียร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 20
2 รมณี สงวนดีกุล 18
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 9
4 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 8
5 วรภา คงเป็นสุข 7
6 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 6
7 กิ่งแก้ว หิรัญเกิด 5
8 อัจฉรา จันทร์ฉาย 5
9 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 5
10 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 5
11 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 5
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
13 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 3
14 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 3
15 กัลยา เลาหสงคราม 3
16 จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก 2
17 นินนาท ชินประหัษฐ์ 2
18 เกศินี เกตุพยัคฆ์ 2
19 อรวรรณ ศิริเวทย์วุฒิ 2
20 สุวรรณา สุภิมารส 2
21 ไพลิน สุขวงษ์ 2
22 วราวุฒิ ครูส่ง 2
23 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 2
24 กันยารัตน์ เรียวกลาง 2
25 นันทนา คชเสนี 2
26 ปัญญา จารุศิริ 2
27 โปรดปราน สิริธีรศาสน์ 2
28 ดุษฎี เด่นประเสริฐ 2
29 ธันยาภรณ์ นาวินวรรณ 1
30 สมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง 1
31 จิราภา เสฐจินตนิน, 2515- 1
32 นริสรา กิตติวณิชานนท์ 1
33 ฤทัยรัตน์ วิศาลสุวรรณกร 1
34 วิเชียร ริมพณิชยกิจ 1
35 ธนจันทร์ มหาวนิช 1
36 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
37 รริศรา อิ่มภาประเสริฐ 1
38 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 1
39 อังคณา พันธ์ศรี 1
40 จิราวรรณ ช่วยชู 1
41 ทิพวัลย์ วัชรอาภานุกร 1
42 วรรณี พฤษศิริสมบัติ 1
43 นิรมล ศักดิ์สกุลชาญ 1
44 เกริกชัย ชีระปฏิยุทธ 1
45 ปุณยนุช วชิรวรรณกุล 1
46 พรเทพ เมฆารักษ์ภิญโญ 1
47 ยุทธสิทธิ์ ตันตระจักร์ 1
48 พรรณทิพย์ สังข์ทอง 1
49 จีระเดช มาลา 1
50 อัจจิมา ก๋าพรม 1
51 ปิยทัศน์ พุ่มทองตรู 1
52 ณัทฐนิษฐ์ ศรีมังกรแก้ว 1
53 พงศธร พูนพิพัฒน์ 1
54 มธุรส ประเดิมชัย 1
55 สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 1
56 อภิญญา แซ่โง้ว 1
57 ศิราพร วิเศษสุรการ 1
58 อรพิน ประยงค์รัตน์ 1
59 ชื่นจิต ประกิตชัยพัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 4
4 2554 1
5 2552 4
6 2551 3
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 2
10 2547 3
11 2546 3
12 2545 3
13 2544 4
14 2543 1
15 2542 2
16 2541 2
17 2538 2
18 2537 1
19 2536 1
20 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
2 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของอุณหภูมิหมักต่อไอโซเอมิลแอลกอฮอล์และอะซิทัลดีไฮด์ในสาโท
ปี พ.ศ. 2555
4 การก่อเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Vibrio parahaemolyticus บนผิวเหล็กกล้าไร้สนิม
5 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
6 ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการแช่แข็งของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus UBU1-11
7 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
ปี พ.ศ. 2554
8 สารป้องกันเซลล์และความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบ พ่นฝอยของ Lactobacillus plantarum FT35 สำหรับเป็นหัวเชื้อหมักปลาส้ม
ปี พ.ศ. 2552
9 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงผักปรุงรสโรยข้าวแคลเซียมสูงจากไข่น้ำ (วอลฟ์เฟีย กลอโบซ่า)
10 การพัฒนาแผ่นสมานผิวส้นเท้าเพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์
11 การพัฒนาแผ่นสมานผิวส้นเท้าเพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์
12 ประสิทธิภาพของสารต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกผลทับทิม
ปี พ.ศ. 2551
13 โครงการวิจัยเรื่อง การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
14 การเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Salmonella บนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส
15 การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืช
ปี พ.ศ. 2550
16 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
17 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกผงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2549
18 ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับเทมเปอริง และอุณหภูมิในการเก็บต่อปริมาณ 2AP และคุณภาพการสีของข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L.
19 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
20 ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของสาหร่าย Chlorella sp. โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอน เมื่อเพาะเลี้ยงในปฏิกรณ์ชีวภาพแสง
21 การดัดแปรแป้งข้าวที่มีปริมาณแอมีโลสต่างกันด้วยกรดเพื่อทดแทนไขมันในน้ำสลัด
ปี พ.ศ. 2547
22 การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครโดยโอโซน
23 การผลิตเซลลูโลสโดย Acetobacter xylinum ที่อุณหภูมิสูง
24 ผลของสตาร์ชไฮโดรไลเสตต่อการคืนตัวของแป้งข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2546
25 การผลิตเซลลูโลสจาก Acetobacter sp. TISTR 975 โดยใช้ถังหมักทรงกระบอกแบบหมุน
26 การผลิตแซนแทนกัมในถังหมักโดยใช้ไฮโดรไลเซทจากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
27 โครงการสำรวจปัญหาในการแปรรูป การกระจายและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม
ปี พ.ศ. 2545
28 การผลิตแซนแทนกัมจากไฮโดรไลเซทของแป้งมันสำปะหลังโดยใช้การหมักแบบป้อนเป็นช่วง
29 การสกัดโปรตีนที่ละลายน้ำได้จากข้าวเจ้า
30 การสกัดโปรตีนที่ละลายน้ำได้จากข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2544
31 ผลของกระบวนการแช่เยือกแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่ผ่านการแช่เยือกแข็งด้วยวิธีแบบลมพ่นและแบบไครโอจินิค
32 การตรวจวิเคราะห์จำนวน Salmonella spp. ที่บาดเจ็บในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius แช่แข็ง
33 ภาวะที่มีผลต่อการแปรผันด้วยตัวเองของเชื้อ Acetobacter xylinum
34 การแตกร้าวของอกไก่กระทงสุกรูปลูกเต๋าที่แช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2543
35 การผลิตฟิล์ม และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซน
ปี พ.ศ. 2542
36 การผลิตแซนแทนกัมจากกากมันสำปะหลังโดย Xanthomonas campestris TISTR 840
37 สภาวะที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสาหร่ายขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2541
38 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเต้าหู้ยี้
39 ผลของออกซิเจนและสารอาหารในอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการสร้างเซลลูโลส ของแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2538
40 การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มจากวุ้นน้ำมะพร้าว
41 ผลของการทำแห้งแบบเยือกแข็งและแบบพ่นฝอยต่อโยเกิร์ตพร้อมดื่มผง
ปี พ.ศ. 2537
42 ผลของแอสปาเตมร่วมกับโพลีเด็กซ์โตรสและกัมต่างชนิดที่มีต่อสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของโยเกิร์ตแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2536
43 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากฟางข้าว