ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมธ ตันตระเธียร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุเมธ ตันตะเธียร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 20
2 รมณี สงวนดีกุล 18
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 9
4 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 8
5 วรภา คงเป็นสุข 7
6 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 6
7 กิ่งแก้ว หิรัญเกิด 5
8 อัจฉรา จันทร์ฉาย 5
9 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 5
10 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 5
11 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 5
12 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 3
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
14 กัลยา เลาหสงคราม 3
15 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 3
16 จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก 2
17 นินนาท ชินประหัษฐ์ 2
18 เกศินี เกตุพยัคฆ์ 2
19 อรวรรณ ศิริเวทย์วุฒิ 2
20 สุวรรณา สุภิมารส 2
21 ไพลิน สุขวงษ์ 2
22 วราวุฒิ ครูส่ง 2
23 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 2
24 กันยารัตน์ เรียวกลาง 2
25 นันทนา คชเสนี 2
26 ปัญญา จารุศิริ 2
27 โปรดปราน สิริธีรศาสน์ 2
28 ดุษฎี เด่นประเสริฐ 2
29 สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 1
30 พงศธร พูนพิพัฒน์ 1
31 อภิญญา แซ่โง้ว 1
32 ณัทฐนิษฐ์ ศรีมังกรแก้ว 1
33 มธุรส ประเดิมชัย 1
34 ศิราพร วิเศษสุรการ 1
35 อรพิน ประยงค์รัตน์ 1
36 วิเชียร ริมพณิชยกิจ 1
37 จิราภา เสฐจินตนิน, 2515- 1
38 ธันยาภรณ์ นาวินวรรณ 1
39 ธนจันทร์ มหาวนิช 1
40 ปิยทัศน์ พุ่มทองตรู 1
41 จิราวรรณ ช่วยชู 1
42 นริสรา กิตติวณิชานนท์ 1
43 ชื่นจิต ประกิตชัยพัฒนา 1
44 ฤทัยรัตน์ วิศาลสุวรรณกร 1
45 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
46 อังคณา พันธ์ศรี 1
47 วรรณี พฤษศิริสมบัติ 1
48 ทิพวัลย์ วัชรอาภานุกร 1
49 สมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง 1
50 นิรมล ศักดิ์สกุลชาญ 1
51 รริศรา อิ่มภาประเสริฐ 1
52 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 1
53 ยุทธสิทธิ์ ตันตระจักร์ 1
54 ปุณยนุช วชิรวรรณกุล 1
55 พรรณทิพย์ สังข์ทอง 1
56 อัจจิมา ก๋าพรม 1
57 จีระเดช มาลา 1
58 เกริกชัย ชีระปฏิยุทธ 1
59 พรเทพ เมฆารักษ์ภิญโญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 4
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 9
7 2551 6
8 2550 4
9 2549 2
10 2548 3
11 2547 3
12 2546 3
13 2545 3
14 2544 4
15 2543 2
16 2542 3
17 2541 4
18 2540 2
19 2539 1
20 2538 2
21 2537 1
22 2536 1
23 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
2 การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของอุณหภูมิหมักต่อไอโซเอมิลแอลกอฮอล์และอะซิทัลดีไฮด์ในสาโท
ปี พ.ศ. 2555
4 การก่อเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Vibrio parahaemolyticus บนผิวเหล็กกล้าไร้สนิม
5 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
6 ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการแช่แข็งของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus UBU1-11
7 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลู
ปี พ.ศ. 2554
8 สารป้องกันเซลล์และความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบ พ่นฝอยของ Lactobacillus plantarum FT35 สำหรับเป็นหัวเชื้อหมักปลาส้ม
ปี พ.ศ. 2553
9 การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
10 การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
11 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผงผักปรุงรสโรยข้าวแคลเซียมสูงจากไข่น้ำ (วอลฟ์เฟีย กลอโบซ่า)
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านใน โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน
14 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
15 ประสิทธิภาพของสารต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเมล็ดมะม่วง
16 การพัฒนาแผ่นสมานผิวส้นเท้าเพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์
17 การป้องกันและควบคุมการเกิดคราบของซูโดโมแนสบนพื้นผิวโลหะ
18 การพัฒนาแผ่นสมานผิวส้นเท้าเพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์
19 ประสิทธิภาพของสารต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกผลทับทิม
ปี พ.ศ. 2551
20 โครงการวิจัยเรื่อง การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
21 การเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Salmonella บนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส
22 การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
23 การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืช
24 การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
25 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
ปี พ.ศ. 2550
26 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน
28 การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน
29 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกผงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2549
30 ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับเทมเปอริง และอุณหภูมิในการเก็บต่อปริมาณ 2AP และคุณภาพการสีของข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L.
31 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
32 ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของสาหร่าย Chlorella sp. โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอน เมื่อเพาะเลี้ยงในปฏิกรณ์ชีวภาพแสง
33 การดัดแปรแป้งข้าวที่มีปริมาณแอมีโลสต่างกันด้วยกรดเพื่อทดแทนไขมันในน้ำสลัด
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านใน โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2547
35 การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครโดยโอโซน
36 การผลิตเซลลูโลสโดย Acetobacter xylinum ที่อุณหภูมิสูง
37 ผลของสตาร์ชไฮโดรไลเสตต่อการคืนตัวของแป้งข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2546
38 การผลิตเซลลูโลสจาก Acetobacter sp. TISTR 975 โดยใช้ถังหมักทรงกระบอกแบบหมุน
39 การผลิตแซนแทนกัมในถังหมักโดยใช้ไฮโดรไลเซทจากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
40 โครงการสำรวจปัญหาในการแปรรูป การกระจายและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม
ปี พ.ศ. 2545
41 การผลิตแซนแทนกัมจากไฮโดรไลเซทของแป้งมันสำปะหลังโดยใช้การหมักแบบป้อนเป็นช่วง
42 การสกัดโปรตีนที่ละลายน้ำได้จากข้าวเจ้า
43 การสกัดโปรตีนที่ละลายน้ำได้จากข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2544
44 ผลของกระบวนการแช่เยือกแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่ผ่านการแช่เยือกแข็งด้วยวิธีแบบลมพ่นและแบบไครโอจินิค
45 การตรวจวิเคราะห์จำนวน Salmonella spp. ที่บาดเจ็บในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius แช่แข็ง
46 ภาวะที่มีผลต่อการแปรผันด้วยตัวเองของเชื้อ Acetobacter xylinum
47 การแตกร้าวของอกไก่กระทงสุกรูปลูกเต๋าที่แช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2543
48 การผลิตฟิล์ม และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซน
49 การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวุ้นเซลลูโลสที่ได้จาก Acetobacter Xylinum
ปี พ.ศ. 2542
50 การผลิตแซนแทนกัมจากกากมันสำปะหลังโดย Xanthomonas campestris TISTR 840
51 สภาวะที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสาหร่ายขนาดเล็ก
52 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2541
53 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเต้าหู้ยี้
54 ผลของออกซิเจนและสารอาหารในอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการสร้างเซลลูโลส ของแบคทีเรีย
55 การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวุ้นเซลลูโลสที่ได้จาก Acetobacter Xylinum
56 ภาวะของอัลทราฟิลเทรชันต่อการผลิตน้ำตาลกลูโคสจาก น้ำมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2540
57 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
58 การผลิตฟิล์มที่ย่อยสลายได้จากวุ้นนาตก
ปี พ.ศ. 2539
59 การผลิตฟิล์มที่ย่อยสลายได้จากวุ้นนาตก
ปี พ.ศ. 2538
60 การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มจากวุ้นน้ำมะพร้าว
61 ผลของการทำแห้งแบบเยือกแข็งและแบบพ่นฝอยต่อโยเกิร์ตพร้อมดื่มผง
ปี พ.ศ. 2537
62 ผลของแอสปาเตมร่วมกับโพลีเด็กซ์โตรสและกัมต่างชนิดที่มีต่อสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของโยเกิร์ตแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2536
63 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากฟางข้าว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
64 ภาวะของอัลทราฟิลเทรชันต่อการผลิตน้ำตาลกลูโคสจาก น้ำมันสำปะหลัง
65 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
66 ประสิทธิภาพของสารต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเมล็ดมะม่วง