ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมธ ชวเดช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์ 5
3 เพียรพรรค ทัศดร 3
4 ขวัญจิต วงษ์ชารี 3
5 สุเมธ ชวเดช 3
6 วิษณุ มีอยู่ 3
7 สมชาย โอสุวรรณ 3
8 ศิริพร จงผาติวุฒิ 2
9 ชัยณรงค์ ตระกูลสุขอนันต์ 2
10 พรสวรรค์ ดิษยบุตร 2
11 ธนภูมิ สุวรรณบาตร์ 2
12 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
13 เพียรพรรค ทัศคร 2
14 รัตนา รุจิรวนิช 2
15 อโนทัย ตันสุวรรณ 2
16 ปราโมช รังสรรค์วิจิตร 2
17 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
18 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
19 นพภาพร พานิช 2
20 วรรณี พฤฒิถาวร 2
21 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
22 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
23 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
24 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
25 นาฏนดา ธรินทร์ 1
26 เพียรพรรค ทัศคร 1
27 อังสนา สุขะหุต 1
28 จีรพงษ์ อินทร์จอหอ 1
29 อะเคื้อ บุญญสิริ 1
30 เลอสรวง เมฆสุต 1
31 อานนท์ ดุษฎีพรรณ์ 1
32 จินดารัตน์ สมุทร์จารินทร์ 1
33 อรทัย พรสุนทรทวี 1
34 กิตติยาพร พรมมา 1
35 Sumaeth Chavadej 1
36 กัณฑมาศ สุทธิเรืองวงศ์ 1
37 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 1
38 Tharathip Niyamapa 1
39 Thammanoon Sreethawong 1
40 Malinee Leethochawalit 1
41 มาลินี ลีโทชวลิต 1
42 Hannarong Neramitsuk 1
43 Pramoch Rangsunvigit 1
44 ปิยะรัตน์ ธนโกเศศ 1
45 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
46 ธาดา ฉัตรธานี 1
47 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 1
48 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 2
3 2549 3
4 2546 1
5 2544 1
6 2541 5
7 2540 2
8 2539 2
9 2538 1
10 2537 4
11 2536 2
12 2531 1
13 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การแยกแบบทำให้ลอยเพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำเสีย: การศึกษาหลักการพื้นฐานและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553
2 Hydrogen production from glucose-containing wastewater using an anaerobic sequencing batch reactor: Effects of COD loading rate, nitrogen content, and organic acid composition
3 การดัดแปรพื้นผิวของวัสดุพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการดูดซับสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพ เพื่อการนำไปใช้งานเป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผล
ปี พ.ศ. 2549
4 การเลือกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอทิลีนบนฐานรองรับ
5 การเตรียมเซลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์
6 การเกิดไมโครอิมัลชั่นของน้ำเสียที่มีน้ำมันปนเปื้อน โดยใช้สารลดแรงตึงผิวและความสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการแยกแบบทำให้ลอย
ปี พ.ศ. 2546
7 การเปลี่ยนมีเธนโดยการใช้พลาสมา
ปี พ.ศ. 2544
8 ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพของฟองและประสิทธิภาพของระบบฟองลอย
ปี พ.ศ. 2541
9 การเปลี่ยนมีเธนเป็นเมธานอลภายใต้โคโรนาดิสชาร์จ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
10 การพัฒนากระบวนการฟรอทโฟลเทชันสำหรับบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์
11 การพัฒนากระบวนการออกซิเดชั่นโอโซนสำหรับการบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์
12 การออกแบบและทดลองระบบฟรอทโฟลเทชัน สำหรับการบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์
13 จลนพลศาสตร์ของการเปลี่ยนก๊าซมีเธนเป็นสารไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลสูงภายใต้สนามไฟฟ้าความต่างศักย์สูง : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
14 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเงินเพื่อฆ่าเชื้อโรค
15 ระบบยูเอเอสบี-ตัวกลางกรองแบบอุณหภูมิสูงและสองขั้นตอน สำหรับบำบัดน้ำกากส่าและผลิตก๊าซชีวภาพ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
16 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบหมักแบบยูเอเอสบี โดยควบคุมอุณหภูมิในช่วงเทอร์โมฟิลิค
17 การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีไฟฟ้าเคมีเพื่อกำจัดสารอินทรีย์และสี
ปี พ.ศ. 2538
18 การขจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำกากส่าโดยกระบวนการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนและแบบเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2537
19 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
20 การบำบัดน้ำกากส่าโดยกระบวนการยูเอเอสบีที่อุณหภูมิสูง
21 ระบบตัวกลางกรอง-ยูเอเอสบี แบบอุณหภูมิสูง ชนิดสองขั้นตอนสำหรับบำบัดน้ำกากส่า
22 การทดสอบความสามารถของตะกอนจุลินทรีย์จากระบบ ยูเอเอสบีขนาดใหญ่ ช่วงเริ่มต้นเดินระบบ
ปี พ.ศ. 2536
23 การสกัดแทนนินจากเปลือกเงาะ
24 รีดักชันของสารซัลเฟตในกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ ของน้ำกากส่า
ปี พ.ศ. 2531
25 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โดย กระบวนการไร้ออกซิเจนอิสระแบบสองขั้นตอน