ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมตต์ ปุจฉาการ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุเมตต ปุจฉาการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คมสัน หงภัทรคีรี 14
2 เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ 12
3 สิรินทร เทพมังกร 12
4 กิติธร สรรพานิช 10
5 สุชา มั่นคงสมบูรณ์ 8
6 วิภูษิต มัณฑะจิตร 7
7 แววตา ทองระอา 6
8 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย 6
9 ธิดารัตน์ น้อยรักษา 6
10 ธีระพงศ์ ด้วงดี 5
11 พัฒนา ภูลเปี่ยม 4
12 วันชัย วงสุดาวรรณ 4
13 ธีระ เล็กชลยุทธ 2
14 ลัดดา วงศ์รัตน์ 2
15 จารุนันท์ ประทุมยศ 2
16 กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ 2
17 ปรีชา ภูวไพรศิริศาล 2
18 จามรี ยิ้มแย้ม 2
19 วิมลพรรณ รุ่งพรหม 2
20 รวิวรรณ วัฒนดิลก 2
21 อัญชลี จันทร์คง 2
22 สุวราภรณ์ กันทรวิชัยวัฒน์ 2
23 ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ 2
24 สุพัตรา ตะเหลบ 2
25 รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์ 2
26 สราวุธ ศิริวงศ์ 2
27 จิตรา ตีระเมธี 2
28 รุ่งจรัส หุตะเจริญ 2
29 สหรัฐ ธีระคัมพร 2
30 ธนากร อ้วนอ่อน 2
31 ชุตินธร มูลทองน้อย 2
32 Sumaitt Putchakarn 1
33 อภิชาติ สุขสำราญ 1
34 อรุณ จันทรคํา 1
35 ภัทรีนา คมขำ 1
36 Aroon Jankam 1
37 อภิญญา ปานโชติ 1
38 นันทนา คชเสนี 1
39 พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา 1
40 ชูตา บุญภักดี 1
41 จามรี แย้มยิ้ม 1
42 นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร 1
43 Apichart Suksamrarn 1
44 Bongkoch Tarnchompoo 1
45 บงกช ธารชมพู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 7
5 2554 2
6 2553 8
7 2552 7
8 2551 4
9 2550 3
10 2549 2
11 2548 1
12 2547 1
13 2546 2
14 2545 1
15 2543 1
16 2542 3
17 2541 2
18 2540 3
19 2537 2
20 2536 1
21 2535 1
22 2534 2
23 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
2 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย
3 ลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแบคทีเรียและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
4 ชุมชนฟองน้้าทะเลและเอคไคโนเดิร์มกับความแปรผันของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประจำปี 2557
5 การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7 ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเล อ่าวไทยตอนกลาง ปี 2557
8 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย ประจำปีงบประมาณ 2557
ปี พ.ศ. 2556
9 ความหลากหลายของชนิดฟองน้ำทะเลบริเวณหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
10 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย
ปี พ.ศ. 2555
11 แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเล
12 ฟองน้ำทะเลและเอคไคโนเดิร์มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
13 ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
14 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
15 ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ปี 2554
16 ฟองน้ำทะเลและเอคไคโนเดิร์มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประจำปี 2554
17 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี :
ปี พ.ศ. 2554
18 แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเล
19 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน :
ปี พ.ศ. 2553
20 สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
21 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียทะเลที่อาศัยอยู่กับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด
22 ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
23 แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเล
24 ลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายของจุลชีพที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเล
25 ความผันแปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของปะการังอ่อน, Sinularia May, 1898 (Octocorallia: Alcyonacea) ที่พบบริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
26 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหาดนางรอง เกาะจรเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
27 สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ปี พ.ศ. 2552
28 การประเมินสถานภาพองค์ประกอบชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
29 สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
30 การประเมินสถานภาพองค์ประกอบชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
31 บทบาทของสารทุติยภูมิที่พบในทากเปลือย และฟองน้ำที่เป็นอาหาร
32 สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
33 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหาดนางรอง เกาะจรเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
34 ความผันแปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของปะการังอ่อน, Sinularia May, 1898 (Octocorallia, Alcyonacea) ที่พบบริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2551
35 บทบาทของสารทุติยภูมิที่พบในทากเปลือยและฟองน้ำที่เป็นอาหาร
36 ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ำ จากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย : จังหวัดชลบุรีและระยอง
37 ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ำจากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย : จังหวัดจันทบุรีและตราด
38 บทบาทของสารทุติยภูมิที่พบในทากเปลือยและฟองน้ำที่เป็นอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
39 ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ำจากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย : จังหวัดจันทบุรีและตราด
40 สัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
41 ความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2549
42 ความสัมพันธ์ของดาวเปราะที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำบริเวณหมู่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
43 ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ำ จากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย : จังหวัดชลบุรีและระยอง
ปี พ.ศ. 2548
44 สัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2547
45 การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลในแนวปะการังในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
ปี พ.ศ. 2546
46 ความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี
47 การศึกษาสารไบโอแอกทีฟ เมตาบอไลท์จากแบคทีเรียทะเลที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
48 Ecdysteroids from a Zoanthus sp.
ปี พ.ศ. 2543
49 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการลงเกาะของตัวอ่อนของเพรียงหิน, โดยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำและปะการังอ่อนของไทย
ปี พ.ศ. 2542
50 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียทะเลที่อาศัยอยู่กับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด
51 การศึกษาอนุกรมวิธานของเอไคโนเดิร์ม บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
52 การศึกษาสารไบโอแอกทีฟ เมตาบอไลท์จากแบคทีเรียทะเลที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
53 การศึกษาสารไบโอแอกทีฟ เมตาบอไลท์จากแบคทีเรียทะเลที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำในประเทศไทย
54 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการลงเกาะของตัวอ่อนของเพรียงหิน, โดยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำและปะการังอ่อนของไทย
ปี พ.ศ. 2540
55 คุณภาพน้ำชายฝั่งจังหวัดชลบุรี (ศรีราชา-เมืองใหม่) ปี 2537
56 ผลกระทบของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
57 การศึกษาคุณภาพน้ำในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2537
58 คุณภาพน้ำชายฝั่งจังหวัดชลบุรี (ศรีราชา-เมืองใหม่) ปี 2537
59 ผลกระทบของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ปี พ.ศ. 2536
60 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พืชพรรณพื้นเมืองของไทย ที่มีฮอร์โมนลอกคราบผลิตเป็นอาหารผสมสำหรับเร่งการลอกคราบกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2535
61 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พืชพรรณพื้นเมืองของไทย ที่มีฮอร์โมนลอกคราบผลิตเป็นอาหารผสมสำหรับเร่งการลอกคราบกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2534
62 การศึกษาอนุกรมวิธานของเอไคโนเดริม บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
63 การศึกษาคุณภาพน้ำในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก