ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมตต์ ปุจฉาการ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุเมตต ปุจฉาการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คมสัน หงภัทรคีรี 14
2 เศรษฐพงษ์ ปุจฉาการ 12
3 สิรินทร เทพมังกร 12
4 กิติธร สรรพานิช 10
5 สุชา มั่นคงสมบูรณ์ 8
6 วิภูษิต มัณฑะจิตร 7
7 แววตา ทองระอา 6
8 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย 6
9 ธิดารัตน์ น้อยรักษา 6
10 ธีระพงศ์ ด้วงดี 5
11 พัฒนา ภูลเปี่ยม 4
12 วันชัย วงสุดาวรรณ 4
13 สหรัฐ ธีระคัมพร 2
14 สราวุธ ศิริวงศ์ 2
15 จิตรา ตีระเมธี 2
16 ชุตินธร มูลทองน้อย 2
17 ธนากร อ้วนอ่อน 2
18 จารุนันท์ ประทุมยศ 2
19 รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์ 2
20 รุ่งจรัส หุตะเจริญ 2
21 สุวราภรณ์ กันทรวิชัยวัฒน์ 2
22 ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ 2
23 กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ 2
24 ลัดดา วงศ์รัตน์ 2
25 สุพัตรา ตะเหลบ 2
26 ปรีชา ภูวไพรศิริศาล 2
27 ธีระ เล็กชลยุทธ 2
28 อัญชลี จันทร์คง 2
29 รวิวรรณ วัฒนดิลก 2
30 จามรี ยิ้มแย้ม 2
31 วิมลพรรณ รุ่งพรหม 2
32 Aroon Jankam 1
33 Sumaitt Putchakarn 1
34 อภิชาติ สุขสำราญ 1
35 นันทนา คชเสนี 1
36 บงกช ธารชมพู 1
37 ภัทรีนา คมขำ 1
38 อรุณ จันทรคํา 1
39 ชูตา บุญภักดี 1
40 จามรี แย้มยิ้ม 1
41 อภิญญา ปานโชติ 1
42 พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา 1
43 นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร 1
44 Apichart Suksamrarn 1
45 อนุชิต พลับรู้การ 1
46 Bongkoch Tarnchompoo 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 3
6 2554 2
7 2551 1
8 2549 1
9 2547 1
10 2545 1
11 2542 1
12 543 79
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่งสะสมทริสออกซาโซลมาโครไลด์ในฟองน้ำ Penares cf. nux
ปี พ.ศ. 2558
2 ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
3 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2556
5 ความหลากหลายของชนิดฟองน้ำทะเลบริเวณหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2555
6 ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ปี 2554
7 ฟองน้ำทะเลและเอคไคโนเดิร์มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประจำปี 2554
8 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี :
ปี พ.ศ. 2554
9 แนวปะการังน้ำตื้นของเกาะกับระดับน้ำทะเล
10 ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน :
ปี พ.ศ. 2551
11 บทบาทของสารทุติยภูมิที่พบในทากเปลือยและฟองน้ำที่เป็นอาหาร
ปี พ.ศ. 2549
12 ความสัมพันธ์ของดาวเปราะที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำบริเวณหมู่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
13 การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลในแนวปะการังในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
ปี พ.ศ. 2545
14 Ecdysteroids from a Zoanthus sp.
ปี พ.ศ. 2542
15 การศึกษาสารไบโอแอกทีฟ เมตาบอไลท์จากแบคทีเรียทะเลที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำในประเทศไทย