ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเทวี ศุขปราการ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สุเทวี ศุขปราการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 11
2 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 10
3 สุนันทา จันทกูล 9
4 อรรัตน์ มงคลพร 9
5 สมศิริ แสงโชติ 9
6 สิริกุล วะสี 7
7 กรุง สีตะธนี 3
8 ประเทือง ดอนสมไพร 2
9 สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม 2
10 ปริยานุช จุลกะ 2
11 ศิริชัย กาญจนวาสี 2
12 สุรีย์ ภูมิภมร 2
13 ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร 2
14 วสันต์ ชมศิริตระกูล 2
15 ฉันทนา วิชรัตน์ 2
16 สุระพงษ์ รัตนโกศล 2
17 สุดใจ ล้อเจริญ 1
18 จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ 1
19 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 1
20 พิศาล วสุวาณิช 1
21 จำนอง โสมกุล 1
22 กนกวรรณ รมยานนท์ 1
23 Vilasinee Ramnut 1
24 วิมล สีเทา 1
25 นุชนาถ วารินทร์ 1
26 สุพัฒน์ อรรถธรรม 1
27 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 1
28 บัญญัติ เศรษฐฐิติ 1
29 กัญญา นวลแข 1
30 กัญญา นวลแข 1
31 ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ 1
32 เบญจมาศ ศิลาย้อย 1
33 บังอร สุทธิพัฒนกิจ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
35 Toru Maruo 1
36 Michiko Takagaki 1
37 กุลภักดิ์ สรวมนาม 1
38 Supachai Amkha 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 2
3 2548 2
4 2545 8
5 2543 1
6 2533 1
7 2532 1
8 2531 2
9 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 โครงการการพัฒนาการผลิตผักโดยมาตรฐานการผลิตระบบ GAP เพื่อส่งครัวการบินไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 การพัฒนาของเมล็ดและระยะเวลาการหมักต่อคุณภาพเมล็ดผักปลัง (Basella sp.)
3 การแก่ของเมล็ดพันธุ์และตำแหน่งฝักที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ปอกระเจา
ปี พ.ศ. 2548
4 Nutrient Dynamics Cropping System.
5 การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผักและผลไม้
ปี พ.ศ. 2545
6 การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านในภูมิภาคเอเซีย
7 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
8 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
9 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
10 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
11 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
12 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
13 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
14 การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน เฟส 2
ปี พ.ศ. 2533
15 การพัฒนาและการแก่ของเมล็ดพริก
ปี พ.ศ. 2532
16 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกแตงเทศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
17 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ไม้ป่่า รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
18 สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ธัญญพืช พืชน้ำมัน และพืชไร่ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย