ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเทพ เรืองวิเศษ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 3
2 พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ 2
3 ทศพล ใหม่สุวรรณ 2
4 นัดดา ป้องคำสิงห์ 2
5 ดวงกมล แต้มช่วย 2
6 ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม 2
7 เบญจมาศ มโหสถนันทน์ 2
8 เทียมพบ ก้านเหลือง 2
9 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
10 นงลักษณ์ เรืองวิเศษ 2
11 ประภัสสร ตันติพงศ์วิวัฒน์ 1
12 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
13 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
14 มณฑาทิพย์ ชมแก้ว 1
15 เฟื่องฟ้า โสภณพงศ์พิพัฒน์ 1
16 ณฤต พุฒิกุลางกูร 1
17 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
18 เบญจมาศ ปัทมาลัย 1
19 อลงกร อมรศิลป์ 1
20 ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย 1
21 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 1
22 นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย 1
23 ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ 1
24 วิชัย เติมผลบุญ 1
25 ปราจีน วีรกุล 1
26 สุชาดา สุสุทธิ 1
27 ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2548 2
3 2546 5
4 2544 1
5 2543 1
6 2541 1
7 2538 1
8 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทยจากการบริโภคอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ปนเปื้อนสารหนูอนินทรีย์
ปี พ.ศ. 2548
2 การศึกษาชนิดและปริมาณของแบคทีเรียและเชื้อราก่อโรคที่สำคัญจากตัวอย่างน้ำขยะในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และอยุธยา
3 การเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์ชี้แนะ ทองแดง และสังกะสี จากน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดแบบต่าง ๆ ในฟาร์มสุกร
ปี พ.ศ. 2546
4 การบริโภคดินโดยคนไทย อายุระหว่าง 20-45 ปี ในจังหวัดปทุมธานี
5 อิทธิพลของอาชีพที่มีต่อการบริโภคดินของคนไทยอายุ 30-50 ปี ในจังหวัดพัทลุง
6 การวิเคราะห์ปริมาณการบริโภคดินในเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ในจังหวัดปทุมธานี
7 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
8 การวิเคราะห์ปริมาณการบริโภคดินในเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ในจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2544
9 โครงการการประเมินความเสี่ยงในการนำหรือแพร่เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2543
10 ประสิทธิภาพและการลงทุนอย่างเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร
ปี พ.ศ. 2541
11 การปนเปื้อนและสาเหตุการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี1 และเอ็ม1 ในนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที รสชอคโกแลต : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2538
12 ผลของเมททิลพาราไธออนและไตรบิวทิลทินต่อระดับของไซโตโครมพี 450 ในปลาดุกพันธุ์ผสม (clarias macrocephalus vs.clarias gariepinus)