ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเทพ เมยไธสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลความเป็นเลิศ ทางการกีฬาของนักกีฬาในสถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการในสถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์ ในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจ ของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา
6 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬาที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาในโรงเรียนกีฬา
ปี พ.ศ. 2551
7 การวิจัยเชิงนโยบาย : การจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสถาบันการพลศึกษา
8 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
9 การพัฒนารูปแบบองค์ประกอบเชิงสาเหตุ ทางวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความเป็นเลิศ ทางการกีฬาในสถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2527
11 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกาย ทักษะทางกีฬาเฉพาะอย่าง ทัศนคติต่อวิชาชีพพลศึกษา และบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 กรณีศึกษากระบวนการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนกีฬา ของสถาบันการพลศึกษา : การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม
13 การพัฒนาตัวแบบบูรณาการเชิงสาเหตุของความวิตกกังวล ในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬา
14 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา ในโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา : การวิเคราะห์ เปรียบเทียบสมรรถนะทางการกีฬาของนักกีฬา