ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเทพ ทองแพ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ 13
2 จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข 9
3 เอ็จ สโรบล 3
4 บัญญัติ เศรษฐฐิติ 2
5 ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ 2
6 ไพศาล ริมชลา 2
7 รวี เสรฐภักดี 1
8 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
9 นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ 1
10 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
11 พีรดา พงษ์ทอง 1
12 อัมริตา คชภักดี 1
13 ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ 1
14 ภัทรศยา แก้วมณี 1
15 จรัล เห็นพิทักษ์ 1
16 สุรศักดิ์ นิลนนท์ 1
17 พชรดา ฉายศรี 1
18 เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 1
19 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1
20 นายสุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
21 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
22 เพชรดา ปินใจ 1
23 สุจิณณา กรรณสูต 1
24 ธีระ สมหวัง 1
25 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
26 สกล ฉายศรี 1
27 นางสาวกฤษณา ทิวาตรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 1
8 2545 1
9 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตของกระท้อน
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาขนาดของวัสดุหมักขยะประเภทผลไม้และเปลือกผลไม้กับสัดส่วนการคลุกเคล้าด้วยดินเนื้อละเอียดที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมัก
ปี พ.ศ. 2554
4 slag Utilization for Agriculture in Thailand
5 การศึกษาขนาดของวัสดุหมักขยะประเภทผลไม้และเปลือกผลไม้ กับสัดส่วนการกลบด้วยดินเนื้อละเอียด ที่มีประสิทธิภาพการย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมัก
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของการใช้ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
7 การใช้ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์เพื่อเป็นปุ๋ยสำหรับผักคะน้าและผักกาดขาวปลี
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาการทำงานของจุลินทรีย์กลุ่ม Thermophilic ในการหมักขยะอินทรีย์ในบ่อคอนกรีตภายใต้ระยะเวลาการรดน้ำที่แตกต่างก้น
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาการนำปุ๋ยหมักจากเศษผักและผลไม้ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการฝังกลบในกล่องคอนกรีตของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นวัสดุปลูกคะน้าและผักกาดหัว
ปี พ.ศ. 2549
10 โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพ และการ กำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม
ปี พ.ศ. 2545
11 การใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินปลูกข้าว