ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเทพ จารุรัตนศิริกุล
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุเทพ จารุรัตน์ศิริกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเจฟิทินิบเมื่อบริหารร่วมกับยาเคมีบำบัดซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู ในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
2 เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ในปอดของยา meropenem ในผู่ป่วยปอดอักเสบ
3 การศึกษาเปรียบเทียบเภสัชพลศาสตร์ของ Meropenem ในผู้ป่วยที่มีไข้ที่อยู่ในภาวะนิวโตรฟิลต่ำหลังการบริหารยาด้วยวิธี 3-hour infusion และ bolus injection.
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกโดยผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
5 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารยาอิมมิเพ็นเนม ระหว่างวิธีหยดเข้าหลอดเลือดดำอย่างสม่ำเสมอ 2 ชั่วโมง และ30 นาที ในผู้ป่วยปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจ
6 การศึกษาเปรียบเทียบเภสัชพลศาสตร์ของ Meropenem ในผู้ป่วยที่มีไข้ที่อยู่ในภาวะนิวโตรฟิลต่ำหลังการบริหารยาด้วยวิธี 3-hour infusion และ bolus injection.
7 การใช้การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกโดยผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเจฟิทินิบเมื่อบริหารร่วมกับยาเคมีบำบัดซิสพลาตินและไฟว์เอฟยูในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มโดยการปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาBAL8557เปรียบเทียบกับยาคาสโปฟังกิ้น(Caspofungin)ต่อเนื่องด้วยรูปแบบของการรักษาด้วยยาวอรีโคนาโซล(Voriconazole)ในภาวะที่มีเชื้อแคนดิดาในกระแสเลือด
10 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารยาอิมมิเพ็นเนม ระหว่างวิธีหยดเข้าหลอดเลือดดำอย่างสม่ำเสมอ 2 ชั่วโมง และ30 นาที ในผู้ป่วยปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจ
11 การศึกษาวิจัยระยะที่ 3 แบบสุ่มโดยการปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาBAL8557 เปรียบเทียบกับยาคาสโปฟังกิ้น (Caspofungin)ต่อเนื่องด้วยรูปแบบของการรักษาด้วยยาวอรีโคนาโซล (Voriconazole) ในการรักาภาวะที่มีเชื้อแคนดิดาในกระแสเล
ปี พ.ศ. 2549
12 เภสัชจลนศาสตร์ของ indinavir ในขนาด 400 มก. บริหารร่วมกับ ritonavir 100 มก. ทุก 12 ชั่วโมง ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV.
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาเปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์ของอิมมิเพ็นเนมระหว่างวิธีหยอดตามเข้าหลอดเลือดดำอย่างสม่ำเสมอ 2ชั่วโมงและ 30 นาที ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรง
ปี พ.ศ. 2547
14 การทดสอบชีวสมมูลของยาเซฟพีพีมชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ(Cefamzs) ในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี
15 การทดสอบชีวสมมูลของยาเซฟพิโรม (Siprom) ในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2543
16 อิทธิพลของ indinavir ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ rifampicin ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
ปี พ.ศ. 2535
17 เภสัชจลนศาสตร์ของยาธีโอฟิลลิน ในคนไทยที่สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่
ปี พ.ศ. 2532
18 เภสัชจลนศาสตร์ของยาธีโอฟิลลิน ในคนไทยที่สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่
19 การสำรวจปฏิกิริยาในซีรั่มต่อเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2529
20 การสำรวจปฏิกิริยาในซีรั่มต่อเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ในภาคใต้