ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุสัณหา ยิ้มแย้ม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ 25
2 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 11
3 จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ 8
4 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 5
5 อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล 5
6 สุจิตรา ชัยวุฒิ 4
7 กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ 4
8 นาฎยา ตนานนท์ 4
9 ชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ 3
10 จิรวรรณ ดีเหลือ 3
11 ชมนาด พจนามาตร์ 3
12 วิจิตร ศรีสุพรรณ 3
13 พิกุล นันทชัยพันธ์ 3
14 พันทวี เชื้อขาว 2
15 เบญจมาภรณ์ จันทรโรทัย 2
16 เบ็ญจา จิรภัทรพิมล 2
17 อภิรัช สกุลณียา 2
18 มาลี เอื้ออำนวย 2
19 ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ 1
20 ระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์ 1
21 เฉลิมศรี ปันตา 1
22 กรรณิการ์ กันธะรักษา 1
23 ชญาณิศวร์ กุณา 1
24 ดวงฤดี ลาศุขะ 1
25 นงเยาว์ อุดมวงศ์ 1
26 Chiangmai University. Faculty of Nursing 1
27 วิภาดา คุณาวิกติกุล 1
28 นาฏยา ตนานนท์ 1
29 ประคิณ สุจฉายา 1
30 Wilawan Saenarat 1
31 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
32 Chomanad Phochamat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 6
5 2551 3
6 2550 5
7 2549 2
8 2548 7
9 2547 1
10 2546 3
11 2545 3
12 2544 2
13 2543 4
14 2536 1
15 2534 1
16 2532 2
17 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์
2 การพัฒนาหุ่นจำลองเต้านมเพื่อการสอนการดูแลเต้านม
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในสถานประกอบการ
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่
5 การพัฒนาสื่อสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่
6 การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสื่อสารสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่
7 การพัฒนาเครือข่ายในการสื่อสารสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับสตรีในสถานประกอบการ
9 สถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ
10 ภาวะเสี่ยง ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ
11 การเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตของสตรี ในสถานประกอบการ
12 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อและความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์
13 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกของมารดา ในโรงพยาบาลจอมทอง
ปี พ.ศ. 2551
14 คุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการดุแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานข้ามชาติสตรี
15 ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดบริเวณศีรษะและลำคอ ต่อความรู้ของบุคลากรพยาบาล
16 คุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ในแรงงานข้ามชาติสตรี
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานแกะสลักไม้ระยะที่สอง : การสร้างเสริมสุขภาพ
18 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในสถานประกอบการ
19 แผนงานวิจัย(Phase I) : การพัฒนาการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในสถานประกอบการ
20 ภาวะเสี่ยง ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในสถานประกอบการ
21 คุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานข้ามชาติสตรี
ปี พ.ศ. 2549
22 โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง: การมีส่วนร่วมของชุมชน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Enhancing self-care of wood carving workers phase II: Community participation / สุสัณหา ยิ้มแย้ม, สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, วิลาวัณย์ เส
23 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง : การมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
24 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ:งานแกะสลักไม้
25 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่ 2: การมีส่วนร่วมของชุมชน
26 การพัฒนาสื่อในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ทำงานไม้แกะสลัก
27 การพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพผู้ทำงานไม้แกะสลัก
28 การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนไม้แกะสลัก
29 การใช้วิทยุชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ
30 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของสตรีไทยที่ทำงานในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
31 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ : งานไม้แกะสลัก ระยะที่ 1 (สภาพการทำงานและสุขภาพ)
ปี พ.ศ. 2546
32 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ งานแกะสลักไม้
33 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบงานแกะสลักไม้
34 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ในภาคเหนือประเทศไทย /
ปี พ.ศ. 2545
35 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ในชนบทภาคเหนือประเทศไทย
36 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพสตรีในวัยทำงานในภาคเหนือประเทศไทย
37 ผลการติดตามเยี่ยมและการใหัคำแนะนำต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน
ปี พ.ศ. 2544
38 ความเข้มแข็งในการมองโลกกับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
39 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2543
40 ผลการติดตามเยี่ยมและการให้คำแนะนำต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน
41 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับเสนอตัวแบบสัญญลักษณ์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
42 ปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและนโยบายที่มีผลต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
43 ประมวลองค์ความจำเป็นเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ
ปี พ.ศ. 2536
44 กลวิธีพื้นบ้านที่เหมาะสมในการส่งเสริมการให้อาหารเสริมในเขตชนบทภาคเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
45 ผลการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อระยะเวลาในการคลอด
ปี พ.ศ. 2532
46 การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้กระบอกฉีดยาชนิดใช้หลายครั้งและชนิดใช้ครั้งเดียว
47 การศึกษาเกณฑ์ปกติเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของคนไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 การพัฒนาหุ่นจำลองเต้านม FON CMU เพื่อการสอนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
49 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
50 DEVELOPING REPRODUCTIVE HEALTH MEDIA FOR SHAN MIGRANT WORKERS
51 การเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในสถานประกอบการ
52 การพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่
53 การพัฒนาการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในสถานประกอบการ.
54 DEVELOPING A NETWORK OF HEALTH COMMUNICATION ON REPRODUCTIVE HEALTH FOR SHAN MIGRANT WORKERS
55 Developing the breastfeeding support model in workplace for full time employed mothers
56 BUILDING CAPACITY OF LEADERS FOR HEALTH COMMUNICATION ON REPRODUCTIVE HEALTH FOR SHAN MIGRANT WORKERS