ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิมล ว่องวานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 63
2 นงลักษณ์ วิรัชชัย 35
3 ศิริเดช สุชีวะ 14
4 อวยพร เรืองตระกูล 13
5 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 10
6 วรรณี แกมเกตุ 9
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
8 สุกัญญรัตน์ คงงาม 6
9 สมฤทัย คงงาม 5
10 สุดาพรรณ บินนอก 5
11 ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ 5
12 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 5
13 กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์ 5
14 นิภาพร กุลสมบูรณ์ 5
15 ทิศนา แขมมณี 5
16 พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ 5
17 ศรีน้อย ลาวัง 5
18 อุทุมพร จามรมาน 4
19 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 4
20 วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 4
21 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 4
22 วันดี สมมิตร 4
23 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 4
24 สร้อยสน สกลรักษ์ 4
25 ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ 3
26 กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 3
27 ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 3
28 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 3
29 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 3
30 เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา 3
31 มาริษา ช่วยปู 2
32 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 2
33 กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 2
34 ปวีณา คำพุกกะ 2
35 วรินทรา ปั้นงาม 2
36 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 2
37 สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย 2
38 พัชรินทร์ จันทาพูน 2
39 อลิศรา ชูชาติ 2
40 สุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์ 2
41 ธานี เครืออยู่ 2
42 ธีรวัฒน์ ฟูมี 2
43 เพียงใจ ศุขโรจน์ 2
44 ภัทราวรรณ ภิรมย์วงศ์ 2
45 ประวิต เอราวรรณ์ 2
46 ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 2
47 โชติกา ภาษีผล 2
48 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
49 อนุรักษ์ วงศ์แก้ว 2
50 สาณุรักษ์ ฟ่องวาริน 2
51 ศุภวรรณ ทรงอำนวยคุณ 2
52 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 2
53 สุภาพร โกเฮงกุล 2
54 ณัฐธิดา พิมพ์หิน 2
55 ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ 2
56 ศุภฤกษ์ รักชาติ 2
57 ศจีมาจ ขวัญเมือง 2
58 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 2
59 ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย 2
60 บรรเลง สระมูล 2
61 อรนิศา เจริญรวย 1
62 สิริวรรณ มีรอด 1
63 จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์ 1
64 สุวลี ทวีบุตร 1
65 อมรรัตน์ คำแดง 1
66 ธนินทร์ รัตนโอฬาร 1
67 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
68 เสาวรส ยิ่งวรรณะ 1
69 ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงค์ 1
70 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล 1
71 นางสาว จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 1
72 ยุพา ปั้นม่วงแดง 1
73 รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย 1
74 บุญเรียง ขจรศิลป์ 1
75 กุลชลี เจริญกุล 1
76 ฉวีวรรณ บุญคุ้ม 1
77 ทนัย สิงห์พันธ์ 1
78 วราภรณ์ แย้มทิม 1
79 สายรุ้ง แสงแจ้ง 1
80 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1
81 คมศร วงษ์รักษา 1
82 ปรมินทร์ อริเดช 1
83 อุษณีย์ รองพินิจ 1
84 ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง 1
85 เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 1
86 วิไลวรรณ ศรีสงคราม 1
87 เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ 1
88 ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม 1
89 สุขุมาล ต่อฑีฆะ 1
90 ทิพวรรณ ประเสริฐอำไพสกุล 1
91 ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 1
92 อัจศรา ประเสริฐสิน 1
93 ศตรัฐ พลมณี 1
94 สุนทรี วรรณไพเราะ 1
95 สมนึก ทองเอี่ยม 1
96 ศิริวรรณ แก้วฟอง 1
97 ปาริฉัตร ปิติสุทธิ 1
98 สิรินทร์ ศุภธีรวงศ์ 1
99 สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 1
100 ขจี พงศธรวิบูลย์ 1
101 ปารมี ตีรบุลกุล 1
102 โรสนี จริยะมาการ 1
103 ชัยยุทธ กลีบบัว 1
104 นิอร ไชยพรพัฒนา 1
105 สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล 1
106 สุดประนอม สมันตเวคิน 1
107 สังวรณ์ งัดกระโทก 1
108 จิรวรรณ นาคพัฒน์ 1
109 ศิริวัฒน์ วรนาม 1
110 มานัส ศักดี 1
111 ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 1
112 จันทวรรณ พลวัฒน์ 1
113 กฤษณา ขำปากพลี 1
114 สวนีย์ วีระพันธุ์ 1
115 สวนีย์ เสริมสุข 1
116 วันดี โค้ไพบูลย์ 1
117 พนิดา มารุ่งเรือง 1
118 วัชราภรณ์ จิตรมาศ 1
119 ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก 1
120 ยุทธพงษ์ อายุสุข 1
121 กรวิกา ฉินนานนท์ 1
122 ศจี จิระโร 1
123 อุษณี ลลิตผสาน 1
124 นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล 1
125 พจนา อาภานุรักษ์ 1
126 สรียา โชติธรรม 1
127 วิธัญญา วัณโณ 1
128 ธีรภัทร กุโลภาส 1
129 ปรารถนา พลอภิชาติ 1
130 มยุรีย์ เขียวฉอ้อน 1
131 สุภาภรณ์ โลหะการก 1
132 ศิรินันท์ สามัญ, 2497- 1
133 พินดา วราสุนันท์ 1
134 ศักดิ์ชัย บาลศิริ, 2516- 1
135 อภิญญา อินทรรัตน์ 1
136 กุลรตี พันธุ์แฉล้ม 1
137 อวยพร เรืองตระกูล 1
138 กฤติยา วงศ์ก้อม, 2513- 1
139 จุฑาภรณ์ บูรณะโอสถ, 2517- 1
140 อโนมา โรจนาพงษ์ 1
141 เถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์ 1
142 เข็มทอง ศิริแสงเลิศ 1
143 สุภาณี ปิยะอภินันท์ 1
144 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 1
145 มนัญญา งามแสง 1
146 นิลวรรณ แซ่จิว, 2517- 1
147 ศิวะพร ภู่พันธ์ 1
148 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
149 จิรวรรณ นาคพัฒน์ 1
150 บงกช วงศ์หล่อสายชล 1
151 ฐิติพร กรัยวิเชียร 1
152 ชนกนาถ กัปตพล 1
153 มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย 1
154 พัชร พิพิธกุล 1
155 มนต์ทิวา ไชยแก้ว 1
156 สนธยา พูนไธสง 1
157 เฉลิมชัย หาญกล้า, 2508- 1
158 นันทิยา บุญสวัสดิ์, 2518- 1
159 เกื้อ กระแสโสม, 2511- 1
160 ชลธิศ โลศิริ 1
161 เกตุฤดี ราชไชยา, 2521- 1
162 ปฏิญญา โกศลสิริพจน์, 2520- 1
163 อัจฉรา นิยมาภา 1
164 อาชัญญา รัตนอุบล 1
165 สมชัย วรานุกูลรักษ์, 2499- 1
166 สุพัตรา ยี่สุ่นทอง 1
167 ยุวดี พันธ์สุจริต 1
168 ทิศนา แขมณี 1
169 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
170 สมพงษ์ ปั้นหุ่น 1
171 ปานจันทร์ โหทอง 1
172 อรุณี สำเภาทอง 1
173 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
174 กุหลาบ หวังดีศิริสกุล 1
175 ทวีศิลป์ กุลนภาดล 1
176 ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า 1
177 อนุชา กอนพ่วง 1
178 ศศิธร เขียวกอ 1
179 อาภรณ์ บางเจริญพรพงศ์ 1
180 ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น 1
181 กนกวรรณ คงอภิรักษ์ 1
182 ฉัตรชนก สายสุวรรณ 1
183 จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ 1
184 วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ 1
185 อรนุช ชาลีรินทร์ 1
186 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
187 งามพันธุ์ สัยศรี 1
188 กชกร เกียรติศรศรี 1
189 พิรุนเทพ เพชรบุรี 1
190 กาญจนา วัธนสุนทร 1
191 รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ 1
192 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
193 ธัญญภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง 1
194 ทักษ์ ทองภูเบศร์ 1
195 ไม่มีข้อมูล 1
196 ธนวัฒน์ แสนสุข 1
197 พินิจ อุไรรักษ์ 1
198 ธัชชัย สุมิตร 1
199 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 1
200 ภูมิ เพชรศักดาสิริ 1
201 อดิศร ศรีบุญวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 6
3 2557 7
4 2556 10
5 2555 14
6 2554 17
7 2553 13
8 2552 29
9 2551 15
10 2550 14
11 2549 5
12 2548 12
13 2547 7
14 2546 9
15 2545 7
16 2544 6
17 2543 7
18 2542 7
19 2541 11
20 2540 8
21 2539 10
22 2538 3
23 2537 1
24 2536 3
25 2535 1
26 2534 3
27 2533 4
28 2532 1
29 2531 2
30 2524 2
31 2523 1
32 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความยึดมั่นผูกพันการวิจัยของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์: การวิเคราะห์ด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและเบส์
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
3 ผลของการสอบระดับชาติที่มีต่อครูและนักเรียน: การวิเคราะห์ปรากฏการณ์วอชแบค
4 การพัฒนาเครื่องมือประเมินการนิเทศเพื่อการประกันการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5 ตัวบ่งชี้และกลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตนักศึกษา: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สายโซ่วิธีการ-เป้าหมายและการวิเคราะห์กลุ่มแฝง
6 การจัดสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยเพื่อส่งเสริมความตั้งใจทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก: กลยุทธ์การพัฒนาจากการวิเคราะห์เอสอีเอ็มที่มีการจับคู่ตัวอย่างวิจัย
7 การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบประเมินกระบวนการพี่เลี้ยงใน การฝึกปฏิบัติการทำคลอดของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้แนวคิด การประเมินแบบทฤษฎีเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2557
8 การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
9 ผลกระทบในอนาคตของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะพยาบาลศาสตร์: วิธีการประเมินผลกระทบในอนาคตแบบผสม
10 การสร้างความสามารถในการประเมินของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้แนวคิดประเมินแบบเสริมพลังอำนาจและการสอนโดยใช้การประเมินเป็นฐาน
11 อิทธิพลของการปฏิบัติงานแบบสะท้อนคิดและความสามารถด้านการนิเทศที่มีต่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตนักศึกษาครูโดยมีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรส่งผ่าน
12 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนวิจัยการศึกษาของนักศึกษาครู
13 ผลการใช้การบันทึกเชิงสะท้อนคิดที่มีต่อพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียนวิจัยการศึกษา: การวิจัยเชิงทดลองแบบผสมวิธี
14 การพัฒนาโมเดลการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล: การวิจัยอิงการออกแบบและการวิเคราะห์เอ็มเอ็มเอสอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2556
15 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานสำหรับประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
16 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบของครูโดยการเสริมพลังอำนาจผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
17 อิทธิพลของภาวะผู้นำที่แท้จริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยมีการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการและความยึดมั่นผูกพันของครูเป็นตัวแปรส่งผ่านและขนาดโรงเรียนเป็นตัวแปรปรับ: การวิจัยแบบผสมวิธี
18 การพัฒนาคู่มือการสร้างแบบสอบวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาโดยใช้โมเดลข้อสอบและวิธีลำดับขั้นของคุณลักษณะ
19 ทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการทำงานกลุ่มของนิสิตนักศึกษา: การวิจัยและพัฒนาโมเดลการวัดและโปรแกรมเสริมสร้าง
20 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบลุ่มลึกและความยึดมั่นผูกพันเพื่อความสำเร็จในการอ่านบทความวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
21 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI เพื่อสร้างเสริมความใฝ่ฝันในอาชีพของนิสิตนักศึกษาครู
22 ผลของหลักสูตรผลิตครูที่มีต่อความรู้ด้านการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนและความรู้ตามกรอบทีแพคของนักศึกษาครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน: โมเดลพหุตัวแปรส่งผ่าน
23 บทบาทการส่งผ่านของความร่วมมือของครูในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครู
24 การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาโดยใช้วิธีอุปนัยและนิรนัย
ปี พ.ศ. 2555
25 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
26 การวิจัยและพัฒนาความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูโดยใช้เทคนิค การเสริมพลัง
27 การวิจัยและพัฒนาคู่มือกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกำกับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
28 การทดลองวัดผลโค้งพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝงในการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรียน
29 ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
30 บทบาทของความเชื่อประสิทธิภาพรวมกลุ่ม และในตนที่เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของครู:การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
31 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการคงอยู่ในงานอาชีพครูผ่านการยึดมั่นผูกพันกับงาน
32 การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี
33 กลยุทธ์การสร้างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนของนักเรียนจากผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม : การพัฒนาและการนำไปปฏิบัติ
34 การพัฒนามโนทัศน์ของครูด้านการใช้โปรไฟล์นักเรียนเพื่อการทำวิจัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนผล
35 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่ : การวิเคราะห์คุณสมบัติทางจิตมิติโดยใช้เอสอีเอ็มกลุ่มพหุ
36 การวิจัยและพัฒนากระบวนการกำหนดกลยุทธ์ของครูเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการได้รับการจ้างงานของนักเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สวอท (SWOT)
37 สมรรถนะไอซีทีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับที่มีและไม่มีการส่งผ่านที่ถูกกำกับ
38 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2554
39 การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา
40 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เรื่องเล่าจากประสบการณ์
41 การพัฒนาศักยภาพทางการประเมินในด้านการสร้างข้อสอบของครูประถมศึกษาโดยใช้เครือข่ายมิตรวิพากษ์
42 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นด้านความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์โรงเรียน และกระบวนการกำหนดอัตลักษณ์โรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
43 การเพิ่มผลลัพธ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยตำรวจโดยการเรียนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ในบทความวิจัย : การทดลองภาคสนาม
44 การศึกษาและทดสอบปัจจัยเชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย: การวิจัยแบบผสมวิธี
45 การวิเคราะห์โมเดลทางเลือกของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการเรียนรู้แบบลุ่มลึก
46 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินทักษะการจัดการเวลาและเทคนิคการจัดการเวลาสำหรับนักเรียน
47 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ระดับ และตัวแปรที่สัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู
48 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและการนำเสนอกระบวนการนำนโยบายวิจัยในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
49 บทบาทการส่งผ่านของเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมความสำเร็จของชุมชนแห่งการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : การวิจัยเน้นการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
50 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
51 โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของทีมของชมรมนิสิตนักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน
52 นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู
53 การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
54 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบนพื้นฐานผลการวิจัยสำรวจและการวิเคราะห์เอกสาร
55 การพัฒนามาตรวัดแบบการคิดพหุมิติตามทฤษฎีจิตในการปกครองตนเองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2553
56 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการมีอัตลักษณ์ของชาติและความภูมิใจในชาติของเยาวชนไทย
57 กระบวนการพัฒนาความใส่ใจของครูตามทฤษฎีลำดับขั้นความใส่ใจ : การพัฒนาคู่มือโดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรม
58 การวิเคราะห์มุมมองของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้น
59 การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
60 โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของทีมของชมรมนิสิตนักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิจัยเชิงศึกษาเปรียบเทียบ
61 ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ
62 การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรมโดยใช้การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ
63 หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูและกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่พึงประสงค์ : การวิจัยแบบพหุวิธี
64 การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรม โดยใช้การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ
65 การพัฒนาหลักเทียบสำหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
66 ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสม
67 การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ : การประยุกต์ใช้โมเดลการวัดเชิงก่อตัวและเชิงสะท้อน
68 กระบวนการพัฒนาความใส่ใจของครูตามทฤษฎีลำดับขั้นความใส่ใจ:
ปี พ.ศ. 2552
69 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
70 การวิจัยและพัฒนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมวินัยของครูและการเรียนรู้ของโรงเรียน
71 การประเมินผล : วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนภายหลังการประเมินภายนอกรอบแรก
72 การวิจัยเพื่อการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์
73 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนตาม (ร่าง) มาตรฐานแหล่งการเรียนรู้
74 การวิจัยสถาบันเพื่อกำหนดนโยบายจากแนวโน้มของโลกและสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75 การประเมินผล : การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนภายหลังการประเมินภายนอก
76 ผลกระทบของการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานที่มีต่อฟฤติกรรมการสอนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสม
77 การวิเคราะห์ผลของการเลือกหนังสือเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม
78 การกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น
79 การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
80 การวิเคราะห์พฤติกรรมของครูในการใช้หนังสือเรียน และผลที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้เรียน : การวิจัยแบบผสม
81 เครือข่ายทางสังคมและระบบดัชนีสุขภาพโรงเรียนในฐานะตัวแทรกแซงที่ส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
82 การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครูโดยใช้เทคนิคการสืบสอบแบบชื่นชม
83 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนและลักษณะหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาก่อนและหลังการปฏิรูปการศึกษา
84 อิทธิพลของกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ที่มีต่อความสำเร็จของการร่วมมือรวมพลังระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ด้านการวิจัยและพัฒนา
85 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า
86 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ : การวิจัยหนังสือเรียน
87 เครือข่ายทางสังคมและระบบดัชนีสุขภาพโรงเรียนในฐานะตัวแทรกแซง ที่ส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
88 การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู โดยใช้เทคนิคการสืบสอบแบบชื่นชม
89 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียน ในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า
90 การวิเคราะห์ผลของการเลือกหนังสือเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม
91 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการจัดการเรียนการสอน และลักษณะหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาก่อนและหลังการปฏิรูปการศึกษา
92 การวิเคราะห์พฤติกรรมของครูในการใช้หนังสือเรียน และผลที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้เรียน : การวิจัยแบบผสม
93 การวิจัยและพัฒนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมวินัยของครูและการเรียนรู้ของโรงเรียน
94 การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
95 การกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น
96 ผลกระทบของการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อพฤติกรรมการสอนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสม
97 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ : การวิจัยหนังสือเวียน
ปี พ.ศ. 2551
98 โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู
99 กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการของนิสิตครูผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเชิงเปรียบเทียบ
100 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อใช้ในการเทียบเคียงการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครู
101 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
102 การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี: การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี
103 รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร: การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
104 โมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง
106 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
107 รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบท ของนิสิตอาสาสมัคร : การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108 การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี
109 โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู
110 โมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
111 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่าง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ /
112 กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการของนิสิตครูผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเชิงเปรียบเทียบ
ปี พ.ศ. 2550
113 การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้านการศึกษา
114 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนากระบวนการปรับปรุงโรงเรียนหลังการตรวจสอบคุณภาพ
115 การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
116 อิทธิพลของกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ที่มีต่อความสำเร็จของการร่วมมือรวมพลังระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนด้านการวิจัยและพัฒนา
117 บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
118 ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ
119 โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย
120 การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู : การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยการสร้างเครือข่ายและการคิดสะท้อนอภิมาน
121 ผลของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่ตามมาของพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพ่อแม่: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงลำดับขั้นที่สอง
122 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์
123 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกต์แนวคิดทางพุทธศาสนา
124 กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครู
125 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลางในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
126 บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
ปี พ.ศ. 2549
127 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง
128 การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู: การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยการสร้างเครือข่ายและการคิดสะท้อนอภิมาน
129 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
130 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้เทคนิคดีอีเอ
131 การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสังกัปการวิจัยโดยใช้โมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ : การประยุกต์ใช้กับนิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
132 การสนองความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล และอุปสงค์ผ่านผลของการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุย้อนกลับ
133 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของครูและนักเรียน
134 ปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับระหว่างการล้นไหลกับลักษณะแหล่งความรู้และผู้รับความรู้ที่มีต่อการหน่วงเหนี่ยวการถ่ายโอนความรู้
135 อิทธิพลแบบปรับของประเภทของครูอาชีวศึกษาและบรรยากาศองค์กร ตามการรับรู้ที่มีต่อโมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการจำเป็นระดับบุคคล ในการนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
136 การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
137 การวิจัยและพัฒนาแบบตรวจสอบรายการการประเมินหลักสำหรับการประเมินตนเองของครูด้านการจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบเซเว่นอี
138 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ : การวิเคราะห์ลิสเรลและเครือข่ายใยประสาท
139 อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อการสร้างสรรค์ทางปัญญาและการบริการของภาควิชาในมหาวิทยาลัย : การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับแบบอิทธิพลย้อนกลับ
140 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต
141 กลยุทธ์ทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถภาพการวิจัยและประเมินของครูมืออาชีพในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนฐานความรู้ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์
142 การติดตามและประเมินสถานภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
143 กลยุทธ์ทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถภาพการวิจัย และประเมินของครูมืออาชีพในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนฐานความรู้ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
144 การวิจัยและพัฒนากิจกรรมและเทคนิคการประเมินความต้องการจำเป็น สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
145 การพัฒนาการรับรองผู้ประเมินภายนอกตามแนวคิดที่เน้นสมรรถภาพสำหรับการประเมินสถานศึกษา
146 การสืบสอบแบบชื่นชมด้านการจัดโอกาสการเรียนรู้ของพ่อแม่สำหรับผู้เรียน : รูปแบบเสนอแนะจากการปฏิบัติที่ดีที่สุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
147 รูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
148 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของครู : การวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา
149 กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาทักษะการประเมินภายในสำหรับครูอนุบาล : การประเมินความต้องการจำเป็นสมบูรณ์แบบโดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ และพหุเทศะกรณีศึกษา
150 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2546
151 การพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา
152 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะสารสนเทศ : การศึกษากลุ่มพหุ
153 การวิจัยและพัฒนาระบบประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
154 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ที่ใช้ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543-2545
155 การวิเคราะห์และประเมินอภิมานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของนักเรียนในวิชาศิลปศึกษา
156 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
157 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาและการวางระบบประเมินภายใน
158 การวิเคราะห์และประเมินอภิมาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนในวิชาศิลปศึกษา
159 การประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะสารสนเทศ : การศึกษากลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2545
160 การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฏ
161 การพัฒนาแนวทางการเก็บข้อมูลโรงเรียนสำหรับผู้ประเมินภายนอก
162 การพัฒนาระบบการจัดศูนย์การเรียนรู้ในสถานประกอบการ
163 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง : รายงานผลการวิจัย
164 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง
165 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
166 การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็นในวิทยานิพนธ์ของนิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
167 การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจำเป็นและการยอมรับในผลการประเมินของครูคณิตศาสตร์ระหว่างการประเมินความต้องการจำเป็นแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
168 การเปรียบเทียบความต้องการจำเป็นและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างโปรแกรมการศึกษาแบบปกติและโครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ของประเทศ : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนและผลที่ตามมา
169 คุณลักษณะและวิธีการที่พึงประสงค์ในการกำหนดผู้ประเมินภายนอก สำหรับตรวจสอบสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
170 การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนแบบกด/ปล่อยคะแนนและแบบฮาโลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูระหว่างวิธีป้องกันกับวิธีการปรับแก้
171 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชียปี 2540-2542
172 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2543
173 การเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลกลับคืนในเทคนิคเดลฟาย ระหว่างการให้ข้อมูลกลับคืนด้วยค่าสถิติที่แตกต่างกัน
174 การพัฒนาองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การเปรียบเทียบวิธีค่าเฉลี่ยน้ำหนัก และวิธี เอ เอช พี
175 อนาคตภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในกรุงเทพมหานคร
176 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา : รายงานการวิจัย
177 ปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคล เพื่อมุ่งความสำเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ : รายงานผลการวิจัย
178 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา
179 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ปี พ.ศ. 2542
180 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-2542
181 การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็น ในวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
182 การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนแบบเรียนร่วมระหว่างเทคนิคสตอรี่บอร์ดดิ้งแบบเดิมและแบบปรับปรุง
183 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
184 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
185 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยและญี่ปุ่น
186 การเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงระยะยาวโดยใช้โมเดลประยุกต์โค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงเมื่อมีอัตราการขาดหายของข้อมูล ช่วงเวลาการวัดและจำนวนครั้งที่วัดแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2541
187 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย และญี่ปุ่น
188 การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย : รายงานการวิจัย
189 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์เนื้อหา : รายงานการวิจัย
190 การประยุกต์ทฤษฎีอรรถประโยชน์พหุลักษณ์ในการจัดลำดับความสำคัญ ของรูปแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
191 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพ และเทคนิคการสนทนากลุ่ม
192 การประเมินความต้องการจำเป็นด้านทักษะพื้นฐานของครูอนุบาล โดยใช้การวิเคราะห์งาน
193 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล
194 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยและญี่ปุ่น
195 การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย
196 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
197 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพ และเทคนิคการสนทนากลุ่ม
ปี พ.ศ. 2540
198 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัย
199 การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็น ในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม
200 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
201 การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้อง ของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น
202 การพัฒนาโมเดลปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีและลิสเรล
203 การเปรียบเทียบผลการสร้างฉันทามติและระดับการให้ความร่วมมือ ของผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างการใช้เทคนิคเดลฟายแบบเดิม และเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็น
204 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิตนักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
205 การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
206 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย : รายงานการวิจัย
207 การใช้เทคนิคการสร้างแผนที่มโนทัศน์ในการประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อการวางแผนงานกิจกรรมนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
208 การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศ ของมาตรประมาณค่าที่มีวิธีการให้คะแนนแบบทวิวิภาคและแบบพหุวิภาค
209 ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ
210 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุ ในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ครู
211 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย
212 การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบวัดที่มีวิธีการให้คะแนนต่างกัน
213 การพัฒนามาตรวัดความชอบแบบการเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
214 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่าง และอำนาจทางสถิติสำหรับการทดสอบความแตกต่าง ของค่ามัชฌิมเลขคณิต
215 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : การประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
216 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัย
217 ความรู้ชายแดนด้านการประเมินผลการศึกษา
218 การเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา โดยการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบเน้นการสอนแนะ
ปี พ.ศ. 2537
219 การพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนการสอนแบบสืบสอบวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศึกษาศาสตร
ปี พ.ศ. 2536
220 ผลของความถี่ในการสอบย่อยต่อความคงอยู่ของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
221 ผลของการแทรกข้อขบขันแบบต่างๆ ในแบบสอบเลือกตอบที่มีผลต่อคะแนนสอบของนักเรียน
222 การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติวิชาอาชีพคหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2535
223 การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติในวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2534
224 การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีรูปแบบฟาเซทในการเขียนข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
225 ผลของวิธีการให้คะแนนที่มีต่อคะแนนสอบ ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงและค่าสัมประสิทธิ์ความตรง
226 ผลของวิธีแก้การเดาแบบต่างๆ ที่มีต่อการกระจายของคะแนนค่าความเที่ยง และค่าความตรงของแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
ปี พ.ศ. 2533
227 การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
228 ความถี่ในการสอบย่อยที่มีผลต่อคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
229 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีที่มีภูมิหลังการรับเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างกัน
230 การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
231 การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
232 การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
233 การประเมินอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท
ปี พ.ศ. 2524
234 การศึกษาและติดตามผลโครงการวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
235 การวิเคราะห์ปริมาณงานของอาจารย์ประจำในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2523
236 สหสัมพันธ์พหูคูณระหว่างองค์ประกอบด้านเชาวน์ปัญญา ปัญหาส่วนตัว นิสัยและทัศนคติทางการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
237 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
238 บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
239 ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ