ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิมล อังควานิช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาความเข้มแข็งของสหกรณ์กองทุนสวนยางในประเทศไทย
2 การรับรู้ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อการจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
3 ผลกระทบของวิสาหกิจชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของการเปิดรับข่าวจากอินเทอร์เน็ตที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2550
6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2547
7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2543
8 การสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ. 2542
9 การสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ. 2538
10 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2532
11 โอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง : การวิเคราะห์จำแนกพหุ
ปี พ.ศ. 2530
12 โอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง : การวิเคราะห์จำแนกพหุ
13 โอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง : การวิเคราะห์จำแนกพหุ
ปี พ.ศ. 2523
14 การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง