ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิมล อังควานิช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาความเข้มแข็งของสหกรณ์กองทุนสวนยางในประเทศไทย
2 การรับรู้ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อการจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
3 ผลกระทบของวิสาหกิจชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของการเปิดรับข่าวจากอินเทอร์เน็ตที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2547
6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2538
7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2530
8 โอกาสสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง : การวิเคราะห์จำแนกพหุ
ปี พ.ศ. 2523
9 การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง