ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิมล ว่องวาณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 63
2 นงลักษณ์ วิรัชชัย 35
3 ศิริเดช สุชีวะ 14
4 อวยพร เรืองตระกูล 13
5 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 10
6 วรรณี แกมเกตุ 9
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
8 สุกัญญรัตน์ คงงาม 6
9 ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ 5
10 สมฤทัย คงงาม 5
11 ทิศนา แขมมณี 5
12 สุดาพรรณ บินนอก 5
13 นิภาพร กุลสมบูรณ์ 5
14 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 5
15 ศรีน้อย ลาวัง 5
16 กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์ 5
17 พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ 5
18 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 4
19 สร้อยสน สกลรักษ์ 4
20 อุทุมพร จามรมาน 4
21 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 4
22 วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 4
23 วันดี สมมิตร 4
24 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 4
25 ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ 3
26 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 3
27 กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 3
28 เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา 3
29 ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 3
30 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 3
31 ประวิต เอราวรรณ์ 2
32 ปวีณา คำพุกกะ 2
33 อลิศรา ชูชาติ 2
34 ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์ 2
35 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 2
36 ศจีมาจ ขวัญเมือง 2
37 ศุภวรรณ ทรงอำนวยคุณ 2
38 พัชรินทร์ จันทาพูน 2
39 ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย 2
40 สุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์ 2
41 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 2
42 มาริษา ช่วยปู 2
43 กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 2
44 สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย 2
45 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 2
46 ธีรวัฒน์ ฟูมี 2
47 ธานี เครืออยู่ 2
48 สาณุรักษ์ ฟ่องวาริน 2
49 เพียงใจ ศุขโรจน์ 2
50 ภัทราวรรณ ภิรมย์วงศ์ 2
51 บรรเลง สระมูล 2
52 วรินทรา ปั้นงาม 2
53 อนุรักษ์ วงศ์แก้ว 2
54 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 2
55 สุภาพร โกเฮงกุล 2
56 ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 2
57 ศุภฤกษ์ รักชาติ 2
58 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
59 ณัฐธิดา พิมพ์หิน 2
60 โชติกา ภาษีผล 2
61 กนกวรรณ คงอภิรักษ์ 1
62 ทวีศิลป์ กุลนภาดล 1
63 ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น 1
64 ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า 1
65 อนุชา กอนพ่วง 1
66 ฉัตรชนก สายสุวรรณ 1
67 จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ 1
68 คมศร วงษ์รักษา 1
69 ปรมินทร์ อริเดช 1
70 สมพงษ์ ปั้นหุ่น 1
71 วราภรณ์ แย้มทิม 1
72 ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง 1
73 ศิริวัฒน์ วรนาม 1
74 อาภรณ์ บางเจริญพรพงศ์ 1
75 อดิศร ศรีบุญวงษ์ 1
76 ศศิธร เขียวกอ 1
77 อรนุช ชาลีรินทร์ 1
78 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 1
79 ภูมิ เพชรศักดาสิริ 1
80 ธัชชัย สุมิตร 1
81 ทักษ์ ทองภูเบศร์ 1
82 ธัญญภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง 1
83 สายรุ้ง แสงแจ้ง 1
84 กชกร เกียรติศรศรี 1
85 พินิจ อุไรรักษ์ 1
86 ไม่มีข้อมูล 1
87 อรุณี สำเภาทอง 1
88 ปานจันทร์ โหทอง 1
89 ทิศนา แขมณี 1
90 กุหลาบ หวังดีศิริสกุล 1
91 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
92 ธนวัฒน์ แสนสุข 1
93 วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ 1
94 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
95 สมนึก ทองเอี่ยม 1
96 ศิริวรรณ แก้วฟอง 1
97 ปาริฉัตร ปิติสุทธิ 1
98 สิรินทร์ ศุภธีรวงศ์ 1
99 สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 1
100 ขจี พงศธรวิบูลย์ 1
101 ปารมี ตีรบุลกุล 1
102 โรสนี จริยะมาการ 1
103 ชัยยุทธ กลีบบัว 1
104 นิอร ไชยพรพัฒนา 1
105 สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล 1
106 สุดประนอม สมันตเวคิน 1
107 สังวรณ์ งัดกระโทก 1
108 จิรวรรณ นาคพัฒน์ 1
109 งามพันธุ์ สัยศรี 1
110 มานัส ศักดี 1
111 ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 1
112 จันทวรรณ พลวัฒน์ 1
113 กฤษณา ขำปากพลี 1
114 สวนีย์ วีระพันธุ์ 1
115 สวนีย์ เสริมสุข 1
116 วันดี โค้ไพบูลย์ 1
117 พนิดา มารุ่งเรือง 1
118 วัชราภรณ์ จิตรมาศ 1
119 เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 1
120 วิไลวรรณ ศรีสงคราม 1
121 กรวิกา ฉินนานนท์ 1
122 ศจี จิระโร 1
123 อุษณี ลลิตผสาน 1
124 นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล 1
125 พจนา อาภานุรักษ์ 1
126 สรียา โชติธรรม 1
127 วิธัญญา วัณโณ 1
128 ธีรภัทร กุโลภาส 1
129 ปรารถนา พลอภิชาติ 1
130 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 1
131 อัจฉรา นิยมาภา 1
132 ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงค์ 1
133 เสาวรส ยิ่งวรรณะ 1
134 นางสาว จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 1
135 ยุพา ปั้นม่วงแดง 1
136 รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย 1
137 บุญเรียง ขจรศิลป์ 1
138 กุลชลี เจริญกุล 1
139 อุษณีย์ รองพินิจ 1
140 มยุรีย์ เขียวฉอ้อน 1
141 พัชร พิพิธกุล 1
142 มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย 1
143 บงกช วงศ์หล่อสายชล 1
144 สนธยา พูนไธสง 1
145 มนต์ทิวา ไชยแก้ว 1
146 ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก 1
147 ยุทธพงษ์ อายุสุข 1
148 ฉวีวรรณ บุญคุ้ม 1
149 อมรรัตน์ คำแดง 1
150 ทิพวรรณ ประเสริฐอำไพสกุล 1
151 เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ 1
152 ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม 1
153 ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 1
154 ศตรัฐ พลมณี 1
155 อัจศรา ประเสริฐสิน 1
156 ทนัย สิงห์พันธ์ 1
157 สุขุมาล ต่อฑีฆะ 1
158 สุนทรี วรรณไพเราะ 1
159 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
160 อรนิศา เจริญรวย 1
161 จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์ 1
162 ธนินทร์ รัตนโอฬาร 1
163 สุวลี ทวีบุตร 1
164 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล 1
165 สิริวรรณ มีรอด 1
166 ฐิติพร กรัยวิเชียร 1
167 ชนกนาถ กัปตพล 1
168 มนัญญา งามแสง 1
169 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 1
170 เถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์ 1
171 ศิวะพร ภู่พันธ์ 1
172 นิลวรรณ แซ่จิว, 2517- 1
173 จุฑาภรณ์ บูรณะโอสถ, 2517- 1
174 อโนมา โรจนาพงษ์ 1
175 เข็มทอง ศิริแสงเลิศ 1
176 สุภาณี ปิยะอภินันท์ 1
177 กาญจนา วัธนสุนทร 1
178 พิรุนเทพ เพชรบุรี 1
179 สุภาภรณ์ โลหะการก 1
180 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
181 รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ 1
182 สุพัตรา ยี่สุ่นทอง 1
183 ยุวดี พันธ์สุจริต 1
184 ศักดิ์ชัย บาลศิริ, 2516- 1
185 พินดา วราสุนันท์ 1
186 ปฏิญญา โกศลสิริพจน์, 2520- 1
187 เกื้อ กระแสโสม, 2511- 1
188 ชลธิศ โลศิริ 1
189 สมชัย วรานุกูลรักษ์, 2499- 1
190 อาชัญญา รัตนอุบล 1
191 เฉลิมชัย หาญกล้า, 2508- 1
192 นันทิยา บุญสวัสดิ์, 2518- 1
193 เกตุฤดี ราชไชยา, 2521- 1
194 จิรวรรณ นาคพัฒน์ 1
195 อภิญญา อินทรรัตน์ 1
196 ศิรินันท์ สามัญ, 2497- 1
197 กุลรตี พันธุ์แฉล้ม 1
198 กฤติยา วงศ์ก้อม, 2513- 1
199 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
200 อวยพร เรืองตระกูล 1
201 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 7
3 2556 10
4 2555 14
5 2554 17
6 2553 12
7 2552 24
8 2551 15
9 2550 12
10 2549 5
11 2548 12
12 2547 7
13 2546 8
14 2545 6
15 2544 5
16 2543 6
17 2542 5
18 2541 9
19 2540 7
20 2539 10
21 2538 3
22 2537 1
23 2536 3
24 2535 1
25 2534 3
26 2533 4
27 2532 1
28 2531 2
29 2524 2
30 2523 1
31 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
2 ผลของการสอบระดับชาติที่มีต่อครูและนักเรียน: การวิเคราะห์ปรากฏการณ์วอชแบค
3 การพัฒนาเครื่องมือประเมินการนิเทศเพื่อการประกันการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4 ตัวบ่งชี้และกลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตนักศึกษา: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สายโซ่วิธีการ-เป้าหมายและการวิเคราะห์กลุ่มแฝง
5 การจัดสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยเพื่อส่งเสริมความตั้งใจทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก: กลยุทธ์การพัฒนาจากการวิเคราะห์เอสอีเอ็มที่มีการจับคู่ตัวอย่างวิจัย
6 การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบประเมินกระบวนการพี่เลี้ยงใน การฝึกปฏิบัติการทำคลอดของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้แนวคิด การประเมินแบบทฤษฎีเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2557
7 การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
8 ผลกระทบในอนาคตของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะพยาบาลศาสตร์: วิธีการประเมินผลกระทบในอนาคตแบบผสม
9 การสร้างความสามารถในการประเมินของครูเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้แนวคิดประเมินแบบเสริมพลังอำนาจและการสอนโดยใช้การประเมินเป็นฐาน
10 อิทธิพลของการปฏิบัติงานแบบสะท้อนคิดและความสามารถด้านการนิเทศที่มีต่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตนักศึกษาครูโดยมีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรส่งผ่าน
11 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนวิจัยการศึกษาของนักศึกษาครู
12 ผลการใช้การบันทึกเชิงสะท้อนคิดที่มีต่อพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียนวิจัยการศึกษา: การวิจัยเชิงทดลองแบบผสมวิธี
13 การพัฒนาโมเดลการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล: การวิจัยอิงการออกแบบและการวิเคราะห์เอ็มเอ็มเอสอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2556
14 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานสำหรับประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
15 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบของครูโดยการเสริมพลังอำนาจผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
16 อิทธิพลของภาวะผู้นำที่แท้จริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยมีการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการและความยึดมั่นผูกพันของครูเป็นตัวแปรส่งผ่านและขนาดโรงเรียนเป็นตัวแปรปรับ: การวิจัยแบบผสมวิธี
17 การพัฒนาคู่มือการสร้างแบบสอบวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาโดยใช้โมเดลข้อสอบและวิธีลำดับขั้นของคุณลักษณะ
18 ทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการทำงานกลุ่มของนิสิตนักศึกษา: การวิจัยและพัฒนาโมเดลการวัดและโปรแกรมเสริมสร้าง
19 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบลุ่มลึกและความยึดมั่นผูกพันเพื่อความสำเร็จในการอ่านบทความวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
20 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม IPCA-AI เพื่อสร้างเสริมความใฝ่ฝันในอาชีพของนิสิตนักศึกษาครู
21 ผลของหลักสูตรผลิตครูที่มีต่อความรู้ด้านการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนและความรู้ตามกรอบทีแพคของนักศึกษาครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน: โมเดลพหุตัวแปรส่งผ่าน
22 บทบาทการส่งผ่านของความร่วมมือของครูในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครู
23 การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินความสำเร็จของการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาโดยใช้วิธีอุปนัยและนิรนัย
ปี พ.ศ. 2555
24 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
25 การวิจัยและพัฒนาความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครูโดยใช้เทคนิค การเสริมพลัง
26 การวิจัยและพัฒนาคู่มือกลยุทธ์การส่งเสริมกลยุทธ์การเรียนรู้แบบกำกับตนเองในบริบทการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
27 การทดลองวัดผลโค้งพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝงในการพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์แบบบูรณาการของนักเรียน
28 ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
29 บทบาทของความเชื่อประสิทธิภาพรวมกลุ่ม และในตนที่เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของครู:การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
30 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการคงอยู่ในงานอาชีพครูผ่านการยึดมั่นผูกพันกับงาน
31 การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี
32 กลยุทธ์การสร้างความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนของนักเรียนจากผลการวิเคราะห์เอสอีเอ็ม : การพัฒนาและการนำไปปฏิบัติ
33 การพัฒนามโนทัศน์ของครูด้านการใช้โปรไฟล์นักเรียนเพื่อการทำวิจัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนผล
34 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพความเป็นพ่อแม่ : การวิเคราะห์คุณสมบัติทางจิตมิติโดยใช้เอสอีเอ็มกลุ่มพหุ
35 การวิจัยและพัฒนากระบวนการกำหนดกลยุทธ์ของครูเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการได้รับการจ้างงานของนักเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สวอท (SWOT)
36 สมรรถนะไอซีทีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับที่มีและไม่มีการส่งผ่านที่ถูกกำกับ
37 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2554
38 การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา
39 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เรื่องเล่าจากประสบการณ์
40 การพัฒนาศักยภาพทางการประเมินในด้านการสร้างข้อสอบของครูประถมศึกษาโดยใช้เครือข่ายมิตรวิพากษ์
41 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นด้านความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์โรงเรียน และกระบวนการกำหนดอัตลักษณ์โรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
42 การเพิ่มผลลัพธ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยตำรวจโดยการเรียนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ในบทความวิจัย : การทดลองภาคสนาม
43 การศึกษาและทดสอบปัจจัยเชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย: การวิจัยแบบผสมวิธี
44 การวิเคราะห์โมเดลทางเลือกของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการเรียนรู้แบบลุ่มลึก
45 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินทักษะการจัดการเวลาและเทคนิคการจัดการเวลาสำหรับนักเรียน
46 การวิเคราะห์องค์ประกอบ ระดับ และตัวแปรที่สัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู
47 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและการนำเสนอกระบวนการนำนโยบายวิจัยในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
48 บทบาทการส่งผ่านของเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมความสำเร็จของชุมชนแห่งการปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : การวิจัยเน้นการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
49 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
50 โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของทีมของชมรมนิสิตนักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน
51 นโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู
52 การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
53 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบนพื้นฐานผลการวิจัยสำรวจและการวิเคราะห์เอกสาร
54 การพัฒนามาตรวัดแบบการคิดพหุมิติตามทฤษฎีจิตในการปกครองตนเองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2553
55 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการมีอัตลักษณ์ของชาติและความภูมิใจในชาติของเยาวชนไทย
56 กระบวนการพัฒนาความใส่ใจของครูตามทฤษฎีลำดับขั้นความใส่ใจ : การพัฒนาคู่มือโดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรม
57 การวิเคราะห์มุมมองของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้น
58 การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
59 โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของทีมของชมรมนิสิตนักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิจัยเชิงศึกษาเปรียบเทียบ
60 การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรมโดยใช้การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ
61 หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูและกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่พึงประสงค์ : การวิจัยแบบพหุวิธี
62 การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนการสอนแบบสตูดิโอทางสถาปัตยกรรม โดยใช้การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ
63 การพัฒนาหลักเทียบสำหรับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
64 ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสม
65 การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ : การประยุกต์ใช้โมเดลการวัดเชิงก่อตัวและเชิงสะท้อน
66 กระบวนการพัฒนาความใส่ใจของครูตามทฤษฎีลำดับขั้นความใส่ใจ:
ปี พ.ศ. 2552
67 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
68 การวิจัยและพัฒนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมวินัยของครูและการเรียนรู้ของโรงเรียน
69 ผลกระทบของการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานที่มีต่อฟฤติกรรมการสอนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสม
70 การวิเคราะห์ผลของการเลือกหนังสือเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม
71 การกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น
72 การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
73 การวิเคราะห์พฤติกรรมของครูในการใช้หนังสือเรียน และผลที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้เรียน : การวิจัยแบบผสม
74 เครือข่ายทางสังคมและระบบดัชนีสุขภาพโรงเรียนในฐานะตัวแทรกแซงที่ส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
75 การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครูโดยใช้เทคนิคการสืบสอบแบบชื่นชม
76 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนและลักษณะหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาก่อนและหลังการปฏิรูปการศึกษา
77 อิทธิพลของกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ที่มีต่อความสำเร็จของการร่วมมือรวมพลังระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ด้านการวิจัยและพัฒนา
78 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า
79 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ : การวิจัยหนังสือเรียน
80 เครือข่ายทางสังคมและระบบดัชนีสุขภาพโรงเรียนในฐานะตัวแทรกแซง ที่ส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
81 การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู โดยใช้เทคนิคการสืบสอบแบบชื่นชม
82 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียน ในโรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ต่างกัน : การวิจัยแบบผสมโดยใช้การออกแบบแบบสามเส้า
83 การวิเคราะห์ผลของการเลือกหนังสือเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม
84 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการจัดการเรียนการสอน และลักษณะหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาก่อนและหลังการปฏิรูปการศึกษา
85 การวิเคราะห์พฤติกรรมของครูในการใช้หนังสือเรียน และผลที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้เรียน : การวิจัยแบบผสม
86 การวิจัยและพัฒนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมวินัยของครูและการเรียนรู้ของโรงเรียน
87 การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
88 การกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น
89 ผลกระทบของการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อพฤติกรรมการสอนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสม
90 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ : การวิจัยหนังสือเวียน
ปี พ.ศ. 2551
91 โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู
92 กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการของนิสิตครูผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเชิงเปรียบเทียบ
93 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อใช้ในการเทียบเคียงการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครู
94 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
95 การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี: การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี
96 รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร: การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97 โมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง
99 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
100 รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบท ของนิสิตอาสาสมัคร : การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101 การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี
102 โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของครู
103 โมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
104 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : การวิเคราะห์ข้ามกลุ่มตัวอย่าง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ /
105 กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการของนิสิตครูผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเชิงเปรียบเทียบ
ปี พ.ศ. 2550
106 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนากระบวนการปรับปรุงโรงเรียนหลังการตรวจสอบคุณภาพ
107 การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
108 อิทธิพลของกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายโอนความรู้ที่มีต่อความสำเร็จของการร่วมมือรวมพลังระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนด้านการวิจัยและพัฒนา
109 ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจ
110 โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย
111 การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู : การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยการสร้างเครือข่ายและการคิดสะท้อนอภิมาน
112 ผลของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่ตามมาของพัฒนาการการมีส่วนร่วมของพ่อแม่: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงลำดับขั้นที่สอง
113 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการปริทรรศน์เอกสารของนิสิตคณะครุศาสตร์
114 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกต์แนวคิดทางพุทธศาสนา
115 กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครู
116 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลางในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
117 บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
ปี พ.ศ. 2549
118 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทอง
119 การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู: การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยการสร้างเครือข่ายและการคิดสะท้อนอภิมาน
120 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู
121 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้เทคนิคดีอีเอ
122 การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสังกัปการวิจัยโดยใช้โมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ : การประยุกต์ใช้กับนิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
123 การสนองความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล และอุปสงค์ผ่านผลของการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุย้อนกลับ
124 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของครูและนักเรียน
125 ปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับระหว่างการล้นไหลกับลักษณะแหล่งความรู้และผู้รับความรู้ที่มีต่อการหน่วงเหนี่ยวการถ่ายโอนความรู้
126 อิทธิพลแบบปรับของประเภทของครูอาชีวศึกษาและบรรยากาศองค์กร ตามการรับรู้ที่มีต่อโมเดลเชิงสาเหตุของความต้องการจำเป็นระดับบุคคล ในการนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
127 การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
128 การวิจัยและพัฒนาแบบตรวจสอบรายการการประเมินหลักสำหรับการประเมินตนเองของครูด้านการจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบเซเว่นอี
129 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ : การวิเคราะห์ลิสเรลและเครือข่ายใยประสาท
130 อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อการสร้างสรรค์ทางปัญญาและการบริการของภาควิชาในมหาวิทยาลัย : การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับแบบอิทธิพลย้อนกลับ
131 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต
132 กลยุทธ์ทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถภาพการวิจัยและประเมินของครูมืออาชีพในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนฐานความรู้ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์
133 การติดตามและประเมินสถานภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
134 กลยุทธ์ทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถภาพการวิจัย และประเมินของครูมืออาชีพในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนฐานความรู้ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
135 การวิจัยและพัฒนากิจกรรมและเทคนิคการประเมินความต้องการจำเป็น สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
136 การพัฒนาการรับรองผู้ประเมินภายนอกตามแนวคิดที่เน้นสมรรถภาพสำหรับการประเมินสถานศึกษา
137 การสืบสอบแบบชื่นชมด้านการจัดโอกาสการเรียนรู้ของพ่อแม่สำหรับผู้เรียน : รูปแบบเสนอแนะจากการปฏิบัติที่ดีที่สุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
138 รูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
139 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของครู : การวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา
140 กลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาทักษะการประเมินภายในสำหรับครูอนุบาล : การประเมินความต้องการจำเป็นสมบูรณ์แบบโดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ และพหุเทศะกรณีศึกษา
141 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2546
142 การพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา
143 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะสารสนเทศ : การศึกษากลุ่มพหุ
144 การวิจัยและพัฒนาระบบประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
145 การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ที่ใช้ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543-2545
146 การวิเคราะห์และประเมินอภิมานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของนักเรียนในวิชาศิลปศึกษา
147 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาและการวางระบบประเมินภายใน
148 การวิเคราะห์และประเมินอภิมาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนในวิชาศิลปศึกษา
149 การประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะสารสนเทศ : การศึกษากลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2545
150 การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฏ
151 การพัฒนาแนวทางการเก็บข้อมูลโรงเรียนสำหรับผู้ประเมินภายนอก
152 การพัฒนาระบบการจัดศูนย์การเรียนรู้ในสถานประกอบการ
153 ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง : รายงานผลการวิจัย
154 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง
155 การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็นในวิทยานิพนธ์ของนิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
156 การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจำเป็นและการยอมรับในผลการประเมินของครูคณิตศาสตร์ระหว่างการประเมินความต้องการจำเป็นแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
157 การเปรียบเทียบความต้องการจำเป็นและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างโปรแกรมการศึกษาแบบปกติและโครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ของประเทศ : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนและผลที่ตามมา
158 คุณลักษณะและวิธีการที่พึงประสงค์ในการกำหนดผู้ประเมินภายนอก สำหรับตรวจสอบสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
159 การเปรียบเทียบการแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนแบบกด/ปล่อยคะแนนและแบบฮาโลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูระหว่างวิธีป้องกันกับวิธีการปรับแก้
160 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชียปี 2540-2542
ปี พ.ศ. 2543
161 การเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลกลับคืนในเทคนิคเดลฟาย ระหว่างการให้ข้อมูลกลับคืนด้วยค่าสถิติที่แตกต่างกัน
162 การพัฒนาองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การเปรียบเทียบวิธีค่าเฉลี่ยน้ำหนัก และวิธี เอ เอช พี
163 อนาคตภาพของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในกรุงเทพมหานคร
164 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา : รายงานการวิจัย
165 ปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคล เพื่อมุ่งความสำเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ : รายงานผลการวิจัย
166 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
167 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-2542
168 การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็น ในวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
169 การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนแบบเรียนร่วมระหว่างเทคนิคสตอรี่บอร์ดดิ้งแบบเดิมและแบบปรับปรุง
170 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
171 การเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงระยะยาวโดยใช้โมเดลประยุกต์โค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงเมื่อมีอัตราการขาดหายของข้อมูล ช่วงเวลาการวัดและจำนวนครั้งที่วัดแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2541
172 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย และญี่ปุ่น
173 การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย : รายงานการวิจัย
174 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์เนื้อหา : รายงานการวิจัย
175 การประยุกต์ทฤษฎีอรรถประโยชน์พหุลักษณ์ในการจัดลำดับความสำคัญ ของรูปแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
176 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพ และเทคนิคการสนทนากลุ่ม
177 การประเมินความต้องการจำเป็นด้านทักษะพื้นฐานของครูอนุบาล โดยใช้การวิเคราะห์งาน
178 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการคิดวิจารณญาณ ในการตัดสินใจทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล
179 การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย
180 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคเสียงจากภาพ และเทคนิคการสนทนากลุ่ม
ปี พ.ศ. 2540
181 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัย
182 การประยุกต์ใช้เทคนิคเดคัมในการประเมินความต้องการจำเป็น ในการฝึกอบรมและตรวจสอบผลการใช้เทคนิคผ่านกระบวนการฝึกอบรม
183 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
184 การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้อง ของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น
185 การพัฒนาโมเดลปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีและลิสเรล
186 การเปรียบเทียบผลการสร้างฉันทามติและระดับการให้ความร่วมมือ ของผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างการใช้เทคนิคเดลฟายแบบเดิม และเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็น
187 การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
188 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย : รายงานการวิจัย
189 การใช้เทคนิคการสร้างแผนที่มโนทัศน์ในการประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อการวางแผนงานกิจกรรมนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
190 การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศ ของมาตรประมาณค่าที่มีวิธีการให้คะแนนแบบทวิวิภาคและแบบพหุวิภาค
191 ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ
192 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุ ในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ครู
193 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย
194 การใช้จีอาร์เอ็ม จีพีซีเอ็ม และโมเดลโลจิสติกในการเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบวัดที่มีวิธีการให้คะแนนต่างกัน
195 การพัฒนามาตรวัดความชอบแบบการเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
196 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่าง และอำนาจทางสถิติสำหรับการทดสอบความแตกต่าง ของค่ามัชฌิมเลขคณิต
197 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : การประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
198 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัย
199 ความรู้ชายแดนด้านการประเมินผลการศึกษา
200 การเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา โดยการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบเน้นการสอนแนะ
ปี พ.ศ. 2537
201 การพัฒนาการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนการสอนแบบสืบสอบวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศึกษาศาสตร
ปี พ.ศ. 2536
202 ผลของความถี่ในการสอบย่อยต่อความคงอยู่ของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
203 ผลของการแทรกข้อขบขันแบบต่างๆ ในแบบสอบเลือกตอบที่มีผลต่อคะแนนสอบของนักเรียน
204 การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติวิชาอาชีพคหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2535
205 การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติในวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2534
206 การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีรูปแบบฟาเซทในการเขียนข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
207 ผลของวิธีการให้คะแนนที่มีต่อคะแนนสอบ ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงและค่าสัมประสิทธิ์ความตรง
208 ผลของวิธีแก้การเดาแบบต่างๆ ที่มีต่อการกระจายของคะแนนค่าความเที่ยง และค่าความตรงของแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
ปี พ.ศ. 2533
209 การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
210 ความถี่ในการสอบย่อยที่มีผลต่อคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
211 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีที่มีภูมิหลังการรับเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างกัน
212 การสำรวจสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
213 การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
214 การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
215 การประเมินอาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท
ปี พ.ศ. 2524
216 การศึกษาและติดตามผลโครงการวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
217 การวิเคราะห์ปริมาณงานของอาจารย์ประจำในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2523
218 สหสัมพันธ์พหูคูณระหว่างองค์ประกอบด้านเชาวน์ปัญญา ปัญหาส่วนตัว นิสัยและทัศนคติทางการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1