ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิมล วัชราภัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุวิมล วัชรภัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 เสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ 2
3 ศุจิกา ศรีนันทกุล 2
4 ใจทิพย์ ณ สงขลา 2
5 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1
6 ปราวีณยา สุวรณณัฐโชติ 1
7 อธิปัตย์ คลี่สุนทร 1
8 ยงยุทธ วัชรดุลย์ 1
9 ดารัตน์ คีตะวงศ์ 1
10 รัตนา แหลมทองสวัสดิ์ 1
11 สงวน สายสุมาลย์ 1
12 วาสนา คูวณิชย์วงศ์ 1
13 อุดม หอมคำ 1
14 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
15 สมชาย คอประเสริฐศักดิ์ 1
16 บังอร พิรพัฒน์ 1
17 วลัยลักษณ์ ชัยบุตร 1
18 นิรุต สุพรรณชาติ 1
19 เทพกัญญา ศกุนะสิงห์ 1
20 เรืองวิทย์ นนทะภา 1
21 กาญจนา ทองกร 1
22 เชวงศักดิ์ จันทร์ชมภู 1
23 อภิรดี ประดิษฐสุวรรณ 1
24 อารี พันธ์มณี 1
25 พรรณราย เทียมทัน 1
26 จิราภรณ์ ตุลยานนท์ 1
27 หทัยนันท์ ตาลเจริญ 1
28 สิทธา พินิจภูวดล 1
29 มนัส นามวงศ์ 1
30 ภักตร์พิมล รัชตะนาวิน 1
31 อัจฉรา ด่านอุตรา 1
32 ภัทรา วยาจุต 1
33 วรางคณา กฤษณพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 4
2 2550 2
3 2546 2
4 2545 2
5 2534 1
6 2530 1
7 2529 2
8 2528 2
9 2527 2
10 2525 1
11 2519 5
12 2518 2
13 2516 1
14 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีโครงสร้างต่างกันบนเว็บด้วยกระดานสนทนา ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีบุคลิกภาพต่างกัน
2 ผลของการเรียนแบบสืบสอบเชิงปรัชญาบนเว็บล็อกที่มีต่อการคิดไตร่ตรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีโครงสร้างต่างกันบนเว็บ ด้วยกระดานสนทนาที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีบุคลิกภาพต่างกัน
4 ผลของการเรียนแบบสืบสอบเชิงปรัชญาบนเว็บล็อกที่มีต่อการคิดไตร่ตรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2550
5 ผลของการใช้เกมสถานการณ์จำลองตามแนวคอนสตรัคติวิสต์บนเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน
6 ผลของการเรียนแบบผสมผสานและแบบใช้เว็บช่วย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีบุคลิกภาพต่างกัน
ปี พ.ศ. 2546
7 ผลของระดับความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการฝึกการคิดนอกกรอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเลี่ยงแนวคิดครอบงำและแบบสร้างแนวคิดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
8 ผลของระดับความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการฝึกการคิดนอกกรอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเลี่ยงแนวคิดครอบงำและแบบสร้างแนวคิด ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2545
9 ผลของการใช้คอคนิทีฟทูล ความรู้เบื้องต้น และเมตาคอคนิชันที่มีต่อความสำเร็จ ในการสืบค้นข้อมูลบนเวิลด์ไวด์เว็บ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10 ผลของการสื่อสารด้วยการสนทนาและกระดานข่าวบนเว็บในการเรียนแบบโครง การบนเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความร่วมมือในการทำงานกลุ่มของ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ปี พ.ศ. 2534
11 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2530
12 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการใช้ภาพถ่าย ที่ใช้เทคนิคมุมกล้องต่างกัน
ปี พ.ศ. 2529
13 ผลของสีตัวอักษรและสีพื้นหลังที่มีต่อความยากง่ายในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
14 การนำเสนอรูปแบบการจัดตั้งหน่วยวิทยุสื่อสารสองทาง ประจำศูนย์วิทยบริการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2528
15 การเปรียบเทียบการระลึกได้ทันทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการเรียนร้อยแก้ว โดยการใช้ภาพ และจินตภาพ
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการแบ่งเซล แบบไมโตซิสในสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สไลด์แบบภาพเคลื่อนไหว และสไลด์แบบภาพนิ่ง
ปี พ.ศ. 2527
17 ผลของสีพื้นที่มีต่อการจำภาพได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะการพันกระชับไหล่ ของนักศึกษาแพทย์ ระหว่างวิธีการสาธิตแบบรวมและแบบแยก โดยใช้เทปบันทึกภาพ
ปี พ.ศ. 2525
19 ผลของสิ่งเร้าที่เป็นรูปภาพและสิ่งเร้า ที่เป็นคำต่อการระลึกทันทีของเด็ก
ปี พ.ศ. 2519
20 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน "วิชาภาษาอังกฤษ 3" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
21 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน สำหรับนิสิตนักศึกษาศิลปศึกษา
22 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสำหรับวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ เรื่อง "ลาร์คติก"
23 ความต้องการรายการโทรทัศน์สำหรับการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือ
24 การสร้างโปรแกรมสไลด์วิชาการโทรเลข เรื่อง "การรับฝากโทรเลข" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ของ โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข
ปี พ.ศ. 2518
25 การใช้โปรแกรมสไลด์เรื่องการใช้เครื่องกลึงกับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมแบบประสม
26 แบบจำลองการสอนแบบจุลภาคเรื่อง "การสรุปบทเรียน"
ปี พ.ศ. 2516
27 ความนิยมของเด็กวัยรุ่นต่อโปรแกรมการศึกษาทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2515
28 การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายโดยใช้สไลด์