ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิมล กีรติพิบูล,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุวิมล กีรติพิบูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุจ วัลยะเสวี 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 4
4 อรัญ หาญสืบสาย 4
5 กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ 3
6 ฐิตาภา เขียวขจี 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
8 พนัสนันท์ ศิลมัฐ 2
9 มณีวรรณ รักวาทิน 2
10 บริษัทบีพีแอนด์ทีคอนซูมเมอร์ 2
11 อภินิหาร ผิวพรรณ 2
12 ชื่นจิต จันทน์วัฒนวงษ์ 1
13 ปราณี วัฒนพงศ์ 1
14 รมณี สงวนดีกุล 1
15 อธิป บุญศิริวิทย์ 1
16 ยุพิน ไทยเจริญ 1
17 รมณี สงวนดี 1
18 บุษกร ทองใบ 1
19 ไกรเสริม โตทับเที่ยง 1
20 สุวรรณา สุภิมารส 1
21 ไม่มีข้อมูล 1
22 ปริยาพร ชุนดี, 2518- 1
23 พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ 1
24 อัจฉรา จันทร์ฉาย 1
25 กฤตาภรณ์ ถนัดสร้าง 1
26 ศุภกิจ สอนประจักษ์ 1
27 มุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก 1
28 อัฏฐพงศ์ ทองด้วง 1
29 จันทร์จนา ตันสกุล 1
30 เอกภพ ศุภกรชูวงศ์ 1
31 ดวงพร สามัตถิยะ 1
32 ประนอม พรชัยประสิทธิ์ 1
33 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
34 อนลลักษณ์ โอฬาริโกวิท 1
35 พรรณวดี วิถีสำราญธรรม 1
36 กิตติมา จริยพฤติ 1
37 ธัญญาพร อู๋ไพจิตร 1
38 อรรถกร ใจโทน 1
39 มงคล เวสารัชเวศย์ 1
40 สุรีย์ มีทอง 1
41 อภิสิทธิ์ ศรีอรุณเรืองชัย 1
42 สุมาลิน เล็กเริงสินธุ์ 1
43 อรรถวิทย์ วิทยกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2553 3
4 2551 3
5 2550 1
6 2549 2
7 2546 2
8 2542 1
9 2541 1
10 2540 6
11 2539 6
12 2538 2
13 2536 1
14 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นวัตกรรมตัวแบบการรับรองคุณค่าอาหารไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 การคัดกรองและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเพสจากอาหารหมัก
3 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการจำแนกสายพันธุ์ Listeria innocua โดย High Resolution Melting Analysis
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการระบุสายพันธุ์ Salmonella enterica serovar typhimurium และ enteritidis โดย high resolution melting analysis
5 การเพิ่มกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวกล้องเพาะงอก ด้วยกรดลูตามิก
6 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการระบุสายพันธ์ Samonella enterica serovar Typhimurium และ Enteritidis โดย High Resolution Melting Analysis
ปี พ.ศ. 2551
7 การทำนายจุลินทรีย์ทั้งหมดโคลิฟอร์มและ Escherichia coli ระหว่างการเตรียมและการจัดเก็บอาหารบริการประเภทสลัด
8 การย้ายที่ของสารเติมแต่งในถุงพลาสติกบรรจุอาหารและผลต่อการยึดติดหมึกพิมพ์
9 การทำนายจุลินทรีย์ทั้งหมด โคลิฟอร์ม และ Escherichia coli ระหว่างการเตรียมและการจัดเก็บอาหารบริการประเภทสลัด
ปี พ.ศ. 2550
10 การประเมินการปนเปื้อนของ Escherichia coli และ Faecal Streptococci ในกระบวนการผลิตเนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2549
11 การประยุกต์การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อควบคุม Listeria spp. ในเนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมบริโภค
12 การปนเปื้อนของ Escherichia coli และ Faecal streptococci ในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็งและการพัฒนาแบบจำลองการล้างและกำจัดเชื้อในสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2546
13 ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังคืนตัวต่อความไมสดในขนมปัง
14 การผลิตข้าวพร้อมบริโภคในรีทอร์ตเพาช์
ปี พ.ศ. 2542
15 อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์ของแบคทีเรียกรดอะซิติก : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
16 การแยก การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการใช้ประโยชน์ของอะซิติกแอซิดแบคทีเรียจากผลไม้
ปี พ.ศ. 2540
17 การผลิต Exopolysaccharides โดยเชื้อแบคทีเรียแลคติคและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร : รายงานผลการวิจัย
18 การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุกระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
19 การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตและสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญและเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
20 การผลิตเนคต้าฟักทองโดยใช้เพคติเนส
21 การใช้น้ำผลไม้ตระกูลส้มเป็นตัวตกตะกอนต่อคุณภาพของเต้าหู้แข็ง
22 การสกัดโปรตีนเข้มข้นจากเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษและการปรับปรุงคุณภาพ ของโปรตีนที่ได้โดยการเสริมด้วยโปรตีนเข้มข้นจากเมล็ดงา และถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2539
23 การคัดเลือกเชื้อและการผลิตเอกโซพอลีแซคคาไรด์จากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตน้ำแครอทและการทำน้ำแครอทเข้มข้น
25 การพิสูจน์เอกลักษณ์และคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรีย จากอาหารหมักดองพื้นเมืองที่ผลิตสารยับยั้งจุลินทรีย์
26 ผลของปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียม และฟอสฟอรัส ต่อลักษณะทางกายภาพของนมและการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมนม
27 การผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวที่ลดคอเลสเทอรอล
28 การทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของแบคทีเรีย Lactobacillus pentosus และ Lactobacillus plantarum จากอาหารหมักดองพื้นเมืองโดยวิธี Random amplified polymorphic DNA
ปี พ.ศ. 2538
29 เครื่องดื่มสมุนไพรจากตะไคร้ Cymbopoqon citratus (DC.) Stapf.
30 วิธีรวดเร็วในการประมาณจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด ที่สร้างเอนไซม์คะตะเลสในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius สด
ปี พ.ศ. 2536
31 การผลิตแกงส้มและถั่วฝักยาวผัดพริกขิงสำเร็จรูปแช่แข็ง