ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิมล กีรติพิบูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุวิมล กีรติพิบูล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุจ วัลยะเสวี 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 4
4 อรัญ หาญสืบสาย 4
5 กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ 3
6 บริษัทบีพีแอนด์ทีคอนซูมเมอร์ 2
7 มณีวรรณ รักวาทิน 2
8 ฐิตาภา เขียวขจี 2
9 อภินิหาร ผิวพรรณ 2
10 พนัสนันท์ ศิลมัฐ 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
12 มุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก 1
13 กฤตาภรณ์ ถนัดสร้าง 1
14 ปราณี วัฒนพงศ์ 1
15 รมณี สงวนดีกุล 1
16 บุษกร ทองใบ 1
17 ศุภกิจ สอนประจักษ์ 1
18 ชื่นจิต จันทน์วัฒนวงษ์ 1
19 อนลลักษณ์ โอฬาริโกวิท 1
20 อธิป บุญศิริวิทย์ 1
21 ประนอม พรชัยประสิทธิ์ 1
22 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
23 ไม่มีข้อมูล 1
24 พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ 1
25 ไกรเสริม โตทับเที่ยง 1
26 อัจฉรา จันทร์ฉาย 1
27 มงคล เวสารัชเวศย์ 1
28 กิตติมา จริยพฤติ 1
29 อภิสิทธิ์ ศรีอรุณเรืองชัย 1
30 พรรณวดี วิถีสำราญธรรม 1
31 เอกภพ ศุภกรชูวงศ์ 1
32 ดวงพร สามัตถิยะ 1
33 จันทร์จนา ตันสกุล 1
34 สุมาลิน เล็กเริงสินธุ์ 1
35 อัฏฐพงศ์ ทองด้วง 1
36 อรรถวิทย์ วิทยกุล 1
37 สุวรรณา สุภิมารส 1
38 อรรถกร ใจโทน 1
39 ธัญญาพร อู๋ไพจิตร 1
40 สุรีย์ มีทอง 1
41 ยุพิน ไทยเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 4
6 2550 1
7 2549 2
8 2546 2
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 8
12 2539 6
13 2538 2
14 2536 1
15 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นวัตกรรมตัวแบบการรับรองคุณค่าอาหารไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 การคัดกรองและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเพสจากอาหารหมัก
3 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการจำแนกสายพันธุ์ Listeria innocua โดย High Resolution Melting Analysis
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการระบุสายพันธุ์ Salmonella enterica serovar typhimurium และ enteritidis โดย high resolution melting analysis
5 การเพิ่มกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (กาบา) ในข้าวกล้องเพาะงอก ด้วยกรดลูตามิก
6 การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการระบุสายพันธ์ Samonella enterica serovar Typhimurium และ Enteritidis โดย High Resolution Melting Analysis
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
8 การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
9 การทำนายจุลินทรีย์ทั้งหมดโคลิฟอร์มและ Escherichia coli ระหว่างการเตรียมและการจัดเก็บอาหารบริการประเภทสลัด
10 การย้ายที่ของสารเติมแต่งในถุงพลาสติกบรรจุอาหารและผลต่อการยึดติดหมึกพิมพ์
11 การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
12 การทำนายจุลินทรีย์ทั้งหมด โคลิฟอร์ม และ Escherichia coli ระหว่างการเตรียมและการจัดเก็บอาหารบริการประเภทสลัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การประเมินการปนเปื้อนของ Escherichia coli และ Faecal Streptococci ในกระบวนการผลิตเนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2549
14 การประยุกต์การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อควบคุม Listeria spp. ในเนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมบริโภค
15 การปนเปื้อนของ Escherichia coli และ Faecal streptococci ในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็งและการพัฒนาแบบจำลองการล้างและกำจัดเชื้อในสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2546
16 ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังคืนตัวต่อความไมสดในขนมปัง
17 การผลิตข้าวพร้อมบริโภคในรีทอร์ตเพาช์
ปี พ.ศ. 2542
18 อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์ของแบคทีเรียกรดอะซิติก : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
19 การแยก การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการใช้ประโยชน์ของอะซิติกแอซิดแบคทีเรียจากผลไม้
ปี พ.ศ. 2540
20 การผลิต Exopolysaccharides โดยเชื้อแบคทีเรียแลคติคและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร : รายงานผลการวิจัย
21 การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุกระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
22 การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตและสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญและเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
23 การผลิตเนคต้าฟักทองโดยใช้เพคติเนส
24 การใช้น้ำผลไม้ตระกูลส้มเป็นตัวตกตะกอนต่อคุณภาพของเต้าหู้แข็ง
25 การสกัดโปรตีนเข้มข้นจากเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษและการปรับปรุงคุณภาพ ของโปรตีนที่ได้โดยการเสริมด้วยโปรตีนเข้มข้นจากเมล็ดงา และถั่วเหลือง
26 การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิต และสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญ และเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
27 การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุม กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุ กระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์
ปี พ.ศ. 2539
28 การคัดเลือกเชื้อและการผลิตเอกโซพอลีแซคคาไรด์จากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย
29 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตน้ำแครอทและการทำน้ำแครอทเข้มข้น
30 การพิสูจน์เอกลักษณ์และคัดเลือกแลคติกแอซิดแบคทีเรีย จากอาหารหมักดองพื้นเมืองที่ผลิตสารยับยั้งจุลินทรีย์
31 ผลของปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียม และฟอสฟอรัส ต่อลักษณะทางกายภาพของนมและการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมนม
32 การผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวที่ลดคอเลสเทอรอล
33 การทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอของแบคทีเรีย Lactobacillus pentosus และ Lactobacillus plantarum จากอาหารหมักดองพื้นเมืองโดยวิธี Random amplified polymorphic DNA
ปี พ.ศ. 2538
34 เครื่องดื่มสมุนไพรจากตะไคร้ Cymbopoqon citratus (DC.) Stapf.
35 วิธีรวดเร็วในการประมาณจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด ที่สร้างเอนไซม์คะตะเลสในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius สด
ปี พ.ศ. 2536
36 การผลิตแกงส้มและถั่วฝักยาวผัดพริกขิงสำเร็จรูปแช่แข็ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การทดลอง พัฒนา ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิต และสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่สำคัญ และเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์
38 การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุม กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุ กระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์