ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 16
2 อาชัญญา รัตนอุบล 9
3 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 4
4 ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย 3
5 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 3
6 มนัสวาสน์ โกวิทยา 3
7 จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล 2
8 พิชามญชุ์ คุ้มสุข 2
9 วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 2
10 รัตนา พุ่มไพศาล 2
11 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 2
12 ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย 1
13 ศิริพร จินะณรงค์ 1
14 ปิยนันท์ ฉายานพรัตน์ 1
15 สายทิพย์ พิริยะธนารักษ์ 1
16 พันธ์นุวัฒน์ บุษบา 1
17 รังสิพันธุ์ แข็งขัน 1
18 ชมะนันท์ จันทร์เพชร 1
19 วรรัตน์ อภินันท์กูล 1
20 เกศรารัตน์ สิงห์คำ 1
21 ไม่มีข้อมูล 1
22 เอกชัย พุทธสอน 1
23 ระวี สัจจโสภณ 1
24 อาบเดือน คุ้มถนอม 1
25 ประศักดิ์ สันติภาพ 1
26 ธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 7
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 1
6 2550 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การนำเสนอแนวทางการจัดศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย : รายงานการวิจัย
2 อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
3 อนาคตภาพของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ
4 การพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบสำหรับครูในมูลนิธิที่ดูแลเด็กด้อยโอกาส
5 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเยาวชน
6 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองและการใช้ผลลัพธ์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะจำเป็นสำหรับครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันโดยใช้แนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเยาวชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
9 แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
10 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของผู้รับบริการในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2556
11 แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
12 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง
13 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองแห่งการอ่าน
ปี พ.ศ. 2555
14 การวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย
15 ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและการแพทย์วิถีธรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของตำรวจตระเวนชายแดน
16 การวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย
17 อนาคตภาพรูปแบบมหาวิทยาลัยที่สามเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2554
18 อนาคตภาพรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เชิงบวกสำหรับชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
19 แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า