ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2554 4
5 2553 2
6 2552 1
7 2550 4
8 2541 1
9 2540 1
10 2538 1
11 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้แก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคระห์การใช้พลังงานสำหรับผลิตข้าวสังหยด
3 การประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลและแก๊สชีวภาพสำหรับแผนพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนของภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
4 ศักยภาพพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของจังหวัดพัทลุง
5 การประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลและแก๊สชีวภาพสำหรับแผนพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนของภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
6 ศักยภาพพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของจังหวัดพัทลุง
7 แผนงานวิจัย : การวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในจังหวัดพัทลุง
8 โครงการย่อย 3: การพัฒนาระบบผสมผสานพลังงานทดแทนที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการการอบแห้งยางแผ่นดิบของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง
9 การพัฒนากลไกการบริหารและการขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาวด้านพลังงานหมุนเวียนแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
10 1. การพัฒนากระบวนการผลิตปลาแห้งอนามัยด้วยระบบพลังงานทดแทน
11 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมสำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2552
12 การผลิตอิฐดินซีเมนต์จากผงเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2550
13 การปรับปรุงคุณภาพเส้นกระจูดและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยระบบพลังงานทดแทน
14 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่ม สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยระบบพลังงานทดแทน
15 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาแห้งอนามัยด้วยระบบพลังงานทดแทน
16 การพัฒนาไบโอดีเซลจากสบู่ดำในท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์เกษตร
ปี พ.ศ. 2541
17 การแปลความหมายข้อมูลสนามแม่เหล็กทางอากาศในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2540
18 การใช้ข้อมูลกัมมันตภาพรังสีที่ได้จากการบินสำรวจทาง อากาศ ในการวิเคราะห์แผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2538
19 การศึกษาโครงสร้างธรณีวิทยาเชิงภูมิภาคในจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนโดยเทคนิคการวัดค่าความจุไฟฟ้าแบบกึ่งทรงกระบอก
21 ศักยภาพพลังงานน้ำจากแหล่งน้ำระบบชลประทานเพื่อการผลิตไฟฟ้าในจังหวัดพัทลุง
22 ศักยภาพพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าในจังหวัดพัทลุง