ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุวิทย์, อ๋องสมหวัง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
2 เกษม ขอจุลกลาง 2
3 อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 2
4 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 2
5 สุขสันต์ หอพิบูลสุข 2
6 ฉัตรเพชร ยศพล 2
7 บุญช่วย บุญมี 2
8 สุริยะ ชนะชัย 2
9 ยุทธนินทร์ ทับไธสง 2
10 พงษ์ชัย จิตตะมัย 2
11 ปรียาพร โกษา 2
12 สุธัญญา ทองรักษ์ 2
13 โสภณ วงศ์แก้ว 2
14 เชาวลิต ศิลปทอง 2
15 วีระพันธุ์ มุสิกสาร 2
16 สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ 2
17 รุจ ศุภวิไล 2
18 นาตยา จึงเจริญธรรม 2
19 ณภัทร น้อยน้ำใส 2
20 กันยา ทิสยากร 2
21 อัฆพรรค์ วรรณโกมล 2
22 ชวลิต ทิสยากร 2
23 ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 2
24 กิตติเทพ เฟื่องขจร 2
25 สัญญา สราภิรมย์ 2
26 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 1
27 โครงการปีงบประมาณ 2551 ทุนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 2
3 543 16