ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุวิทย์, อ๋องสมหวัง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงษ์ชัย จิตตะมัย 2
2 ยุทธนินทร์ ทับไธสง 2
3 ปรียาพร โกษา 2
4 บุญช่วย บุญมี 2
5 ฉัตรเพชร ยศพล 2
6 สุริยะ ชนะชัย 2
7 สุธัญญา ทองรักษ์ 2
8 เชาวลิต ศิลปทอง 2
9 สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ 2
10 รุจ ศุภวิไล 2
11 นาตยา จึงเจริญธรรม 2
12 วีระพันธุ์ มุสิกสาร 2
13 เกษม ขอจุลกลาง 2
14 กิตติเทพ เฟื่องขจร 2
15 ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 2
16 สัญญา สราภิรมย์ 2
17 ชวลิต ทิสยากร 2
18 กันยา ทิสยากร 2
19 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
20 อัฆพรรค์ วรรณโกมล 2
21 อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 2
22 ณภัทร น้อยน้ำใส 2
23 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 2
24 สุขสันต์ หอพิบูลสุข 2
25 โสภณ วงศ์แก้ว 2
26 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 1
27 โครงการปีงบประมาณ 2551 ทุนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 2
3 543 16