ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Suwit Wibulpolprasert 3
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
3 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2
4 ณัฐ ภมรประวัติ 2
5 ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ 2
6 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
9 จิตรา เศรษฐอุดม 1
10 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
11 ยงยุทธ ขจรธรรม 1
12 การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 1
13 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
14 Yongyout Kachondham 1
15 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
16 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
17 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
18 อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร 1
19 สุทธิสิทธิ์ ไมตรีจิตร์ 1
20 นาฏวิมล พรหมชนะ 1
21 อำพล จินดาวัฒนะ 1
22 สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข 1
23 วราพร รุจาคม 1
24 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
25 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
26 วิพุธ พูลเจริญ 1
27 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
28 ฐิติมา นวชินกุล 1
29 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
30 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
31 ไม่มีข้อมูล 1
32 มรกต กรเกษม 1
33 นิตยา แย้มพยัคฆ์ 1
34 นิธิภา อุดมสาลี 1
35 ศุภฑิต สนธินุช 1
36 เกษม วัฒนชัย 1
37 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
38 Kasem Wattanachai 1
39 เดชรัต สุขกำเนิด 1
40 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
41 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
42 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
43 สถาบันพระบรมราชชนก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 2
3 2551 5
4 2547 1
5 2544 2
6 2542 1
7 2541 1
8 2540 3
9 2539 1
10 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
2 สาธารณสุขมูลฐานในมุมมองของประชาคมโลกและสังคมไทย
3 พลวัตรการสาธารณสุขมูลฐาน-สามทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง : มุมมองจากประชาคมโลก
ปี พ.ศ. 2551
4 ระบบยาของประเทศไทย บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
5 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข-กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาสาธารณสุข
6 ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในสองทศวรรษหน้าและกลยุทธ์ในการพัฒนา
7 ศักยภาพและแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับการบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
8 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบุคลากร 3 หลักสูตร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
9 ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ปี พ.ศ. 2544
10 ระบบสุขภาพของประเทศไทย
11 สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
12 แผนกลยุทธการวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2541
13 แผนกลยุทธการวิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2540
14 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอ และตำบล
15 ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟี้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
16 การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพในสองทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2539
17 ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ
ปี พ.ศ. 2536
18 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน ในประเทศไทย