ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิทย์ ปุณณชัยยะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เดโช ทองอร่าม 27
2 นเรศร์ จันทน์ขาว 19
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7
5 สมยศ ศรีสถิตย์ 6
6 นฤปวัจก์ เงินวิจิตร 6
7 ธัชชัย สุมิตร 6
8 วิรุฬห์ มังคละวิรัช 6
9 โอภาส อิสสระชัย 5
10 อรรถพร ภัทรสุมันต์ 5
11 พันทิพย์ แสงเชื้อพ่อ 5
12 โกศล วังกานต์ 5
13 อำไพ สุขบำเพิง 4
14 ศุภโชค ไทยน้อย 4
15 ประเวทย์ แก้ช่วง 4
16 กมลทิพย์ พลอยกระจ่าง 4
17 ชุมพล อันตรเสน 4
18 ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ 3
19 วีระชัย บัญชรเทวกุล 2
20 สมาน อิงไธสง 2
21 ศุภฤกษ์ ลี้ตระกูลพิชิตชัย 1
22 จีรยุทธ ธำรงพุทธิกุล, 2522- 1
23 สุรพันธ์ ยิ้มมั่น 1
24 วิญญู สกุลจริยาพร 1
25 ศิริธร บุราณุรักษ์ 1
26 วิศิษฐ ทวีปรังษีพร 1
27 ศิริวัฒนา ไทรสมบูรณ์ 1
28 พงศกร กองผัด 1
29 ณรงค์ ชอนตะวัน 1
30 ปรีชา การสุทธิ์ 1
31 นพวรรณ์ ตัญเจริญสุขจิต 1
32 ศรินรัตน์ วงษ์ลี 1
33 สาหร่าย เล็กชะอุ่ม 1
34 สุขใจ เกียรติศักดิ์วัฒนา 1
35 จตุรภุช แดงเนียม 1
36 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
37 นายคงศักดิ์ ตติยานุกุล 1
38 ธีรวัฒน์ อุทาพงษ์ 1
39 ทับทิม อ่างแก้ว 1
40 นายสมยศ ปรุงเมือง 1
41 ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง 1
42 ประเวทย์ แก้วช่วง 1
43 ไพบูลย์ โกวิทเจริญกุล 1
44 ธเนส ศิริไตรวัฒนาพร 1
45 รุจพันธ์ เกตุกล่ำ 1
46 วิมล ทรัพย์ส่งสุข 1
47 อดิศักดิ์ ปัญญานุช 1
48 ฉัตรชัย อัสดาธร 1
49 มานิตย์ จิตรภักดี 1
50 กิตติพงศ์ เกษมสุข 1
51 ภาสพงษ์ ปริธรรมมา 1
52 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
53 พรยุทธ ชินมหาวงศ์ 1
54 วิสิทธิ์ชัย นิตยาพร 1
55 ภิญญาภัทร์ ศรีกฤษณ์ 1
56 แสงโรจน์ ภววงษ์ศักดิ์ 1
57 ประสพ ธงธวัช 1
58 สุวิทย์ ปุณณชัยยะ 1
59 ชนาธิป ทิพยกุล 1
60 สุภสิทธิ์ คะวีรัตน์ 1
61 อรโณพ บุญพัฒนาภรณ์ 1
62 สมชาติ เลิกบางพลัด 1
63 ภาคภูมิ อรชร 1
64 มงคล ไร่นุ่น 1
65 อภิวันท์ รัตนวัลย์ 1
66 ปิยเทพ ชอบทำกิจ 1
67 ภัทรา ศรีสวัสดิ์ 1
68 วิรุฬห์ มังคละวิรัช 1
69 บัญชา อุนพานิช 1
70 จิโรภาส เสือแก้ว 1
71 ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล 1
72 คุปต์ โพธิ์แก้ว 1
73 เฉลิมเดช เฉลิมลาภอัศดร 1
74 กิจสม พันธุ์โกศล 1
75 ชัชชัย สุมิตร 1
76 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
77 กอบชัย จันทร์ศรี 1
78 นเรศร์ จันทน์ขาว 1
79 ธนากร อรัญศิริ 1
80 มาโนช โชติศศิธร 1
81 พีระพงษ์ เจริญศรี 1
82 พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ 1
83 บุษษา แซ่ลิ้ม 1
84 ศึกษิต แสงแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 6
5 2552 5
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 4
9 2548 3
10 2547 4
11 2546 6
12 2545 3
13 2544 1
14 2542 2
15 2541 4
16 2540 1
17 2539 6
18 2537 1
19 2536 3
20 2535 1
21 2534 1
22 2533 3
23 2532 2
24 2531 3
25 2530 2
26 2529 4
27 2525 1
28 2523 1
29 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิงความถี่สูงสำหรับเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2555
2 ไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จในของเหลวสำหรับผลิตไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาอุปกรณ์นับแบบหลายช่องชนิดรับอัตรานับสูงผ่านพอร์ตยูเอสบี
4 การพัฒนาเครื่องกำเนิดลำอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ
5 การพัฒนาแกมมาสเปกโตรมิเตอร์โดยใช้เครื่องเล่นเกมส์แบบพกพา
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของภาพโทโมกราฟีจากข้อมูลโปรไฟล์ที่เก็บบันทึกโดยแผ่นบันทึกภาพ
7 การพัฒนาระบบมองภาพทนรังสีสูงสำหรับงานตรวจสอบใต้น้ำควบคุมระยะไกล
8 การหาการกัดกร่อนของพื้นผิวคอนกรีตกำบังรังสีจากอันตรกิริยากับโลหะผสม เหล็ก ตะกั่ว ดีบุก บิสมัทหลอมเหลว
9 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งเกรดต่ำพร้อมระบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำ
10 การพัฒนาระบบมองภาพทนรังสีสูงสำหรับงานตรวจสอบใต้น้ำควบคุมระยะไกล
11 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งเกรดต่ำพร้อมระบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำ:
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาต้นกำเนิดรังสีเอกซ์ทุติยภูมิที่กระตุ้นด้วยอะเมริเซียม-241 สำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์
13 การพัฒนาเครื่องนับรังสีชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบประหยัดโดยใช้ CPLD
14 การถ่ายภาพนิวตรอนจากแคลิฟอร์เนียม-252 โดยใช้แผ่นบันทึกภาพนิวตรอน
15 การพัฒนาเครื่องนับรังสี ชนิดเคลื่อนย้ายได้แบบประหยัด โดยใช้ CPLD
16 การพัฒนาต้นกำเนิดรังสีเอกซ์ทุติยภูมิ ที่กระตุ้นด้วยอะเมริเชียม-241 สำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาระบบตรวจสอบเครื่องเทศผ่านการฉายรังสีโดยเทคนิคการกระตุ้นให้เกิดแสงเรืองด้วยแสง
18 เครื่องวัดสเปกตรัมรังสีแกมมาที่ทำงานบนพ็อกเก็ตพีซี โดยใช้ไปป์ไลน์เอดีซี
19 การพัฒนาระบบตรวจสอบเครื่องเทศผ่านการฉายรังสี โดยเทคนิคการกระตุ้นให้เกิดแสงเรืองด้วยแสง
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาเทคนิคและระบบตรวจสอบการทำลายของหนอนในเมล็ดทุเรียนด้วยการถ่ายภาพรังสีเอกซ์
21 การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
22 การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้แผ่นบันทึกภาพนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2549
23 การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่องขนาดกะทัดรัดที่ใช้เทคนิควิลคินสันเอดีซี
24 การพัฒนาระบบวัดรังสีแบบโมดูลขนาดเล็ก
25 การพัฒนาระบบเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตรังสีเอกซ์ชนิดไมโครโฟกัส
26 การพัฒนาระบบวิเคราะห์หลายช่องที่บรรจุในฐานหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์
ปี พ.ศ. 2548
27 การประยุกต์อุปกรณ์ประมวลสัญญาณเชิงเลข (DSP device) ในกระบวนการแต่งรูปสัญญาณพัลส์นิวเคลียร์
28 การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี
29 การเตรียมแผ่นกรองชนิดแอลฟาแทรก-เอตช์โดยใช้ฟิล์ม LR-115 แบบลอกได้
ปี พ.ศ. 2547
30 การพัฒนาระบบควบคุมลำอิเล็กตรอนเพื่อการสร้างภาพจากสัญญาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิ
31 การพัฒนาระบบมอนิเตอร์รังสีแกมมาชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่เชื่อมโยงด้วยจีพีเอส
32 การพัฒนาหัววัดรังสีพรอพอร์ชันแนลที่มีแอโนดรูปแบบใหม่
33 การพัฒนาหัววัดรังสีสารกึ่งตัวนำแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
34 การพัฒนากระบวนการอย่างง่ายในการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม)
35 ระบบควบคุมความหนาของฉนวนสำหรับเครื่องหุ้มฉนวนสายไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสี
36 การพัฒนาเครื่องวัดนิวเคลียร์แบบเสมือนควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
37 การถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมด้วยอิริเดียม
38 การใช้แผ่นบันทึกภาพรุ่นใหม่ในงานถ่ายภาพด้วยรังสีทางอุตสาหกรรม
39 ถ่ายภาพรังสีด้วยเทคนิคคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟี
ปี พ.ศ. 2545
40 การพัฒนาปืนอิเล็กตรอนแบบไมโครโฟกัสสำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์
41 การพัฒนาวงจรขยายส่วนหน้าสำหรับหัววัดรังสีชนิดซินทิลเลชัน
42 การปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายรังสีโดยใช้เทคนิคดีเอสพี
ปี พ.ศ. 2544
43 ระบบถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์พลังงานต่ำโดยใช้หัววัดพรอพอร์ชันแนลแบบก๊าซไหลชนิดไวต่อตำแหน่ง
ปี พ.ศ. 2542
44 การพัฒนาหัววัดรังสีชนิด GaAs p-i-n สำหรับวัดรังสีเอกซ์
45 การพัฒนาหัววัดรังสีซีเซียมไอโอไดด์ร่วมกับไดโอด p-i-n สำหรับตรวจวัดรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. 2541
46 การพัฒนาหัววัดรังสีเอกซ์ชนิดพรอพอร์ชันแนลก๊าซไหลที่ไวต่อตำแหน่งราคาประหยัด
47 การดัดแปรหลอดรังสีแคโทดสำหรับงานจุลทรรศน์รังสีเอกซ์
48 การพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาสูงแบบสวิตชิงสำหรับหลอดกำเนิดรังสีเอกซ์ขนาด 100 กิโลโวลต์
49 การพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลด้วยแสงอินฟราเรดสำหรับอุปกรณ์นิวคลีออนิกส์
ปี พ.ศ. 2540
50 การส่งประกายแสงจากผลึกโซเดียมไอโอไดด์ (แทลเลียม) ผ่านเส้นใยแสง
ปี พ.ศ. 2539
51 การพัฒนาระบบสแกนรังสีกระเจิงกลับเพื่อแสดงภาพสองมิติ
52 การพัฒนาวงจรแปลงความสูงสัญญาณพัลส์นิวเคลียร์ เป็นสัญญาณเชิงตัวเลขแบบค่าเวลาแปลงผันสัญญาณคงที่
53 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณสำหรับเฝ้าระวังทางรังสี โดยใช้เครือข่ายวิทยุสื่อสาร
54 การพัฒนาแขนกลควบคุมระยะไกลสำหรับการจัดเปลี่ยนต้นกำเนิดรังสี ความแรงสูง
55 การพัฒนาเครื่องไมโครอาร์คพลาสมาเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านวัสดุนิวเคลียร์
56 การพัฒนาต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงาน โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2537
57 การตรวจสอบชิ้นส่วนอากาศยานโดยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีด้วยนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2536
58 อุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง : รายงาน
59 การพัฒนาวัสดุจุดหลอมตัวต่ำสำหรับกำบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา
60 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคลแสดงผลเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2535
61 การพัฒนาระบบสร้างภาพสองมิติด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ จากการส่งผ่านรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2534
62 รายงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดและบันทึกดรรชนีอุณหภูมิแบบ WBGT รุ่น NTG 1701 A
ปี พ.ศ. 2533
63 การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิด 6 บิต กับระบบควบคุมระดับของเหลวในกระบวนการอุตสาหกรรม ด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา
64 การพัฒนาเครื่องถ่ายภาพโทรทัศน์ด้วยรังสีเอกซ์ขนาดเล็ก
65 การพัฒนาเครื่องเปลี่ยนตัวอย่างอัตโนมัติ สำหรับระบบแกมมาสเปคโตรเมตรี
ปี พ.ศ. 2532
66 เครื่องวัดความหนาของโลหะชุบ
67 เครื่องวัดความชื้นและความหนาแน่นของดิน โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีนิวตรอนและแกมมา สำหรับงานสร้างถนน
ปี พ.ศ. 2531
68 เครื่องวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์ด้วยต้นกำเนิดรังสีกระตุ้น แบบสี่ไอโซโทป
69 การวัดความหนาของโลหะเคลือบผิวโดยเทคนิคนิวเคลียร์
70 การวัดปริมาณความชื้นในวัสดุก่อสร้างบางชนิดโดยเทคนิคการกระเจิงกลับของนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2530
71 การพัฒนาระบบวัดระดับน้ำในถังเก็บโดยใช้รังสีแกมมา
72 การเปลี่ยนไมโครคอมพิวเตอร์ 8 บิต ให้เป็นอุปกรณ์วิเคราะห์ความสูงของพัลส์
ปี พ.ศ. 2529
73 โครงการสิ่งประดิษฐ์ ชุดสาธิตนิวเคลียร์
74 การแยกรอยของอนุภาคอัลฟาที่เกิดจากเรดอน-220 และเรดอน-222 บนฟิล์มเซลลูโลสไนเตรทโดยใช้แผ่นดูดกลืนรังสีอัลฟา
75 การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์โดยการใช้กระดาษอัดรูป
76 การพัฒนาวงจรเชื่อมโยงระหว่างเครื่องวิเคราะห์หลายช่อง กับเทปคาสเซท
ปี พ.ศ. 2525
77 การสร้างเตาอาร์คพลาสมาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานด้านโลหะกรรมพลาสมา
ปี พ.ศ. 2523
78 การศึกษาและออกแบบสร้างเครื่องนับรอยรังสีอัลฟาบนฟิล์ม