ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิทย์ นาคพีระยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 3
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 นครินทร์ เหล่าวัฒนาถาวร 2
4 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
6 ทับทิม อ่างแก้ว 2
7 วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ 2
8 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 1
9 วิเชียร อูปแก้ว 1
10 สุเมธ ลาภประเสริฐ 1
11 โอฬาร บำเพ็ญเชาวน์ 1
12 สมบูรณ์ จงชัยกิจ 1
13 ชาตรี ศรีไพพรรณ 1
14 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
15 สัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ 1
16 ดวงฤดี วรสุชีพ 1
17 โอภาส ศิริครรชิตถาวร 1
18 พูนลาภ ลามศรีจันทร์ 1
19 ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล 1
20 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 1
21 ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม, 2522- 1
22 ศักดิ์ เสกขุนทด 1
23 จันทิมา ศรีเตียเพ็ชร, 2522- 1
24 อาทิตย์ จำปาศรี 1
25 ลัญจกร วุฒิสิทธิกุลกิจ 1
26 วิทิต พงศ์พิโรดม 1
27 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
28 กิตติ ทองประดับเพชร 1
29 สุขุม เจียมชูโรจน์ 1
30 สุชีราภรณ์ สุรชัยกุลวัฒนา 1
31 ประวิช ชินประเสริฐสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2549 3
4 2548 1
5 2547 2
6 2546 1
7 2545 5
8 2544 7
9 2543 1
10 2541 1
11 2539 2
12 2538 1
13 2527 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาต้นแบบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงตามมาตรฐาน XFP อัตราข้อมูล 10 กิกะบิตต่อวินาที โดยใช้เลเซอร์ที่มีมอดูเลเตอร์ชนิดดูดกลืนคลื่นไฟฟ้าอยู่ภายใน และตัวตรวจจับแสงชนิด Positive-intrinsic-negative
ปี พ.ศ. 2552
2 การสร้างระบบกล้องวิดิทัศน์ติดตามเป้าหมายแบบเวลาจริงบนบอร์ด DSP TMS320C6713
ปี พ.ศ. 2549
3 การสร้างส่วนต่อประสานดิจิทัลอนุกรมและตัวกรองสองมิติสำหรับสัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัลโดยใช้เอฟพีจีเอ
4 การศึกษาสมรรถนะของลินุกซ์บนระบบฝังตัวสำหรับหน่วยควบคุมการสื่อสารของยูเอวี
5 การศึกษาสมรรถนะของลินุกซ์บนระบบฝังตัวสำหรับหน่วยควบคุมการสื่อสารของยูเอวี
ปี พ.ศ. 2548
6 แอปเพล็ตด้านผู้ใช้สำหรับระบบเอกสารภาพแบบ DjVu
ปี พ.ศ. 2547
7 การเข้ารหัสปริภูมิ-เวลาแบบบล็อกเชิงดิฟเฟอเรนเชียล ร่วมกับโอเอฟดีเอ็มสำหรับการสื่อสารไร้สาย
8 การมอดูเลตแบบปริภูมิ-เวลาเชิงดิฟเฟอเรนเชียลที่เข้ารหัสเทอร์โบสำหรับช่องสัญญาณเฟดดิงแบบมีสหสัมพันธ์ทางเวลา
ปี พ.ศ. 2546
9 เครื่องบันทึกเสียงพูดดิจิตอลบนพื้นฐาน TMS320c6000 โดยใช้การเข้ารหัสแบบ G.729
ปี พ.ศ. 2545
10 การถอดรหัสแบบวนซ้ำโดยอาศัยการตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ สำหรับสัญญาณคิวพีเอสเคที่เกิดเรย์ลีเฟดดิงที่มีสหสัมพันธ์กัน
11 การปรับปรุงเทคนิคการบีบอัดสำหรับแฟ้มข้อมูลอักษรภาษาไทย
12 การพัฒนาระบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบกระจายศูนย์ พร้อมการเข้ารหัสลับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต
13 การพัฒนาอัลกอริทึมถอดรหัสเทอร์โบสำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์โดยใช้ตัวตรวจวัดเบิรสต์
14 การพัฒนาอัลกอริทึมถอดรหัสเทอร์โบ สำหรับช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะ ที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์ โดยใช้ตัวตรวจวัดเบริสต์
ปี พ.ศ. 2544
15 การศึกษาการปรับปรุงสมรรถนะของรหัสเทอร์โบ ที่ใช้เฟรมขนาดสั้นสำหรับช่องสัญญาณเฟดดิง แบบเรย์ลีที่มีสหสัมพันธ์
16 การดึงความเร็วการลากเส้นตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพระดับสีเทาโดยใช้ตัวแบบแหล่งกำเนิด
17 การตรวจวัดเบิรสต์สำหรับการถอดรหัสเทอร์โบบนช่องสัญญาณแบบมาร์คอฟสองสถานะที่มีสัญญาณรบกวนแบบเกาส์
18 การเข้ารหัสลับบนบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต
19 ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนเอกสารภาพ DjVu ผ่านเว็บ
20 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเงินสดดิจิตอลไม่ระบุชื่อ แบบตามรอยได้ชนิดออฟไลน์
21 การใช้เทคนิคการใส่ลายน้ำแบบบอดและแบบไม่บอดร่วมกันสำหรับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์รูปภาพ
ปี พ.ศ. 2543
22 การใส่ลายน้ำในรูปภาพแบบไม่ใช้ต้นฉบับในการตรวจสอบโดยใช้ การเข้ารหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบเทอร์โบ
ปี พ.ศ. 2541
23 การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2539
24 ระบบเก็บข้อมูลย่อยของระบบเฝ้าตรวจอากาศระยะไกล
25 การพัฒนาการเข้ารหัสเสียงพูดแบบ LD-CELP ที่อัตรา 16 กิโลบิตต่อวินาทีสำหรับการทำงานตามเวลาจริงโดยใช้ TMS320C50
ปี พ.ศ. 2538
26 ระบบเก็บข้อมูลและควบคุมระยะไกลตามมาตรฐาน RS-485
ปี พ.ศ. 2527
27 ข่ายวงจรท้องถิ่นสำหรับการสื่อสารสัญญาณเสียงและข้อมูล