ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิณี วิวัฒน์วานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 28
2 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 9
3 วรรณี มาศศรี 5
4 ละเอียด ทำเพียร 5
5 จินตนา นาคพิน 5
6 พิมกาญจน์ พิมเสน 4
7 จินตนา ยูนิพันธุ์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
9 ประพิม ศุภศันสนีย์ 3
10 สุภานัน อินนอก 2
11 ศรีศุภรักษ์ สวนแก้ว 2
12 อุษณี ณ ตะกั่วทุ่ง 2
13 ยุวดี บาคาล 2
14 ศิริรัตน์ จึงสมาน 2
15 อารีย์วรรณ อ่วมตานี 2
16 พจนี ไตรเกษมศักดิ์ 2
17 ปาริชาต มะลิซ้อน 2
18 บุญหนัก ศรีเกษม 2
19 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 2
20 นิตยา พยุงธรรม 2
21 รัชพันธุ์ เชยจิตร 2
22 นาตยา จุลลา 2
23 กนกอร ธารา 2
24 สุมาลี โชติยะ 2
25 อโนชา สาระสิต 1
26 อุษา ราชปรีชา 1
27 วิรงรอง ชมภูมิ่ง 1
28 รุ้งสวรรค์ สุวัฒโน 1
29 อุษณี ณ ตะกั่วทุ่ง 1
30 อัมพร เนียมกุลรักษ์ 1
31 สุมิตรา เวียงเงิน 1
32 ละเอียด รักษ์เลิศวงศ์ 1
33 สุพรรณี สุขสม 1
34 เพ็ญนภา ตองติดรัมย์ 1
35 จิราภรณ์ วาสนาสุริยพงศ์ 1
36 สุดา ทองทรัพย์ 1
37 ปรัญญา ไทยแท้ 1
38 ปัทมา ภูพิพัฒน์ผล 1
39 ยุพิน อังสุโรจน์ 1
40 อัจฉรา อิ่มน้อย 1
41 อุดมลักษณ์ สุมขุนทด 1
42 กาญจนี โอภาสทิพากร 1
43 สุธาสินี ช่วยใจดี 1
44 เมธปิยา พิมพ์เสนา 1
45 นิภาพร หลีกุล 1
46 สุรางคินี วนวงศ์ไทย 1
47 ประนอม โอทกานนท์ 1
48 นพรัตน์ กิ่งแก้ว 1
49 นิตยา โชคทวีพาณิชย์ 1
50 พิมลรัตน์ คำแก้ว 1
51 บุศริน บางแก้ว 1
52 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
54 ชเนตตี มิลินทางกู 1
55 พรรษมณฑ์ อธิโชคจารุพัชร์ 1
56 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 1
57 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
58 สุวพีร์ จันทรเจษฎา, 2515- 1
59 จินตนา ยุนิพันธุ์ 1
60 ทินกร บัวชู 1
61 นงนุช วังชัยศรี, 2515- 1
62 กนกพร นิ่มอร่ามวงศ์ 1
63 อัญชลี เกษสาคร, 2504- 1
64 ปรียานุช บุญเฉลิมวิเชียร, 2506- 1
65 ขนิษฐา บุญแสง 1
66 ชฎารัตน์ ครุตศุทธิพิพัฒน์ 1
67 ชุติวัลย์ พลเดช 1
68 นงลักษณ์ ก่ำภัคสร 1
69 สุภารัตน์ หมื่นโฮ้ง 1
70 จารุยา ชปารังษี 1
71 วรัญญา แซ่ฮ้อ 1
72 เบญจา วิไล 1
73 รัตนา นิยมชาติ 1
74 วิรงรอง ชมภูมิ่ง 1
75 สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ, 2504- 1
76 พัชรินทร์ สรไชยเมธา 1
77 กุลธิดา สุดจิตร์ 1
78 ชลธิชา จันทคีรี 1
79 กนกพรรณ อินพักทัน 1
80 สุมิตรา สร้อยอินทร์ 1
81 พันธุ์ทิพย์ สมยืน 1
82 วัชรินทร์ ชัยมานะการ 1
83 จันทรา จินดา 1
84 ปิ่นอนงค์ รัตนปทุมวงศ์, 2515- 1
85 โสภิตา ขันแก้ว 1
86 นิรัชรา ก่อกุลดิลก, 2514- 1
87 สุวรรณี เหรียญรุ่งเรือง, 2501- 1
88 อรสา อัครวัชรางกูร 1
89 จิราพร สาลี 1
90 รุ่งฟ้า อธิราษฏร์ไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 8
3 2557 1
4 2556 9
5 2555 1
6 2554 2
7 2553 13
8 2552 11
9 2551 12
10 2550 8
11 2549 9
12 2547 3
13 2546 9
14 2545 2
15 2543 1
16 2542 2
17 2539 2
18 2534 2
19 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน
2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
3 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2558
4 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุรินทร์
5 การวิเคราะห์ต้นทุนงานการพยาบาลต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุรินทร์
7 การวิเคราะห์ต้นทุนงานการพยาบาลต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 ผลของโปรแกรมการนิเทศทางคลินิก เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยและความพึงพอใจต่อการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ
9 สมรรถนะพยาบาลทางระบบประสาทศัลยศาสตร์
10 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของการฉีดสีวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดง โรงพยาบาลศิริราช
11 สมรรถนะพยาบาลเด็ก
ปี พ.ศ. 2557
12 การพัฒนาขอบเขตเนื้อหาการส่งเสริมภาวะผู้นำในการจัดการสาธารณภัยของพยาบาล
ปี พ.ศ. 2556
13 ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็ง เต้านมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมและจำนวนวันนอนโรงพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลแพร่
14 ผลของการปฏิบัติการพยาบาลที่บูรณาการหลักการเอื้ออาทรต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน
15 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการตัดสินใจย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
16 การศึกษาการจัดการพยาบาลในภาวะภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ
17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามสมรรถนะของผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง
18 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในสถานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
19 การศึกษาภูมิหลังทางวิชาชีพและคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
20 ผลของการใช้การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบและความพึงพอใจของผู้ดูแล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
21 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความตั้งใจย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2555
22 ผลของการใช้โปรแกรมการทำงานเป็นทีมเพื่อป้องกันความผิดพลาดในห้องผ่าตัดศัลยกรรม ต่อประสิทธิผลของงาน
ปี พ.ศ. 2554
23 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
24 ภาระของบิดามารดาสูงวัยในการดูแลบุตรที่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังบุตรได้รับยาต้านไวรัส
ปี พ.ศ. 2553
25 โครงการสถานการณ์ความยากจนในผู้สูงอายุ และรูปแบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย
26 ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
27 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบางแพ
28 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลศิริราช
29 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ งานห้องผ่าตัด สถาบันโรคทรวงอก
30 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยอายุรกรรมที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
31 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง สังกัดกระทรวงสาธารสุข
32 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางแพ
33 ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
34 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลศิริราช
35 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
36 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยอายุรกรรม ที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
37 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาล ในการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจงานห้องผ่าตัด สถาบันโรคทรวงอก
ปี พ.ศ. 2552
38 สถานการณ์ความยากจนในผู้สูงอายุและรูปแบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย
39 ระบบบริการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดน่าน
40 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
41 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
42 การศึกษาต้นทุนการพยาบาล ตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลน่าน
43 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาต่อความพึงพอใจของพยาบาลและจำนวนวันนอนโรงพยาบาล
44 ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาล
45 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
46 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพาต่อความพึงพอใจของพยาบาลและจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล
47 ผลกระทบของการใช้รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาล
48 การศึกษาต้นทุนการพยาบาล ตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลน่าน
ปี พ.ศ. 2551
49 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ
50 ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยศัลยกรรมและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลราชวิถี
51 คุณค่าในงานพยาบาล : ความหมายและประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ
52 ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
53 ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ต่อจำนวนวันนอนและความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพของผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี
54 การศึกษาความเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
55 ผลของการใช้การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุต่อจำนวนวันนอนและความพึงพอใจของพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม
56 คุณค่าในงานพยาบาล : ความหมายและประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ
57 การศึกษาความเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข
58 ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
59 ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ต่อจำนวนวันนอนและความพึงพอใจ ต่อบริการสุขภาพของผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี
60 ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาล ต่อจำนวนวันนอน ของผู้ป่วยศัลยกรรม และความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2550
61 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของทีมการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
62 การปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
63 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับภาวะสุขภาพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
64 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี
65 การเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลต่อหน่วยตามการจำแนกประเภทผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงตามกลุ่มวินิจฉัย โรคร่วม : หอผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยติดเชื้อ สถาบันบำนาศนราดูร
66 วิเคราะห์ภาระงานของผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
67 ตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน
68 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุ กับความเครียดในงานของพี่เลี้ยงผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
ปี พ.ศ. 2549
69 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลผ่าตัด โรงพยาบาลสระบุรี
70 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
71 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
72 ผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบบริการพยาบาลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก ต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล
73 การศึกษาสภาพและความต้องการสวัสดิการของพยาบาลประจำการและผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
74 ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งและความพึงพอใจในงานของพยาบาล
75 ผลการใช้แบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยต่อความสามรถในการดูแลทารกของมารดาทารกกลุ่มอาการหายใจลำบากและความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด
76 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลราชวิถี
77 ผลการจัดรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกตามแนวคิดของแซนตี้ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาล
ปี พ.ศ. 2547
78 การพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดการประเมินผลแบบลิขิตสมดุลของงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
79 ผลของการจัดการรูปแบบการให้ข้อมูลแก่สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต่อความวิตกกังวลของครอบครัวและความพึงพอใจในการจัดการรูปแบบ ของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต
80 การเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลต่อหน่วยตามการจำแนกประเภทผู้ป่วย กับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : หอบำบัดพิเศษโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2546
81 การศึกษาอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ตามความต้องการการพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเลิดสิน
82 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมพยาบาล ตามการจำแนกประเภทผู้ป่วย : กรณีศึกษาหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
83 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาล : กรณีศึกษาห้องตรวจโรคเด็ก งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
84 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลตามความต้องการการพยาบาลของหอผู้ป่วยใน :กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
85 การศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลชุมชน ภาคเหนือตอนบน
86 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลระนอง
87 การศึกษาการจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลตามความต้องการทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด : กรณีศึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
88 การสร้างตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของกลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพ
89 ผลของการใช้รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วน ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ปี พ.ศ. 2545
90 การศึกษาอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามความต้องการการพยาบาล ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
91 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาพที่ต่อเนื่องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2543
92 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์งานพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
93 การประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ภาระงานพยาบาล : รายงาน
94 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์งานพยาบาล
ปี พ.ศ. 2539
95 รูปแบบการนิเทศการบริการพยาบาลสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
96 การศึกษาการแสดงความชื่นชมต่อการปฎิบัติงานและต่อความสำเร็จ ในงานพยาบาลประจำการ ตามการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย และตามความคาดหวังของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขต 1 และ 2
ปี พ.ศ. 2534
97 การวิเคราะห์กิจกรรมการบริหารการพยาบาล ของหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
98 การวิเคราะห์กิจกรรมการบริหารการพยาบาล ของหน่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
99 โครงการสถานการณ์ความยากจนในผู้สูงอายุ และรูปแบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย