ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิณี วิวัฒน์วานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 28
2 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 9
3 วรรณี มาศศรี 5
4 ละเอียด ทำเพียร 5
5 จินตนา นาคพิน 5
6 พิมกาญจน์ พิมเสน 4
7 จินตนา ยูนิพันธุ์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
9 ประพิม ศุภศันสนีย์ 3
10 พจนี ไตรเกษมศักดิ์ 2
11 นิตยา พยุงธรรม 2
12 สุภานัน อินนอก 2
13 ปาริชาต มะลิซ้อน 2
14 ยุวดี บาคาล 2
15 อุษณี ณ ตะกั่วทุ่ง 2
16 สุมาลี โชติยะ 2
17 ศรีศุภรักษ์ สวนแก้ว 2
18 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 2
19 อารีย์วรรณ อ่วมตานี 2
20 กนกอร ธารา 2
21 นาตยา จุลลา 2
22 ศิริรัตน์ จึงสมาน 2
23 บุญหนัก ศรีเกษม 2
24 รัชพันธุ์ เชยจิตร 2
25 อุษณี ณ ตะกั่วทุ่ง 1
26 อัจฉรา อิ่มน้อย 1
27 อุษา ราชปรีชา 1
28 สุมิตรา เวียงเงิน 1
29 ปัทมา ภูพิพัฒน์ผล 1
30 วิรงรอง ชมภูมิ่ง 1
31 อโนชา สาระสิต 1
32 สุดา ทองทรัพย์ 1
33 กาญจนี โอภาสทิพากร 1
34 รุ่งฟ้า อธิราษฏร์ไพศาล 1
35 อัมพร เนียมกุลรักษ์ 1
36 เพ็ญนภา ตองติดรัมย์ 1
37 สุพรรณี สุขสม 1
38 ละเอียด รักษ์เลิศวงศ์ 1
39 ปรัญญา ไทยแท้ 1
40 ยุพิน อังสุโรจน์ 1
41 เมธปิยา พิมพ์เสนา 1
42 สุมิตรา สร้อยอินทร์ 1
43 นิตยา โชคทวีพาณิชย์ 1
44 พิมลรัตน์ คำแก้ว 1
45 สุธาสินี ช่วยใจดี 1
46 อุดมลักษณ์ สุมขุนทด 1
47 สุรางคินี วนวงศ์ไทย 1
48 นิภาพร หลีกุล 1
49 พรรษมณฑ์ อธิโชคจารุพัชร์ 1
50 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 1
51 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
52 จิราภรณ์ วาสนาสุริยพงศ์ 1
53 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
54 บุศริน บางแก้ว 1
55 ชเนตตี มิลินทางกู 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
57 รุ้งสวรรค์ สุวัฒโน 1
58 ปิ่นอนงค์ รัตนปทุมวงศ์, 2515- 1
59 นงนุช วังชัยศรี, 2515- 1
60 ชฎารัตน์ ครุตศุทธิพิพัฒน์ 1
61 ชุติวัลย์ พลเดช 1
62 ทินกร บัวชู 1
63 จินตนา ยุนิพันธุ์ 1
64 อัญชลี เกษสาคร, 2504- 1
65 กนกพร นิ่มอร่ามวงศ์ 1
66 เบญจา วิไล 1
67 รัตนา นิยมชาติ 1
68 ประนอม โอทกานนท์ 1
69 นพรัตน์ กิ่งแก้ว 1
70 สุภารัตน์ หมื่นโฮ้ง 1
71 นงลักษณ์ ก่ำภัคสร 1
72 วรัญญา แซ่ฮ้อ 1
73 จารุยา ชปารังษี 1
74 ขนิษฐา บุญแสง 1
75 ปรียานุช บุญเฉลิมวิเชียร, 2506- 1
76 วัชรินทร์ ชัยมานะการ 1
77 จันทรา จินดา 1
78 กุลธิดา สุดจิตร์ 1
79 พัชรินทร์ สรไชยเมธา 1
80 กนกพรรณ อินพักทัน 1
81 ชลธิชา จันทคีรี 1
82 อรสา อัครวัชรางกูร 1
83 จิราพร สาลี 1
84 สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ, 2504- 1
85 วิรงรอง ชมภูมิ่ง 1
86 โสภิตา ขันแก้ว 1
87 นิรัชรา ก่อกุลดิลก, 2514- 1
88 สุวรรณี เหรียญรุ่งเรือง, 2501- 1
89 สุวพีร์ จันทรเจษฎา, 2515- 1
90 พันธุ์ทิพย์ สมยืน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 8
3 2557 1
4 2556 9
5 2555 1
6 2554 2
7 2553 12
8 2552 11
9 2551 12
10 2550 8
11 2549 9
12 2547 3
13 2546 9
14 2545 2
15 2542 1
16 2539 2
17 2534 2
18 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน
2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
3 ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
ปี พ.ศ. 2558
4 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุรินทร์
5 การวิเคราะห์ต้นทุนงานการพยาบาลต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุรินทร์
7 การวิเคราะห์ต้นทุนงานการพยาบาลต่อหน่วยและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 ผลของโปรแกรมการนิเทศทางคลินิก เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยและความพึงพอใจต่อการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ
9 สมรรถนะพยาบาลทางระบบประสาทศัลยศาสตร์
10 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของการฉีดสีวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดง โรงพยาบาลศิริราช
11 สมรรถนะพยาบาลเด็ก
ปี พ.ศ. 2557
12 การพัฒนาขอบเขตเนื้อหาการส่งเสริมภาวะผู้นำในการจัดการสาธารณภัยของพยาบาล
ปี พ.ศ. 2556
13 ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็ง เต้านมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมและจำนวนวันนอนโรงพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลแพร่
14 ผลของการปฏิบัติการพยาบาลที่บูรณาการหลักการเอื้ออาทรต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน
15 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการตัดสินใจย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
16 การศึกษาการจัดการพยาบาลในภาวะภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ
17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามสมรรถนะของผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง
18 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในสถานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
19 การศึกษาภูมิหลังทางวิชาชีพและคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
20 ผลของการใช้การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบต่อการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบและความพึงพอใจของผู้ดูแล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
21 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความตั้งใจย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2555
22 ผลของการใช้โปรแกรมการทำงานเป็นทีมเพื่อป้องกันความผิดพลาดในห้องผ่าตัดศัลยกรรม ต่อประสิทธิผลของงาน
ปี พ.ศ. 2554
23 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
24 ภาระของบิดามารดาสูงวัยในการดูแลบุตรที่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังบุตรได้รับยาต้านไวรัส
ปี พ.ศ. 2553
25 ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
26 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบางแพ
27 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลศิริราช
28 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ งานห้องผ่าตัด สถาบันโรคทรวงอก
29 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยอายุรกรรมที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
30 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง สังกัดกระทรวงสาธารสุข
31 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางแพ
32 ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
33 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลศิริราช
34 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
35 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยอายุรกรรม ที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
36 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาล ในการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจงานห้องผ่าตัด สถาบันโรคทรวงอก
ปี พ.ศ. 2552
37 สถานการณ์ความยากจนในผู้สูงอายุและรูปแบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย
38 ระบบบริการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดน่าน
39 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
40 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
41 การศึกษาต้นทุนการพยาบาล ตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลน่าน
42 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาต่อความพึงพอใจของพยาบาลและจำนวนวันนอนโรงพยาบาล
43 ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาล
44 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
45 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพาต่อความพึงพอใจของพยาบาลและจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล
46 ผลกระทบของการใช้รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาล
47 การศึกษาต้นทุนการพยาบาล ตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลน่าน
ปี พ.ศ. 2551
48 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ
49 ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยศัลยกรรมและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลราชวิถี
50 คุณค่าในงานพยาบาล : ความหมายและประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ
51 ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
52 ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ต่อจำนวนวันนอนและความพึงพอใจต่อบริการสุขภาพของผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี
53 การศึกษาความเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข
54 ผลของการใช้การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุต่อจำนวนวันนอนและความพึงพอใจของพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม
55 คุณค่าในงานพยาบาล : ความหมายและประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ
56 การศึกษาความเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข
57 ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
58 ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ต่อจำนวนวันนอนและความพึงพอใจ ต่อบริการสุขภาพของผู้ป่วย หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี
59 ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาล ต่อจำนวนวันนอน ของผู้ป่วยศัลยกรรม และความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2550
60 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การบริหารแบบมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของทีมการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
61 การปฏิบัติบทบาทของพยาบาลวิชาชีพผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
62 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับภาวะสุขภาพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
63 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี
64 การเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลต่อหน่วยตามการจำแนกประเภทผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์กับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงตามกลุ่มวินิจฉัย โรคร่วม : หอผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยติดเชื้อ สถาบันบำนาศนราดูร
65 วิเคราะห์ภาระงานของผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
66 ตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน
67 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุ กับความเครียดในงานของพี่เลี้ยงผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
ปี พ.ศ. 2549
68 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลผ่าตัด โรงพยาบาลสระบุรี
69 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
70 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
71 ผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบบริการพยาบาลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก ต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล
72 การศึกษาสภาพและความต้องการสวัสดิการของพยาบาลประจำการและผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
73 ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยมะเร็งและความพึงพอใจในงานของพยาบาล
74 ผลการใช้แบบแผนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยต่อความสามรถในการดูแลทารกของมารดาทารกกลุ่มอาการหายใจลำบากและความพึงพอใจในงานของพยาบาล หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด
75 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลราชวิถี
76 ผลการจัดรูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกตามแนวคิดของแซนตี้ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาล
ปี พ.ศ. 2547
77 การพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดการประเมินผลแบบลิขิตสมดุลของงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
78 ผลของการจัดการรูปแบบการให้ข้อมูลแก่สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต่อความวิตกกังวลของครอบครัวและความพึงพอใจในการจัดการรูปแบบ ของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต
79 การเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลต่อหน่วยตามการจำแนกประเภทผู้ป่วย กับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : หอบำบัดพิเศษโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2546
80 การศึกษาอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ตามความต้องการการพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเลิดสิน
81 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมพยาบาล ตามการจำแนกประเภทผู้ป่วย : กรณีศึกษาหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
82 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาล : กรณีศึกษาห้องตรวจโรคเด็ก งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
83 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลตามความต้องการการพยาบาลของหอผู้ป่วยใน :กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
84 การศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลชุมชน ภาคเหนือตอนบน
85 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลระนอง
86 การศึกษาการจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลตามความต้องการทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด : กรณีศึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
87 การสร้างตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของกลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพ
88 ผลของการใช้รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วน ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ปี พ.ศ. 2545
89 การศึกษาอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามความต้องการการพยาบาล ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
90 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาพที่ต่อเนื่องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2542
91 การประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ภาระงานพยาบาล : รายงาน
ปี พ.ศ. 2539
92 รูปแบบการนิเทศการบริการพยาบาลสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
93 การศึกษาการแสดงความชื่นชมต่อการปฎิบัติงานและต่อความสำเร็จ ในงานพยาบาลประจำการ ตามการรายงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย และตามความคาดหวังของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขต 1 และ 2
ปี พ.ศ. 2534
94 การวิเคราะห์กิจกรรมการบริหารการพยาบาล ของหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
95 การวิเคราะห์กิจกรรมการบริหารการพยาบาล ของหน่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข