ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิช อิ่มเงิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ระบบการศึกษาไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2546
6 การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2543
7 การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8 การนำเสนอนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเด็กและเยาวชน
9 การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2531
10 การใช้ระบบเครื่องกรองแอนแอโรบิค ในการบำบัดน้ำปฏิกูลจากส้วม