ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิชา ทองสิมา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
3 Walaisiri Muangsiri 1
4 เอกชัย อดุลยธรรม 1
5 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
6 Rajalida Lipikorn 1
7 ประธาน ดาบเพชร 1
8 อวย เกตุสิงห์ 1
9 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
10 Varunee Padmasankh 1
11 Thada Jirajaras 1
12 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
13 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
14 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
15 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
16 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
17 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
18 กมลชนก ยวดยง 1
19 ไววิทย์ พุทธารี 1
20 Pornpimol Muanjai 1
21 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
22 สมชัย วัฒนการุณ 1
23 ศุกันยา ห้วยผัด 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 Pantharee Boonsatorn 1
26 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
27 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
28 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
29 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
30 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
31 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
32 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
33 วาสนา เสียงดัง 1
34 Suchin Arunsawatwong 1
35 สุวดี ยาป่าคาย 1
36 Thanathon Sesuk 1
37 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
38 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
39 สายฝน ควรผดุง 1
40 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
42 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
44 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 Somying Tumwasorn 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
48 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
49 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
50 ศิริชัย ศิริกายะ 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
52 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
53 Srilert Chotpantarat 1
54 Chalermpol Leevailoj 1
55 Boonchai Sangpetngam 1
56 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
57 อุทัย บุญประเสริฐ 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
59 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
60 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
61 ธวัชชัย สันติสุข 1
62 สำเริง แย้มโสภี 1
63 วัลลภ แย้มเหมือน 1
64 Acom Sornsute 1
65 สิริพร สิวราวุฒิ 1
66 สมพร พรมดี 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
69 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
71 วิไล ชินธเนศ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
73 คัคนางค์ มณีศรี 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
77 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
78 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
79 Ampa Luiengpirom 1
80 Sompol Sanguanrungsirikul 1
81 บรรจง คณะวรรณ 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
86 Naiyana Chaiyabutr 1
87 Kitpramuk Tantayaporn 1
88 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
89 วิมล เหมะจันทร 1
90 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
91 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
95 Vimolmas Lipipun 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
98 Wilai Anomasiri 1
99 Jaitip Paiboon 1
100 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 Vanida Chantarateptawan 1
103 กาญจนา แก้วเทพ 1
104 วัฒนชัย สมิทธากร 1
105 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
106 Sumphan Wongseripipatana 1
107 Supa Chantharasakul 1
108 Garnpimol C. Ritthidej 1
109 Panee Boonthavi 1
110 Kittisak Likhitwitayawuid 1
111 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
112 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
113 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
114 สุมา เมืองใย 1
115 Jittima Chatchawansaisin 1
116 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
117 Chayaporn Supachartwong 1
118 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
119 Chonticha Srisawang 1
120 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
121 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
122 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
123 สิทธิพร แอกทอง 1
124 Anawatch Mitpratan 1
125 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
126 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
127 Chariya Uiyyasathian 1
128 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
129 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
130 Kasidit Nootong 1
131 Waraporn Siriterm 1
132 วินัย งามแสง 1
133 Phanphen Wattanaarsakit 1
134 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
135 ประคอง ชอบเสียง 1
136 ชอุ่ม มลิลา 1
137 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
138 Chakkaphan Sutthirat 1
139 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
140 พรรณี กาญจนพลู 1
141 ๋Janes, Gavin W. 1
142 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
143 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
144 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
145 นภสร โกวรรธนะกุล 1
146 กำจัด มงคลกุล 1
147 Yeshey Penjor 1
148 รุ่งราวี ทองกันยา 1
149 สุมิตรา พูลทอง 1
150 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1