ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิชา ทองสิมา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
4 Somying Tumwasorn 1
5 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
9 วิไล ชินธเนศ 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
11 อุทัย บุญประเสริฐ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
13 Boonchai Sangpetngam 1
14 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
15 Chalermpol Leevailoj 1
16 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
17 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
18 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
19 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
20 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
21 คัคนางค์ มณีศรี 1
22 สิริพร สิวราวุฒิ 1
23 สมพร พรมดี 1
24 วัลลภ แย้มเหมือน 1
25 สายฝน ควรผดุง 1
26 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
27 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
28 วาสนา เสียงดัง 1
29 สำเริง แย้มโสภี 1
30 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
33 Srilert Chotpantarat 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
36 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
37 ธวัชชัย สันติสุข 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
39 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 บรรจง คณะวรรณ 1
41 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
42 Ampa Luiengpirom 1
43 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
44 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
45 Vimolmas Lipipun 1
46 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
47 มยุรี ตันติสิระ 1
48 Sompol Sanguanrungsirikul 1
49 Naiyana Chaiyabutr 1
50 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
51 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
52 วิมล เหมะจันทร 1
53 ละอองทิพย์ เหมะ 1
54 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
55 Kitpramuk Tantayaporn 1
56 Puttipongse Varavudhi 1
57 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
58 Garnpimol C. Ritthidej 1
59 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
60 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
61 Wilai Anomasiri 1
62 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
63 กาญจนา แก้วเทพ 1
64 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
65 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
66 Vanida Chantarateptawan 1
67 Jaitip Paiboon 1
68 วัฒนชัย สมิทธากร 1
69 Panee Boonthavi 1
70 Sumphan Wongseripipatana 1
71 Supa Chantharasakul 1
72 Kittisak Likhitwitayawuid 1
73 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
74 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
75 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
76 ศิริชัย ศิริกายะ 1
77 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
78 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
79 Chonticha Srisawang 1
80 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
81 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
82 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
83 นภสร โกวรรธนะกุล 1
84 Phanphen Wattanaarsakit 1
85 วินัย งามแสง 1
86 Jittima Chatchawansaisin 1
87 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
88 Waraporn Siriterm 1
89 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
90 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
91 Kasidit Nootong 1
92 Anawatch Mitpratan 1
93 Chayaporn Supachartwong 1
94 สิทธิพร แอกทอง 1
95 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
96 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
97 พรรณี กาญจนพลู 1
98 Chakkaphan Sutthirat 1
99 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
100 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
101 สุมา เมืองใย 1
102 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
103 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
104 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
105 ประคอง ชอบเสียง 1
106 สุมิตรา พูลทอง 1
107 Yeshey Penjor 1
108 กำจัด มงคลกุล 1
109 รุ่งราวี ทองกันยา 1
110 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
111 ชอุ่ม มลิลา 1
112 ๋Janes, Gavin W. 1
113 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
114 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
115 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
116 ประธาน ดาบเพชร 1
117 Thada Jirajaras 1
118 อวย เกตุสิงห์ 1
119 กมลชนก ยวดยง 1
120 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
123 Rajalida Lipikorn 1
124 เอกชัย อดุลยธรรม 1
125 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
126 ไววิทย์ พุทธารี 1
127 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
128 Pornpimol Muanjai 1
129 Varunee Padmasankh 1
130 Walaisiri Muangsiri 1
131 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
132 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
133 Suchin Arunsawatwong 1
134 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
135 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
136 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
137 Acom Sornsute 1
138 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
139 Chariya Uiyyasathian 1
140 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
141 Pantharee Boonsatorn 1
142 สมชัย วัฒนการุณ 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
145 สุวดี ยาป่าคาย 1
146 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
147 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
148 ศุกันยา ห้วยผัด 1
149 กระมล ทองธรรมชาติ 1
150 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1