ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิชา ทองสิมา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
3 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
4 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
5 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
6 ไววิทย์ พุทธารี 1
7 Pornpimol Muanjai 1
8 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
9 Varunee Padmasankh 1
10 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
11 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 สมพร พรมดี 1
14 วัลลภ แย้มเหมือน 1
15 สำเริง แย้มโสภี 1
16 สิริพร สิวราวุฒิ 1
17 สายฝน ควรผดุง 1
18 Walaisiri Muangsiri 1
19 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
20 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
21 Rajalida Lipikorn 1
22 สุวดี ยาป่าคาย 1
23 Suchin Arunsawatwong 1
24 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
25 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
26 Thanathon Sesuk 1
27 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
28 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
29 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
30 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
31 ประธาน ดาบเพชร 1
32 Thada Jirajaras 1
33 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 อวย เกตุสิงห์ 1
36 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
37 กมลชนก ยวดยง 1
38 เอกชัย อดุลยธรรม 1
39 ธวัชชัย สันติสุข 1
40 Chalermpol Leevailoj 1
41 Srilert Chotpantarat 1
42 ศิริชัย ศิริกายะ 1
43 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
44 Boonchai Sangpetngam 1
45 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
46 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
47 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
49 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
50 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
51 Wilai Anomasiri 1
52 Jaitip Paiboon 1
53 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
54 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
55 Vanida Chantarateptawan 1
56 กาญจนา แก้วเทพ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
58 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
59 คัคนางค์ มณีศรี 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
61 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
68 วิไล ชินธเนศ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
70 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
72 Somying Tumwasorn 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
75 อุทัย บุญประเสริฐ 1
76 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 ละอองทิพย์ เหมะ 1
79 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
80 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
81 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
82 Puttipongse Varavudhi 1
83 Sompol Sanguanrungsirikul 1
84 Naiyana Chaiyabutr 1
85 Kitpramuk Tantayaporn 1
86 วิมล เหมะจันทร 1
87 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
88 Chakkaphan Sutthirat 1
89 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
90 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
91 พรรณี กาญจนพลู 1
92 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
93 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
94 สุมา เมืองใย 1
95 Ampa Luiengpirom 1
96 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
97 Kittisak Likhitwitayawuid 1
98 Panee Boonthavi 1
99 Sumphan Wongseripipatana 1
100 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
101 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
102 วัฒนชัย สมิทธากร 1
103 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
104 Supa Chantharasakul 1
105 Garnpimol C. Ritthidej 1
106 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
107 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
108 บรรจง คณะวรรณ 1
109 มยุรี ตันติสิระ 1
110 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
111 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
112 Vimolmas Lipipun 1
113 ประคอง ชอบเสียง 1
114 ชอุ่ม มลิลา 1
115 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
116 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
117 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
118 Waraporn Siriterm 1
119 Kasidit Nootong 1
120 Chayaporn Supachartwong 1
121 สิทธิพร แอกทอง 1
122 Anawatch Mitpratan 1
123 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
124 Chariya Uiyyasathian 1
125 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
126 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
129 Acom Sornsute 1
130 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
131 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
132 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 Yeshey Penjor 1
135 กำจัด มงคลกุล 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 สุมิตรา พูลทอง 1
138 รุ่งราวี ทองกันยา 1
139 ๋Janes, Gavin W. 1
140 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
141 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
142 นภสร โกวรรธนะกุล 1
143 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
144 Chonticha Srisawang 1
145 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
146 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
147 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
148 Phanphen Wattanaarsakit 1
149 วินัย งามแสง 1
150 ศุกันยา ห้วยผัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1