ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิชา ทองสิมา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
4 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
5 Pantharee Boonsatorn 1
6 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
7 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
8 Chariya Uiyyasathian 1
9 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
10 สมชัย วัฒนการุณ 1
11 Acom Sornsute 1
12 กระมล ทองธรรมชาติ 1
13 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
14 สุวดี ยาป่าคาย 1
15 Suchin Arunsawatwong 1
16 Thanathon Sesuk 1
17 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
18 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
19 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
20 ศุกันยา ห้วยผัด 1
21 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
22 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
23 Chonticha Srisawang 1
24 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
25 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
26 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
27 Phanphen Wattanaarsakit 1
28 วินัย งามแสง 1
29 Jittima Chatchawansaisin 1
30 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
31 Waraporn Siriterm 1
32 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
33 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
34 Kasidit Nootong 1
35 Anawatch Mitpratan 1
36 Chayaporn Supachartwong 1
37 สิทธิพร แอกทอง 1
38 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
39 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
40 สมพร พรมดี 1
41 วัลลภ แย้มเหมือน 1
42 สำเริง แย้มโสภี 1
43 สิริพร สิวราวุฒิ 1
44 สายฝน ควรผดุง 1
45 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
46 วาสนา เสียงดัง 1
47 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
48 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
49 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
51 คัคนางค์ มณีศรี 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
55 ธวัชชัย สันติสุข 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
59 ประธาน ดาบเพชร 1
60 Thada Jirajaras 1
61 Rajalida Lipikorn 1
62 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
63 อวย เกตุสิงห์ 1
64 นภสร โกวรรธนะกุล 1
65 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 เอกชัย อดุลยธรรม 1
68 Walaisiri Muangsiri 1
69 ไววิทย์ พุทธารี 1
70 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
71 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
72 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
73 Pornpimol Muanjai 1
74 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
75 Varunee Padmasankh 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
78 กาญจนา แก้วเทพ 1
79 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
80 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
81 Vanida Chantarateptawan 1
82 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
83 Srilert Chotpantarat 1
84 ศิริชัย ศิริกายะ 1
85 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
86 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
87 Wilai Anomasiri 1
88 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
89 Kittisak Likhitwitayawuid 1
90 Panee Boonthavi 1
91 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
92 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
93 Jaitip Paiboon 1
94 วัฒนชัย สมิทธากร 1
95 Chalermpol Leevailoj 1
96 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
97 อุทัย บุญประเสริฐ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
99 Somying Tumwasorn 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
101 วิไล ชินธเนศ 1
102 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
105 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
106 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
107 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
108 Boonchai Sangpetngam 1
109 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
112 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
113 Sumphan Wongseripipatana 1
114 Supa Chantharasakul 1
115 พรรณี กาญจนพลู 1
116 Chakkaphan Sutthirat 1
117 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
118 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
119 สุมา เมืองใย 1
120 วิมล เหมะจันทร 1
121 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
122 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
123 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
124 ประคอง ชอบเสียง 1
125 สุมิตรา พูลทอง 1
126 Yeshey Penjor 1
127 กำจัด มงคลกุล 1
128 รุ่งราวี ทองกันยา 1
129 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
130 ชอุ่ม มลิลา 1
131 ๋Janes, Gavin W. 1
132 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
133 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
134 มยุรี ตันติสิระ 1
135 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
136 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 Vimolmas Lipipun 1
139 Garnpimol C. Ritthidej 1
140 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
141 บรรจง คณะวรรณ 1
142 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
143 Puttipongse Varavudhi 1
144 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
145 ละอองทิพย์ เหมะ 1
146 Kitpramuk Tantayaporn 1
147 Naiyana Chaiyabutr 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 Sompol Sanguanrungsirikul 1
150 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1