ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิชัย โรจนเสถียร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เทิดศักดิ์ ญาโน 8
2 สุวิทย์ โชตินันท์ 6
3 สมปรียา กองแก้ว 4
4 ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล 4
5 ดิลก อ้วนพรมมา 4
6 นิวัตน์ มณีกาญจน์ 2
7 รัชต์ ขัตติยะ 2
8 ทองกร มีแย้ม 2
9 ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ 2
10 เทอด เทศประทีป 2
11 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 2
12 วิไล ลินจงสุบงกช 2
13 กณวีร์ วาฤทธิ์ 2
14 วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา 2
15 นัทธิณี กิตติวรรณ 2
16 พรชัย ชำนาญพูด 2
17 ดวงพร พิชผล 2
18 รัชนี อัตถิ 2
19 วีระวรรณ ติวะนันทกร 2
20 ฉัตรชัย อภัยโรจน์ 2
21 ขวัญชาย เครือสุคนธ์ 2
22 ไชยา สง่าประโคน 2
23 ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ 2
24 นพพร พัฒนประสิทธิ์ 2
25 สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล 2
26 สหวัชร์ อึ้งวนิชบรรณ 2
27 นริศ ว่องวัฒนากูล 2
28 วรากิจ จันทรัศมี 2
29 ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ 1
30 สายสิริ อิสรชาญวาณิชย์ 1
31 จารุวรรณ คนมี 1
32 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
33 อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ 1
34 ฉายสุรีย์ ศุภวิไล 1
35 จิรประภา วิภาษา 1
36 กนิษฐา ไทยกล้า 1
37 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
38 วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 4
8 2548 2
9 2547 6
10 2546 3
11 2545 3
12 2544 1
13 2543 2
14 2542 1
15 2540 1
16 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 The Status of Hygienic Practices of Small Scale Poultry Slaughter House in Asian Partnership Countries
ปี พ.ศ. 2553
3 สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของหมาใน (Cuon alpinus) เพศเมียที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
4 ระบบเฝ้าระวังการจัดการสุขภาพและผลผลิตโคนมรายย่อยของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของไทย
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรรายย่อย และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของไทย
6 การหาเครื่องหมายพันธุ์กรรมสำหรับโรคเต้านมอักเสบในโค
ปี พ.ศ. 2551
7 The Studies on the Effectiveness for Avian Influenza Control and preventive Measures in the Asian Partnership Countries
8 ระบบเฝ้าระวังและประกันคุณภาพสำหรับการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของไทย
ปี พ.ศ. 2550
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของไทย
10 การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรต่อโรคไข้หวัดนกและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
11 โครงการทดสอบการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดเชื้อตายในการควบคุมโรคไข้หวัดนกในไก่
12 การศึกษาปัจจัยเสี่ยง ความรู้ ทัศนคติ และแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก
13 การศึกษาความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมของเกษตรกรต่อโรคไข้หวัดนกและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาคเหนือของประเทศไทย
14 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกซ้ำในพื้นที่เคยเกิดโรคในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
15 การพัฒนาน้ำยาทดสอบน้ำนมดิบเพื่อหาโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการสำหรับใช้ทดสอบในฟาร์มโคนมและศูนย์รับน้ำนม
16 การทดสอบประสิทธิภาพของยาจุ่มหัวนมที่ส่วนผสม iodophor ในการป้องกันการติดเชื้อเข้าเต้านมเพื่อป้องกันโรคเข้านมอักเสบ
ปี พ.ศ. 2547
17 การศึกษาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขตเชียงใหม่ลำพูน และจังหวัดน่าน
18 โครงการศึกษาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ในเขตเชียงใหม่-ลำพูนและจังหวัดน่าน
19 การทดสอบประสิทธิภาพของยาจุ่มหัวนมที่ส่วนผสม iodophor ในการป้องกันการติดเชื้อเข้าเต้านมเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ
20 การประเมินผกระทบจากการระบาดมาตรการฟื้นฟูระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคหวัดสัตว์ปีกในภาคเหนือ
21 การศึกษาต้นแบบการใช้เครือข่ายโปรแกรมการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
22 การศึกษษต้นแบบการใช้เครืองข่ายโปรแกรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
ปี พ.ศ. 2546
23 ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1
24 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบอาหารชนิดให้โปรตีน รูปแบบของอาหารระยะเวลาและรูปแบบการใช้ยาปฏิชีวนะ ขนาดฟาร์ม กับการติดเชื้อจุลินทรีย์ Salmonella ในสุกรขุนระยะก่อนส่งโรงฆ่า
25 ความชุกของโรคเลปโตสไปโรซิสของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2545
26 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การให้บริการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสาชิกกลุ่ม/สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
27 การศึกษาหาความชุกของแอนติบอดีและอัตราการติดเชื้อเลปโตสไปราของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
28 การปฏิบัติการพิเศษเร่งด่วนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการดูแลสุขภาพเต้านมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมในโคนมของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
29 โครงการการปฏิบัติการพิเศษเร่งด่วนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการดูแลสุขภาพเต้านมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมโคนมของเกษตรกรรายย่อยจ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
30 การปฏิบัติการพิเศษเร่งด่วนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการดูแลสุขภาพเต้านมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนมในโคนมของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดลำพูน
31 การศึกษารูปแบบการให้บริการดูแลสุขภาพและผลผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย
ปี พ.ศ. 2542
32 ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรรายย่อยส่วนที่ 1
ปี พ.ศ. 2540
33 การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 Effectiveness of Control Measures for Highly Pathogen Avian Influenza in Thailand
35 การเพิ่มผลผลิตน้ำนมและสมรรถภาพระบบสืบพันธุ์โคนม ของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
36 การรักษาโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในแม่โคนม