ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 3
3 2551 1
4 2547 1
5 2546 1
6 2543 2
7 2539 1
8 2536 2
9 2535 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ความตระหนักและการปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
3 การศึกษาการใช้สื่อ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก
4 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
5 การใช้สื่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสิรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
6 การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2546
7 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของสถาบันราชภัฏ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543
8 การศึกษาบทบาทของกลุ่มผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านแหลมมะค่า อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
9 ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2539
10 การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท ในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2536
11 พฤติกรรมเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของชุมชนชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก
12 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2535
13 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก