ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 6
3 2551 1
4 2547 2
5 2546 1
6 2545 2
7 2544 1
8 2543 5
9 2540 1
10 2539 2
11 2536 2
12 2535 1
13 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
2 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ความตระหนักและการปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
4 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
5 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐฏิจพอเพียงของประชาขนในจังหวัดพิษณุโลก
6 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
7 การศึกษาการใช้สื่อ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
9 การใช้สื่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสิรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
10 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของสถาบันราชภัฏ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
11 การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2546
12 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของสถาบันราชภัฏ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
13 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของสถาบันราชภัฎพิบูลสงครามในนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (2540-2544)
14 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของสถาบันราชภัฎพิบูลสงครามในนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (2540-2544)
ปี พ.ศ. 2544
15 ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2543
16 การศึกษาบทบาทของกลุ่มผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านแหลมมะค่า อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
17 ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
18 การศึกษาบทบาทของกลุ่มผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านแหลมมะค่า อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
19 ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
20 การศึกษาบทบาทของกลุ่มผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านแหลมมะค่า อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2540
21 การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท ในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2539
22 การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท ในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
23 การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท ในการพัฒนาสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2536
24 พฤติกรรมเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของชุมชนชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก
25 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2535
26 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวแพ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของสถาบันราชภัฏ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก