ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวาณี สุรเสียงสังข์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุวาณี สุรเสียงสังข์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 21
2 เกื้อ วงศ์บุญสิน 13
3 เสาวรส ใหญ่สว่าง 5
4 จลีพร โกลากุล 5
5 แกมทอง อินทรัตน์ 4
6 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 4
7 สุชาดา กีระนันทน์ 4
8 ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 4
9 เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ 3
10 จินตนา เพชรานนท์ 3
11 สยุมภู สายชลพิทักษ์ 2
12 ณัฐกร สุรเมธากุล 2
13 ชวนภ อิ่มแสงจันทร์ 2
14 ไพรวุฒิ อชินีทองคำ 2
15 จักรกฤษณ์ ศรีทองดี 2
16 ฐาปนี ปะจันระ 2
17 ณัฐพงษ์ ปู่ทอง 2
18 สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย 2
19 ภัทร สุริยภัทรพันธ์ 2
20 เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย 2
21 กาญจนา ปราบพาล 2
22 ไม่มีข้อมูล 2
23 ธัญวัฒน์ โพธิศิริ 2
24 โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 2
25 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2
26 ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ 2
27 มัลลิกา คุณวัฒน์ 2
28 พิทูร เลียมจรัสกุล 1
29 ทรงพล ภาวะรัตน์ 1
30 วุฒิวัฒน์ ลีลารุ่งโรจน์ 1
31 ศึกษา กีรติภารัตน์ 1
32 นิติมา เพชรชนะ 1
33 เมธิณี เลิศวิระยะไพบูลย์ 1
34 จิราพัชร พันธ์พัฒนกุล 1
35 ปราณี กุลละวณิชย์ 1
36 เจนณรงค์ สถาพรพิบูลย์ 1
37 กัมพล ประสาทมงคล 1
38 พิสิทธิ์ เลิศวิชญะวงศ์ 1
39 รุ่งโรจน์ สุยะ 1
40 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
41 จิตปราณี วาศวิท 1
42 ภูษิต ประคองสาย 1
43 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
44 สุธาสินี จันทร์สมบูรณ์ 1
45 กัญจนา ติษยาธิคม 1
46 วลัยพร พัชรนฤมล 1
47 ศิริกาญจน์ บุณยะวิโรจ 1
48 อุษา อินทร์เมือง 1
49 สุชาติ สรณสถาพร 1
50 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
51 ภรณ์ทิวา พลทิแสง 1
52 วรัญญา เกียรติวิทู 1
53 เกื้อ วงศ์บุญศิลป์ 1
54 Kua Wongboonsin 1
55 Suwanee Surasiangsung 1
56 สุทธิวัฒน์ แสงคล้าย 1
57 Preeda Tasanapradit 1
58 กรมการประกันภัย 1
59 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
60 ชูฉัตร ประมูลผล 1
61 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
62 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
63 Van Grlensven, Godfried J. P. 1
64 Garnett, Geoffrey P. 1
65 แสงรวี เชาว์ปรีชา 1
66 ณิชา ราชฤทธิ์ 1
67 บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1
68 นวพรรณ จารุรักษ์ 1
69 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
70 ปรียา มิตรานนท์ 1
71 Anderson, Roy M. 1
72 แสงระวี เชาว์ปรีชา 1
73 วิราภรณ์ ทันโตภาส 1
74 กิตติ ลิ่มสกุล 1
75 วิราภรณ์ โพธิศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 7
3 2556 3
4 2555 10
5 2554 2
6 2553 5
7 2552 4
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 6
12 2545 1
13 2541 1
14 2540 2
15 2528 1
16 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลกระทบของรุ่นในอัตรามรณะไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 การสร้างตัวแบบของระยะเวลาที่ล่าช้าระหว่างเวลาที่วินิจฉัยโรคและเวลาที่ชำระสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยโรคร้ายแรง
3 การประมาณค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างระดับของภาวะทุพพลภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย
4 การกำหนดราคาสำหรับตราสารสิทธิเงินรายปีรับรองภายใต้การมรณะของประชากรไทย
5 การวิเคราะห์ส่วนเก็บไว้ภายใต้ฟังก์ชันการอยู่รอดร่วมสูงสุดระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ
6 การประเมินมูลค่าตราสารสิทธิสลับผลประโยชน์การเสียชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตยูนิเวอร์แซลไลฟ์แบบเพิ่มขึ้นภายใต้ประสบการณ์การตายของไทย
7 การประยุกต์วิธีธรณีสถิติในการพยากรณ์อัตรามรณะไทย
8 การพยากรณ์อัตรามรณะสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยใช้ตัวแบบแรงโน้มถ่วง
ปี พ.ศ. 2556
9 ผลกระทบของการดำเนินงานและประสิทธิภาพของธุรกิจประกันชีวิตไทยที่มีผลต่อการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยง
10 การพยากรณ์แนวโน้มการมรณะจำแนกตามสาเหตุการตายในประเทศไทย
11 การสร้างตัวแบบกองทุนบำนาญแบบผสม
ปี พ.ศ. 2555
12 การปรับแก้อัตโนมัติของอัตรามรณะด้วยตัวแบบเปลี่ยนมิติของเบย์
13 การพยากรณ์อัตรามรณะของประชากรไทยโดยใช้ตัวแบบลี-คาร์เตอร์ ร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสาเหตุการตาย
14 การศึกษาเปรียบเทียบเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีบันไดลูกโซ่และการปรับเส้นโค้งปัจจัยความเสียหายพัฒนา
15 การพยากรณ์อัตรามรณะไทยด้วยตัวแบบโลจิสติกส์
16 การเปรียบเทียบการคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนระหว่างวิธีบูทแสตรปแบบเบย์เซียนกับวิธีบูทแสตรปแบบดั้งเดิมภายใต้วิธีการคำนวณบันไดลูกโซ่
17 ค่าความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของบริษัทประกันภัย
18 การพยากรณ์อัตรามรณะไทยด้วยตัวแบบโลจิสติกส์
19 การศึกษาเปรียบเทียบเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีบันไดลูกโซ่และการปรับเส้นโค้งปัจจัยความเสียหายพัฒนา
20 การพยากรณ์อัตรามรณะของประชากรไทยโดยใช้ตัวแบบลี-คาร์เตอร์ร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสาเหตุการตาย
21 การปรับแก้อัตโนมัติของอัตรามรณะด้วยตัวแบบเปลี่ยนมิติของเบย์
ปี พ.ศ. 2554
22 การพยากรณ์เบี้ยประกันภัยแท้จริงของการประกันภัยรถยนต์ โดยใช้ทฤษฎีความน่าเชื่อถือผ่านแนวคิดของที-คอปปูลา
23 การคำนวณเงินสำรองสำหรับการประกันภัยรถยนต์โดยใช้ตัวแบบคอปปูลา
ปี พ.ศ. 2553
24 การประมาณค่าอัตรามรณะของผู้สูงอายุไทยโดยใช้ตัวแบบคานนิสโต ตัวแบบเมคแฮม ตัวแบบเวอร์สเมคแฮม และทฤษฎีค่าสุดขีด
25 ค่าความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ของบอร์นฮูตเทอร์ เฟอร์กูซัน โดยใช้วิธบูตสแตรป
26 การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตแบบชีวิตร่วมพหุลดลง
27 การประมาณค่าอัครมรณะของผู้สูงอายุไทยโดยใช้ตัวแบบคานนิสโต ตัวแบบเมคแฮม ตัวแบบอินเวอร์สเมคแฮม และทฤษฎีค่าสุดขีด
28 ค่าความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ของบอร์นฮูตเทอร์ เฟอร์กูชัน โดยใช้วิธีบูตสแตรป
ปี พ.ศ. 2552
29 การคำนวณค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตเมื่ออัตรามรณะและอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบเฟ้นสุ่มโดยใช้ตัวแบบการถดถอยฟัซซี
30 การคาดประมาณอัตรามรณะไทย : การเปรียบเทียบ 3 วิธีการ (ลี-คาร์เตอร์ ฟัซซีลี-คาร์เตอร์ และการแปลงของแวง)
31 การคำนวณค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตเมื่ออัตรามรณะและอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบเฟ้นสุ่ม โดยใช้ตัวแบบการถดถอยฟัซซี
32 การคาดประมาณอัตรามรณะไทย : การเปรียบเทียบ 3 วิธีการ [ลี-คาร์เตอร์ฟัซซีลี - คาร์เตอร์ และการแปลงของแวง]
ปี พ.ศ. 2549
33 ตัวแบบพยากรณ์อัตรามรณะของประชากรไทยโดยวิธีของลีและคาร์เตอร์
34 การแสวงหาแนวทางในการลดปัญหาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มการรับการปันผลทางประชากรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
35 โครงการความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตสำหรับการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2547
36 การประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทย
37 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
ปี พ.ศ. 2546
38 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ : รายงานการศึกษา
39 ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
40 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
41 ทักษะแรงงานไทยที่พึงประสงค์สำหรับอนาคตของไทย
42 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ
43 การวิเคราะห์การคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ
ปี พ.ศ. 2545
44 ความต้องการทักษะแรงงานในอนาคตสำหรับการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2541
45 การประกันสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
46 ผลกระทบทางประชากรของโรคเอดส์ในประเทศไทย
47 ผลกระทบของการระบาดโรคเอดส์และเชื้อเอชไอวีที่มีต่อประชากรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
48 ความต้องการทางด้านประกันสุขภาพของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย