ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒน์ โสภิตพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 14
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 9
3 Amporn Poyai 6
4 Suwat Sopitpan 5
5 สุรพันธ์ ทองรังสี 5
6 เสฐียรพงษ์ พุ่มพวง 4
7 ไพบูลย์ ขอมเดช 4
8 Charndet Hruanun 4
9 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 4
10 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 3
11 นิธิ อัตถิ 3
12 ทรงพล กาญจนชูชัย 3
13 ภาวัน สยามชัย 2
14 Pavan Siamchai 2
15 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 2
16 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
17 จักรพงศ์ ศุภเดช 2
18 Nipapan Klunngien 2
19 Charndet Hruanan 2
20 Suwat Sophitpan 2
21 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
22 จิติ หนูแก้ว 2
23 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
24 พงษ์พันธ์ ไชยปัญญา 1
25 ณัฐพล เรืองรัชนีกร 1
26 พงศ์พันธ์ กัลปา 1
27 ชำนาญ ปัญญาใส 1
28 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 1
29 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 1
30 Wutthinan Jeamsaksiri 1
31 Anucha Ruangphanit 1
32 อนุชา เรืองพานิช 1
33 ศิโรรุจ ปินอิน 1
34 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
35 ดนุ พรหมมินทร์ 1
36 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
38 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
39 วิจิตร ธรานนท์ 1
40 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 1
41 เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 1
42 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
43 เจริญมิตร วรเดช 1
44 วิน บรรจงปรุ 1
45 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 1
46 Jakrapong Supadech 1
47 Eakkarach Ratanaudomphisut 1
48 Win Bunjongpru 1
49 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
50 พรภพ นัยเนตร 1
51 วรากร เจริญสุข 1
52 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
53 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
54 Jiti Nukeaw 1
55 อภิชาติ สังข์ทอง 1
56 การุณ แซ่จอก 1
57 มนตรี แสนละมูล 1
58 Karoon Saejok 1
59 Montree Saenlamool 1
60 ปิติพร ถนอมงาม 1
61 กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์ 1
62 K. Amnuyswat 1
63 Pitiporn Thanomngam 1
64 A. Sungthong 1
65 นิธิเดช ธัชศฤงคารสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 5
4 2550 6
5 2549 2
6 2547 2
7 2546 2
8 2545 1
9 2539 1
10 2534 3
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Investigation of Oxygen Contamination in Indium Nitride Thin Film by X-ray Absorption Fine Structure
ปี พ.ศ. 2552
2 การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์บนผลึกฐานแกลเลียมอาร์เซไนด์ โดยใช้แหล่งกำเนิดฟอสฟอรัสจากการแยกสารประกอบแกลเลียมฟอสไฟด์
3 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 ระบบควบคุมแขนกล
5 Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
6 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
7 กระบวนการเจือสารในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคการยิงฝังประจุไอออนสารเจือ
8 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิผลแบบหนึ่งมิติของอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2550
9 การออกแบบตัวจับกระจกต้นแบบสำหรับใช้ในอ่างสารเคมี
10 ระบบสำรองจ่ายน้ำหล่อเย็น
11 ต้นแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
12 ต้นแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Ramco อย่างง่าย
13 กล่องใส่ Regulator และ Exhaust gauge ในตู้ Manual Wet Bench
14 ตารางหมายกำหนดการด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน
16 ผลการศึกษาและสำรวจความต้องการบริการวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2547
17 การอบรมวิชา Integrated Circuit Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
18 การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์บนผลึกฐานแกลเลียมอาร์เซไนด์ โดยใช้แหล่งกำเนิดฟอสฟอรัสจากการแยกสารประกอบแกลเลียมฟอสไฟด์
ปี พ.ศ. 2546
19 การอบรมวิชา Basic Wafer Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
20 การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี พ.ศ. 2545
21 การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี พ.ศ. 2539
22 การปลูกชั้นผลึกแกลเลียมอาร์เซไนด์และสารประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยลำโมเลกุล แบบเลือกเฉพาะที่โดยเทคนิคหน้ากากเงา
ปี พ.ศ. 2534
23 การเตรียมผิวผลึกซิลิคอนแบบร่องและการประยุกต์ใช้งานกับเซลล์ แสงอาทิตย์
24 การเตรียมผิวผลึกซิลิคอนแบบร่องและการประยุกต์ใช้งานกับเซลล์แสงอาทิตย์
25 การเตรียมผิวผลึกซิลิคอนแบบร่อง และการประยุกต์ใช้งาน กับเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 Aluminum-induced crystallization of p+ silicon pinholes for the formation of rear passivation contact in solar cell
27 Investigation of oxygen contamination in indium nitride thin film by x-ray absorption fine structure