ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒน์ โสภิตพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 14
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 9
3 Amporn Poyai 6
4 Suwat Sopitpan 5
5 สุรพันธ์ ทองรังสี 5
6 เสฐียรพงษ์ พุ่มพวง 4
7 ไพบูลย์ ขอมเดช 4
8 Charndet Hruanun 4
9 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 4
10 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 3
11 นิธิ อัตถิ 3
12 ทรงพล กาญจนชูชัย 3
13 ภาวัน สยามชัย 2
14 Pavan Siamchai 2
15 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 2
16 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
17 จักรพงศ์ ศุภเดช 2
18 Nipapan Klunngien 2
19 Charndet Hruanan 2
20 Suwat Sophitpan 2
21 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
22 จิติ หนูแก้ว 2
23 อนุชา เรืองพานิช 1
24 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
25 Anucha Ruangphanit 1
26 ณัฐพล เรืองรัชนีกร 1
27 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 1
28 นิธิเดช ธัชศฤงคารสกุล 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
30 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 1
31 Wutthinan Jeamsaksiri 1
32 ชำนาญ ปัญญาใส 1
33 เจริญมิตร วรเดช 1
34 วิจิตร ธรานนท์ 1
35 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
36 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
37 Montree Saenlamool 1
38 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
39 เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 1
40 พงษ์พันธ์ ไชยปัญญา 1
41 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 1
42 ศิโรรุจ ปินอิน 1
43 พงศ์พันธ์ กัลปา 1
44 Win Bunjongpru 1
45 พรภพ นัยเนตร 1
46 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
47 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 1
48 Jakrapong Supadech 1
49 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
50 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
51 ดนุ พรหมมินทร์ 1
52 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
53 วรากร เจริญสุข 1
54 Eakkarach Ratanaudomphisut 1
55 Jiti Nukeaw 1
56 กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์ 1
57 ปิติพร ถนอมงาม 1
58 การุณ แซ่จอก 1
59 มนตรี แสนละมูล 1
60 A. Sungthong 1
61 Pitiporn Thanomngam 1
62 วิน บรรจงปรุ 1
63 อภิชาติ สังข์ทอง 1
64 K. Amnuyswat 1
65 Karoon Saejok 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 5
4 2550 6
5 2549 2
6 2547 2
7 2546 1
8 2539 1
9 2534 3
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Investigation of Oxygen Contamination in Indium Nitride Thin Film by X-ray Absorption Fine Structure
ปี พ.ศ. 2552
2 การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์บนผลึกฐานแกลเลียมอาร์เซไนด์ โดยใช้แหล่งกำเนิดฟอสฟอรัสจากการแยกสารประกอบแกลเลียมฟอสไฟด์
3 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 ระบบควบคุมแขนกล
5 Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
6 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
7 กระบวนการเจือสารในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคการยิงฝังประจุไอออนสารเจือ
8 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิผลแบบหนึ่งมิติของอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2550
9 การออกแบบตัวจับกระจกต้นแบบสำหรับใช้ในอ่างสารเคมี
10 ระบบสำรองจ่ายน้ำหล่อเย็น
11 ต้นแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
12 ต้นแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Ramco อย่างง่าย
13 กล่องใส่ Regulator และ Exhaust gauge ในตู้ Manual Wet Bench
14 ตารางหมายกำหนดการด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน
16 ผลการศึกษาและสำรวจความต้องการบริการวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2547
17 การอบรมวิชา Integrated Circuit Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
18 การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์บนผลึกฐานแกลเลียมอาร์เซไนด์ โดยใช้แหล่งกำเนิดฟอสฟอรัสจากการแยกสารประกอบแกลเลียมฟอสไฟด์
ปี พ.ศ. 2546
19 การอบรมวิชา Basic Wafer Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
ปี พ.ศ. 2539
20 การปลูกชั้นผลึกแกลเลียมอาร์เซไนด์และสารประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยลำโมเลกุล แบบเลือกเฉพาะที่โดยเทคนิคหน้ากากเงา
ปี พ.ศ. 2534
21 การเตรียมผิวผลึกซิลิคอนแบบร่องและการประยุกต์ใช้งานกับเซลล์ แสงอาทิตย์
22 การเตรียมผิวผลึกซิลิคอนแบบร่องและการประยุกต์ใช้งานกับเซลล์แสงอาทิตย์
23 การเตรียมผิวผลึกซิลิคอนแบบร่อง และการประยุกต์ใช้งาน กับเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 Aluminum-induced crystallization of p+ silicon pinholes for the formation of rear passivation contact in solar cell
25 Investigation of oxygen contamination in indium nitride thin film by x-ray absorption fine structure