ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒน์ โสภิตพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 14
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 9
3 Amporn Poyai 6
4 Suwat Sopitpan 5
5 สุรพันธ์ ทองรังสี 5
6 เสฐียรพงษ์ พุ่มพวง 4
7 ไพบูลย์ ขอมเดช 4
8 Charndet Hruanun 4
9 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 4
10 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 3
11 นิธิ อัตถิ 3
12 ทรงพล กาญจนชูชัย 3
13 Charndet Hruanan 2
14 Suwat Sophitpan 2
15 จิติ หนูแก้ว 2
16 Nipapan Klunngien 2
17 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
18 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 2
19 ภาวัน สยามชัย 2
20 Pavan Siamchai 2
21 จักรพงศ์ ศุภเดช 2
22 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 2
23 Eakkarach Ratanaudomphisut 1
24 Jiti Nukeaw 1
25 Jakrapong Supadech 1
26 Win Bunjongpru 1
27 พรภพ นัยเนตร 1
28 วรากร เจริญสุข 1
29 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
30 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
31 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
32 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 1
33 K. Amnuyswat 1
34 การุณ แซ่จอก 1
35 มนตรี แสนละมูล 1
36 Karoon Saejok 1
37 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
38 ปิติพร ถนอมงาม 1
39 กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์ 1
40 อภิชาติ สังข์ทอง 1
41 Pitiporn Thanomngam 1
42 A. Sungthong 1
43 วิน บรรจงปรุ 1
44 คมสัน บุณยวณิชย์ 1
45 Wutthinan Jeamsaksiri 1
46 ชำนาญ ปัญญาใส 1
47 Anucha Ruangphanit 1
48 อนุชา เรืองพานิช 1
49 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 1
50 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 1
51 Montree Saenlamool 1
52 นิธิเดช ธัชศฤงคารสกุล 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
54 ณัฐพล เรืองรัชนีกร 1
55 พงศ์พันธ์ กัลปา 1
56 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
57 วิจิตร ธรานนท์ 1
58 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
59 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
60 เฉลิมชัย เอี่ยมสอาด 1
61 ศิโรรุจ ปินอิน 1
62 พงษ์พันธ์ ไชยปัญญา 1
63 เจริญมิตร วรเดช 1
64 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 1
65 ดนุ พรหมมินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 5
4 2550 6
5 2549 2
6 2547 2
7 2546 1
8 2539 1
9 2534 3
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Investigation of Oxygen Contamination in Indium Nitride Thin Film by X-ray Absorption Fine Structure
ปี พ.ศ. 2552
2 การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์บนผลึกฐานแกลเลียมอาร์เซไนด์ โดยใช้แหล่งกำเนิดฟอสฟอรัสจากการแยกสารประกอบแกลเลียมฟอสไฟด์
3 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 ระบบควบคุมแขนกล
5 Improving Sensitivity of p-n Junction Temperature Sensor by Carrier Lifetime Modification
6 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
7 กระบวนการเจือสารในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ด้วยเทคนิคการยิงฝังประจุไอออนสารเจือ
8 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิผลแบบหนึ่งมิติของอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2550
9 การออกแบบตัวจับกระจกต้นแบบสำหรับใช้ในอ่างสารเคมี
10 ระบบสำรองจ่ายน้ำหล่อเย็น
11 ต้นแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
12 ต้นแบบระบบควบคุมเครื่องจักร Ramco อย่างง่าย
13 กล่องใส่ Regulator และ Exhaust gauge ในตู้ Manual Wet Bench
14 ตารางหมายกำหนดการด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน
16 ผลการศึกษาและสำรวจความต้องการบริการวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2547
17 การอบรมวิชา Integrated Circuit Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
18 การปลูกผลึกอิพิแทกซีจากลำโมเลกุลอินเดียมแกลเลียมฟอสไฟด์บนผลึกฐานแกลเลียมอาร์เซไนด์ โดยใช้แหล่งกำเนิดฟอสฟอรัสจากการแยกสารประกอบแกลเลียมฟอสไฟด์
ปี พ.ศ. 2546
19 การอบรมวิชา Basic Wafer Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
ปี พ.ศ. 2539
20 การปลูกชั้นผลึกแกลเลียมอาร์เซไนด์และสารประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยลำโมเลกุล แบบเลือกเฉพาะที่โดยเทคนิคหน้ากากเงา
ปี พ.ศ. 2534
21 การเตรียมผิวผลึกซิลิคอนแบบร่องและการประยุกต์ใช้งานกับเซลล์ แสงอาทิตย์
22 การเตรียมผิวผลึกซิลิคอนแบบร่องและการประยุกต์ใช้งานกับเซลล์แสงอาทิตย์
23 การเตรียมผิวผลึกซิลิคอนแบบร่อง และการประยุกต์ใช้งาน กับเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 Aluminum-induced crystallization of p+ silicon pinholes for the formation of rear passivation contact in solar cell
25 Investigation of oxygen contamination in indium nitride thin film by x-ray absorption fine structure