ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
2 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
3 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 2
4 อรทัย พิบูลโภคานันท์ 2
5 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
6 หทัยชนก พรรคเจริญ 2
7 ปราณี ชาญณรงค์ 2
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 2
9 ศักดา พรึงลำภู 2
10 นิชรา เรืองดารกานนท์ 2
11 วิชัย เอกพลากร 2
12 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
13 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
14 อธิก แสงอาสภวิริยะ 1
15 สุปราณี ฟูอนันต์ 1
16 กันย์ พงษ์สามารถ 1
17 ประภาศรี กุลาเลิศ 1
18 ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์ 1
19 สิระ นันทพิศาล 1
20 นริศรา สุรทานต์นนท์ 1
21 บุญสาม รุ่งภูวภัทร 1
22 อุษา ตันติแพทยางกูร 1
23 ต่อพงษ์ ทองงาม 1
24 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
25 สงวนศักดิ์ นาวิรัตนานิจ 1
26 อิโรชิ จันทาภากุล 1
27 สุพินดา ชูสกุล 1
28 ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ 1
29 Pongsakorn Tantilipikorn 1
30 ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ 1
31 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
32 มุทิตา ตระกูลทิวากร 1
33 นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร 1
34 อารียา เทพชาตรี 1
35 มงคล เหล่าอารยะ 1
36 จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 1
37 ไม่มีข้อมูล 1
38 ปนัดดา สุวรรณ 1
39 จามรี ธีรตกุลพิศาล 1
40 สุวรรณี อุทัยแสงสุข 1
41 อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 1
42 สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร 1
43 ยิ่งวรรณ (มูลทรัพย์) เจริญยิ่ง 1
44 มุกดา หวังวีรวงศ์ 1
45 ปัญจมา ปาจารย์ 1
46 วสุ กำชัยเสถียร 1
47 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
48 อรพรรณ โพชนุกูล 1
49 สุวิทย์ เลิศขจรสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 2
3 2545 2
4 2544 1
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาแบบสหสถาบันเรื่องการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูกเรื้อรังที่มีอาการรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2 : สุขภาพเด็ก
3 ผลลัพธ์ทางคลินิก ทางคุณภาพชีวิตและทางเศรษฐศาสตร์ของการดูแลระยะยาวในผู้ป่วยเด็กโรคหืดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
4 ผลการรักษาการจับหืดเฉียบพลันในเด็กด้วยการให้สเตียรอยด์ ขนาดรับประทานครั้งเดียว
5 การเปลี่ยนแปลงความไวของหลอดลมในผู้ป่วยโรคหืดหลังการรักษาด้วย once daily inhaled corticosteroid
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยเสี่ยงของการจับหืดซ้ำภายใน 8 สัปดาห์หลังการจับหืดเฉียบพลันในเด็กไทย