ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุวัฒน์ ธีระพงษืธนากร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเปรียบเทียบลักษณะสัญฐานวิทยา กายวิภาคและสรีรวิทยาระหว่างพันธุ์ข้าวทนค็มและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในสภาวะความเครียดโซเดียมคลอไรด์
2 อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชตระกูลถั่ว 4 ชนิด เมื่อปลูกในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยไม่ให้น้ำชลประทาน
3 ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
4 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารพอลิเอมีนในการผลิตพริกอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2550
5 การเปรียบเทียบชนิดของพืชพลังงานที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548
7 โครงการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ
ปี พ.ศ. 2547
8 ผลของความเครียดเกลือต่อการสะสมพอลิเอมีน และลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการในข้าว
9 การศึกษาน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ที่มีต่อระบบเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
10 อิทธิพลของโซเดียมคลอไรด์ต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณพอลิเอมีน ในข้าว ~iOryza sativa L.~i
11 อิทธิพลของโซเดียมคลอไรด์ต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณพอลิเอมีนในข้าว Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2533
12 การเคลื่อนย้ายและสะสมของเกลือในต้นข้าว
13 การเคลื่อนย้ายและสะสมของเกลือในต้นข้าว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี