ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา อุทัยรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
3 อัมพร ม้าคนอง 2
4 จิตต์นิภา ศรีไสย์ 2
5 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2
6 สร้อยสน สกลรักษ์ 2
7 พร้อมพรรณ อุดมสิน 2
8 วรรณวิภา คุณะเกษม 1
9 สมบูรณ์ แซ่ภู่ 1
10 สมวาสนา ตั้งตริยพงศ์ 1
11 สุพิศา แก้วสุวรรณ 1
12 อัมพร ม้าคนอง 1
13 ก่องแก้ว เจริญอักษร 1
14 วัฒนิตา นำแสงวานิช 1
15 ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ 1
16 สุวันเพ็ญ สิริทรัพย์ไพบูลย์ 1
17 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 1
18 วาสุกรี รัชชกูล 1
19 ประสิทธิ์ มั่นมงคล 1
20 สุพัตรา ผาติวิสันติ์ 1
21 เพ็ญพรรณ กรึงไกร 1
22 เยาวเรศ สิงหนันท์ 1
23 นิภวรรณ รัตนวราวัลย์ 1
24 บุญสม เขื่อนโพธิ์ 1
25 เจริญ แก้วประดิษฐ์ 1
26 ขนิษฐา คำทอน 1
27 นิธิวดี อดุลยพันธ์ 1
28 อนงค์ จักกะพาก 1
29 อุทุมพร จามรมาน 1
30 อรัญ ซุยกระเดื่อง 1
31 พุชนีย์ บุนนาค 1
32 ดารณี คำแหง 1
33 นพดล นันทศิลป์ 1
34 ภาวนา เยาว์ธานี 1
35 ยุภาดี ปณะราช 1
36 อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ 1
37 สมสุข ศรีสุก 1
38 ทิศนา แขมมณี 1
39 เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา 1
40 ยุพิน พิพิธกุล 1
41 ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ 1
42 เกษสุดา บูรณพันศักดิ์, 2521- 1
43 สุวรรณา สมพงศ์พาณิชย์ 1
44 กมลชนก พิพัฒนชัยนันท์ 1
45 วารี สีผึ้ง 1
46 สุภัทรา ชูสม 1
47 สกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์ 1
48 สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ 1
49 พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช 1
50 พเยาว์ ฤทธิแพทย์ 1
51 ไพบูลย์ สุทธิ 1
52 วิชัย เสวกงาม 1
53 สุขุมาล ต่อฑีฆะ 1
54 จิรวัฒน์ มีลักษณะ 1
55 วลัย อารุณี 1
56 ชฎาพร พัชรัษเฐียร 1
57 ลักษณา ชินะปุตตกุล 1
58 เกียรติศักดิ์ วจีศิริ 1
59 ภมร สุรพงษ์รัตน์ 1
60 อรนุช เอี่ยมธรรม 1
61 สุจิรา มุสิกะเจริญ 1
62 จุฑารัตน์ มังกะโรทัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 3
2 2544 3
3 2543 1
4 2542 6
5 2541 4
6 2540 3
7 2539 6
8 2538 1
9 2537 1
10 2536 2
11 2535 2
12 2534 4
13 2533 4
14 2532 1
15 2531 2
16 2527 2
17 2526 2
18 2525 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การศึกษามโนทัศน์เรื่องฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
2 การติดตามผลครุศาสตร์บัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ : รายงานการวิจัย
3 การเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการจำบทร้อยกรองภาษาไทยระหว่างกลุ่มที่ฝึกท่องจากการฟังและฝึกท่องจากการอ่าน
ปี พ.ศ. 2544
4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่ได้รับการฝึกสมรรถภาพทางสมอง ระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วยคอมพิวเตอร์และกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกแบบเขียน
5 การเปรียบเทียบความต้องการจำเป็นและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างโปรแกรมการศึกษาแบบปกติและโครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ของประเทศ : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนและผลที่ตามมา
6 การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้แทนจำนวน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
7 ผลการสอนวิธีการวินิจฉัยและแก้ไขงานเขียนความเรียงที่ไมชัดเจนที่มีต่อความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2542
8 ผลของการเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
9 ผลของการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมบทบาทสมมุติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเลขดัชนี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10 ผลของการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประกอบกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4 ขั้น ที่มีต่อความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย
12 การเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเส้นขนานและความคล้ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางเรขาคณิต
13 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมความมีอาวุโสของข้าราชการไทย
ปี พ.ศ. 2541
14 การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย และญี่ปุ่น
15 ผลของการเรียนการสอนซ่อมเสริมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
16 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเจตนาเชิงพฤติกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกัน
17 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบคู่สัญญา
ปี พ.ศ. 2540
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ และไม่ได้รับการฝึกทักษะการคิดเลขในใจ
19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบผลป้อนกลับในขนาดต่างกัน
20 สภาพและปัญหาของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการเร่งรัดการผลิต และพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศ
ปี พ.ศ. 2539
21 พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : การมัธยมศึกษา ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538
22 การติดตามผลบัณฑิตครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2523-2538
23 ผลของการแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 โดยการใช้แบบฝึกทักษะ
24 การพัฒนาแบบสอบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
25 การศึกษาข้อบกพร่องในกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
26 การวิเคราะห์ลำดับขั้นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "ระบบจำนวนจริง" ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2538
27 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการฝึกความสามารถด้านจำนวน เหตุผล และมิติสัมพันธ์ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2537
28 การนำเสนอโครงการการเรียนการสอนวิชานิทานพื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2536
29 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 11
30 การเปรียบเทียบกระบวนการคิดแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาตร์ ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2535
31 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถทางการคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองที่มีแบบการเรียนต่างกัน
32 การศึกษาความสามารถในการประมาณค่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
33 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์สมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่มีความเชื่อในอัตลิขิตและปรลิขิต
34 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกใช้พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน
35 การศึกษาความคลาดเคลื่อนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
36 การเปรียบเทียบแบบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2533
37 การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
38 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่สอนโดยการสอดแทรก และไม่สอดแทรกตรรกศาสตร์
39 การเปรียบเทียบความสามารถในการพิสูจน์โจทย์เรขาคณิต ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 6
40 การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์สมการของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขตการศึกษา 3
ปี พ.ศ. 2532
41 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ทำแบบฝึกหัดทุกคาบเรียน กลุ่มที่ทดสอบย่อยทุกคาบเรียนและกลุ่มที่ทดสอบย่อยทุกสัปดาห์
ปี พ.ศ. 2531
42 การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ค 031 และ ค 032 ตามการรายงานของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
43 การนำเสนอแนวทางการจัดการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2527
44 ผลของการสอบซ้ำที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน
45 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของครูในเขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2526
46 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง
47 ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผู้ใหญ่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนหมวดวิชา "สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต" ตามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ฉบับพุทธศักราช 2522
ปี พ.ศ. 2525
48 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
49 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
50 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์สมรรถภาพสมองทางสัญลักษณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์