ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 17
3 กรรณิการ์ สัจกุล 8
4 เพียงใจ ศุขโรจน์ 6
5 ชนิตา รักษ์พลเมือง 5
6 สุจิตรา สุคนะทรัพย์ 4
7 จุมพล พลูภัทรชีวิน 4
8 ธีระพร อุวรรณโณ 4
9 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 3
10 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 3
11 สุกัญญา โฆวิไลกูล 3
12 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 2
13 รุจิร์ ภู่สาระ 2
14 ประคอง กรรณสูต 2
15 ดิเรก ศรีสุโข 2
16 กัญญา ตั้งสุวรรณรังษี 2
17 รัชนี ขวัญบุญจัน 2
18 ศาลินา บุญเกื้อ 2
19 อัญชลี ชลิดาพงศ์ 2
20 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 2
21 ศิริชัย กาญจนวาสี 2
22 อมรวิชช์ นาครทรรพ 2
23 อลิศรา ชูชาติ 2
24 ลัดดา ภู่เกียรติ 2
25 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2
26 ทิศนา แขมมณี 2
27 ธนพร สมบูลธนวาท 1
28 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
29 เชาวลิต โอภาสวัฒนา 1
30 ศิรินาถ สิงหาแก้ว 1
31 นพรัตน์ ชูชาติวรรณกุล 1
32 ราศี ทองสวัสดิ์ 1
33 เตือนใจ ทองสำริด 1
34 นิคม ตังคะพิภพ 1
35 โสรีช์ โพธิแก้ว 1
36 กิตติ สุทธิจิตไพศาล 1
37 อุไรรัตน์ ศรีสวย 1
38 พนัส หันนาคินทร์ 1
39 จารีรัตน ปรกแก้ว 1
40 1
41 นพมาศ พัวพิสิฐ 1
42 นฤมล บุลนิม 1
43 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
44 จรินทร์ กองศรี 1
45 จันทร์เพ็ญ เชื่อพานิช 1
46 ประวิต เอราวรรณ์ 1
47 สุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ 1
48 เจตนา แดงอินทวัฒน์ 1
49 วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ 1
50 ปิยะชาติ แสงอรุณ 1
51 สุรกุล เจนอบรม 1
52 สนานจิตร สุคนธทรัพย์ 1
53 กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล 1
54 เกษมสุข ศรีชะนา 1
55 เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ 1
56 เกษม เหลือจันทร์ 1
57 กรรณิการ์ บารมี 1
58 จินดา โตอนันต์ 1
59 อัญชลี ทองคำ, 2515- 1
60 กิติยา ภมรคล 1
61 สร้อยสุดา ปิ๋วสวัสดิ์ 1
62 รัตนา พุ่มไพศาล 1
63 วิทิศา ชื่นอารมณ์, 2518- 1
64 พุ่มไพศาล 1
65 สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี, 2517- 1
66 บุญทอง บุญทวี 1
67 สิทธา มณีแสง 1
68 วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ 1
69 จุฑามาศ บัตรเจริญ, 2513- 1
70 อัชญา ศรีนาราง 1
71 ธารินี พลเยี่ยม, 2520- 1
72 ทวีศักดิ์ ปิตยานนท์ 1
73 อมรพรรณ สันตวิริยะพันธุ์ 1
74 ธีรวัฒน์ ฆะราช, 2518- 1
75 อารมณ์ เทียนพิทักษ์ 1
76 ประสิทธิ์ สวัสดิ์ประดิษฐ์ 1
77 นิตินันท์ พันทวี, 2511- 1
78 มานิตย์ โพธิกุล 1
79 สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ 1
80 ชุติมา พงศ์วรินทร์ 1
81 ศิราพร ณ ถลาง 1
82 วนิดา ศิริกีรตยานนท์ 1
83 ประยุทธ ไทยธานี, 2515- 1
84 วิรัตน์ พงษ์พิจิตร 1
85 อนันต์ อัตชู 1
86 พัชราภา สาตรอด 1
87 แสงทอง ภูศรี, 2512- 1
88 วรรณวิภา จัตุชัย 1
89 มยุรี หรุ่นขำ, 2518- 1
90 ทวีศิลป์ กุลนภาดล 1
91 แสวง วิทยพิทักษ์ 1
92 หลุยส์ อัมสุทธิ 1
93 พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ 1
94 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
95 โสภณ นาปรัง 1
96 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
97 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
98 รัตนา พุมไพศาล 1
99 ลัดดา ดำพลงาม 1
100 มานพ พงศทัต 1
101 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
102 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
103 จรูญ จิตรักษ์ 1
104 ไพศาล สินลารัตน์ 1
105 เล็ก ขมิ้นเขียว 1
106 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 1
107 สุนทรี จิตติอรุณชัย 1
108 ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 1
109 จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2522- 1
110 วราภรณ์ บวรศิริ 1
111 พิณสุดา สิริธรังศรี 1
112 บุบผา เมฆศรีทองคำ, 2506- 1
113 สุณี พนิตประชา 1
114 โสรีช์ โพธิ์แก้ว 1
115 กฤษณา คิดดี 1
116 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
117 วันทนา ชูช่วย 1
118 รัตติกร ทิมเจริญ 1
119 สุวดี โพธิสิตา 1
120 จิรวรรณ นาคพัฒน์, 2509- 1
121 อมรชัย ตันติเมธ 1
122 ประทีป จารุวิริยะรุ่ง 1
123 ประภัสสร วงษ์ดี 1
124 พรจันทร์ ล่องสกุล 1
125 ดารณี ปิยะวรรณสุทธิ์ 1
126 นันทวัน สวัสดิ์ภูมิ 1
127 กัญติมา พรหมอักษร 1
128 สุวิมล ว่องวาณิช 1
129 น้อมศรี เคท 1
130 สุพิศ ประสพศิลป์ 1
131 ธิดาพร โตสติ 1
132 ชูศักดิ์ เวชแพศย์ 1
133 อนงค์ ลิ้มประไพพงษ์ 1
134 สุระศักดิ์ เพียสุระ 1
135 ชาติชาย ม่วงปฐม 1
136 เบญจพร ศิลพรกรกุล 1
137 เพ็ญศรี ลาหล้าเลิศ 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 ประภารัต มีเหลือ 1
140 ครรชิต ผิวนวล 1
141 ครรชิต ผิวนวล 1
142 ปราณี นุ่นน้อย 1
143 พูลสุข หิงคานนท์ 1
144 พรทิพย์ เอี่ยมภักดิ์ 1
145 ผจงลักษณ์ โกสุจริต 1
146 รุ่งทิพย์ ข้องหลิม 1
147 ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ 1
148 อารียา คลังชำนาญ 1
149 อำไพ ตีรณสาร 1
150 ลาวัณย์ ทองมนต์ 1
151 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
152 พลรพี ทุมมาพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2547 12
3 2546 10
4 2545 4
5 2544 4
6 2543 1
7 2542 1
8 2541 1
9 2540 10
10 2539 7
11 2538 1
12 2537 2
13 2536 2
14 2535 4
15 2534 4
16 2533 3
17 2532 1
18 2531 1
19 2530 7
20 2529 14
21 2528 4
22 2527 6
23 2526 1
24 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
2 ปัจจัยและผลกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตสำนึกต่อสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 - 2545
4 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้พลศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
5 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำสาระหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6 การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
7 ความริเริ่มของความเป็นหุ้นส่วนในการวิจัยกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนและอาจารย์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาพหุพื้นที่
8 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
9 ผลของการเสริมพลังอำนาจครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้
10 การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
11 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทำงานกลุ่ม และความตระหนักในการพึ่งตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานผลการวิจัย
12 การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : กรณีศึกษา หมู่บ้านนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2546
14 การสร้างและพัฒนาแบบสอบความถนัดทางดนตรีไทย
15 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และสมรรถภาพการวิจัยระหว่างครูนักวิจัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและความต่อเนื่องทางการทำวิจัยแตกต่างกัน
16 การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่สอง
17 การวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของตำรวจตระเวนชายแดนในบทบาทการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
18 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนคอมพิวเตอร์ระหว่างนักเรียนประถมศึกษา ที่มีขั้นตอนการยอมรับคอมพิวเตอร์ต่างกัน : การวิจัยรายกรณี
20 การพัฒนาคู่มือการวิเคราะห์ปัญหานักเรียนสำหรับครูมัธยมศึกษา
21 การพัฒนาระบบการประเมินตนเองของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เพิ่มความถูกต้องโดยใช้สารสนเทศจากผู้มีส่วนได้เสีย
22 การวิเคราะห์และจำแนกคุณภาพครูตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก : การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
23 การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
24 แนวคิดและการปฏิบัติด้านความเป็นหุ้นส่วนระหว่างครอบครัว และโรงเรียนในการจัดการศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
25 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
26 ผลของการทำวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถด้านการคิดสะท้อนของครูระดับประถมศึกษา
27 กระบวนการและการใช้ผลจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูมัธยมศึกษา : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2544
28 ผลการใช้รูปแบบพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ในบริบทของชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
29 การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน
30 ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบ ชุมชนแห่งการสืบสอบเชิงปรัชญา ที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
31 การศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการถ่ายทอดของครูไทย ในอดีตและปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2543
32 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ปี พ.ศ. 2542
33 รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
34 การเปรียบเทียบลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองระหว่างครูนักวิจัย และครูที่ไม่เป็นครูนักวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
35 การวิเคราะห์คุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย : กระบี่กระบอง
36 กระบวนการและผลของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ที่มีต่อพฤติกรรมการสอน : พหุกรณีศึกษาของครูนักวิจัยในโรงเรียนประถมศึกษา
37 การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
38 การพัฒนาองค์ประกอบการประเมินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
39 การศึกษาสมรรถภาพของครูนักวิจัย
40 การประยุกต์เทคนิคกลุ่มสมมุตินัยแบบปรับปรุงในการศึกษาปัญหา และความต้องการในการพัฒนาครูประจำการ
41 เส้นทางการพัฒนาครูนักวิจัย : การวิจัยรายกรณีของครูดีเด่นระดับประถมศึกษา
42 กระบวนการและการใช้ผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูนักวิจัยในโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเชิงสำรวจและรายกรณี
43 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล
44 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาครูเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
ปี พ.ศ. 2539
45 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2529-2538
46 การวิเคราะห์แบบการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2530-2537
47 ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานคร
48 การเสริมสร้างพลังอำนาจครู : การวิจัยแบบสนทนากลุ่ม
49 วิวัฒนาการและอนาคตภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย
50 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่าง และอำนาจทางสถิติสำหรับการทดสอบความแตกต่าง ของค่ามัชฌิมเลขคณิต
51 ผลของวิธีการเรียนแบบร่วมมือและระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
52 การศึกษาความต้องการลักษณะที่อยู่อาศัยในทศวรรษหน้าของคนรุ่นใหม่ ในกลุ่มบัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
ปี พ.ศ. 2537
53 การนำเสนอรูปแบบการประเมินผลศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับปริญญาตรี
54 ผลของการลดน้ำหนักอย่างเฉียบพลันและการชดเชย ที่มีต่อประสิทธิภาพของนักมวย
ปี พ.ศ. 2536
55 การวิเคราะห์สภาพของการส่งเสริมการวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
56 การเปรียบเทียบค่าสถิติศาสตร์ของมาตรประมาณค่า ที่มีจำนวนช่วงต่างกัน
ปี พ.ศ. 2535
57 อัตราต่ำสุดของการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ ที่ให้ตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียง
58 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ จากวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 ผลของการแจ้งล่วงหน้าและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบและคุณภาพ ของข้อมูลจากแบบสอบถามทางไปรษณีย์
60 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
ปี พ.ศ. 2534
61 การทำวิจัยในโรงเรียนของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
62 การเปรียบเทียบค่าสถิติของมาตรประมาณค่าที่มีรูปแบบคำตอบต่างกัน ในการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
63 ผลของรูปแบบการกำหนดวันส่งกลับ ที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
64 การพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงการในวิชาออกแบบ-เขียนแบบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2533
65 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติ
66 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
67 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2532
68 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบจัดระดับชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับภูมิหลังของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
69 การทดลองใช้วิธีการกิจกรรมทางกาย ในการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
70 รูปแบบโครงสร้างของลำดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ในผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71 การวิเคราะห์สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2526
72 ลักษณะของอุบัติเหตุการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร
73 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อาศัยอยู่ในหอพักและนอกหอพักมหาวิทยาลัย
74 ปัญหาของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของผู้บริหารนิสิต หอพักเก่าและนิสิตหอพักปัจจุบัน
75 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา และหลังกำหนดเวลาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีสอน คุณภาพของกลวิธีสอน เวลาที่ใช้ในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
77 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่น กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
78 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นเด็กเล็กที่เล่นกับเพื่อน ที่เล่นกับแม่ และที่เล่นเอง
79 สมรรถภาพนักวิจัยของครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2526 และ 2527 ตามการรับรู้ของตนเอง
80 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนและครู สมรรถภาพทางการสอน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาการงาน และพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
81 การวิเคราะห์งานวิจัยด้านครุศึกษาในประเทศไทย
82 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติ
83 การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัย
84 กระบวนการและปัญหาในการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
85 สมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนตามการรับรู้ของตนเองอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะ ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของสมาชิกชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์ประกอบด้านโรงเรียนและสภาพการดำเนินงานของชุมนุม กับลักษณะความเป็นผู้นำของสมาชิกชุมนุม
87 ผลสรุปงานวิจัยด้านขวัญในการปฏิบัติงาน ของครูโรงเรียนเอกชน
88 การวิเคราะห์ข้อความรู้ในวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงปีการศึกษา 2525-2528
89 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการฝึกงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
90 สมรรถภาพครูของนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของนิสิต อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2528
91 ตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่นกับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่สัมพันธ์ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
92 การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม ของนิสิตครู สาขามัธยมศึกษา
93 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะ อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
94 สมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะตามการรับรู้ของตนเอง อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
95 ตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
96 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของจุดตัดของการสอบผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กับผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
97 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน กับเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับขั้นปีและวิชาเอก ของนักศึกษาวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
98 การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการสอนแบบโปรแกรมกับการสอนตามปกติ โดยใช้การวิเคราะห์แบบเมทตา
99 การเทียบคุณลักษณะของแบบสอบสัมฤทธิ์ผลแบบสอบเลือกตอบถูกผิดทุกตัวเลือก และแบบสอบเลือกตอบตัวเลือกเดียว
100 ความสัมพันธ์ของผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ระหว่างหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2526
101 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การสอนและการวัดสัมฤทธิผลในด้านเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร