ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 17
3 กรรณิการ์ สัจกุล 8
4 เพียงใจ ศุขโรจน์ 6
5 ชนิตา รักษ์พลเมือง 5
6 สุจิตรา สุคนะทรัพย์ 4
7 จุมพล พลูภัทรชีวิน 4
8 ธีระพร อุวรรณโณ 4
9 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 3
10 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 3
11 สุกัญญา โฆวิไลกูล 3
12 รุจิร์ ภู่สาระ 2
13 อมรวิชช์ นาครทรรพ 2
14 อัญชลี ชลิดาพงศ์ 2
15 ประคอง กรรณสูต 2
16 ทิศนา แขมมณี 2
17 ศาลินา บุญเกื้อ 2
18 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 2
19 กัญญา ตั้งสุวรรณรังษี 2
20 ศิริชัย กาญจนวาสี 2
21 ดิเรก ศรีสุโข 2
22 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2
23 ลัดดา ภู่เกียรติ 2
24 รัชนี ขวัญบุญจัน 2
25 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 2
26 อลิศรา ชูชาติ 2
27 อารียา คลังชำนาญ 1
28 ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ 1
29 อำไพ ตีรณสาร 1
30 ลาวัณย์ ทองมนต์ 1
31 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
32 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
33 รุ่งทิพย์ ข้องหลิม 1
34 ทวีศิลป์ กุลนภาดล 1
35 ประภัสสร วงษ์ดี 1
36 ผจงลักษณ์ โกสุจริต 1
37 ดารณี ปิยะวรรณสุทธิ์ 1
38 นันทวัน สวัสดิ์ภูมิ 1
39 กัญติมา พรหมอักษร 1
40 สุวิมล ว่องวาณิช 1
41 เพ็ญศรี ลาหล้าเลิศ 1
42 ไพศาล สินลารัตน์ 1
43 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
44 ลัดดา ดำพลงาม 1
45 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
46 พรจันทร์ ล่องสกุล 1
47 รัตนา พุมไพศาล 1
48 จรูญ จิตรักษ์ 1
49 มานพ พงศทัต 1
50 อมรชัย ตันติเมธ 1
51 ครรชิต ผิวนวล 1
52 ประภารัต มีเหลือ 1
53 ปราณี นุ่นน้อย 1
54 พรทิพย์ เอี่ยมภักดิ์ 1
55 ประทีป จารุวิริยะรุ่ง 1
56 พูลสุข หิงคานนท์ 1
57 ครรชิต ผิวนวล 1
58 นฤมล บุลนิม 1
59 กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล 1
60 สุรกุล เจนอบรม 1
61 เกษมสุข ศรีชะนา 1
62 เกษม เหลือจันทร์ 1
63 ปิยะชาติ แสงอรุณ 1
64 เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ 1
65 สนานจิตร สุคนธทรัพย์ 1
66 กรรณิการ์ บารมี 1
67 เชาวลิต โอภาสวัฒนา 1
68 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
69 ศิรินาถ สิงหาแก้ว 1
70 ราศี ทองสวัสดิ์ 1
71 กิตติ สุทธิจิตไพศาล 1
72 เตือนใจ ทองสำริด 1
73 วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ 1
74 จรินทร์ กองศรี 1
75 อนงค์ ลิ้มประไพพงษ์ 1
76 ธิดาพร โตสติ 1
77 สุระศักดิ์ เพียสุระ 1
78 เบญจพร ศิลพรกรกุล 1
79 สุพิศ ประสพศิลป์ 1
80 ชาติชาย ม่วงปฐม 1
81 ชูศักดิ์ เวชแพศย์ 1
82 พลรพี ทุมมาพันธ์ 1
83 จันทร์เพ็ญ เชื่อพานิช 1
84 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
85 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
86 เจตนา แดงอินทวัฒน์ 1
87 อนันต์ อัตชู 1
88 สุภาภรณ์ เจริญศิริโสภาคย์ 1
89 น้อมศรี เคท 1
90 สุวดี โพธิสิตา 1
91 วรรณวิภา จัตุชัย 1
92 พัชราภา สาตรอด 1
93 แสงทอง ภูศรี, 2512- 1
94 วนิดา ศิริกีรตยานนท์ 1
95 ประสิทธิ์ สวัสดิ์ประดิษฐ์ 1
96 ศิราพร ณ ถลาง 1
97 จินดา โตอนันต์ 1
98 ประยุทธ ไทยธานี, 2515- 1
99 พุ่มไพศาล 1
100 รัตนา พุ่มไพศาล 1
101 วิทิศา ชื่นอารมณ์, 2518- 1
102 อมรพรรณ สันตวิริยะพันธุ์ 1
103 วิรัตน์ พงษ์พิจิตร 1
104 ธีรวัฒน์ ฆะราช, 2518- 1
105 อารมณ์ เทียนพิทักษ์ 1
106 นิตินันท์ พันทวี, 2511- 1
107 1
108 นิคม ตังคะพิภพ 1
109 จารีรัตน ปรกแก้ว 1
110 นพมาศ พัวพิสิฐ 1
111 ธนพร สมบูลธนวาท 1
112 นพรัตน์ ชูชาติวรรณกุล 1
113 พนัส หันนาคินทร์ 1
114 อุไรรัตน์ ศรีสวย 1
115 ชุติมา พงศ์วรินทร์ 1
116 มานิตย์ โพธิกุล 1
117 สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ 1
118 มยุรี หรุ่นขำ, 2518- 1
119 โสรีช์ โพธิแก้ว 1
120 ประวิต เอราวรรณ์ 1
121 สร้อยสุดา ปิ๋วสวัสดิ์ 1
122 อัญชลี ทองคำ, 2515- 1
123 วันทนา ชูช่วย 1
124 กฤษณา คิดดี 1
125 รัตติกร ทิมเจริญ 1
126 จิรวรรณ นาคพัฒน์, 2509- 1
127 สุณี พนิตประชา 1
128 โสรีช์ โพธิ์แก้ว 1
129 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
130 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 1
131 พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ 1
132 แสวง วิทยพิทักษ์ 1
133 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
134 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
135 เล็ก ขมิ้นเขียว 1
136 โสภณ นาปรัง 1
137 ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 1
138 สุนทรี จิตติอรุณชัย 1
139 ทวีศักดิ์ ปิตยานนท์ 1
140 อัชญา ศรีนาราง 1
141 ธารินี พลเยี่ยม, 2520- 1
142 บุญทอง บุญทวี 1
143 กิติยา ภมรคล 1
144 สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี, 2517- 1
145 จุฑามาศ บัตรเจริญ, 2513- 1
146 สิทธา มณีแสง 1
147 วราภรณ์ บวรศิริ 1
148 จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2522- 1
149 บุบผา เมฆศรีทองคำ, 2506- 1
150 พิณสุดา สิริธรังศรี 1
151 วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ 1
152 หลุยส์ อัมสุทธิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2550 2
3 2549 1
4 2548 1
5 2547 12
6 2546 10
7 2545 4
8 2544 5
9 2543 4
10 2542 3
11 2541 1
12 2540 10
13 2539 7
14 2538 1
15 2537 3
16 2536 3
17 2535 4
18 2534 5
19 2533 4
20 2532 2
21 2531 1
22 2530 7
23 2529 16
24 2528 4
25 2527 6
26 2526 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย
4 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2549
5 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทำงานกลุ่ม และความตระหนักในการพึ่งตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
6 สถานภาพและทางเลือกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ปี พ.ศ. 2547
7 ปัจจัยและผลกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตสำนึกต่อสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2540 - 2545
9 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้พลศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
10 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำสาระหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
11 การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
12 ความริเริ่มของความเป็นหุ้นส่วนในการวิจัยกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้และการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนและอาจารย์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาพหุพื้นที่
13 รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต
14 ผลของการเสริมพลังอำนาจครูโดยการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้
15 การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
16 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทำงานกลุ่ม และความตระหนักในการพึ่งตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานผลการวิจัย
17 การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : กรณีศึกษา หมู่บ้านนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2546
19 การสร้างและพัฒนาแบบสอบความถนัดทางดนตรีไทย
20 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และสมรรถภาพการวิจัยระหว่างครูนักวิจัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและความต่อเนื่องทางการทำวิจัยแตกต่างกัน
21 การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่สอง
22 การวิเคราะห์ลักษณะการเรียนรู้ของตำรวจตระเวนชายแดนในบทบาทการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
23 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนคอมพิวเตอร์ระหว่างนักเรียนประถมศึกษา ที่มีขั้นตอนการยอมรับคอมพิวเตอร์ต่างกัน : การวิจัยรายกรณี
25 การพัฒนาคู่มือการวิเคราะห์ปัญหานักเรียนสำหรับครูมัธยมศึกษา
26 การพัฒนาระบบการประเมินตนเองของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เพิ่มความถูกต้องโดยใช้สารสนเทศจากผู้มีส่วนได้เสีย
27 การวิเคราะห์และจำแนกคุณภาพครูตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก : การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
28 การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
29 แนวคิดและการปฏิบัติด้านความเป็นหุ้นส่วนระหว่างครอบครัว และโรงเรียนในการจัดการศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
30 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
31 ผลของการทำวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถด้านการคิดสะท้อนของครูระดับประถมศึกษา
32 กระบวนการและการใช้ผลจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูมัธยมศึกษา : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2544
33 ผลการใช้รูปแบบพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ในบริบทของชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
34 การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน
35 ผลของการใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบ ชุมชนแห่งการสืบสอบเชิงปรัชญา ที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
36 การศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการถ่ายทอดของครูไทย ในอดีตและปัจจุบัน
37 สถานภาพและทางเลือกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ปี พ.ศ. 2543
38 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
39 การศึกษานำล่องทางเลือกในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อความพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว
40 การวิเคราะห์งาน งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41 การศึกษานำล่องทางเลือกในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อความพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว
ปี พ.ศ. 2542
42 รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
43 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ชั้นปีของรุ่นปีการศึกษา 2527
44 รูปแบบและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2541
45 การเปรียบเทียบลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองระหว่างครูนักวิจัย และครูที่ไม่เป็นครูนักวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
46 การวิเคราะห์คุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย : กระบี่กระบอง
47 กระบวนการและผลของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ที่มีต่อพฤติกรรมการสอน : พหุกรณีศึกษาของครูนักวิจัยในโรงเรียนประถมศึกษา
48 การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
49 การพัฒนาองค์ประกอบการประเมินงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
50 การศึกษาสมรรถภาพของครูนักวิจัย
51 การประยุกต์เทคนิคกลุ่มสมมุตินัยแบบปรับปรุงในการศึกษาปัญหา และความต้องการในการพัฒนาครูประจำการ
52 เส้นทางการพัฒนาครูนักวิจัย : การวิจัยรายกรณีของครูดีเด่นระดับประถมศึกษา
53 กระบวนการและการใช้ผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูนักวิจัยในโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเชิงสำรวจและรายกรณี
54 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล
55 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาครูเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
ปี พ.ศ. 2539
56 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2529-2538
57 การวิเคราะห์แบบการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2530-2537
58 ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานคร
59 การเสริมสร้างพลังอำนาจครู : การวิจัยแบบสนทนากลุ่ม
60 วิวัฒนาการและอนาคตภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย
61 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่าง และอำนาจทางสถิติสำหรับการทดสอบความแตกต่าง ของค่ามัชฌิมเลขคณิต
62 ผลของวิธีการเรียนแบบร่วมมือและระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
63 การศึกษาความต้องการลักษณะที่อยู่อาศัยในทศวรรษหน้าของคนรุ่นใหม่ ในกลุ่มบัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
ปี พ.ศ. 2537
64 การวิเคราะห์งาน งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65 การนำเสนอรูปแบบการประเมินผลศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับปริญญาตรี
66 ผลของการลดน้ำหนักอย่างเฉียบพลันและการชดเชย ที่มีต่อประสิทธิภาพของนักมวย
ปี พ.ศ. 2536
67 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ชั้นปีของรุ่นปีการศึกษา 2527
68 การวิเคราะห์สภาพของการส่งเสริมการวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
69 การเปรียบเทียบค่าสถิติศาสตร์ของมาตรประมาณค่า ที่มีจำนวนช่วงต่างกัน
ปี พ.ศ. 2535
70 อัตราต่ำสุดของการตอบแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์ ที่ให้ตัวประมาณค่าที่ไม่ลำเอียง
71 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ จากวิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72 ผลของการแจ้งล่วงหน้าและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบและคุณภาพ ของข้อมูลจากแบบสอบถามทางไปรษณีย์
73 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
ปี พ.ศ. 2534
74 การทำวิจัยในโรงเรียนของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
75 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
76 การเปรียบเทียบค่าสถิติของมาตรประมาณค่าที่มีรูปแบบคำตอบต่างกัน ในการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
77 ผลของรูปแบบการกำหนดวันส่งกลับ ที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
78 การพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงการในวิชาออกแบบ-เขียนแบบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2533
79 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติ
80 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
81 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
82 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2532
83 รูปแบบและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
84 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบจัดระดับชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับภูมิหลังของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
85 การทดลองใช้วิธีการกิจกรรมทางกาย ในการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
86 รูปแบบโครงสร้างของลำดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ในผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87 การวิเคราะห์สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2526
88 ลักษณะของอุบัติเหตุการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร
89 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อาศัยอยู่ในหอพักและนอกหอพักมหาวิทยาลัย
90 ปัญหาของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของผู้บริหารนิสิต หอพักเก่าและนิสิตหอพักปัจจุบัน
91 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา และหลังกำหนดเวลาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีสอน คุณภาพของกลวิธีสอน เวลาที่ใช้ในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
93 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่น กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
94 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
95 การวิเคราะห์ความเชื่อและปัจจัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
96 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นเด็กเล็กที่เล่นกับเพื่อน ที่เล่นกับแม่ และที่เล่นเอง
97 สมรรถภาพนักวิจัยของครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2526 และ 2527 ตามการรับรู้ของตนเอง
98 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนและครู สมรรถภาพทางการสอน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาการงาน และพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
99 การวิเคราะห์งานวิจัยด้านครุศึกษาในประเทศไทย
100 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง : มโนทัศน์แนวคิดและแนวปฏิบัติ
101 การวิเคราะห์เมทต้าของงานวิจัย
102 กระบวนการและปัญหาในการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
103 สมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนตามการรับรู้ของตนเองอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะ ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
104 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของสมาชิกชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์ประกอบด้านโรงเรียนและสภาพการดำเนินงานของชุมนุม กับลักษณะความเป็นผู้นำของสมาชิกชุมนุม
105 ผลสรุปงานวิจัยด้านขวัญในการปฏิบัติงาน ของครูโรงเรียนเอกชน
106 การวิเคราะห์ข้อความรู้ในวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงปีการศึกษา 2525-2528
107 การนำเสนอเกณฑ์ประเมินผลการฝึกงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
108 สมรรถภาพครูของนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของนิสิต อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2528
109 ตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่นกับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่สัมพันธ์ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
110 การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม ของนิสิตครู สาขามัธยมศึกษา
111 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะ อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112 สมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายคณะตามการรับรู้ของตนเอง อาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน ผู้บริหารและนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
113 ตัวแปรเกี่ยวกับนักเรียน ครู โรงเรียน และสภาพท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
114 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของจุดตัดของการสอบผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กับผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
115 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน กับเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับขั้นปีและวิชาเอก ของนักศึกษาวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร
116 การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการสอนแบบโปรแกรมกับการสอนตามปกติ โดยใช้การวิเคราะห์แบบเมทตา
117 การเทียบคุณลักษณะของแบบสอบสัมฤทธิ์ผลแบบสอบเลือกตอบถูกผิดทุกตัวเลือก และแบบสอบเลือกตอบตัวเลือกเดียว
118 ความสัมพันธ์ของผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ระหว่างหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2526
119 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การสอนและการวัดสัมฤทธิผลในด้านเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร