ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 สุวดี ยาป่าคาย 2
6 อธิพร จันทรประทิน 2
7 อาทิตยา เข็มทอง 2
8 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 อวย เกตุสิงห์ 1
12 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
13 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
14 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
15 ประธาน ดาบเพชร 1
16 Suchin Arunsawatwong 1
17 Rajalida Lipikorn 1
18 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
19 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
20 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
21 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
22 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
23 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
24 ไววิทย์ พุทธารี 1
25 นิลาวรรณ มีเดช 1
26 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
27 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
28 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
29 Walaisiri Muangsiri 1
30 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
31 Varunee Padmasankh 1
32 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 Kasidit Nootong 1
35 Anawatch Mitpratan 1
36 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
37 Waraporn Siriterm 1
38 Chayaporn Supachartwong 1
39 สิทธิพร แอกทอง 1
40 Chonticha Srisawang 1
41 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
42 Jittima Chatchawansaisin 1
43 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
44 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
45 Acom Sornsute 1
46 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
47 สมชัย วัฒนการุณ 1
48 กระมล ทองธรรมชาติ 1
49 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
50 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
51 Chariya Uiyyasathian 1
52 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
53 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
54 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
55 นนทกร ศาลิคุปต 1
56 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
57 กมลชนก ยวดยง 1
58 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
59 Thada Jirajaras 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
69 สุธาวดี ขำสกุล 1
70 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
71 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
72 สุพิน คุณานุกูล 1
73 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
74 Pornpimol Muanjai 1
75 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
76 ชวณี ลี้ตระกูล 1
77 อภิรดี นิตุธร 1
78 ธวัชชัย สันติสุข 1
79 ธิดา ทานตะวัน 1
80 วาสนา เสียงดัง 1
81 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
82 สายฝน ควรผดุง 1
83 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
84 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
85 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
86 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
87 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
88 สิริพร สิวราวุฒิ 1
89 สมพร พรมดี 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
92 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
93 นิตยา ชาญสายสาคร 1
94 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
95 สำเริง แย้มโสภี 1
96 สุวิชา ทองสิมา 1
97 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
98 วัลลภ แย้มเหมือน 1
99 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
100 Phanphen Wattanaarsakit 1
101 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
102 Srilert Chotpantarat 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
105 Chalermpol Leevailoj 1
106 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
107 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
108 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
109 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
110 Boonchai Sangpetngam 1
111 กาญจนา แก้วเทพ 1
112 Vanida Chantarateptawan 1
113 Jaitip Paiboon 1
114 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
115 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 วัฒนชัย สมิทธากร 1
118 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
119 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
120 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
121 Wilai Anomasiri 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
123 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
125 กิติพร พลศร 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
127 คัคนางค์ มณีศรี 1
128 พัธรา นักรำ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
132 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
134 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
135 Somying Tumwasorn 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
137 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
140 อุทัย บุญประเสริฐ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
142 วิไล ชินธเนศ 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
144 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
147 ชอุ่ม มลิลา 1
148 ประคอง ชอบเสียง 1
149 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
150 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
151 พรรณี กาญจนพลู 1
152 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
153 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
154 สุมา เมืองใย 1
155 Chakkaphan Sutthirat 1
156 ๋Janes, Gavin W. 1
157 สุมิตรา พูลทอง 1
158 นภสร โกวรรธนะกุล 1
159 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
160 วินัย งามแสง 1
161 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
162 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
163 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
164 รุ่งราวี ทองกันยา 1
165 กำจัด มงคลกุล 1
166 Yeshey Penjor 1
167 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
168 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
169 มยุรี ตันติสิระ 1
170 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
171 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
172 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
173 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
174 Vimolmas Lipipun 1
175 Panee Boonthavi 1
176 Garnpimol C. Ritthidej 1
177 Supa Chantharasakul 1
178 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
179 บรรจง คณะวรรณ 1
180 Puttipongse Varavudhi 1
181 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
182 ละอองทิพย์ เหมะ 1
183 วิมล เหมะจันทร 1
184 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
185 Naiyana Chaiyabutr 1
186 Sompol Sanguanrungsirikul 1
187 Ampa Luiengpirom 1
188 Kitpramuk Tantayaporn 1
189 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร