ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
6 อธิพร จันทรประทิน 2
7 อาทิตยา เข็มทอง 2
8 สุวดี ยาป่าคาย 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
12 วิไล ชินธเนศ 1
13 อุทัย บุญประเสริฐ 1
14 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
18 กิติพร พลศร 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
20 คัคนางค์ มณีศรี 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
23 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
24 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
25 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
26 Boonchai Sangpetngam 1
27 พัธรา นักรำ 1
28 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
30 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
32 Somying Tumwasorn 1
33 ธวัชชัย สันติสุข 1
34 สมพร พรมดี 1
35 สุวิชา ทองสิมา 1
36 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
37 วัลลภ แย้มเหมือน 1
38 สิริพร สิวราวุฒิ 1
39 สายฝน ควรผดุง 1
40 ธิดา ทานตะวัน 1
41 วาสนา เสียงดัง 1
42 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
43 สำเริง แย้มโสภี 1
44 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
45 อภิรดี นิตุธร 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
48 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
49 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
50 นิตยา ชาญสายสาคร 1
51 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
52 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
53 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
56 Sompol Sanguanrungsirikul 1
57 Ampa Luiengpirom 1
58 Kitpramuk Tantayaporn 1
59 Naiyana Chaiyabutr 1
60 บรรจง คณะวรรณ 1
61 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
62 มยุรี ตันติสิระ 1
63 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
64 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
65 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
66 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
67 Puttipongse Varavudhi 1
68 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
69 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
70 สุมา เมืองใย 1
71 Chakkaphan Sutthirat 1
72 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
73 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
74 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
75 ละอองทิพย์ เหมะ 1
76 วิมล เหมะจันทร 1
77 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
78 Vimolmas Lipipun 1
79 Vanida Chantarateptawan 1
80 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
81 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
82 Wilai Anomasiri 1
83 กาญจนา แก้วเทพ 1
84 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
85 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
86 Srilert Chotpantarat 1
87 ศิริชัย ศิริกายะ 1
88 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
89 วัฒนชัย สมิทธากร 1
90 Sumphan Wongseripipatana 1
91 Panee Boonthavi 1
92 Garnpimol C. Ritthidej 1
93 Supa Chantharasakul 1
94 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
95 Kittisak Likhitwitayawuid 1
96 Jaitip Paiboon 1
97 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
98 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
99 Chalermpol Leevailoj 1
100 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
101 สุมิตรา พูลทอง 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 กำจัด มงคลกุล 1
104 Yeshey Penjor 1
105 ๋Janes, Gavin W. 1
106 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
107 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 ชอุ่ม มลิลา 1
110 ประคอง ชอบเสียง 1
111 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
112 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
113 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
114 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
115 Chonticha Srisawang 1
116 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
117 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
118 วินัย งามแสง 1
119 Phanphen Wattanaarsakit 1
120 นภสร โกวรรธนะกุล 1
121 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
122 พรรณี กาญจนพลู 1
123 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
126 กมลชนก ยวดยง 1
127 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
128 Thanathon Sesuk 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 Pantharee Boonsatorn 1
132 ศุกันยา ห้วยผัด 1
133 Thada Jirajaras 1
134 เอกชัย อดุลยธรรม 1
135 สุพิน คุณานุกูล 1
136 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
137 สุธาวดี ขำสกุล 1
138 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
139 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
140 ชวณี ลี้ตระกูล 1
141 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
142 Pornpimol Muanjai 1
143 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
144 Jittima Chatchawansaisin 1
145 สิทธิพร แอกทอง 1
146 Rajalida Lipikorn 1
147 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
148 Walaisiri Muangsiri 1
149 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
150 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
151 ประธาน ดาบเพชร 1
152 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
153 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
154 อวย เกตุสิงห์ 1
155 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
156 Varunee Padmasankh 1
157 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
158 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
159 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
160 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
161 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
162 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
163 นิลาวรรณ มีเดช 1
164 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
165 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
166 ไววิทย์ พุทธารี 1
167 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
168 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
169 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
170 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
171 Chariya Uiyyasathian 1
172 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
173 Waraporn Siriterm 1
174 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
175 Chayaporn Supachartwong 1
176 Kasidit Nootong 1
177 Anawatch Mitpratan 1
178 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
179 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
180 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
181 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
182 Suchin Arunsawatwong 1
183 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
184 กระมล ทองธรรมชาติ 1
185 สมชัย วัฒนการุณ 1
186 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
187 Acom Sornsute 1
188 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
189 นนทกร ศาลิคุปต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร