ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
6 อธิพร จันทรประทิน 2
7 อาทิตยา เข็มทอง 2
8 สุวดี ยาป่าคาย 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
14 อภิรดี นิตุธร 1
15 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
16 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
17 พัธรา นักรำ 1
18 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
19 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
20 นิตยา ชาญสายสาคร 1
21 ธวัชชัย สันติสุข 1
22 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
24 วิไล ชินธเนศ 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
26 อุทัย บุญประเสริฐ 1
27 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
29 กิติพร พลศร 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
31 คัคนางค์ มณีศรี 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
33 สิริพร สิวราวุฒิ 1
34 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
35 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
36 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
37 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
38 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
39 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
40 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
41 ไววิทย์ พุทธารี 1
42 นิลาวรรณ มีเดช 1
43 นนทกร ศาลิคุปต 1
44 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
45 สมพร พรมดี 1
46 สุวิชา ทองสิมา 1
47 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
48 วัลลภ แย้มเหมือน 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 สายฝน ควรผดุง 1
51 ธิดา ทานตะวัน 1
52 วาสนา เสียงดัง 1
53 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
54 สำเริง แย้มโสภี 1
55 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
56 Panee Boonthavi 1
57 Garnpimol C. Ritthidej 1
58 Supa Chantharasakul 1
59 Vimolmas Lipipun 1
60 Sumphan Wongseripipatana 1
61 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
62 Jaitip Paiboon 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
65 Kittisak Likhitwitayawuid 1
66 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
67 มยุรี ตันติสิระ 1
68 Sompol Sanguanrungsirikul 1
69 Ampa Luiengpirom 1
70 Kitpramuk Tantayaporn 1
71 Naiyana Chaiyabutr 1
72 บรรจง คณะวรรณ 1
73 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
74 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
75 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
76 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
77 วัฒนชัย สมิทธากร 1
78 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
79 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
80 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
81 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
82 Boonchai Sangpetngam 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
84 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
88 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
92 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
93 Wilai Anomasiri 1
94 กาญจนา แก้วเทพ 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
97 Srilert Chotpantarat 1
98 ศิริชัย ศิริกายะ 1
99 Somying Tumwasorn 1
100 Rajalida Lipikorn 1
101 กำจัด มงคลกุล 1
102 Yeshey Penjor 1
103 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
104 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
105 กมลชนก ยวดยง 1
106 รุ่งราวี ทองกันยา 1
107 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
108 ๋Janes, Gavin W. 1
109 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
110 สุมิตรา พูลทอง 1
111 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
112 Thada Jirajaras 1
113 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
114 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
115 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
116 Pornpimol Muanjai 1
117 วินัย งามแสง 1
118 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
119 Phanphen Wattanaarsakit 1
120 นภสร โกวรรธนะกุล 1
121 เอกชัย อดุลยธรรม 1
122 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
123 ประคอง ชอบเสียง 1
124 วิมล เหมะจันทร 1
125 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
126 Pantharee Boonsatorn 1
127 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 Puttipongse Varavudhi 1
132 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
133 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
134 ศุกันยา ห้วยผัด 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
137 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 พรรณี กาญจนพลู 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
142 สุมา เมืองใย 1
143 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
144 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
145 Chonticha Srisawang 1
146 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
147 Suchin Arunsawatwong 1
148 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
149 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
150 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
151 กระมล ทองธรรมชาติ 1
152 Acom Sornsute 1
153 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
154 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
155 สมชัย วัฒนการุณ 1
156 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
157 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
158 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
159 Walaisiri Muangsiri 1
160 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
161 Varunee Padmasankh 1
162 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
163 ประธาน ดาบเพชร 1
164 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
165 อวย เกตุสิงห์ 1
166 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
167 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
168 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
169 Chayaporn Supachartwong 1
170 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
171 Kasidit Nootong 1
172 Anawatch Mitpratan 1
173 สิทธิพร แอกทอง 1
174 ชวณี ลี้ตระกูล 1
175 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
176 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
177 Jittima Chatchawansaisin 1
178 สุพิน คุณานุกูล 1
179 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
180 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
181 สุธาวดี ขำสกุล 1
182 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
183 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
184 Chariya Uiyyasathian 1
185 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
186 Waraporn Siriterm 1
187 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
188 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
189 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร