ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลลิตา พ่วงมหา 5
2 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
3 ภัควดี ทั่วจบ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 สุวดี ยาป่าคาย 2
6 อธิพร จันทรประทิน 2
7 อาทิตยา เข็มทอง 2
8 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
12 สมชัย วัฒนการุณ 1
13 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
14 Acom Sornsute 1
15 กระมล ทองธรรมชาติ 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
18 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
19 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
22 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
23 อวย เกตุสิงห์ 1
24 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
25 ประธาน ดาบเพชร 1
26 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
27 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
28 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
29 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
30 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
31 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
32 Suchin Arunsawatwong 1
33 Chayaporn Supachartwong 1
34 นภสร โกวรรธนะกุล 1
35 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
36 วินัย งามแสง 1
37 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
38 Phanphen Wattanaarsakit 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 กำจัด มงคลกุล 1
41 Yeshey Penjor 1
42 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
43 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
44 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
45 Kasidit Nootong 1
46 Anawatch Mitpratan 1
47 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
48 Waraporn Siriterm 1
49 Rajalida Lipikorn 1
50 สิทธิพร แอกทอง 1
51 Chonticha Srisawang 1
52 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
53 Jittima Chatchawansaisin 1
54 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
55 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
56 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
57 Thada Jirajaras 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
62 ศุกันยา ห้วยผัด 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
66 Pornpimol Muanjai 1
67 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
68 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
69 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
70 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
71 Pantharee Boonsatorn 1
72 สุธาวดี ขำสกุล 1
73 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
74 ชวณี ลี้ตระกูล 1
75 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
76 สุพิน คุณานุกูล 1
77 สมพร พรมดี 1
78 สิริพร สิวราวุฒิ 1
79 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
80 ไววิทย์ พุทธารี 1
81 นิลาวรรณ มีเดช 1
82 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
83 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
84 รุ่งราวี ทองกันยา 1
85 Walaisiri Muangsiri 1
86 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
87 Varunee Padmasankh 1
88 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
89 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
90 ธิดา ทานตะวัน 1
91 วาสนา เสียงดัง 1
92 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
93 สายฝน ควรผดุง 1
94 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
95 นนทกร ศาลิคุปต 1
96 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
97 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
98 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
99 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
100 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
102 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
104 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
105 Somying Tumwasorn 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
108 วิไล ชินธเนศ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
112 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
113 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
114 Srilert Chotpantarat 1
115 ศิริชัย ศิริกายะ 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
117 Chalermpol Leevailoj 1
118 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
119 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
120 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
121 Boonchai Sangpetngam 1
122 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
124 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
125 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
126 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
127 นิตยา ชาญสายสาคร 1
128 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
129 สำเริง แย้มโสภี 1
130 สุวิชา ทองสิมา 1
131 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
132 วัลลภ แย้มเหมือน 1
133 ธวัชชัย สันติสุข 1
134 อภิรดี นิตุธร 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
136 กิติพร พลศร 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
138 คัคนางค์ มณีศรี 1
139 พัธรา นักรำ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
143 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 Vanida Chantarateptawan 1
146 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
147 ละอองทิพย์ เหมะ 1
148 วิมล เหมะจันทร 1
149 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
151 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
152 Sompol Sanguanrungsirikul 1
153 Ampa Luiengpirom 1
154 Kitpramuk Tantayaporn 1
155 Naiyana Chaiyabutr 1
156 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
157 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
158 ชอุ่ม มลิลา 1
159 ประคอง ชอบเสียง 1
160 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
161 ๋Janes, Gavin W. 1
162 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
163 พรรณี กาญจนพลู 1
164 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
165 สุมา เมืองใย 1
166 Chakkaphan Sutthirat 1
167 บรรจง คณะวรรณ 1
168 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
169 Jaitip Paiboon 1
170 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
171 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
172 Kittisak Likhitwitayawuid 1
173 วัฒนชัย สมิทธากร 1
174 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
175 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
176 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
177 Wilai Anomasiri 1
178 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
179 Sumphan Wongseripipatana 1
180 มยุรี ตันติสิระ 1
181 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
182 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
183 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
184 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
185 Vimolmas Lipipun 1
186 Panee Boonthavi 1
187 Garnpimol C. Ritthidej 1
188 Supa Chantharasakul 1
189 สุมิตรา พูลทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร