ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 สุวดี ยาป่าคาย 2
6 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
7 อธิพร จันทรประทิน 2
8 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
9 ปริยดา วันไทย 2
10 อาทิตยา เข็มทอง 2
11 บรรจง คณะวรรณ 1
12 Sompol Sanguanrungsirikul 1
13 Kitpramuk Tantayaporn 1
14 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
15 Ampa Luiengpirom 1
16 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
17 Naiyana Chaiyabutr 1
18 มยุรี ตันติสิระ 1
19 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
20 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
21 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
22 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
23 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
24 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
25 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 Vimolmas Lipipun 1
28 วิมล เหมะจันทร 1
29 Puttipongse Varavudhi 1
30 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
31 ละอองทิพย์ เหมะ 1
32 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
33 Kittisak Likhitwitayawuid 1
34 กาญจนา แก้วเทพ 1
35 Vanida Chantarateptawan 1
36 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
37 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
38 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
39 ศิริชัย ศิริกายะ 1
40 Chalermpol Leevailoj 1
41 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
42 Srilert Chotpantarat 1
43 Wilai Anomasiri 1
44 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
45 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
46 Sumphan Wongseripipatana 1
47 Panee Boonthavi 1
48 Garnpimol C. Ritthidej 1
49 Chakkaphan Sutthirat 1
50 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
51 วัฒนชัย สมิทธากร 1
52 Jaitip Paiboon 1
53 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
54 Supa Chantharasakul 1
55 ประคอง ชอบเสียง 1
56 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
57 กมลชนก ยวดยง 1
58 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
59 Thada Jirajaras 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
69 สุธาวดี ขำสกุล 1
70 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
71 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
72 สุพิน คุณานุกูล 1
73 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
74 Pornpimol Muanjai 1
75 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
76 ชวณี ลี้ตระกูล 1
77 Jittima Chatchawansaisin 1
78 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
79 ๋Janes, Gavin W. 1
80 สุมิตรา พูลทอง 1
81 รุ่งราวี ทองกันยา 1
82 กำจัด มงคลกุล 1
83 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
84 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
85 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 ชอุ่ม มลิลา 1
88 Yeshey Penjor 1
89 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
90 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
91 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
92 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
93 Chonticha Srisawang 1
94 วินัย งามแสง 1
95 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
96 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
97 Phanphen Wattanaarsakit 1
98 นภสร โกวรรธนะกุล 1
99 พรรณี กาญจนพลู 1
100 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
101 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
102 Rajalida Lipikorn 1
103 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
104 Walaisiri Muangsiri 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
107 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
108 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
109 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
110 อวย เกตุสิงห์ 1
111 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
112 Varunee Padmasankh 1
113 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
114 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
115 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
116 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
117 นิลาวรรณ มีเดช 1
118 ไววิทย์ พุทธารี 1
119 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
122 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
123 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
124 Waraporn Siriterm 1
125 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
126 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
127 Chariya Uiyyasathian 1
128 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
129 Anawatch Mitpratan 1
130 สิทธิพร แอกทอง 1
131 Chayaporn Supachartwong 1
132 Kasidit Nootong 1
133 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
134 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
135 กระมล ทองธรรมชาติ 1
136 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
137 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
138 Suchin Arunsawatwong 1
139 สมชัย วัฒนการุณ 1
140 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
141 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
142 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
143 Acom Sornsute 1
144 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
145 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
147 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
149 วิไล ชินธเนศ 1
150 คัคนางค์ มณีศรี 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
153 พัธรา นักรำ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
155 กิติพร พลศร 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
157 อุทัย บุญประเสริฐ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
159 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
160 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
161 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
163 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
165 Somying Tumwasorn 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
167 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
169 สายฝน ควรผดุง 1
170 สิริพร สิวราวุฒิ 1
171 สมพร พรมดี 1
172 สุวิชา ทองสิมา 1
173 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
174 วาสนา เสียงดัง 1
175 นนทกร ศาลิคุปต 1
176 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
177 ธิดา ทานตะวัน 1
178 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
179 วัลลภ แย้มเหมือน 1
180 นิตยา ชาญสายสาคร 1
181 ธวัชชัย สันติสุข 1
182 อภิรดี นิตุธร 1
183 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
184 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
185 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
186 สำเริง แย้มโสภี 1
187 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
188 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
189 Boonchai Sangpetngam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร