ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 สุวดี ยาป่าคาย 2
6 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
7 อธิพร จันทรประทิน 2
8 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
9 ปริยดา วันไทย 2
10 อาทิตยา เข็มทอง 2
11 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
12 Puttipongse Varavudhi 1
13 ละอองทิพย์ เหมะ 1
14 Naiyana Chaiyabutr 1
15 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
16 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
17 วิมล เหมะจันทร 1
18 บรรจง คณะวรรณ 1
19 Sompol Sanguanrungsirikul 1
20 Ampa Luiengpirom 1
21 Kitpramuk Tantayaporn 1
22 Chakkaphan Sutthirat 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 ชอุ่ม มลิลา 1
27 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
30 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
33 Supa Chantharasakul 1
34 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
35 วัฒนชัย สมิทธากร 1
36 Jaitip Paiboon 1
37 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
38 Wilai Anomasiri 1
39 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
40 กาญจนา แก้วเทพ 1
41 Vanida Chantarateptawan 1
42 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
43 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
44 Kittisak Likhitwitayawuid 1
45 Vimolmas Lipipun 1
46 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
47 มยุรี ตันติสิระ 1
48 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
49 ประคอง ชอบเสียง 1
50 Garnpimol C. Ritthidej 1
51 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
52 Sumphan Wongseripipatana 1
53 Panee Boonthavi 1
54 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
55 กำจัด มงคลกุล 1
56 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
57 กมลชนก ยวดยง 1
58 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
59 Thada Jirajaras 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
69 สุธาวดี ขำสกุล 1
70 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
71 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
72 สุพิน คุณานุกูล 1
73 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
74 Pornpimol Muanjai 1
75 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
76 ชวณี ลี้ตระกูล 1
77 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
78 Anawatch Mitpratan 1
79 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
80 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
81 Phanphen Wattanaarsakit 1
82 นภสร โกวรรธนะกุล 1
83 Yeshey Penjor 1
84 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
85 ๋Janes, Gavin W. 1
86 สุมิตรา พูลทอง 1
87 รุ่งราวี ทองกันยา 1
88 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
89 วินัย งามแสง 1
90 Jittima Chatchawansaisin 1
91 สิทธิพร แอกทอง 1
92 Chayaporn Supachartwong 1
93 Kasidit Nootong 1
94 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
95 Chonticha Srisawang 1
96 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
97 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
98 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
99 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
100 Boonchai Sangpetngam 1
101 Varunee Padmasankh 1
102 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
103 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
104 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
105 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
106 Walaisiri Muangsiri 1
107 ประธาน ดาบเพชร 1
108 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
109 Rajalida Lipikorn 1
110 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
111 ไววิทย์ พุทธารี 1
112 นิลาวรรณ มีเดช 1
113 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
114 นนทกร ศาลิคุปต 1
115 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
116 ธิดา ทานตะวัน 1
117 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
118 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
119 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
122 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
123 อวย เกตุสิงห์ 1
124 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
125 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
126 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
127 Acom Sornsute 1
128 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
129 Chariya Uiyyasathian 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
132 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
133 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
134 สมชัย วัฒนการุณ 1
135 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
136 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
137 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
138 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
139 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
140 Suchin Arunsawatwong 1
141 กระมล ทองธรรมชาติ 1
142 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
143 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
144 วาสนา เสียงดัง 1
145 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
146 อุทัย บุญประเสริฐ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
151 วิไล ชินธเนศ 1
152 คัคนางค์ มณีศรี 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
154 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
156 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
158 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
159 Chalermpol Leevailoj 1
160 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
161 Srilert Chotpantarat 1
162 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
163 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
164 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
166 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
167 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
168 กิติพร พลศร 1
169 วัลลภ แย้มเหมือน 1
170 สำเริง แย้มโสภี 1
171 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
172 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
173 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
174 สุวิชา ทองสิมา 1
175 สายฝน ควรผดุง 1
176 สิริพร สิวราวุฒิ 1
177 สมพร พรมดี 1
178 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
179 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
180 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
182 พัธรา นักรำ 1
183 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
184 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
185 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
186 นิตยา ชาญสายสาคร 1
187 ธวัชชัย สันติสุข 1
188 อภิรดี นิตุธร 1
189 ศิริชัย ศิริกายะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร