ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
6 อธิพร จันทรประทิน 2
7 อาทิตยา เข็มทอง 2
8 สุวดี ยาป่าคาย 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 Suchin Arunsawatwong 1
12 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
13 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
14 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
15 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
16 Acom Sornsute 1
17 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
18 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
19 สมชัย วัฒนการุณ 1
20 กระมล ทองธรรมชาติ 1
21 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
24 Walaisiri Muangsiri 1
25 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
26 Varunee Padmasankh 1
27 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
28 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
29 อวย เกตุสิงห์ 1
30 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
31 ประธาน ดาบเพชร 1
32 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
33 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
34 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
35 Chonticha Srisawang 1
36 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
37 Jittima Chatchawansaisin 1
38 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
39 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
40 นภสร โกวรรธนะกุล 1
41 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
42 วินัย งามแสง 1
43 สิทธิพร แอกทอง 1
44 Chayaporn Supachartwong 1
45 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
46 Chariya Uiyyasathian 1
47 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
50 Waraporn Siriterm 1
51 Kasidit Nootong 1
52 Anawatch Mitpratan 1
53 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
54 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
58 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
60 อภิรดี นิตุธร 1
61 ธวัชชัย สันติสุข 1
62 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
63 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
64 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
65 นิตยา ชาญสายสาคร 1
66 พัธรา นักรำ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
69 วิไล ชินธเนศ 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
71 อุทัย บุญประเสริฐ 1
72 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 กิติพร พลศร 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 คัคนางค์ มณีศรี 1
77 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
78 สำเริง แย้มโสภี 1
79 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
80 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
81 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
82 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
83 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
84 Phanphen Wattanaarsakit 1
85 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
86 ไววิทย์ พุทธารี 1
87 นิลาวรรณ มีเดช 1
88 นนทกร ศาลิคุปต 1
89 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
90 สมพร พรมดี 1
91 สุวิชา ทองสิมา 1
92 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
93 วัลลภ แย้มเหมือน 1
94 สิริพร สิวราวุฒิ 1
95 สายฝน ควรผดุง 1
96 ธิดา ทานตะวัน 1
97 วาสนา เสียงดัง 1
98 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
99 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
100 สุมิตรา พูลทอง 1
101 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
102 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
103 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
104 Boonchai Sangpetngam 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
106 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
107 Somying Tumwasorn 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
109 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
111 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
112 Chalermpol Leevailoj 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
115 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
116 Wilai Anomasiri 1
117 กาญจนา แก้วเทพ 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
120 Srilert Chotpantarat 1
121 ศิริชัย ศิริกายะ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
123 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
126 กมลชนก ยวดยง 1
127 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
128 Thanathon Sesuk 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 Pantharee Boonsatorn 1
132 ศุกันยา ห้วยผัด 1
133 Thada Jirajaras 1
134 เอกชัย อดุลยธรรม 1
135 สุพิน คุณานุกูล 1
136 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
137 สุธาวดี ขำสกุล 1
138 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
139 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
140 ชวณี ลี้ตระกูล 1
141 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
142 Pornpimol Muanjai 1
143 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
144 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
145 วัฒนชัย สมิทธากร 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
148 สุมา เมืองใย 1
149 Chakkaphan Sutthirat 1
150 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
151 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
152 Puttipongse Varavudhi 1
153 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
154 ละอองทิพย์ เหมะ 1
155 วิมล เหมะจันทร 1
156 พรรณี กาญจนพลู 1
157 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
158 รุ่งราวี ทองกันยา 1
159 กำจัด มงคลกุล 1
160 Yeshey Penjor 1
161 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
162 ๋Janes, Gavin W. 1
163 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
164 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
165 ชอุ่ม มลิลา 1
166 ประคอง ชอบเสียง 1
167 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
168 Naiyana Chaiyabutr 1
169 Sumphan Wongseripipatana 1
170 Panee Boonthavi 1
171 Garnpimol C. Ritthidej 1
172 Supa Chantharasakul 1
173 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
174 Kittisak Likhitwitayawuid 1
175 Jaitip Paiboon 1
176 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
177 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
178 Vimolmas Lipipun 1
179 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
180 บรรจง คณะวรรณ 1
181 Sompol Sanguanrungsirikul 1
182 Ampa Luiengpirom 1
183 Kitpramuk Tantayaporn 1
184 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
185 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
186 มยุรี ตันติสิระ 1
187 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
188 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
189 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร