ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
6 อธิพร จันทรประทิน 2
7 อาทิตยา เข็มทอง 2
8 สุวดี ยาป่าคาย 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
12 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
14 Waraporn Siriterm 1
15 Chariya Uiyyasathian 1
16 สิทธิพร แอกทอง 1
17 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
18 Chayaporn Supachartwong 1
19 Kasidit Nootong 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
22 กระมล ทองธรรมชาติ 1
23 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
24 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
25 Suchin Arunsawatwong 1
26 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
27 Jittima Chatchawansaisin 1
28 สมชัย วัฒนการุณ 1
29 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
30 Acom Sornsute 1
31 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
32 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
33 วินัย งามแสง 1
34 ๋Janes, Gavin W. 1
35 สุมิตรา พูลทอง 1
36 รุ่งราวี ทองกันยา 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
39 ประคอง ชอบเสียง 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
42 ชอุ่ม มลิลา 1
43 Yeshey Penjor 1
44 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
45 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
46 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
47 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
48 Chonticha Srisawang 1
49 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
50 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
51 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
52 Phanphen Wattanaarsakit 1
53 นภสร โกวรรธนะกุล 1
54 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
55 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
56 สิริพร สิวราวุฒิ 1
57 สมพร พรมดี 1
58 สุวิชา ทองสิมา 1
59 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
60 สายฝน ควรผดุง 1
61 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
62 นนทกร ศาลิคุปต 1
63 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
64 ธิดา ทานตะวัน 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 วัลลภ แย้มเหมือน 1
67 สำเริง แย้มโสภี 1
68 ธวัชชัย สันติสุข 1
69 อภิรดี นิตุธร 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
72 นิตยา ชาญสายสาคร 1
73 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
74 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
75 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
76 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
77 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
78 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
79 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
80 Rajalida Lipikorn 1
81 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
82 Walaisiri Muangsiri 1
83 ประธาน ดาบเพชร 1
84 พรรณี กาญจนพลู 1
85 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
86 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
87 อวย เกตุสิงห์ 1
88 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
89 Varunee Padmasankh 1
90 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
91 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
92 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
93 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
94 นิลาวรรณ มีเดช 1
95 ไววิทย์ พุทธารี 1
96 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
97 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
98 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
99 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
100 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
104 วิไล ชินธเนศ 1
105 คัคนางค์ มณีศรี 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
108 พัธรา นักรำ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 กิติพร พลศร 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
112 อุทัย บุญประเสริฐ 1
113 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
115 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
116 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
118 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
120 Somying Tumwasorn 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
122 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
123 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
126 กมลชนก ยวดยง 1
127 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
128 Thanathon Sesuk 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 Pantharee Boonsatorn 1
132 ศุกันยา ห้วยผัด 1
133 Thada Jirajaras 1
134 เอกชัย อดุลยธรรม 1
135 สุพิน คุณานุกูล 1
136 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
137 สุธาวดี ขำสกุล 1
138 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
139 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
140 ชวณี ลี้ตระกูล 1
141 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
142 Pornpimol Muanjai 1
143 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
144 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
145 Boonchai Sangpetngam 1
146 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
147 บรรจง คณะวรรณ 1
148 Sompol Sanguanrungsirikul 1
149 Ampa Luiengpirom 1
150 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
151 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
152 Vimolmas Lipipun 1
153 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
154 มยุรี ตันติสิระ 1
155 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
156 Kitpramuk Tantayaporn 1
157 Naiyana Chaiyabutr 1
158 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
159 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
160 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
161 สุมา เมืองใย 1
162 วิมล เหมะจันทร 1
163 ละอองทิพย์ เหมะ 1
164 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
165 Puttipongse Varavudhi 1
166 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
167 Supa Chantharasakul 1
168 Garnpimol C. Ritthidej 1
169 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
170 กาญจนา แก้วเทพ 1
171 Vanida Chantarateptawan 1
172 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
173 ศิริชัย ศิริกายะ 1
174 Srilert Chotpantarat 1
175 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
176 Chalermpol Leevailoj 1
177 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
178 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
179 Wilai Anomasiri 1
180 Kittisak Likhitwitayawuid 1
181 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
182 Sumphan Wongseripipatana 1
183 Panee Boonthavi 1
184 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
185 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
186 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
187 วัฒนชัย สมิทธากร 1
188 Jaitip Paiboon 1
189 Chakkaphan Sutthirat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร