ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
2 ภัควดี ทั่วจบ 5
3 ลลิตา พ่วงมหา 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 สุวดี ยาป่าคาย 2
6 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
7 อธิพร จันทรประทิน 2
8 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
9 ปริยดา วันไทย 2
10 อาทิตยา เข็มทอง 2
11 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
12 Chariya Uiyyasathian 1
13 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
14 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 Chayaporn Supachartwong 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 Kasidit Nootong 1
19 Anawatch Mitpratan 1
20 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
21 Waraporn Siriterm 1
22 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
23 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
24 Suchin Arunsawatwong 1
25 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
26 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
27 สิทธิพร แอกทอง 1
28 กระมล ทองธรรมชาติ 1
29 Acom Sornsute 1
30 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
31 สมชัย วัฒนการุณ 1
32 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 สุมิตรา พูลทอง 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 กำจัด มงคลกุล 1
37 Yeshey Penjor 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
40 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
41 ชอุ่ม มลิลา 1
42 ประคอง ชอบเสียง 1
43 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
44 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
45 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
46 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
47 Chonticha Srisawang 1
48 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
49 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
50 วินัย งามแสง 1
51 Phanphen Wattanaarsakit 1
52 นภสร โกวรรธนะกุล 1
53 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
54 Jittima Chatchawansaisin 1
55 ประธาน ดาบเพชร 1
56 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
57 กมลชนก ยวดยง 1
58 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
59 Thada Jirajaras 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
69 สุธาวดี ขำสกุล 1
70 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
71 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
72 สุพิน คุณานุกูล 1
73 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
74 Pornpimol Muanjai 1
75 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
76 ชวณี ลี้ตระกูล 1
77 นนทกร ศาลิคุปต 1
78 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
79 Rajalida Lipikorn 1
80 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
81 Walaisiri Muangsiri 1
82 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
83 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
84 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
85 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
86 อวย เกตุสิงห์ 1
87 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
88 Varunee Padmasankh 1
89 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
90 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
91 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
92 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
93 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
94 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
95 นิลาวรรณ มีเดช 1
96 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
97 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
98 ไววิทย์ พุทธารี 1
99 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
100 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
101 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 พัธรา นักรำ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
109 กิติพร พลศร 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 อุทัย บุญประเสริฐ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
114 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
115 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
116 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
117 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
119 Somying Tumwasorn 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
121 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
123 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
124 สิริพร สิวราวุฒิ 1
125 สมพร พรมดี 1
126 สุวิชา ทองสิมา 1
127 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
128 สายฝน ควรผดุง 1
129 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
130 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
131 ธิดา ทานตะวัน 1
132 วาสนา เสียงดัง 1
133 วัลลภ แย้มเหมือน 1
134 สำเริง แย้มโสภี 1
135 ธวัชชัย สันติสุข 1
136 อภิรดี นิตุธร 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
139 นิตยา ชาญสายสาคร 1
140 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
141 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
142 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
143 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
144 Boonchai Sangpetngam 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 บรรจง คณะวรรณ 1
147 Sompol Sanguanrungsirikul 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 Kitpramuk Tantayaporn 1
150 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
151 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
152 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
153 มยุรี ตันติสิระ 1
154 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
155 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
156 Naiyana Chaiyabutr 1
157 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
158 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
159 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
160 สุมา เมืองใย 1
161 Chakkaphan Sutthirat 1
162 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
163 วิมล เหมะจันทร 1
164 Puttipongse Varavudhi 1
165 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
166 ละอองทิพย์ เหมะ 1
167 Vimolmas Lipipun 1
168 Supa Chantharasakul 1
169 กาญจนา แก้วเทพ 1
170 Vanida Chantarateptawan 1
171 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
172 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
173 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
174 ศิริชัย ศิริกายะ 1
175 Chalermpol Leevailoj 1
176 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
177 Srilert Chotpantarat 1
178 Wilai Anomasiri 1
179 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
180 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
181 Sumphan Wongseripipatana 1
182 Panee Boonthavi 1
183 Garnpimol C. Ritthidej 1
184 Kittisak Likhitwitayawuid 1
185 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
186 วัฒนชัย สมิทธากร 1
187 Jaitip Paiboon 1
188 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
189 พรรณี กาญจนพลู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร