ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
6 อธิพร จันทรประทิน 2
7 อาทิตยา เข็มทอง 2
8 สุวดี ยาป่าคาย 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
12 ชอุ่ม มลิลา 1
13 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 ประคอง ชอบเสียง 1
16 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
19 สุมา เมืองใย 1
20 Chakkaphan Sutthirat 1
21 พรรณี กาญจนพลู 1
22 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
23 Phanphen Wattanaarsakit 1
24 นภสร โกวรรธนะกุล 1
25 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
26 วินัย งามแสง 1
27 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
29 รุ่งราวี ทองกันยา 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 Yeshey Penjor 1
32 สุมิตรา พูลทอง 1
33 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
34 มยุรี ตันติสิระ 1
35 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
36 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
37 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
38 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
39 Vimolmas Lipipun 1
40 Panee Boonthavi 1
41 Garnpimol C. Ritthidej 1
42 Supa Chantharasakul 1
43 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
44 บรรจง คณะวรรณ 1
45 Puttipongse Varavudhi 1
46 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
47 ละอองทิพย์ เหมะ 1
48 วิมล เหมะจันทร 1
49 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
50 Naiyana Chaiyabutr 1
51 Sompol Sanguanrungsirikul 1
52 Ampa Luiengpirom 1
53 Kitpramuk Tantayaporn 1
54 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
55 Jittima Chatchawansaisin 1
56 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
57 อวย เกตุสิงห์ 1
58 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
59 ประธาน ดาบเพชร 1
60 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
61 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 Suchin Arunsawatwong 1
64 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
65 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
66 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
67 Rajalida Lipikorn 1
68 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
69 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
70 ไววิทย์ พุทธารี 1
71 นิลาวรรณ มีเดช 1
72 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
73 Varunee Padmasankh 1
74 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
75 Walaisiri Muangsiri 1
76 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
77 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
78 กระมล ทองธรรมชาติ 1
79 Chayaporn Supachartwong 1
80 Kasidit Nootong 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 Sumphan Wongseripipatana 1
85 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
86 Chonticha Srisawang 1
87 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
88 Waraporn Siriterm 1
89 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
90 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
91 Acom Sornsute 1
92 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
93 สมชัย วัฒนการุณ 1
94 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
95 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
96 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
97 Chariya Uiyyasathian 1
98 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
99 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
100 วัฒนชัย สมิทธากร 1
101 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
102 ธิดา ทานตะวัน 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 นนทกร ศาลิคุปต 1
106 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
107 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
108 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
109 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
110 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
111 สายฝน ควรผดุง 1
112 สิริพร สิวราวุฒิ 1
113 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
114 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
115 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
116 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
117 สำเริง แย้มโสภี 1
118 วัลลภ แย้มเหมือน 1
119 สมพร พรมดี 1
120 สุวิชา ทองสิมา 1
121 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
126 กมลชนก ยวดยง 1
127 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
128 Thanathon Sesuk 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 Pantharee Boonsatorn 1
132 ศุกันยา ห้วยผัด 1
133 Thada Jirajaras 1
134 เอกชัย อดุลยธรรม 1
135 สุพิน คุณานุกูล 1
136 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
137 สุธาวดี ขำสกุล 1
138 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
139 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
140 ชวณี ลี้ตระกูล 1
141 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
142 Pornpimol Muanjai 1
143 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
144 นิตยา ชาญสายสาคร 1
145 ธวัชชัย สันติสุข 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
148 Srilert Chotpantarat 1
149 ศิริชัย ศิริกายะ 1
150 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
151 Boonchai Sangpetngam 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
153 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
154 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
155 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
156 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
157 กาญจนา แก้วเทพ 1
158 Jaitip Paiboon 1
159 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
160 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
161 Kittisak Likhitwitayawuid 1
162 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
163 Wilai Anomasiri 1
164 Vanida Chantarateptawan 1
165 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
166 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
167 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
168 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
169 พัธรา นักรำ 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
171 กิติพร พลศร 1
172 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
174 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
175 อภิรดี นิตุธร 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
178 คัคนางค์ มณีศรี 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
181 Somying Tumwasorn 1
182 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
183 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
184 อุทัย บุญประเสริฐ 1
185 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
186 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
187 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
188 วิไล ชินธเนศ 1
189 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร