ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 10
2 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
3 ลลิตา พ่วงมหา 5
4 ภัควดี ทั่วจบ 5
5 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
6 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
7 อธิพร จันทรประทิน 2
8 อาทิตยา เข็มทอง 2
9 สุวดี ยาป่าคาย 2
10 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
11 ปริยดา วันไทย 2
12 วิไล ชินธเนศ 1
13 ธวัชชัย สันติสุข 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
15 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
16 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
17 อุทัย บุญประเสริฐ 1
18 วัลลภ แย้มเหมือน 1
19 กิติพร พลศร 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 สำเริง แย้มโสภี 1
22 คัคนางค์ มณีศรี 1
23 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
24 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
26 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
29 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
31 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
32 พัธรา นักรำ 1
33 Chulalongkorn University. Graduate School 1
34 Somying Tumwasorn 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
36 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
37 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
38 อภิรดี นิตุธร 1
39 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
40 ไววิทย์ พุทธารี 1
41 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
42 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
43 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
44 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 นนทกร ศาลิคุปต 1
48 Walaisiri Muangsiri 1
49 ธิดา ทานตะวัน 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
54 สมพร พรมดี 1
55 สุนีย์ นัยจรัญ 1
56 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
57 สายฝน ควรผดุง 1
58 นิตยา ชาญสายสาคร 1
59 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
60 วาสนา เสียงดัง 1
61 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
62 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
63 สุวิชา ทองสิมา 1
64 ศิริชัย ศิริกายะ 1
65 Kitpramuk Tantayaporn 1
66 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
67 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
68 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
69 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
70 Sompol Sanguanrungsirikul 1
71 Vanida Chantarateptawan 1
72 Srilert Chotpantarat 1
73 มยุรี ตันติสิระ 1
74 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
75 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
76 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
77 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 Panee Boonthavi 1
80 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
81 Chakkaphan Sutthirat 1
82 Supa Chantharasakul 1
83 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
84 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
85 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
86 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
87 Chulalongkorn University.Graduate school 1
88 วิมล เหมะจันทร 1
89 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
90 Chalermpol Leevailoj 1
91 Vimolmas Lipipun 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
93 กาญจนา แก้วเทพ 1
94 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
96 Wilai Anomasiri 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
98 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
99 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
101 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
105 Sumphan Wongseripipatana 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
107 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
108 Garnpimol C. Ritthidej 1
109 Boonchai Sangpetngam 1
110 Kittisak Likhitwitayawuid 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
115 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
117 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
118 พรรณี กาญจนพลู 1
119 สุมา เมืองใย 1
120 นิศา วิชพันธุ์ 1
121 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
122 ประคอง ชอบเสียง 1
123 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
124 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
125 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
126 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
127 Prakong Tangpraprutkul 1
128 Puttipongse Varavudhi 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
131 มยุรี จารุปาน 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 วินัย งามแสง 1
134 Chonticha Srisawang 1
135 Jittima Chatchawansaisin 1
136 Chayaporn Supachartwong 1
137 Tadchanon Chuman 1
138 นภสร โกวรรธนะกุล 1
139 ๋Janes, Gavin W. 1
140 รุ่งราวี ทองกันยา 1
141 Yeshey Penjor 1
142 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
143 สุธาวดี ขำสกุล 1
144 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
145 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
146 ศุกันยา ห้วยผัด 1
147 Thanathon Sesuk 1
148 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
149 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
150 Pantharee Boonsatorn 1
151 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
152 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
153 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
154 Ong, Say Kee 1
155 Acom Sornsute 1
156 กมลชนก ยวดยง 1
157 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
158 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
159 Narong Punnim 1
160 ชวณี ลี้ตระกูล 1
161 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
162 สุพิน คุณานุกูล 1
163 Pornpimol Muanjai 1
164 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
165 Thada Jirajaras 1
166 Siriporn Sriwarakan 1
167 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
168 เอกชัย อดุลยธรรม 1
169 Anawatch Mitpratan 1
170 Waraporn Siriterm 1
171 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
172 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
173 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
174 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
175 สมชัย วัฒนการุณ 1
176 วารี อัศวเกียรติรักษา, 2511- 1
177 กัญญา ศุภปิติพร 1
178 Chariya Uiyyasathian 1
179 สลิตตา ลายลิขิต, 2522- 1
180 สุธินี กิตติวรรธนกุล, 2524- 1
181 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
182 นิชดา เตรียมชัยศรี, 2519- 1
183 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
184 กระมล ทองธรรมชาติ 1
185 นิลาวรรณ มีเดช 1
186 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
187 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
188 อวย เกตุสิงห์ 1
189 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
190 Suchin Arunsawatwong 1
191 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
192 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
193 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
194 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
195 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
196 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
197 ผุสดี เรืองทอง, 2520- 1
198 บรรจง คณะวรรณ 1
199 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
200 สุมิตรา พูลทอง 1
201 Ampa Luiengpirom 1
202 กำจัด มงคลกุล 1
203 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
204 ประคอง สุทธสาร 1
205 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
206 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
207 ชอุ่ม มลิลา 1
208 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
209 Naiyana Chaiyabutr 1
210 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
211 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
212 สิทธิพร แอกทอง 1
213 Kasidit Nootong 1
214 ภานินี นิมากร, 2518- 1
215 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
216 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
217 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
218 Phanphen Wattanaarsakit 1
219 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
220 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
221 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
222 ประธาน ดาบเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร