ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 10
2 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
3 ลลิตา พ่วงมหา 5
4 ภัควดี ทั่วจบ 5
5 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
6 สุวดี ยาป่าคาย 2
7 อธิพร จันทรประทิน 2
8 อาทิตยา เข็มทอง 2
9 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
10 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
11 ปริยดา วันไทย 2
12 Varunee Padmasankh 1
13 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
14 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
15 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
16 ธิดา ทานตะวัน 1
17 ไววิทย์ พุทธารี 1
18 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
19 ประธาน ดาบเพชร 1
20 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
21 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 นนทกร ศาลิคุปต 1
24 Walaisiri Muangsiri 1
25 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
26 สายฝน ควรผดุง 1
27 นิตยา ชาญสายสาคร 1
28 อภิรดี นิตุธร 1
29 สิริพร สิวราวุฒิ 1
30 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
31 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
32 อวย เกตุสิงห์ 1
33 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
34 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
35 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
36 วาสนา เสียงดัง 1
37 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
38 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
39 วารี อัศวเกียรติรักษา, 2511- 1
40 กัญญา ศุภปิติพร 1
41 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
42 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
43 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
44 นิชดา เตรียมชัยศรี, 2519- 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
47 สลิตตา ลายลิขิต, 2522- 1
48 Chariya Uiyyasathian 1
49 สุธินี กิตติวรรธนกุล, 2524- 1
50 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
51 สมชัย วัฒนการุณ 1
52 Suchin Arunsawatwong 1
53 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
54 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
55 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
56 นิลาวรรณ มีเดช 1
57 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
58 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
59 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
60 กระมล ทองธรรมชาติ 1
61 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
64 เอกชัย อดุลยธรรม 1
65 วินัย งามแสง 1
66 Tadchanon Chuman 1
67 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
68 Chonticha Srisawang 1
69 Jittima Chatchawansaisin 1
70 นภสร โกวรรธนะกุล 1
71 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
72 มยุรี จารุปาน 1
73 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
74 ๋Janes, Gavin W. 1
75 รุ่งราวี ทองกันยา 1
76 Yeshey Penjor 1
77 Chayaporn Supachartwong 1
78 Anawatch Mitpratan 1
79 Pantharee Boonsatorn 1
80 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
81 ศุกันยา ห้วยผัด 1
82 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
83 Thanathon Sesuk 1
84 Acom Sornsute 1
85 Ong, Say Kee 1
86 Waraporn Siriterm 1
87 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
88 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
89 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
90 ประคอง ชอบเสียง 1
91 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
92 Narong Punnim 1
93 Pornpimol Muanjai 1
94 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
95 ชวณี ลี้ตระกูล 1
96 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
97 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
98 ผุสดี เรืองทอง, 2520- 1
99 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
100 Thada Jirajaras 1
101 Siriporn Sriwarakan 1
102 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
103 สุพิน คุณานุกูล 1
104 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
105 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
106 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
107 สุมา เมืองใย 1
108 พรรณี กาญจนพลู 1
109 นิศา วิชพันธุ์ 1
110 ละอองทิพย์ เหมะ 1
111 Puttipongse Varavudhi 1
112 สุธาวดี ขำสกุล 1
113 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
114 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
115 Prakong Tangpraprutkul 1
116 กมลชนก ยวดยง 1
117 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
121 ศิริชัย ศิริกายะ 1
122 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
123 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
126 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
127 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
128 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
129 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
130 กาญจนา แก้วเทพ 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
133 วัฒนชัย สมิทธากร 1
134 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
136 Kittisak Likhitwitayawuid 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
138 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
141 Wilai Anomasiri 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
144 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
145 สำเริง แย้มโสภี 1
146 กิติพร พลศร 1
147 คัคนางค์ มณีศรี 1
148 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
149 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
150 วัลลภ แย้มเหมือน 1
151 พัธรา นักรำ 1
152 สมพร พรมดี 1
153 สุนีย์ นัยจรัญ 1
154 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
155 สุวิชา ทองสิมา 1
156 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
157 วิไล ชินธเนศ 1
158 Somying Tumwasorn 1
159 Chulalongkorn University. Graduate School 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
161 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
163 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
165 ธวัชชัย สันติสุข 1
166 อุทัย บุญประเสริฐ 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
168 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
169 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
170 Sumphan Wongseripipatana 1
171 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
172 ประคอง สุทธสาร 1
173 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
174 บรรจง คณะวรรณ 1
175 สุมิตรา พูลทอง 1
176 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
177 ชอุ่ม มลิลา 1
178 Chakkaphan Sutthirat 1
179 Panee Boonthavi 1
180 Supa Chantharasakul 1
181 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
182 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
183 Ampa Luiengpirom 1
184 กำจัด มงคลกุล 1
185 สิทธิพร แอกทอง 1
186 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
187 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
188 Kasidit Nootong 1
189 ภานินี นิมากร, 2518- 1
190 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
191 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
192 Naiyana Chaiyabutr 1
193 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
194 Phanphen Wattanaarsakit 1
195 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
196 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
197 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
198 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
199 Srilert Chotpantarat 1
200 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
201 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
202 Vanida Chantarateptawan 1
203 มยุรี ตันติสิระ 1
204 Chalermpol Leevailoj 1
205 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
206 Garnpimol C. Ritthidej 1
207 Boonchai Sangpetngam 1
208 Vimolmas Lipipun 1
209 Sompol Sanguanrungsirikul 1
210 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
211 Chulalongkorn University.Graduate school 1
212 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
213 วิมล เหมะจันทร 1
214 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
215 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
216 Jaitip Paiboon 1
217 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
218 Kitpramuk Tantayaporn 1
219 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
220 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
221 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
222 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร