ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงศ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 10
2 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
3 ลลิตา พ่วงมหา 5
4 ภัควดี ทั่วจบ 5
5 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
6 สุวดี ยาป่าคาย 2
7 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
8 อธิพร จันทรประทิน 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 อาทิตยา เข็มทอง 2
12 สลิตตา ลายลิขิต, 2522- 1
13 Chariya Uiyyasathian 1
14 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
15 นิชดา เตรียมชัยศรี, 2519- 1
16 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
17 สุธินี กิตติวรรธนกุล, 2524- 1
18 สิทธิพร แอกทอง 1
19 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
20 กัญญา ศุภปิติพร 1
21 Kasidit Nootong 1
22 ภานินี นิมากร, 2518- 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 ผุสดี เรืองทอง, 2520- 1
25 สมชัย วัฒนการุณ 1
26 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
27 กระมล ทองธรรมชาติ 1
28 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
29 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
30 นภสร โกวรรธนะกุล 1
31 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
32 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
35 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
36 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
37 วารี อัศวเกียรติรักษา, 2511- 1
38 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 Supa Chantharasakul 1
41 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
42 ชอุ่ม มลิลา 1
43 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
44 Chakkaphan Sutthirat 1
45 Panee Boonthavi 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
48 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
49 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
50 ประคอง สุทธสาร 1
51 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
52 Phanphen Wattanaarsakit 1
53 Tadchanon Chuman 1
54 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
55 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
56 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
57 Naiyana Chaiyabutr 1
58 กำจัด มงคลกุล 1
59 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
60 บรรจง คณะวรรณ 1
61 สุมิตรา พูลทอง 1
62 Ampa Luiengpirom 1
63 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
64 Anawatch Mitpratan 1
65 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
66 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
67 Prakong Tangpraprutkul 1
68 Puttipongse Varavudhi 1
69 ละอองทิพย์ เหมะ 1
70 สุธาวดี ขำสกุล 1
71 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
72 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
73 Narong Punnim 1
74 ชวณี ลี้ตระกูล 1
75 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
76 สุพิน คุณานุกูล 1
77 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
78 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
79 ๋Janes, Gavin W. 1
80 มยุรี จารุปาน 1
81 รุ่งราวี ทองกันยา 1
82 Yeshey Penjor 1
83 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
84 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
85 ประคอง ชอบเสียง 1
86 สุมา เมืองใย 1
87 พรรณี กาญจนพลู 1
88 นิศา วิชพันธุ์ 1
89 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
90 Pornpimol Muanjai 1
91 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
92 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
93 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
94 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
95 Ong, Say Kee 1
96 Acom Sornsute 1
97 Waraporn Siriterm 1
98 วิมล เหมะจันทร 1
99 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
100 Chonticha Srisawang 1
101 Jittima Chatchawansaisin 1
102 Chayaporn Supachartwong 1
103 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
104 Pantharee Boonsatorn 1
105 Thada Jirajaras 1
106 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
107 Siriporn Sriwarakan 1
108 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
109 เอกชัย อดุลยธรรม 1
110 กมลชนก ยวดยง 1
111 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
112 ศุกันยา ห้วยผัด 1
113 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
114 Thanathon Sesuk 1
115 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
116 วินัย งามแสง 1
117 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
118 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
119 สุนีย์ นัยจรัญ 1
120 สุวิชา ทองสิมา 1
121 พัธรา นักรำ 1
122 วัลลภ แย้มเหมือน 1
123 สมพร พรมดี 1
124 สิริพร สิวราวุฒิ 1
125 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
126 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
127 นิตยา ชาญสายสาคร 1
128 สายฝน ควรผดุง 1
129 อภิรดี นิตุธร 1
130 กิติพร พลศร 1
131 สำเริง แย้มโสภี 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
133 อุทัย บุญประเสริฐ 1
134 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
136 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
137 ธวัชชัย สันติสุข 1
138 วิไล ชินธเนศ 1
139 คัคนางค์ มณีศรี 1
140 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
141 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
142 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
143 วาสนา เสียงดัง 1
144 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
145 อวย เกตุสิงห์ 1
146 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
147 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
148 ประธาน ดาบเพชร 1
149 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
150 นิลาวรรณ มีเดช 1
151 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
152 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
153 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
154 Suchin Arunsawatwong 1
155 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
156 Rajalida Lipikorn 1
157 นนทกร ศาลิคุปต 1
158 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
159 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
160 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
161 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
162 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
163 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
164 ไววิทย์ พุทธารี 1
165 Walaisiri Muangsiri 1
166 ธิดา ทานตะวัน 1
167 Varunee Padmasankh 1
168 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
169 Chulalongkorn University. Graduate School 1
170 Somying Tumwasorn 1
171 Boonchai Sangpetngam 1
172 Garnpimol C. Ritthidej 1
173 Vimolmas Lipipun 1
174 Chalermpol Leevailoj 1
175 มยุรี ตันติสิระ 1
176 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
177 Sumphan Wongseripipatana 1
178 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
181 Kittisak Likhitwitayawuid 1
182 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
183 Srilert Chotpantarat 1
184 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
185 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
186 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
187 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
188 Jaitip Paiboon 1
189 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
190 Kitpramuk Tantayaporn 1
191 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
192 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
193 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
194 Vanida Chantarateptawan 1
195 Sompol Sanguanrungsirikul 1
196 วัฒนชัย สมิทธากร 1
197 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
198 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
200 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
201 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
202 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
203 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
204 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
206 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
207 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
208 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
209 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
210 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
212 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
213 Wilai Anomasiri 1
214 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
215 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
216 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
217 กาญจนา แก้วเทพ 1
218 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
219 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
220 ศิริชัย ศิริกายะ 1
221 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
222 Chulalongkorn University.Graduate school 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร