ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงศ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 10
2 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
3 ลลิตา พ่วงมหา 5
4 ภัควดี ทั่วจบ 5
5 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
6 สุวดี ยาป่าคาย 2
7 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
8 อธิพร จันทรประทิน 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 อาทิตยา เข็มทอง 2
12 สมพร พรมดี 1
13 สุนีย์ นัยจรัญ 1
14 สุวิชา ทองสิมา 1
15 พัธรา นักรำ 1
16 สิริพร สิวราวุฒิ 1
17 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
18 วาสนา เสียงดัง 1
19 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
20 วัลลภ แย้มเหมือน 1
21 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
22 นิตยา ชาญสายสาคร 1
23 สายฝน ควรผดุง 1
24 อภิรดี นิตุธร 1
25 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
26 อุทัย บุญประเสริฐ 1
27 ธวัชชัย สันติสุข 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
29 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
30 Pornpimol Muanjai 1
31 วิไล ชินธเนศ 1
32 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
33 สำเริง แย้มโสภี 1
34 คัคนางค์ มณีศรี 1
35 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
36 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
37 กิติพร พลศร 1
38 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
39 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
40 นิลาวรรณ มีเดช 1
41 อวย เกตุสิงห์ 1
42 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
45 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
46 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
47 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
48 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
49 Suchin Arunsawatwong 1
50 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
51 Rajalida Lipikorn 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 Narong Punnim 1
54 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
55 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 ไววิทย์ พุทธารี 1
58 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
59 นนทกร ศาลิคุปต 1
60 Walaisiri Muangsiri 1
61 ธิดา ทานตะวัน 1
62 Varunee Padmasankh 1
63 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
64 สุธาวดี ขำสกุล 1
65 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
66 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
67 Ong, Say Kee 1
68 Acom Sornsute 1
69 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
70 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
71 Waraporn Siriterm 1
72 Chonticha Srisawang 1
73 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
74 Jittima Chatchawansaisin 1
75 Chayaporn Supachartwong 1
76 Anawatch Mitpratan 1
77 Pantharee Boonsatorn 1
78 ศุกันยา ห้วยผัด 1
79 Siriporn Sriwarakan 1
80 Thada Jirajaras 1
81 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
82 เอกชัย อดุลยธรรม 1
83 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
84 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
85 กมลชนก ยวดยง 1
86 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
87 Thanathon Sesuk 1
88 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
89 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
90 วินัย งามแสง 1
91 Tadchanon Chuman 1
92 Prakong Tangpraprutkul 1
93 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
94 Puttipongse Varavudhi 1
95 ละอองทิพย์ เหมะ 1
96 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
97 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
98 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
99 ชวณี ลี้ตระกูล 1
100 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
101 สุพิน คุณานุกูล 1
102 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
103 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
104 สุมา เมืองใย 1
105 รุ่งราวี ทองกันยา 1
106 ๋Janes, Gavin W. 1
107 Yeshey Penjor 1
108 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
109 นภสร โกวรรธนะกุล 1
110 มยุรี จารุปาน 1
111 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
112 พรรณี กาญจนพลู 1
113 นิศา วิชพันธุ์ 1
114 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
115 ประคอง ชอบเสียง 1
116 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
117 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
119 Kittisak Likhitwitayawuid 1
120 Sumphan Wongseripipatana 1
121 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
124 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
125 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
128 วัฒนชัย สมิทธากร 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
130 Boonchai Sangpetngam 1
131 Vimolmas Lipipun 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 Vanida Chantarateptawan 1
134 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
137 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
139 Chalermpol Leevailoj 1
140 มยุรี ตันติสิระ 1
141 Srilert Chotpantarat 1
142 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
143 Wilai Anomasiri 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
145 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
148 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
150 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
153 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
154 Chulalongkorn University. Graduate School 1
155 Somying Tumwasorn 1
156 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
157 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
159 ศิริชัย ศิริกายะ 1
160 กาญจนา แก้วเทพ 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
162 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
164 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
165 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
167 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
169 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
170 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
171 ภานินี นิมากร, 2518- 1
172 Kasidit Nootong 1
173 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
174 ผุสดี เรืองทอง, 2520- 1
175 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
176 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
177 สิทธิพร แอกทอง 1
178 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
179 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
180 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
181 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
182 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
183 สลิตตา ลายลิขิต, 2522- 1
184 Chariya Uiyyasathian 1
185 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
186 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
187 สมชัย วัฒนการุณ 1
188 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
189 กระมล ทองธรรมชาติ 1
190 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
191 วารี อัศวเกียรติรักษา, 2511- 1
192 สุธินี กิตติวรรธนกุล, 2524- 1
193 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
194 นิชดา เตรียมชัยศรี, 2519- 1
195 กัญญา ศุภปิติพร 1
196 Phanphen Wattanaarsakit 1
197 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
198 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
199 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
200 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
201 Panee Boonthavi 1
202 Chakkaphan Sutthirat 1
203 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
204 วิมล เหมะจันทร 1
205 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
206 Jaitip Paiboon 1
207 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
208 Chulalongkorn University.Graduate school 1
209 Supa Chantharasakul 1
210 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
211 สุมิตรา พูลทอง 1
212 บรรจง คณะวรรณ 1
213 Ampa Luiengpirom 1
214 กำจัด มงคลกุล 1
215 Naiyana Chaiyabutr 1
216 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
217 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
218 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
219 ชอุ่ม มลิลา 1
220 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
221 ประคอง สุทธสาร 1
222 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร