ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา ธาดานิติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 28
2 เดชา บุญค้ำ 6
3 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 4
4 ผุสดี ทิพทัส 4
5 อมรา พงศาพิชญ์ 3
6 มานพ พงศทัต 3
7 กฤชภาพ แก้วจันดี 2
8 เดชา บุญค้ำ 2
9 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 2
10 นฤมล อรุโณทัย 2
11 นพนันท์ ตาปนานนท์ 2
12 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 2
13 เลิศ อุรัสยะนันทน์ 2
14 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
15 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี 2
16 ศุภชัย ยาวะประภาษ 2
17 วีระ สัจกุล 2
18 จามรี อารยะนิมิตสกุล 2
19 ไพรัช โตสวัสดิ์ 1
20 บังเอิญ เจริญสุข 1
21 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
22 มนตรี ศักดิ์เมือง 1
23 ประธาน อารีพล 1
24 ปรีชา ศิรภัค 1
25 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
26 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
27 โกมุท เสืองามเอี่ยม 1
28 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
29 ปิยนาถ บุนนาค 1
30 ประทีป จารุวิริยะรุ่ง 1
31 แสงสันต์ พานิช 1
32 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
33 ชัยชนะ แสงสว่าง 1
34 แคล้ว ทองสม 1
35 ภัทรียา จิตเอื้ออารีย์ 1
36 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
37 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
38 ศุภชัย เมืองรักษ์ 1
39 เสน่ห์ นิยมไทย 1
40 1
41 ดวงพร นพคุณ 1
42 อุทัย บุญประเสริฐ 1
43 อมรรัตน์ กฤตยานวัช 1
44 จรัส สุวรรณมาลา 1
45 วันชัย มีชาติ 1
46 พันธ์ทิพย์ พิมพ์กิ 1
47 ภาสมา สิทธิพงศ์ 1
48 สุริชัย หวันแก้ว 1
49 ดุษฎี ทายตะคุ 1
50 ปรเมศวร์ พรหมบุตร 1
51 เพิ่มยศ เจริญวงศ์ 1
52 จิรังรัก ห้วยหงษ์ทอง 1
53 ขวัญชนก โชติช่วง 1
54 วิชัย พงษ์ศิริ 1
55 ชนะทิศ แก้วอัมพร 1
56 วิทยาภรณ์ จรัสด้วง 1
57 ชิดชัย อังคะไวมงคล 1
58 ประหยัด ตะคอนรัมย์ 1
59 ชัชวาล วัฒนบรรจง 1
60 ดวงกมล มณีเนตร 1
61 วรางคณา วัฒโย 1
62 ชมขวัญ ชำนิประศาสน์ 1
63 ปราณี เก้าเอี้ยน 1
64 ฐนิตา เสือป่า 1
65 กรวิภา วิลาชัย 1
66 อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ 1
67 อำนาจ สังข์ศรีแก้ว 1
68 เอกชัย มาศภากร 1
69 ดวงพร อ้นสุวรรณ 1
70 อัญชลี ดันวานิช 1
71 ฆณฑชัย โรจนะสมิต 1
72 อัญชลี ตันวานิช 1
73 คมสัน เลขาวิจิตร 1
74 วราลักษณ์ คงอ้วน 1
75 ศุภศรี คุปตระกูล 1
76 ประภาพรรณ ม่วงไหมทอง 1
77 อนวัช สุวรรณเดช 1
78 สาทิศ สุขผ่องศรี 1
79 ชัชชญา ตั้งจิตวิทยา 1
80 ปรเมษฐ ขำเขียว 1
81 ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ 1
82 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 1
83 มาลี แม้นมินทร์ 1
84 สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ 1
85 สายทิวา รามสูต 1
86 ชลิตภากร วีรพลิน 1
87 สิทธิพล กุสุมอรัญญา 1
88 รัชด ชมภูนิช 1
89 สุทธิจิตต์ จินตยานนท์ 1
90 อาจารย์พรศักดิ์ สิมะพรชัย 1
91 ญาณพล ยั่งยืน 1
92 อาจารย์ น้ำทิพย์ ยามาลี 1
93 ผศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 1
94 อิทธิพงศ์ ตันมณี 1
95 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ 1
96 สุธิดา สัตยากร 1
97 ธนภณ พันธเสน 1
98 ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร 1
99 เกื้อกูล ทองน้อย 1
100 ศรัณยพงศ์ โชติวรรณ์ 1
101 ธีระ เยี่ยงวิศวกูร 1
102 เปรมประชา ศุภสมุทร 1
103 ชัชย์ ปลอดดี 1
104 สุกัญญา ชัยพงษ์ 1
105 จุฑามาตย์ นีลเซ่น 1
106 ชมพูนุท พบสุข 1
107 พรพจน์ สุขเกษม 1
108 เยาวภา จันทร์สอน 1
109 วรี จิระรัตน์พันธ์ 1
110 กิตติพล ประชากุล 1
111 จุรีรัตน์ นันทวนิช 1
112 ทศพล ชื่นอุปการนันท์ 1
113 สหรัฐ รัตนละออง 1
114 นาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง 1
115 วรรณรินทร์ พัฒนะเอนก 1
116 ธีระนุช มีอยู่เต็ม 1
117 สุพิศา จันจินา 1
118 อาแว ผูหาดา 1
119 อัจฉรา เนียมสอน 1
120 อำพัน รุ่งวรรธนวงศ์ 1
121 พรทิพย์ อมาตยกุล 1
122 จันทิมา ฉัตรไชยสิทธิกูล 1
123 ทิพย์สุคนธ์ สุปิน 1
124 สิทธิศักดิ์ ปฐมวารี 1
125 ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 1
126 ณัฐพล นิพันธ์ไพศาล 1
127 คมสัน ศุขสุเมฆ 1
128 วรรณวรางค์ กฤตพุทธ 1
129 กิ่งเพชร ลีฬหาชีวะ 1
130 ลัดดาวัลย์ ตระกูลรัมย์ 1
131 สุขุมาลย์ วิริโยธิน 1
132 วัชรี บุญวิทยา 1
133 Dr. Bart Lambregts 1
134 วิชัย วิรัตกพันธ์ 1
135 รังสรรค์ นันทกาวงศ์ 1
136 รศ.ปฬาณี ฐิติวัฒนา 1
137 วรวัฒน์ จันทสี 1
138 สาวิตรี ชัยณรงค์ 1
139 วนิดา วิชยประเสริฐกุล 1
140 วัชรพรรณ วังนันท์ 1
141 อิสสริยา มงคลพิทยาธร 1
142 จิรภัทร์ เป็งมา 1
143 ธิดารัตน์ สินธุรัตน์ 1
144 วัลลภ พรมบาง 1
145 อดิสร เรือลม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 4
6 2551 4
7 2550 6
8 2549 4
9 2548 5
10 2547 5
11 2546 8
12 2544 9
13 2543 4
14 2542 3
15 2541 1
16 2540 3
17 2539 5
18 2538 3
19 2537 4
20 2536 3
21 2535 3
22 2534 5
23 2533 1
24 2532 2
25 2531 4
26 2530 2
27 2529 10
28 2528 2
29 2527 2
30 2526 5
31 2525 2
32 2524 1
33 2523 1
34 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสำเร็จของตลาดน้ำจัดตั้งเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตเมืองโบราณลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
3 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนหัตถกรรมในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
5 ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การค้าขนาดใหญ่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชานเมือง :
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย ของชุมชน : กรณีศึกษา เขตเทศบาลตำบลโคกมะกอก จังหวัดปราจีนบุรี
7 แนวทางการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2552
8 สภาพที่อยู่อาศัยกับความเป็นเครือญาติในชุมชนเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม
9 การประยุกต์แนวความคิดและแผนพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่การปฎิบัติ
10 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
11 แนวทางการใช้พื้นที่ริมแม่น้ำสะแกกรังให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน :
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
13 การบริหารจัดการชุมชนย่านถนนสายไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
14 แนวทางการใช้ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนมุสลิม : กรณีศึกษาเกาะลันตาใหญ่
15 การบริหารจัดการชุมชนย่านถนนสายไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
16 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
17 แนวทางการพัฒนาย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร
18 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี
19 การศึกษาเพื่อจัดลำดับการพัฒนาเมือง
20 ความเชื่อมโยงระหว่างวิถีการดำเนินชีวิต กับที่อยู่อาศัย และการใช้ทรัพยากรของชุมชนเมือง : บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร
21 แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่ความเป็นเมืองประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2549
22 ผลกระทบของตลาดน้ำตลิ่งชันต่อชุมชนริมน้ำคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
23 การแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนบุกรุกพื้นที่ในเขตเมืองโดยการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนคลองลำนุ่น กรุงเทพมหานคร
24 แนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเก่าลพบุรีอย่างยั่งยืน
25 ความเชื่อมโยงระหว่างวิถีการดำเนินชีวิต กับที่อยู่อาศัย และการใช้ทรัพยากรของชุมชนเมือง : บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
26 สภาพการอยู่อาศัยและสภาพสังคมของนักศึกษาในเขตเมืองนครปฐม
27 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
28 แนวทางการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
29 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
30 แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่ความเป็นเมืองประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2547
31 การประยุกต์แนวความคิดและแผนพัฒนาเมือง และชุมชนน่าอยู่สู่การปฎิบัติ
32 การปรับปรุงฟื้นฟูตลาดริมน้ำเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดริมน้ำลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
33 บทบาทการให้บริการทางเศรษฐกิจและสังคมของศูนย์กลางเมืองในอนุภาคการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
34 แนวทางการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
35 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2546
36 ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาททางด้านพาณิชยกรรมของย่านสำเพ็ง กรุงเทพมหานคร
37 การเจริญเติบโตของเมืองและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน : กรณีศึกษาเมืองนครปฐม
38 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน
39 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตสาทร
40 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตยานนาวา
41 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางซื่อ
42 โครงการจัดทำผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตจตุจักร
43 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตห้วยขวาง
ปี พ.ศ. 2544
44 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง : กรณีศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม
45 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
46 แนวทางการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
47 รูปแบบการเดินทางของผู้อยู่อาศัยชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา
48 รูปแบบการเดินทางของประชากรกลางวัน เข้าสู่พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตสาทร
49 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตสาทร
50 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตยานนาวา
51 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางซื่อ
52 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตห้วยขวาง
ปี พ.ศ. 2543
53 เปรียบเทียบการใช้พื้นที่สวนสาธารณะแบบรวมและแบบกระจายของหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ใน กทม.
54 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
55 ศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
56 โครงการจัดทำผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตจตุจักร
ปี พ.ศ. 2542
57 แนวทางการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำและทางบกตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
58 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในย่านบางลำภู อันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
59 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริเวณใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2541
60 ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพแวดล้อมเมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2540
61 แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพในย่านอุตสาหกรรมพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
62 การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมือง : กรณีศึกษาเขตมีนบุรี
63 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2539
64 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง เพื่อเป็นแนวทางวางแผนป้องกันอาชญากรรมในเขตชุมชน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน
65 การวางแผนการใช้ที่ดินสุขาภิบาลปากน้ำ และพื้นที่ป่าชายเลนโดยรอบสุขาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
66 แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย:กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
67 แนวทางการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาจราจรด้วยการเปิดเขตเดินเท้าพิเศษ ในย่านถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
68 แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2538
69 การศึกษาความต้องการลักษณะที่อยู่อาศัยในทศวรรษหน้าของคนรุ่นใหม่ ในกลุ่มบัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
70 ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพในกรุงเทพมหานคร ที่เอื้ออำนวยให้เกิดคดีอาชญกรรม : กรณีศึกษา เขตสถานีตำรวจนครบาลพญาไท
71 ทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อกำหนดจัดสรรที่ดิน พุทธศักราช 2535
ปี พ.ศ. 2537
72 การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดหาพื้นที่รองรับการรื้อย้ายชุมชน ผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร
73 การศึกษาพัฒนาการอุตสาหกรรมในครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
74 แนวทางการใช้ที่ดินชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
75 ลักษณะการบริหารและผลที่มีต่อการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา แขวงบางมด เขตราษฏร์บูรณะ
ปี พ.ศ. 2536
76 การศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนา และอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง : กรณีศึกษา พื้นที่สีเขียวฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
77 แนวทางพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบางพลีเพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองด้านที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม
78 การศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอำเภอปากเกร็ด
ปี พ.ศ. 2535
79 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของอุตสาหกรรม ในชุมชนเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
80 บทบาทการขนส่งสาธารณะของรถสองแถวภายในเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชิดชัย อังคะไวมงคล
81 การศึกษาเพื่อวางแนวทางพัฒนาพื้นที่ตาบอด : กรณีศึกษาเขตบางกะปิ
ปี พ.ศ. 2534
82 การศึกษาเพื่อวางแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง บริเวณเกาะพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีทางผังเมือง
83 การศึกษาชุมชนมอญในพื้นที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
84 การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ในจังหวัดสระบุรี
85 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ : กรณีศึกษา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
86 อิทธิพลของตลาดกลางสินค้าการเกษตรหัวอิฐต่อการขยายตัว ของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2533
87 ผลกระทบของอุทกภัยปี 2531 ที่มีต่อพื้นที่พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว เมืองหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2532
88 การศึกษาเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองนครพนม
89 การศึกษาผลกระทบของสะพานติณสูลานนท์ ที่มีต่อการใช้ที่ดินบนถนนเกาะยอและบริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2531
90 การศึกษาความสามารถในการต้านทานการบุกรุกของพื้นที่เมือง ที่มีต่อพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง : กรณีศึกษาเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
91 การศึกษาผลกระทบจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโครงการชลประทาน พิษณุโลก
92 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
93 การศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง (ลพบุรี)
ปี พ.ศ. 2530
94 การศึกษาเพื่อวางแนวทางวางแผนการใช้ที่ดินเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งธนบุรี : พื้นที่กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญ
95 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตชานเมืองชั้นนอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะเขตหนองจอก
ปี พ.ศ. 2529
96 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
97 การศึกษาศักยภาพของคลองเพื่อการแก้ไขปัญหาทางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
98 การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการตั้งถิ่นฐานบริเวณ อำเภอสองข้างถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว
99 การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการสหกรณ์การเกษตร อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
100 การศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร
101 การศึกษาความเหมาะสมของขอบเขตจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
102 การศึกษาระบบชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร : ศึกษาด้วยวิธีการใช้ข้อมูลระดับ หมู่บ้าน เทศบาล และสุขาภิบาล
103 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
104 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการใช้ที่ดินชุมชนเมืองพิษณุโลก
105 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2528
106 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริเวณใกล้เคียง
107 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเมืองชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก
ปี พ.ศ. 2527
108 แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินของชุมชนเมืองในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาชุมชนเมืองยะลา
109 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานในการวางแผนสำหรับศูนย์สันทนาการ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
110 การศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ชานเมือง ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน
111 โครงสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพขององค์ประกอบชุมชนที่อยู่อาศัย ระดับตำบล : การศึกษากรณีตัวอย่าง
112 แนวทางพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
113 การศึกษาเพื่อวางแนวทางจัดหาส่วนสาธารณะ ในกรุงเทพมหานครในแง่ของการผังเมือง
114 การศึกษาเพื่อวางแผนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง)
ปี พ.ศ. 2525
115 คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)
116 การศึกษาผลกระทบโครงการชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2524
117 การวางแผนพัฒนาชุมชนสะพานใหม่
ปี พ.ศ. 2523
118 การศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง (สุพรรณบุรี นครปฐม)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
119 การศึกษาชุมชนมอญในพื้นที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ