ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา ธาดานิติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 28
2 เดชา บุญค้ำ 6
3 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 4
4 ผุสดี ทิพทัส 4
5 มานพ พงศทัต 3
6 อมรา พงศาพิชญ์ 3
7 จามรี อารยะนิมิตสกุล 2
8 วีระ สัจกุล 2
9 กฤชภาพ แก้วจันดี 2
10 ศุภชัย ยาวะประภาษ 2
11 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
12 นฤมล อรุโณทัย 2
13 นพนันท์ ตาปนานนท์ 2
14 เลิศ อุรัสยะนันทน์ 2
15 เดชา บุญค้ำ 2
16 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 2
17 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี 2
18 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 2
19 สิทธิพล กุสุมอรัญญา 1
20 รัชด ชมภูนิช 1
21 เยาวภา จันทร์สอน 1
22 พรพจน์ สุขเกษม 1
23 ชลิตภากร วีรพลิน 1
24 ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร 1
25 ธนภณ พันธเสน 1
26 สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ 1
27 สุธิดา สัตยากร 1
28 วรี จิระรัตน์พันธ์ 1
29 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ 1
30 อาจารย์พรศักดิ์ สิมะพรชัย 1
31 มาลี แม้นมินทร์ 1
32 สุทธิจิตต์ จินตยานนท์ 1
33 สายทิวา รามสูต 1
34 เปรมประชา ศุภสมุทร 1
35 ชัชย์ ปลอดดี 1
36 สุกัญญา ชัยพงษ์ 1
37 ดวงกมล มณีเนตร 1
38 ชัชวาล วัฒนบรรจง 1
39 ชมขวัญ ชำนิประศาสน์ 1
40 วรางคณา วัฒโย 1
41 อิทธิพงศ์ ตันมณี 1
42 ธีระ เยี่ยงวิศวกูร 1
43 จุรีรัตน์ นันทวนิช 1
44 ทศพล ชื่นอุปการนันท์ 1
45 ชมพูนุท พบสุข 1
46 จุฑามาตย์ นีลเซ่น 1
47 เกื้อกูล ทองน้อย 1
48 ศรัณยพงศ์ โชติวรรณ์ 1
49 กิตติพล ประชากุล 1
50 Dr. Bart Lambregts 1
51 อัจฉรา เนียมสอน 1
52 อำพัน รุ่งวรรธนวงศ์ 1
53 กิ่งเพชร ลีฬหาชีวะ 1
54 ลัดดาวัลย์ ตระกูลรัมย์ 1
55 วนิดา วิชยประเสริฐกุล 1
56 วัชรพรรณ วังนันท์ 1
57 อาแว ผูหาดา 1
58 สุพิศา จันจินา 1
59 จันทิมา ฉัตรไชยสิทธิกูล 1
60 คมสัน ศุขสุเมฆ 1
61 พรทิพย์ อมาตยกุล 1
62 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 1
63 วรรณรินทร์ พัฒนะเอนก 1
64 ธีระนุช มีอยู่เต็ม 1
65 อิสสริยา มงคลพิทยาธร 1
66 จิรภัทร์ เป็งมา 1
67 รังสรรค์ นันทกาวงศ์ 1
68 รศ.ปฬาณี ฐิติวัฒนา 1
69 นาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง 1
70 สหรัฐ รัตนละออง 1
71 ญาณพล ยั่งยืน 1
72 อาจารย์ น้ำทิพย์ ยามาลี 1
73 วิชัย วิรัตกพันธ์ 1
74 ฐนิตา เสือป่า 1
75 ธิดารัตน์ สินธุรัตน์ 1
76 วัลลภ พรมบาง 1
77 สาวิตรี ชัยณรงค์ 1
78 วรวัฒน์ จันทสี 1
79 สุขุมาลย์ วิริโยธิน 1
80 วัชรี บุญวิทยา 1
81 ผศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 1
82 กรวิภา วิลาชัย 1
83 จรัส สุวรรณมาลา 1
84 ดุษฎี ทายตะคุ 1
85 อมรรัตน์ กฤตยานวัช 1
86 วันชัย มีชาติ 1
87 สุริชัย หวันแก้ว 1
88 พันธ์ทิพย์ พิมพ์กิ 1
89 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
90 มนตรี ศักดิ์เมือง 1
91 บังเอิญ เจริญสุข 1
92 ประธาน อารีพล 1
93 ไพรัช โตสวัสดิ์ 1
94 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
95 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
96 ปรีชา ศิรภัค 1
97 ภาสมา สิทธิพงศ์ 1
98 อุทัย บุญประเสริฐ 1
99 สิทธิศักดิ์ ปฐมวารี 1
100 อดิสร เรือลม 1
101 ทิพย์สุคนธ์ สุปิน 1
102 ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 1
103 วรรณวรางค์ กฤตพุทธ 1
104 ณัฐพล นิพันธ์ไพศาล 1
105 วราลักษณ์ คงอ้วน 1
106 เสน่ห์ นิยมไทย 1
107 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
108 แคล้ว ทองสม 1
109 ภัทรียา จิตเอื้ออารีย์ 1
110 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
111 1
112 ศุภชัย เมืองรักษ์ 1
113 ชัยชนะ แสงสว่าง 1
114 แสงสันต์ พานิช 1
115 ประภาพรรณ ม่วงไหมทอง 1
116 อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ 1
117 ศุภศรี คุปตระกูล 1
118 อนวัช สุวรรณเดช 1
119 ปรเมษฐ ขำเขียว 1
120 สาทิศ สุขผ่องศรี 1
121 ชนะทิศ แก้วอัมพร 1
122 วิทยาภรณ์ จรัสด้วง 1
123 ชิดชัย อังคะไวมงคล 1
124 ประหยัด ตะคอนรัมย์ 1
125 จิรังรัก ห้วยหงษ์ทอง 1
126 เพิ่มยศ เจริญวงศ์ 1
127 วิชัย พงษ์ศิริ 1
128 ขวัญชนก โชติช่วง 1
129 ชัชชญา ตั้งจิตวิทยา 1
130 ปรเมศวร์ พรหมบุตร 1
131 โกมุท เสืองามเอี่ยม 1
132 ดวงพร นพคุณ 1
133 ปิยนาถ บุนนาค 1
134 ประทีป จารุวิริยะรุ่ง 1
135 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
136 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
137 ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ 1
138 ฆณฑชัย โรจนะสมิต 1
139 เอกชัย มาศภากร 1
140 คมสัน เลขาวิจิตร 1
141 อำนาจ สังข์ศรีแก้ว 1
142 ดวงพร อ้นสุวรรณ 1
143 อัญชลี ตันวานิช 1
144 อัญชลี ดันวานิช 1
145 ปราณี เก้าเอี้ยน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 3
8 2549 3
9 2548 4
10 2547 4
11 2546 3
12 2544 5
13 2543 3
14 2542 2
15 2541 1
16 2540 3
17 2539 5
18 2538 3
19 2537 4
20 2536 3
21 2535 3
22 2534 4
23 2533 1
24 2532 2
25 2531 4
26 2530 2
27 2529 10
28 2528 1
29 2527 2
30 2526 5
31 2525 2
32 2524 1
33 2523 1
34 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสำเร็จของตลาดน้ำจัดตั้งเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตเมืองโบราณลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
3 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนหัตถกรรมในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
5 ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การค้าขนาดใหญ่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยชานเมือง :
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย ของชุมชน : กรณีศึกษา เขตเทศบาลตำบลโคกมะกอก จังหวัดปราจีนบุรี
7 แนวทางการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2552
8 สภาพที่อยู่อาศัยกับความเป็นเครือญาติในชุมชนเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม
9 แนวทางการใช้พื้นที่ริมแม่น้ำสะแกกรังให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน :
ปี พ.ศ. 2551
10 การบริหารจัดการชุมชนย่านถนนสายไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
11 แนวทางการใช้ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนมุสลิม : กรณีศึกษาเกาะลันตาใหญ่
12 การบริหารจัดการชุมชนย่านถนนสายไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
13 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
14 แนวทางการพัฒนาย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร
15 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2549
16 ผลกระทบของตลาดน้ำตลิ่งชันต่อชุมชนริมน้ำคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
17 การแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนบุกรุกพื้นที่ในเขตเมืองโดยการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนคลองลำนุ่น กรุงเทพมหานคร
18 แนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเก่าลพบุรีอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
19 สภาพการอยู่อาศัยและสภาพสังคมของนักศึกษาในเขตเมืองนครปฐม
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
21 แนวทางการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
22 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
23 การปรับปรุงฟื้นฟูตลาดริมน้ำเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดริมน้ำลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
24 บทบาทการให้บริการทางเศรษฐกิจและสังคมของศูนย์กลางเมืองในอนุภาคการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก
25 แนวทางการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
26 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2546
27 ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาททางด้านพาณิชยกรรมของย่านสำเพ็ง กรุงเทพมหานคร
28 การเจริญเติบโตของเมืองและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน : กรณีศึกษาเมืองนครปฐม
29 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2544
30 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง : กรณีศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม
31 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
32 แนวทางการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
33 รูปแบบการเดินทางของผู้อยู่อาศัยชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา
34 รูปแบบการเดินทางของประชากรกลางวัน เข้าสู่พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตสาทร
ปี พ.ศ. 2543
35 เปรียบเทียบการใช้พื้นที่สวนสาธารณะแบบรวมและแบบกระจายของหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ใน กทม.
36 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
37 ศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2542
38 แนวทางการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำและทางบกตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
39 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในย่านบางลำภู อันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2541
40 ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพแวดล้อมเมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2540
41 แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพในย่านอุตสาหกรรมพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
42 การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมือง : กรณีศึกษาเขตมีนบุรี
43 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2539
44 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง เพื่อเป็นแนวทางวางแผนป้องกันอาชญากรรมในเขตชุมชน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน
45 การวางแผนการใช้ที่ดินสุขาภิบาลปากน้ำ และพื้นที่ป่าชายเลนโดยรอบสุขาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
46 แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย:กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี
47 แนวทางการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาจราจรด้วยการเปิดเขตเดินเท้าพิเศษ ในย่านถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
48 แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2538
49 การศึกษาความต้องการลักษณะที่อยู่อาศัยในทศวรรษหน้าของคนรุ่นใหม่ ในกลุ่มบัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
50 ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพในกรุงเทพมหานคร ที่เอื้ออำนวยให้เกิดคดีอาชญกรรม : กรณีศึกษา เขตสถานีตำรวจนครบาลพญาไท
51 ทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อกำหนดจัดสรรที่ดิน พุทธศักราช 2535
ปี พ.ศ. 2537
52 การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดหาพื้นที่รองรับการรื้อย้ายชุมชน ผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร
53 การศึกษาพัฒนาการอุตสาหกรรมในครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
54 แนวทางการใช้ที่ดินชุมชนเทศบาลตำบลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
55 ลักษณะการบริหารและผลที่มีต่อการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา แขวงบางมด เขตราษฏร์บูรณะ
ปี พ.ศ. 2536
56 การศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนา และอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง : กรณีศึกษา พื้นที่สีเขียวฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
57 แนวทางพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบางพลีเพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองด้านที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม
58 การศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอำเภอปากเกร็ด
ปี พ.ศ. 2535
59 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของอุตสาหกรรม ในชุมชนเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
60 บทบาทการขนส่งสาธารณะของรถสองแถวภายในเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชิดชัย อังคะไวมงคล
61 การศึกษาเพื่อวางแนวทางพัฒนาพื้นที่ตาบอด : กรณีศึกษาเขตบางกะปิ
ปี พ.ศ. 2534
62 การศึกษาเพื่อวางแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง บริเวณเกาะพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีทางผังเมือง
63 การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ในจังหวัดสระบุรี
64 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ : กรณีศึกษา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
65 อิทธิพลของตลาดกลางสินค้าการเกษตรหัวอิฐต่อการขยายตัว ของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2533
66 ผลกระทบของอุทกภัยปี 2531 ที่มีต่อพื้นที่พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว เมืองหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2532
67 การศึกษาเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองนครพนม
68 การศึกษาผลกระทบของสะพานติณสูลานนท์ ที่มีต่อการใช้ที่ดินบนถนนเกาะยอและบริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่อง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2531
69 การศึกษาความสามารถในการต้านทานการบุกรุกของพื้นที่เมือง ที่มีต่อพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง : กรณีศึกษาเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
70 การศึกษาผลกระทบจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโครงการชลประทาน พิษณุโลก
71 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
72 การศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง (ลพบุรี)
ปี พ.ศ. 2530
73 การศึกษาเพื่อวางแนวทางวางแผนการใช้ที่ดินเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งธนบุรี : พื้นที่กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญ
74 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตชานเมืองชั้นนอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะเขตหนองจอก
ปี พ.ศ. 2529
75 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
76 การศึกษาศักยภาพของคลองเพื่อการแก้ไขปัญหาทางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
77 การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการตั้งถิ่นฐานบริเวณ อำเภอสองข้างถนนสายจันทบุรี-สระแก้ว
78 การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการสหกรณ์การเกษตร อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
79 การศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร
80 การศึกษาความเหมาะสมของขอบเขตจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
81 การศึกษาระบบชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร : ศึกษาด้วยวิธีการใช้ข้อมูลระดับ หมู่บ้าน เทศบาล และสุขาภิบาล
82 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
83 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการใช้ที่ดินชุมชนเมืองพิษณุโลก
84 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2528
85 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเมืองชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก
ปี พ.ศ. 2527
86 แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินของชุมชนเมืองในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาชุมชนเมืองยะลา
87 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานในการวางแผนสำหรับศูนย์สันทนาการ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
88 การศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ชานเมือง ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน
89 โครงสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพขององค์ประกอบชุมชนที่อยู่อาศัย ระดับตำบล : การศึกษากรณีตัวอย่าง
90 แนวทางพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
91 การศึกษาเพื่อวางแนวทางจัดหาส่วนสาธารณะ ในกรุงเทพมหานครในแง่ของการผังเมือง
92 การศึกษาเพื่อวางแผนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง)
ปี พ.ศ. 2525
93 คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)
94 การศึกษาผลกระทบโครงการชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2524
95 การวางแผนพัฒนาชุมชนสะพานใหม่
ปี พ.ศ. 2523
96 การศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง (สุพรรณบุรี นครปฐม)