ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัจน์ ธัญรส
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 8
3 2556 5
4 2554 2
5 2553 4
6 2552 3
7 2551 5
8 2550 2
9 2549 3
10 2548 1
11 2545 5
12 2544 2
13 2543 1
14 2542 2
15 2540 3
16 2539 1
17 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การใช้ประโยชน์จากของเสียในบ่อเลี้ยงปลาระบบหนาแน่นรวมถึงการเพิ่มผลผลิตและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำเทคโนโลยี Bio-floc
2 การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในการอนุรักษ์วิธีพุทธคลองแดน
ปี พ.ศ. 2557
3 การผลิตเจลาตินจากแมงกะพรุน
4 ระบบการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลตัวอ่อนของปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie"
5 การกำจัดสีน้ำตาลและซีโอดีในน้ำเหลือทิ้งจากขั้นตอนผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยพืชที่ปลูกในพื้นที่ชุ่มน้ำ
6 ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ
7 การเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว (HUFAs) ร่วมกับสาหร่ายเซลล์เดียวเป็น อาหารปรับสภาพพ่อ-แม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว: ผลต่อองค์ประกอบทางชีวเคมี การเจริญเติบโต และการลงเกาะของลูกหอย
8 ผลของการใช้ Microalgae pastes จากบ่อเลี้ยงกุ้งต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของลูกหอยตะโกรมกรามขาว
9 การเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว (HUFAs) ร่วมกับสาหร่ายเซลล์เดียวเป็นอาหารปรับสภาพพ่อ-แม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว:ต่อองค์ประกอบ ทางชีวเคมี การเจริญเติบโต และการลงเกาะของลูกหอย
10 ผลของการใช้ Microalgae pastes จากบ่อเลี้ยงกุ้งต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของลูกหอยตะโกรมกรามขาว
ปี พ.ศ. 2556
11 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมีส่วนร่วม
12 การใช้เทคโนโลยี bio-flocs ในการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสาน
13 โครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บริเวณใกล้แหล่งชุมชนและอยู่ห่างแหล่งชุมชน:กรณีศึกษาชายฝั่งอ่าวสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
14 ผลของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวโดยชุมชนต่อการเกิดลูกหอย การเจริญเติบโต และการตายอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
15 การใช้เทคโนโลยี bio-flocs ในการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2554
16 การเจริญเติบโต พัฒนาการ และองค์ประกอบทางเคมีของปูแสม (Episesarma singaporensis Tweedie"
17 การผลิตลูกพันธุ์หอยแครงจากโรงเพาะฟัก
ปี พ.ศ. 2553
18 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปูแสม
19 การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดพืชไบลาฟอสจากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับรดพันธุ์การค้า
20 การผลิตลูกพันธุ์หอยแครงจากโรงเพาะฟัก
21 การผลิตลูกพันธุ์หอยแคลงจากโรงเพาะฟัก
ปี พ.ศ. 2552
22 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลูกพันธุ์หอยนางรมจากโรงเพาะฟัก
23 กาพัฒนาถังเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมวัยอ่อนจากโรงเพาะฟัก
24 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลูกพันธุ์หอยนางรมจากโรงเพาะฟัก
ปี พ.ศ. 2551
25 การศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟองน้ำในทะเลอันดามัน
26 ความแปรผันทางพันธุ์กรรมและการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอ บ่งชี้การเจริญเติบโตของกุ้งขาว
27 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศพื้นที่เกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
28 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูภายหลังจากประสบธรณีพิบัติภัย?สินามิ
29 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำภายในโครงการ
ปี พ.ศ. 2550
30 ผลสัมฤทธิ์ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในโครงการซีฟู้ด แบงค์ในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน
31 การพัฒนาการท่องเที่ยงทางทะเลเชิงนิเวศบนพื้นที่เกาะมุกต์อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2549
32 ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
33 การผลิตลูกหอยนางรมพันธุ์ใหญ่จากโรงเพาะฟัก
34 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศพื้นที่เกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2548
35 การศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ต่อคุณภาพน้ำในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2545
36 การผลิตลูกหอยนางรมพันธุ์ใหญ่จากโรงเพาะฟัก
37 การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
38 การผลิตลูกหอยนางรมพันธุ์ใหญ่จากโรงเพาะฟัก
39 การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
40 ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2544
41 ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
42 การผลิตหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ (Crassostrea blecheri) จากโรงเพาะฟัก
ปี พ.ศ. 2543
43 การศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ต่อคุณภาพน้ำในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2542
44 การผลิตหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ (Crassostrea blecheri) จากโรงเพาะฟัก
45 การศึกษาคุณภาพน้ำบางประการ ในพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2540
46 การศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ต่อคุณภาพน้ำในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
47 การศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ต่อคุณภาพน้ำในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
48 การศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ต่อคุณภาพน้ำในบริเวณป่าชายเลนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2539
49 การศึกษาคุณภาพน้ำบางประการ ในพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง