ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัจน์ ธัญรส
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การใช้ประโยชน์จากของเสียในบ่อเลี้ยงปลาระบบหนาแน่นรวมถึงการเพิ่มผลผลิตและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำเทคโนโลยี Bio-floc
2 การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในการอนุรักษ์วิธีพุทธคลองแดน
ปี พ.ศ. 2557
3 การผลิตเจลาตินจากแมงกะพรุน
4 ระบบการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลตัวอ่อนของปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie"
5 การกำจัดสีน้ำตาลและซีโอดีในน้ำเหลือทิ้งจากขั้นตอนผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยพืชที่ปลูกในพื้นที่ชุ่มน้ำ
6 ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ
7 การเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว (HUFAs) ร่วมกับสาหร่ายเซลล์เดียวเป็น อาหารปรับสภาพพ่อ-แม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว: ผลต่อองค์ประกอบทางชีวเคมี การเจริญเติบโต และการลงเกาะของลูกหอย
8 ผลของการใช้ Microalgae pastes จากบ่อเลี้ยงกุ้งต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของลูกหอยตะโกรมกรามขาว
9 การเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว (HUFAs) ร่วมกับสาหร่ายเซลล์เดียวเป็นอาหารปรับสภาพพ่อ-แม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว:ต่อองค์ประกอบ ทางชีวเคมี การเจริญเติบโต และการลงเกาะของลูกหอย
10 ผลของการใช้ Microalgae pastes จากบ่อเลี้ยงกุ้งต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของลูกหอยตะโกรมกรามขาว
ปี พ.ศ. 2556
11 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมีส่วนร่วม
12 การใช้เทคโนโลยี bio-flocs ในการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสาน
13 โครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บริเวณใกล้แหล่งชุมชนและอยู่ห่างแหล่งชุมชน:กรณีศึกษาชายฝั่งอ่าวสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
14 ผลของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวโดยชุมชนต่อการเกิดลูกหอย การเจริญเติบโต และการตายอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
15 การใช้เทคโนโลยี bio-flocs ในการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2554
16 การเจริญเติบโต พัฒนาการ และองค์ประกอบทางเคมีของปูแสม (Episesarma singaporensis Tweedie"
17 การผลิตลูกพันธุ์หอยแครงจากโรงเพาะฟัก
ปี พ.ศ. 2553
18 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปูแสม
19 การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดพืชไบลาฟอสจากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับรดพันธุ์การค้า
20 การผลิตลูกพันธุ์หอยแครงจากโรงเพาะฟัก
21 การผลิตลูกพันธุ์หอยแคลงจากโรงเพาะฟัก
ปี พ.ศ. 2552
22 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลูกพันธุ์หอยนางรมจากโรงเพาะฟัก
23 กาพัฒนาถังเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมวัยอ่อนจากโรงเพาะฟัก
24 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลูกพันธุ์หอยนางรมจากโรงเพาะฟัก
ปี พ.ศ. 2551
25 การศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟองน้ำในทะเลอันดามัน
26 ความแปรผันทางพันธุ์กรรมและการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอ บ่งชี้การเจริญเติบโตของกุ้งขาว
27 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศพื้นที่เกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
28 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูภายหลังจากประสบธรณีพิบัติภัย?สินามิ
29 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำภายในโครงการ
ปี พ.ศ. 2550
30 การพัฒนาการท่องเที่ยงทางทะเลเชิงนิเวศบนพื้นที่เกาะมุกต์อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2549
31 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศพื้นที่เกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2545
32 การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
33 การผลิตลูกหอยนางรมพันธุ์ใหญ่จากโรงเพาะฟัก
34 การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
35 ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2540
36 การศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ต่อคุณภาพน้ำในบริเวณป่าชายเลนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง