ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัจน์ ธัญรส
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 2
3 2557 8
4 2556 5
5 2554 2
6 2553 4
7 2552 3
8 2551 5
9 2550 1
10 2549 1
11 2545 4
12 2540 1
13 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาระบบอนุบาลลูกหอยนางรมระยะวัยเกล็ดจากโรงเพาะฟักแบบความหนาแน่นสูงในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2558
2 การใช้ประโยชน์จากของเสียในบ่อเลี้ยงปลาระบบหนาแน่นรวมถึงการเพิ่มผลผลิตและการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำเทคโนโลยี Bio-floc
3 การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในการอนุรักษ์วิธีพุทธคลองแดน
ปี พ.ศ. 2557
4 การผลิตเจลาตินจากแมงกะพรุน
5 ระบบการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลตัวอ่อนของปูแสม Episesarma singaporense (Tweedie"
6 การกำจัดสีน้ำตาลและซีโอดีในน้ำเหลือทิ้งจากขั้นตอนผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยพืชที่ปลูกในพื้นที่ชุ่มน้ำ
7 ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ
8 การเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว (HUFAs) ร่วมกับสาหร่ายเซลล์เดียวเป็น อาหารปรับสภาพพ่อ-แม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว: ผลต่อองค์ประกอบทางชีวเคมี การเจริญเติบโต และการลงเกาะของลูกหอย
9 ผลของการใช้ Microalgae pastes จากบ่อเลี้ยงกุ้งต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของลูกหอยตะโกรมกรามขาว
10 การเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว (HUFAs) ร่วมกับสาหร่ายเซลล์เดียวเป็นอาหารปรับสภาพพ่อ-แม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว:ต่อองค์ประกอบ ทางชีวเคมี การเจริญเติบโต และการลงเกาะของลูกหอย
11 ผลของการใช้ Microalgae pastes จากบ่อเลี้ยงกุ้งต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของลูกหอยตะโกรมกรามขาว
ปี พ.ศ. 2556
12 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมีส่วนร่วม
13 การใช้เทคโนโลยี bio-flocs ในการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสาน
14 โครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บริเวณใกล้แหล่งชุมชนและอยู่ห่างแหล่งชุมชน:กรณีศึกษาชายฝั่งอ่าวสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
15 ผลของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวโดยชุมชนต่อการเกิดลูกหอย การเจริญเติบโต และการตายอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
16 การใช้เทคโนโลยี bio-flocs ในการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2554
17 การเจริญเติบโต พัฒนาการ และองค์ประกอบทางเคมีของปูแสม (Episesarma singaporensis Tweedie"
18 การผลิตลูกพันธุ์หอยแครงจากโรงเพาะฟัก
ปี พ.ศ. 2553
19 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ปูแสม
20 การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดพืชไบลาฟอสจากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับรดพันธุ์การค้า
21 การผลิตลูกพันธุ์หอยแครงจากโรงเพาะฟัก
22 การผลิตลูกพันธุ์หอยแคลงจากโรงเพาะฟัก
ปี พ.ศ. 2552
23 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลูกพันธุ์หอยนางรมจากโรงเพาะฟัก
24 กาพัฒนาถังเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมวัยอ่อนจากโรงเพาะฟัก
25 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลูกพันธุ์หอยนางรมจากโรงเพาะฟัก
ปี พ.ศ. 2551
26 การศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟองน้ำในทะเลอันดามัน
27 ความแปรผันทางพันธุ์กรรมและการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอ บ่งชี้การเจริญเติบโตของกุ้งขาว
28 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศพื้นที่เกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
29 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูภายหลังจากประสบธรณีพิบัติภัย?สินามิ
30 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำภายในโครงการ
ปี พ.ศ. 2550
31 การพัฒนาการท่องเที่ยงทางทะเลเชิงนิเวศบนพื้นที่เกาะมุกต์อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2549
32 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศพื้นที่เกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2545
33 การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
34 การผลิตลูกหอยนางรมพันธุ์ใหญ่จากโรงเพาะฟัก
35 การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
36 ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2540
37 การศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ต่อคุณภาพน้ำในบริเวณป่าชายเลนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง