ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวลี โล่วิรกรณ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุวลี โล่วิรกรณ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินวิธีการเรียนของนักศึกษาในวิชา 514301 โภชนสาธารณสุข 2554
3 การประเมินวิธีเรียนของนักศึกษาในวิชา 514 301 โภชนสาธารณสุข
4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อสุขภาพนวัตกรรมสุขภาพผ่านเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
5 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในจังหวัดเว้ ประเทศเวียดนาม
6 การประเมินวิธีเรียนของนักศึกษาในวิชา 514 301 โภชนสาธารณสุข
7 การประเมินวิธีการเรียนของนักศึกษาในวิชา 514301 โภชนสาธารณสุข 2554
8 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงแทรกซ้อนที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2553
9 รูปแบบการบริโภคอาหารก่อนและหลังเรียนวิชาโภชนสาธารณสุขของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในจังหวัดเว้ ประเทศเวียดนาม
11 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
12 การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์และไม่มีแอลกฮอล์ของนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 รูปแบบการบริโภคอาหารก่อนและหลังเรียนวิชาโภชนสาธารณสุขของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 การบริโภคอาหารอีสานของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักในโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2552
15 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
16 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
17 ผลของการให้โภชนศึกษาในการส่งเสริมการบริโภคอาหารของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชอาหาร
19 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว แผนกผู้ป่วยนอกศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
20 ผลของการให้โภชนศึกษาในการส่งเสริมการบริโภคอาหารของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรในการบริการอาหารของศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ
23 แบบแผนการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ และวิถีชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กประถมศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น
24 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
25 ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหาร และการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่มารับบริการในคลินิกสตรีวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
26 ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรในการบริการอาหารของศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรในการบริการอาหารของศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
28 การบริโภคโปรตีนของหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสามกับน้ำหนักความยาวและอายุครรภ์ของทารก
29 การบริโภคโปรตีนของหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสามกับน้ำหนักความยาวและอายุครรภ์ของทารก
ปี พ.ศ. 2545
30 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลวัยแรงงานในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาบ้านโป่งแห้ง ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
31 การบริโภคโปรตีนของหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสามกับน้ำหนักความยาวและอายุครรภ์ของทารก
ปี พ.ศ. 2544
32 การบริโภคโปรตีนของหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสามกับน้ำหนักความยาวและอายุครรภ์ของทารก
ปี พ.ศ. 2543
33 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลวัยแรงงานในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
34 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคโปรตีนในไตรมาสที่สองและสามของหญิงตั้งครรภ์ที่มีการเพิ่ม น้ำหนักน้อยกับทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2540
35 ความต่อเนื่องและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โครงการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่มของโรงเรียน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2539
36 ความต่อเนื่องและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โครงการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่มของโรงเรียน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
38 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงแทรกซ้อนที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
39 พฤติกรรมการบริโภคเครืองดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
40 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพวิทยาลัยนครราชสีมา
41 ผลของการจัดอาหารอีสานและอาหารปกติทั่วไปของโรงพยาบาลต่อการได้รับสารอาหารในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลอุดรธานี
42 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจศิริกิตื ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ