ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวลี โล่วิรกรณ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุวลี โล่วิรกรณ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินวิธีการเรียนของนักศึกษาในวิชา 514301 โภชนสาธารณสุข 2554
3 การประเมินวิธีเรียนของนักศึกษาในวิชา 514 301 โภชนสาธารณสุข
4 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในจังหวัดเว้ ประเทศเวียดนาม
5 การประเมินวิธีเรียนของนักศึกษาในวิชา 514 301 โภชนสาธารณสุข
6 การประเมินวิธีการเรียนของนักศึกษาในวิชา 514301 โภชนสาธารณสุข 2554
7 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงแทรกซ้อนที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2553
8 รูปแบบการบริโภคอาหารก่อนและหลังเรียนวิชาโภชนสาธารณสุขของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในจังหวัดเว้ ประเทศเวียดนาม
10 การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์และไม่มีแอลกฮอล์ของนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 รูปแบบการบริโภคอาหารก่อนและหลังเรียนวิชาโภชนสาธารณสุขของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 การบริโภคอาหารอีสานของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักในโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2552
13 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
14 ผลของการให้โภชนศึกษาในการส่งเสริมการบริโภคอาหารของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชอาหาร
16 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว แผนกผู้ป่วยนอกศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
17 ผลของการให้โภชนศึกษาในการส่งเสริมการบริโภคอาหารของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรในการบริการอาหารของศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ
20 แบบแผนการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ และวิถีชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กประถมศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น
21 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
22 ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหาร และการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่มารับบริการในคลินิกสตรีวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
23 ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรในการบริการอาหารของศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
24 การบริโภคโปรตีนของหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสามกับน้ำหนักความยาวและอายุครรภ์ของทารก
25 การบริโภคโปรตีนของหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสามกับน้ำหนักความยาวและอายุครรภ์ของทารก
ปี พ.ศ. 2545
26 การบริโภคโปรตีนของหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสามกับน้ำหนักความยาวและอายุครรภ์ของทารก
ปี พ.ศ. 2544
27 การบริโภคโปรตีนของหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสามกับน้ำหนักความยาวและอายุครรภ์ของทารก
ปี พ.ศ. 2542
28 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคโปรตีนในไตรมาสที่สองและสามของหญิงตั้งครรภ์ที่มีการเพิ่ม น้ำหนักน้อยกับทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
30 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงแทรกซ้อนที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
31 พฤติกรรมการบริโภคเครืองดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
32 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพวิทยาลัยนครราชสีมา
33 ผลของการจัดอาหารอีสานและอาหารปกติทั่วไปของโรงพยาบาลต่อการได้รับสารอาหารในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกและข้อหักที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลอุดรธานี
34 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจศิริกิตื ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ