ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวลักษณ์ อะมะวัลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
2 อนุชา เหลาเคน 6
3 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
4 ปรีชา แสงโสดา 6
5 เสาวรี บำรุง 6
6 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
7 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
8 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
9 ฉลอง เกิดศรี 3
10 สันติ พรหมคำ 3
11 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
12 สายชล แสงแก้ว 3
13 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
14 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
15 สุชาติ คำอ่อน 3
16 ณิชา โป้ทอง 3
17 รจนา ไวยเจริญ 3
18 รัศมี สิมมา 3
19 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
20 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
21 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
22 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
23 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
24 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
25 วินัย ศรวัต 3
26 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
27 ประนอม ใจอ้าย 3
28 อิสระ พุทธสิมมา 3
29 พวงผกา อ่างมณี 3
30 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
31 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
32 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
33 ประพิศ วองเทียม 3
34 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
35 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
36 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
37 เอมอร เพชรทอง 3
38 สมพงษ์ ทองช่วย 3
39 วัลลีย์ อมรพล 3
40 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
41 จงรักษ์ จารุเนตร 3
42 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
43 จารุวรรณ บางแวก 3
44 สุภาวดี สมภาค 3
45 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
46 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
47 กิติพร เจริญสุข 3
48 แฉล้ม มาศวรรณา 3
49 อานนท์ มลิพันธ์ 3
50 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
51 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
52 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
53 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
54 เมธาพร พุฒขาว 3
55 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
56 สาคร โรจนัย 3
57 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
58 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
59 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
60 เมธาพร พุฒขำว 3
61 กุลชาติ นำคจันทึก 3
62 จำนง ชัญถาวร 3
63 สุมนำ งามผ่องใส 3
64 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
65 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
66 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
67 บุญญาภา ศรีหาตา 3
68 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
69 สุภาพร สุขโต 3
70 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
71 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
72 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
73 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
74 มณี หาชานนท์ 3
75 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
76 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
77 โอภำษ บุญเส็ง 3
78 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
79 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
80 ศศิธร ประพรม 3
81 ปิยะรัตน์ จังพล 3
82 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
83 มัตติกา ทองรส 3
84 ชมัยพร บัวมาศ 3
85 ปรัชญา เอกฐิน 3
86 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
87 สุนัดดา เชาวลิต 3
88 อิทธิพล บรรณาการ 3
89 วลัยพร ศะศิประภา 3
90 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
91 มานิตา คงชื่นสิน 3
92 ลักขณา บำรุงศรี 3
93 จรรยา มณีโชติ 3
94 ศักดา พุทธพาธ 3
95 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
96 อัมพร วิโนทัย 3
97 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
98 เบญจมาศ คำสืบ 3
99 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
100 สุเทพ สหายา 3
101 โอภาษ บุญเส็ง 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 4