ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวลักษณ์ อะมะวัลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
2 อนุชา เหลาเคน 6
3 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
4 ปรีชา แสงโสดา 6
5 เสาวรี บำรุง 6
6 มณี หาชานนท์ 3
7 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
8 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
9 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
10 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
11 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
12 สาคร โรจนัย 3
13 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
14 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
15 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
16 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
17 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
18 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
19 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
20 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
21 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
22 วัลลีย์ อมรพล 3
23 สมพงษ์ ทองช่วย 3
24 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
25 สุภาพร สุขโต 3
26 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
27 เอมอร เพชรทอง 3
28 บุญญาภา ศรีหาตา 3
29 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
30 เบญจมาศ คำสืบ 3
31 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
32 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
33 สุเทพ สหายา 3
34 อัมพร วิโนทัย 3
35 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
36 วลัยพร ศะศิประภา 3
37 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
38 ศศิธร ประพรม 3
39 ปิยะรัตน์ จังพล 3
40 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
41 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
42 มานิตา คงชื่นสิน 3
43 จำนง ชัญถาวร 3
44 สุมนำ งามผ่องใส 3
45 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
46 เมธาพร พุฒขำว 3
47 กุลชาติ นำคจันทึก 3
48 โอภำษ บุญเส็ง 3
49 ลักขณา บำรุงศรี 3
50 จรรยา มณีโชติ 3
51 ศักดา พุทธพาธ 3
52 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
53 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
54 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
55 ประนอม ใจอ้าย 3
56 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
57 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
58 รัศมี สิมมา 3
59 รจนา ไวยเจริญ 3
60 วินัย ศรวัต 3
61 ฉลอง เกิดศรี 3
62 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
63 อิสระ พุทธสิมมา 3
64 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
65 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
66 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
67 สุนัดดา เชาวลิต 3
68 อิทธิพล บรรณาการ 3
69 ชมัยพร บัวมาศ 3
70 มัตติกา ทองรส 3
71 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
72 เมธาพร พุฒขาว 3
73 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
74 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
75 โอภาษ บุญเส็ง 3
76 ปรัชญา เอกฐิน 3
77 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
78 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
79 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
80 แฉล้ม มาศวรรณา 3
81 กิติพร เจริญสุข 3
82 จารุวรรณ บางแวก 3
83 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
84 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
85 ประพิศ วองเทียม 3
86 จงรักษ์ จารุเนตร 3
87 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
88 อานนท์ มลิพันธ์ 3
89 สุภาวดี สมภาค 3
90 พวงผกา อ่างมณี 3
91 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
92 ณิชา โป้ทอง 3
93 สันติ พรหมคำ 3
94 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
95 สุชาติ คำอ่อน 3
96 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
97 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
98 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
99 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
100 สายชล แสงแก้ว 3
101 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 4