ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทรรศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2552
2 ทรรศนะของผู้บริหารกับครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี
ปี พ.ศ. 2551
3 ความเครียดและมโนทัศน์ของตนเอง ในการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 [ภาคเหนือ] จังหวัดลพบุรี
4 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2525
5 ภูมิหลังของนักการศึกษาชั้นนำของไทย