ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรา แก้วนุ้ย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รอบียะ เจ๊ะเลาะ 16
2 ผศ.ดร. เมตตา กูนิง 16
3 มูฮำ มัดอายุบ ปาทาน 16
4 เรืองรวี พิชัยกุลเกตุผล 16
5 ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล 16
6 ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 16
7 รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ 16
8 มูฮัมหมัดนาเซร์ หะบาแย 16
9 ดร.มะนะพียะ เมาตี 16
10 ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ 16
11 อับดุลการิม อัสมะแอ 16
12 รอมฎอน ปันจอร์ 16
13 ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ 16
14 ดร.ตายูดิน อุสมาน 16
15 ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ 16
16 ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 16
17 สุรชัย ไวยวรรณจิตร 16
18 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 13
19 กุสุมา กูใหญ่ 10
20 วลักษณ์กมล จ่างกมล 10
21 ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ 10
22 วิชัย กาญจนสุวรรณ 10
23 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 10
24 เมตตา กูนิง 9
25 Pauline Tweedie 7
26 Dr.Norbert Ropers 7
27 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
28 ทักษพล ธรรมรังสี 3
29 ไพซอล ดาโอ๊ะ 3
30 สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง 3
31 โศภิต นาสืบ 2
32 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
33 Thaksaphon Thamarangsi 1
34 มายือนิง อิสอ 1
35 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
36 สุทธิศักดิ์ ดือเระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 5
2 2559 2
3 2554 1
4 2551 1
5 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 4
2 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Poll) ครั้งที่ 3
3 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Poll) ครั้งที่ 2
4 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Poll) ครั้งที่ 1
5 การสำรวจแนวโน้มทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ, ความยุติธรรม, ปัญหาสังคม และการสร้างสันติภาพ
ปี พ.ศ. 2559
6 ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY ครั้งที่ 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
7 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559
ปี พ.ศ. 2554
8 การคัดกรอง บำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา : ช่องว่างภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน