ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณ หวังเจริญเดช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัย สาขี 2
2 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
3 กฤษกร ปาสาใน 1
4 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
5 ขนิษฐา สมตระกูล 1
6 ปิยะพร แสนสุข 1
7 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
8 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
9 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
10 นิชธิมา แพ่งนคร 1
11 วัชรา กาญจนรัช 1
12 ปารณีย์ บุญไชย 1
13 ราตรี แมนไธสง 1
14 ยศฐา ศรีเทพ 1
15 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
16 บรรจบ วันโน 1
17 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
18 เสนีย์ เครือเนตร 1
19 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
20 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
21 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
22 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
23 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
24 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
25 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
26 ไพบูลย์ บุญไชย 1
27 ทรงคุณ จันทจร 1
28 ไพโรจน์ ประมวล 1
29 ชฎาพร เสนาคุณ 1
30 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 9
2 2556 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2548 1
8 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 "Dynamic Internal Audit Innovation and Ongoing Firm Survival: An Empirical Study from Thai-Listed Firms"
2 Synthesis and evaluation of simple naked-eye colorimetric chemosensors for anions based on azo dye-thiosemicarbazones
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 หลักการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ที่เหนือกว่าย่อมส่งผลสำเร็จต่อองค์กรธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองด้านการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทย
6 นวัตกรรมการตรวจสอบภายในเชิงพลวัตรและความอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืน: หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7 การจัดจ้างจากภายนอกกิจการเพื่อตรวจสอบภายในและความสำเร็จของการตรวจสอบที่ี่ยั่งยืน: ตรวจสอบเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัตน์
9 การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์กับผลกำไรของธุรกิจ SMEs
ปี พ.ศ. 2556
10 Corporate Social Responsibility (CSR) Accounting Practices: How does it Affect of ISO 14000 Businesses in Thailand
11 -
ปี พ.ศ. 2554
12 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
13 การเรียนรู้การสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ผลลัพธ์ทางการบัญชี: ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียและผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
14 Correlation to predict heat-transfer characteristics of a vertical flat thermosyphon (VFT) at normal operating conditions.
ปี พ.ศ. 2552
15 ผลกระทบการทำงานเป็นทีมของผู้ตรวจสอบภายในและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
16 Experimental performance of a thermoelectric ceiling cooling panel
ปี พ.ศ. 2548
17 ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อคุณลักษณะบรรษัทภิบาลของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
18 การจัดทำและการใช้สารสนเทศทางการบัญชี สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเข้าประชุมทางวิชาการครั้งที่ 2