ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องน้ำตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
4 เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทยประเภทร้านข้าวแกงในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
5 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ไผ่และออกแบบศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ธรรมชาติเพื่อชุมชนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6 การพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบผลิตบล็อคยางผสมวัสดุขี้เลื่อย (ยกเลิกและเปลี่ยนโครงการ) เครื่องตัดพลาสมาด้วยแขนกลอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ สำหรับผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
8 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ไผ่และออกแบบศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อชุมชนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาเส้นทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
10 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะเพื่อประกอบการทำธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์สำหรับเศรษฐกิจชุมชน
11 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
12 เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทยประเภทร้านข้าวแกงในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
13 ออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ
ปี พ.ศ. 2548
14 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2547
15 ออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ
ปี พ.ศ. 2546
16 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน