ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุวรรณ ประทับ ณ ถลาง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องน้ำตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ไผ่และออกแบบศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ธรรมชาติเพื่อชุมชนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 การพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบผลิตบล็อคยางผสมวัสดุขี้เลื่อย (ยกเลิกและเปลี่ยนโครงการ) เครื่องตัดพลาสมาด้วยแขนกลอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ สำหรับผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ไผ่และออกแบบศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อชุมชนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2552
7 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะเพื่อประกอบการทำธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์สำหรับเศรษฐกิจชุมชน
8 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
9 การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค
ปี พ.ศ. 2546
10 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล