ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุวรรณ ประทับ ณ ถลาง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องน้ำตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องน้ำตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
5 เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทยประเภทร้านข้าวแกงในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
6 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ไผ่และออกแบบศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ธรรมชาติเพื่อชุมชนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7 การพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบผลิตบล็อคยางผสมวัสดุขี้เลื่อย (ยกเลิกและเปลี่ยนโครงการ) เครื่องตัดพลาสมาด้วยแขนกลอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ สำหรับผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
9 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ไผ่และออกแบบศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อชุมชนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาเส้นทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
11 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะเพื่อประกอบการทำธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์สำหรับเศรษฐกิจชุมชน
12 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทยประเภทร้านข้าวแกงในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
14 ออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ
ปี พ.ศ. 2548
15 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
16 การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค
ปี พ.ศ. 2547
17 ออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบพร้อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ
ปี พ.ศ. 2546
18 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
19 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน