ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณี แสงอาทิตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนในการป้องกันพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูของคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2553
3 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2552
4 ความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ การปรับตัวของนักศึกษา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
ปี พ.ศ. 2551
5 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ต่อการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
6 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ต่อการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
7 ปัจจัยทำนายฤติกรรมเสี่ยงด้านการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเสพสารเสพติดในวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2546
8 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2544 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี